Isaiah - యెషయా 14 | View All

1. ఏలయనగా యెహోవా యాకోబునందు జాలిపడును ఇంకను ఇశ్రాయేలును ఏర్పరచుకొనును వారిని స్వదేశములో నివసింపజేయును పరదేశులు వారిని కలిసికొందురు వారు యాకోబు కుటుంబమును హత్తుకొనియుందురు

2. జనములు వారిని తీసికొనివచ్చి వారి స్వదేశమున వారిని ప్రవేశపెట్టుదురు ఇశ్రాయేలు వంశస్థులు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికత్తెలనుగాను స్వాధీనపరచు కొందురు వారు తమ్మును చెరలో పెట్టినవారిని చెరలో పెట్టి

3. తమ్మును బాధించినవారిని ఏలుదురు.

4. నీ బాధను నీ ప్రయాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాస్యమును కొట్టివేసి యెహోవా నిన్ను విశ్రమింపజేయు దినమున నీవు బబులోనురాజును గూర్చి అపహాస్యపు గీతము ఎత్తి యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎట్లు నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పట్టణము ఎట్లు నాశనమాయెను?

5. దుష్టుల దుడ్డుకఱ్ఱను మానని హత్యచేత జనములను క్రూరముగా కొట్టిన ఏలికల రాజదండమును యెహోవా విరుగగొట్టియున్నాడు.

6. వారు ఆగ్రహపడి మానని బలాత్కారముచేత జనములను లోపరచిరి.

7. భూలోకమంతయు నిమ్మళించి విశ్రమించుచున్నది జనములు పాడసాగుదురు. నీవు పండుకొనినప్పటినుండి నరుకువాడెవడును మా మీదికి రాలేదని

8. నిన్నుగూర్చి తమాలవృక్షములు లెబానోను దేవదారువృక్షములు హర్షించును

9. నీవు ప్రవేశించుచుండగానే నిన్ను ఎదుర్కొనుటకై క్రింద పాతాళము నీ విషయమై కలవరపడుచున్నది. అది నిన్ను చూచి ప్రేతలను రేపుచున్నది భూమిలో పుట్టిన సమస్త శూరులను జనముల రాజుల నందరినివారి వారి సింహాసనములమీదనుండి లేపుచున్నది

10. వారందరు నిన్ను చూచినీవును మావలె బలహీనుడ వైతివా? నీవును మాబోటివాడవైతివా? అందురు.

11. నీ మహాత్మ్యమును నీ స్వరమండలముల స్వరమును పాతాళమున పడవేయబడెను. నీ క్రింద పురుగులు వ్యాపించును కీటకములు నిన్ను కప్పును.

12. తేజోనక్షత్రమా, వేకువచుక్కా, నీవెట్లు ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను పడగొట్టిన నీవు నేలమట్టమువరకు ఎట్లు నరకబడితివి?
లూకా 10:18, ప్రకటన గ్రంథం 8:10

13. నేను ఆకాశమున కెక్కిపోయెదను దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనమును హెచ్చింతును ఉత్తరదిక్కుననున్న సభాపర్వతముమీద కూర్చుందును
మత్తయి 11:23, లూకా 10:15

14. మేఘమండలముమీది కెక్కుదును మహోన్నతునితో నన్ను సమానునిగా చేసికొందును అని నీవు మనస్సులో అనుకొంటివిగదా?

15. నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు త్రోయబడితివే.
మత్తయి 11:23, లూకా 10:15

16. నిన్ను చూచువారు నిన్ను నిదానించి చూచుచు ఇట్లు తలపోయుదురు

17. భూమిని కంపింపజేసి రాజ్యములను వణకించినవాడు ఇతడేనా? లోకమును అడవిగాచేసి దాని పట్టణములను పాడు చేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపట్టినవారిని తమ నివాసస్థలమునకు పో నియ్యనివాడు ఇతడేనా?

18. జనముల రాజులందరు ఘనత వహించినవారై తమ తమ నగరులయందు నిద్రించుచున్నారు.

19. నీవు సమాధి పొందక పారవేయబడిన కొమ్మవలె నున్నావు. ఖడ్గముచేత పొడువబడి చచ్చినవారి శవములతో కప్పబడినవాడవైతివి త్రొక్కబడిన పీనుగువలెనైతివి బిలముయొక్క రాళ్లయొద్దకు దిగుచున్నవానివలెనున్నావు

20. నీవు నీ దేశమును పాడుచేసి నీ ప్రజలను హతమార్చితివి నీవు సమాధిలో వారితోకూడ కలిసియుండవు దుష్టుల సంతానము ఎన్నడును జ్ఞాపకమునకు తేబడదు.

21. వారు పెరిగి భూమిని స్వతంత్రించుకొని పట్టణము లతో లోకమును నింపకుండునట్లు తమ పితరుల దోషమునుబట్టి అతని కుమారులను వధిం చుటకు దొడ్డి సిద్ధపరచుడి.

22. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా వాక్కు ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి బబులోనునుండి నామమును శేషమును కుమారుని మనుమని కొట్టి వేసెదనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

23. నేను దానిని తుంబోడికి స్వాధీనముగాను నీటి మడుగులగాను చేయుదును. నాశనమను చీపురుకట్టతో దాని తుడిచివేసెదను అని సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

24. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ప్రమాణ పూర్వ కముగా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను ఉద్దేశించినట్లు నిశ్చయముగా జరుగును నేను యోచించినట్లు స్థిరపడును.

25. నా దేశములో అష్షూరును సంహరించెదను నా పర్వతములమీద వాని నలుగద్రొక్కెదను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి భుజముమీదనుండి తొలగింప బడును.

26. సర్వలోకమునుగూర్చి నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద చాపబడిన బాహువు ఇదే.

27. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించి యున్నాడు రద్దుపరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని త్రిప్పగలవాడెవడు?

28. రాజైన ఆహాజు మరణమైన సంవత్సరమున వచ్చిన దేవోక్తి

29. ఫిలిష్తియా, నిన్ను కొట్టిన దండము తుత్తునియలుగా విరువబడెనని అంతగా సంతోషింపకుము సర్పబీజమునుండి మిడునాగు పుట్టును దాని ఫలము ఎగురు సర్పము.

30. అప్పుడు అతిబీదలైనవారు భోజనము చేయుదురు దరిద్రులు సురక్షితముగా పండుకొందురు కరవుచేత నీ బీజమును చంపెదను అది నీ శేషమును హతము చేయును.

31. గుమ్మమా, ప్రలాపింపుమీ, పట్టణమా, అంగలార్పుమీ. ఫిలిష్తియా, నీవు బొత్తిగా కరిగిపోయియున్నావు ఉత్తరదిక్కునుండి పొగ లేచుచున్నది వచ్చువారి పటాలములలో వెనుకతీయువాడు ఒకడును లేడు.

32. జనముల దూత కియ్యవలసిన ప్రత్యుత్తరమేది? యెహోవా సీయోనును స్థాపించియున్నాడు ఆయన జనులలో శ్రమనొందినవారు దాని ఆశ్రయింతురు అని చెప్పవలెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
14:1-2 బబులోను మీదకు వచ్చే శిక్షా ప్రకటన మధ్యలో దేవుని ప్రజల పునరుద్ధరణ గురించి ప్రకటన కనబడుతుంది. ఇక్కడ ఇది ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా, బబులోను నాశనానికి యూదా పునరుద్ధరణకు సంబంధం ఉంది. వాస్తవానికి ఈ పునరుద్ధరణ వ.3-21 లలో బబులోను రాజును గేళిచేస్తున్న పాటకు నేపథ్యంలా ఉంది.

14:1 దేవుడు ఐగుప్తులో ఉన్న ఇశ్రాయేలు నేర్పరచుకొని వారిని దాస్యంనుండి విమోచించినట్టుగానే, మళ్లీ మెసొపోతమియా నుండి విడిపిస్తాడు. ఐగుప్తు నుండి దేవుని ప్రజలతోబాటు పరదేశులు వచ్చినట్టే ఇప్పుడు కూడా మళ్లీ వస్తారు. 

14:2 దేవుని ప్రజలు వాగ్దానదేశంలో నుండి చెరలోకి వెళ్లినప్పుడు జనములు పహారా ఉన్నట్టే, భవిష్యత్తులో కూడా అన్యజనులు పహారాగా ఉంటారు. కాకపోతే, బలాబలాలు స్థానభ్రంశం చెందుతాయి. గతంలో ఇశ్రాయేలీయులు అన్యజనులకు కఠినదాస్యం చేస్తే, భవిష్యత్తులో అన్యజనులు దేవుని ప్రజల్ని సేవిస్తారు. 

14:3-4 ఈ గీతం నేపథ్యం (వ.3-21) ఇశ్రాయేలీయులు వారి స్వదేశం చేరుకున్న తర్వాతి కాలానికి చెందింది. ఇది బబులోను రాజును గూర్చి అపహాస్యపు గీతము (హెబ్రీ. మాషాల్). ఈ గీతంలోని వ్యక్తి రాజు అని మటుకు స్పష్టమవుతుంది, అయితే నిర్దిష్టంగా రాజు పేరు లేకపోయినా గానీ వర్ణననుబట్టి అతడు దేవుని ప్రజల్ని అణచివేసిన సామ్రాజ్యవాది అని తెలుస్తుంది. 

14:5 రాజులకుండే దుడ్డుకట్టి... రాజదండము వారి అధికారానికి చిహ్నాలు. దుడ్డుకట్ట బహుశా గొట్టెల కాపరి దుడ్డుకఱ్ఱ అయ్యుండవచ్చు, రాజుకు తన ప్రజల్ని కాచి కాపాడవలసిన బాధ్యత ఉందని ఇది సూచిస్తుంది. “రాజదండము” అలంకరణలున్న పొన్ను కట్టు అయ్యుండవచ్చు, ఆయుధంగా కూడా ఉపయోగపడే దండం రాజు భీకరశక్తికి చిహ్నం. దేవుడు వీటిని విరుగగొట్టడం ఆయన సర్వాధిపత్యాన్ని సూచిస్తుంది. 

14:6-7 బబులోను పతనం శాంతికి, వేడుకకు దారితీస్తుంది.  

14:8 బబులోను పతనం కావడం చూసి భూనివాసులు, మరి ముఖ్యంగా దేవుని ప్రజలు సంతోషించడం మాత్రమే కాదు, ముట్టడిదిబ్బలు వేయడానికి నరకబడిన చెట్లు కూడా హర్షిస్తాయి. 

14:9 పాతాళము మృత్యువును లేదా సమాధిని సూచిస్తుంది, మరి కొన్ని సందర్భాల్లో అధఃలోకాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ వచనంలో పాతాళం వ్యక్తిత్వారోపణలో కనబడుతూ, కొత్తగా వచ్చిన పౌరుణ్ణి, అంటే బబులోను రాజును స్వాగతిస్తుంది. బబులోను రాజు మృతుల లోకం చేరుకున్నప్పుడు అతన్ని ఆహ్వానించడం కోసం పాతాళం కలవరపడి అక్కడున్న ప్రేతలను రేపుతుంది. ఇది మృతుల గురించి కేవలం కవితాత్మకమైన వర్ణన అని కొందరి అభిప్రాయమైనప్పటికీ, యెషయా కాలంనాటి ఇశ్రాయేలీయులకు మరణానంతర జీవితం గురించి అవగాహన ఉందనే విషయాన్ని ఆధారసహితంగా తెలియజేస్తుంది. 

14:10 మృతులైన రాజులు మరణానంతర స్థితిలో తాము బలహీనులమని అంగీకరిస్తున్నారు. ఇది వారు బ్రతికి ఉన్నప్పుడు చూపించిన అధికార దర్పానికి, ఇతరుల్ని అణచివేసిన భీకర శక్తికి భిన్నంగా కనబడుతుంది. 

14:11 సమాధిలోని శవం మీద పురుగులు... కీటకములు ప్రాకుతాయి, “పాతాళము" అంటే సమాధి అని, అధఃలోకమని ఇది సూచిస్తుంది. 

14:12-15 వ్యాఖ్యానకారులు ఈ వాక్యభాగాన్ని లూకా 10:18 తో, ప్రక 12:8-9 తో జోడించి తరచూ చెబుతుంటారు. అయితే సందర్భం మటుకు ఆకాశము నుండి పడినది అపవాది కాదనీ (తేజోనక్షతం, వేకువ చుక్క అనే మాటలు "లూసీఫర్" అనే పదానికి అనువాదమైనప్పటికీ) బబులోను రాజనీ స్పష్టంగా సూచిస్తుంది. ఒకవేళ ఇది రెండు సందర్భాలకు వర్తిస్తే, అవేమిటో బైబిల్ సూచించదు. ఈ వాక్యభాగంలో కవితాత్మక వర్ణనలో ఉన్న అంశం పరమదేవుని స్థానాన్ని ఆక్రమించబోయిన తక్కువ స్థాయి దైవం గురించిన కనానీయుల గాథను పోలి ఉంది. అట్టి గర్వం ఆకస్మిక పతనానికి, ఘోర
పరాభవానికి నడిపించింది. 

14:12 తేజో నక్షత్రమా అనే పదజాలం అలంకారిక వర్ణనలో కనానీయుల
దైవాన్ని సూచిస్తుంది, ఇదే బబులోను రాజు గురించి అపహాస్యపు గీతానికి కారణం. ఏదేమైనా, ఆకాశంలో మెరుపు క్రిందికి పడుతున్నట్టుగా కనిపించే “వేకువ చుక్క” శుక్ర గ్రహం. 

14:13 మనిషి ఎంత శక్తిమంతుడైనా అయ్యుండవచ్చు గానీ దేవుని స్థానాన్ని తీసుకోడానికి ప్రయత్నించడం మటుకు అతని గర్వాతిశయానికి పరాకాష్ఠ. మానవ గర్వం గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగించిన కనానీయుల పురాణగాథలో వారి ముఖ్యదైవమైన బయలు ఉత్తర దిక్కుననున్న సభాపర్వతము మీద కూర్చుంటాడు. వాస్తవానికి, బయలు పర్వతానికి ఉత్తర పర్వతమని పేరు (హెబ్రీ. సాఫోన్). 

14:15 గర్వం మనిషిని దేవుని స్థాయికి చేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే అతడు ఎంత ఎత్తుకు ఎదగాలనుకుంటే అంత లోతుకు (నరకములో) ఉన్నపాటున పడిపోవడం జరుగుతుంది. 

14:16-17 శక్తిమంతుడును, భీకరుడునైన రాజు సైతం మరణంలో అశక్తుడు, నిస్సహాయుడు అవుతాడు. అనామకులు సైతం అతన్ని చూచి అతడెంత అశక్తుడోనని విస్మయం చెందుతారనే వర్ణన కనబడుతుంది.. 

14:18-20 ఈ రాజుకు, అలంకరణలున్న సమాధుల్లో ఉన్న రాజులతోను వ్యతిరేకసామ్యం కనబడుతుంది. యుద్ధరంగంలో నేలకు ఒరిగిన ఈ రాజును అతని ఘనతకు తగినట్టుగా సమాధి చేయడం కూడా జరగదు. యుద్ధరంగంలో చుట్టూ పడి ఉన్న శవాలతోబాటు అతని శవమూ పడి ఉంటుంది. మనిషి బ్రతికి ఉన్నప్పుడు ఎంత బలవంతుడైనా గానీ మరణం అతన్ని దైన్యస్థితికి దిగజార్చుతుందని ఈ భావన మళ్లీ తెలియజేస్తుంది.

14:21 తాను మరణించినప్పుడు తన కుమారుడు. తరువాతి రాజుగా ఉంటాడని, తన సామ్రాజ్యవాదపు కపటోపాయాల్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తాడనేది శక్తిమంతుడైన రాజు ఆశ. అయితే తండ్రుల దోపుడు చర్యల కారణంగా కుమారులు అకాలమరణం పాలవుతారు.

14:22-23 దేవుడు ఈ తీర్పునమలు చేస్తాడు. బబులోను, మరీ ముఖ్యంగా దక్షిణపు ప్రాంతం నీటి మడుగులాగా ఉంటుంది. దేవుని కోపం నుండి వెలువడే తీర్పు దేశాన్నంతా నీటిమడుగుగా చేస్తుంది. 

14:24-27 ఉత్తర దిశలోని మెసపొతమియాలోని శక్తిమంతమైన అష్కూరు మీదకు శిక్షాప్రకటన మళ్లింది. 3వ తిగత్పిలేసారు అష్నూరుకు రాజుగా ఉన్నప్పుడు అష్బూరీయులు క్రీ.పూ. 730 లలో ఉత్తర రాజ్యమైన ఇశ్రాయేలు భూభాగాన్ని కుదించివేశారు. ఆ తర్వాత షల్మనే సెరు ఆధ్వర్యంలో క్రీ.పూ. 722లో అష్బూరీయులు ఉత్తర రాజ్యంలోని ఇశ్రాయేలువారిని చెరలోకి తీసుకొని వెళ్లారు. అయితే దేవుడు ఈ బలమైన రాజ్యాన్ని కూడా అంతం చేయబోతున్నాడు. 

14:24 మానవస్థాయిలో అషూరు అజేయమైనదిగా కనబడినా, దేవుడు అష్బూరీయులకు తీర్పు తీర్చనున్నాడని నిశ్చయంగా తన ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాడు. 

14:25 కాడి అనేది రాజకీయ దాసత్వానికి సాధారణ సాదృశ్యం (10:27; 47:6; 58:6; యిర్మీ. 27:11; 30:8; యెహె. 30:18). 

14:28-32 ఫిలిష్తియా అని మొదలయ్యే ఈ శిక్షా ప్రకటన ఇశ్రాయేలు పొరుగున ఉన్న అన్యజనాంగాల మీద ప్రకటించబడిన శిక్షాప్రకటనల్లో మొట్టమొదటిది. వాస్తవానికి, వాగ్దానదేశంలో యెరూషలేముకు పశ్చిమ దిశలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని, మధ్యధరా సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని ఫిలిప్రియ ఆక్రమించింది. ఇశ్రాయేలీయుల - పితరులకు, ఫిలిపీయులకు మధ్య ఉన్న సంబంధాల గురించి ఆదికాండము తెలియజేస్తుంది (ఆది 10:14; 21:32,34). అయితే, ఐక్యరాజ్యం ఏర్పడేవరకు ఆ ప్రాంతంలో ఫిలిపీయులు గణనీయమైన సంఖ్యలో ఉన్నట్టుగా మనకు తెలియదు. సౌలు, దావీదు వీరితో యుద్దాలు చేశారు. ఫిలిపీయుల్లోని శేషజనం ఆరవ శతాబ్దం వరకూ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది (యిర్మీయా 47). 

14:28 రాజైన ఆహాజు మరణమైన సంవత్సరము చర్చనీయాంశం. ఇది బహుశా క్రీ.పూ. 720ల నాటి కాలం కావచ్చు, లేదా అనంతరం క్రీ.పూ. 715 లోపు అయ్యుండవచ్చు. 

14:29 ఈ వచనంలోని అలంకారిక వర్ణన నిర్దిష్టంగా దీన్ని సూచిస్తున్నదో కూడా చర్చనీయాంశమే, విరుగగొట్ట బడిన దండము నిర్దిష్టంగా ఏ రాజును కాక, బహుశా 2వ సర్గోను సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన తర్వాత అషూరులోని బలహీనతను సూచిస్తుండవచ్చు. అయితే, అష్వూరు బలహీనమైనా గానీ, పూర్తిగా శక్తిని కోల్పోలేదనేది ఇక్కడి హెచ్చరిక. అది నిద్ర నుండి లేచి ఎగురు సర్పము లాగా ఫిలిష్తియ మీద పడుతుంది. సనెరీబు, ఏసరద్దీను, అష్ఫూర్బనిపాల్ మొదలైనవారి ఆధ్వర్యంలో అషూరు చెప్పుకోదగిన రీతిలో తిరిగి పైకి లేచింది. 

14:30 ఫిలిష్తియ యూదాను అణచివేసిన కారణంగా యూదాలోని పేదలు నిరుపేదలయ్యారు. అయితే దాని వినాశనం తర్వాత ప్రజల పరిస్థితులు మెరుగుపడి పూర్వస్థితికి చేరుకుంటాయి. 

14:31 ఉత్తరం నుండి వచ్చే పొగ ఫిలిష్తియను ఓడించే అష్నూరు సైన్యం. 

14:32. అష్నూరు నెదిరించడానికి తమతో కలవాలని ఫిలిష్తియ రాయబారులు యూదాను ఒప్పించ ప్రయత్నించడాన్ని ఈ వచనం సూచిస్తుంది. అయితే, * యూదా సీయోనును లేదా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి గానీ అన్యరాజుల కూటమిని కాదు. 


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |