Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 88 | View All

1. యెహోవా, నాకు రక్షణకర్తవగు దేవా, రాత్రివేళ నేను నీ సన్నిధిని మొఱ్ఱపెట్టునాడు

2. నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిని చేరును గాక నా మొఱ్ఱకు చెవి యొగ్గుము

3. నేను ఆపదలతో నిండియున్నాను నా ప్రాణము పాతాళమునకు సమీపించియున్నది.

4. సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను త్రాణలేనివానివలె అయితిని.

5. చచ్చినవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను సమాధిలో పడియున్న హతులలో ఒకనివలె అయితిని నీవిక స్మరింపనివారివలె అయితిని వారు నీ చేతిలోనుండి తొలగిపోయి యున్నారు గదా.

6. అగాధమైన గుంటలోను చీకటిగల చోట్లలోను అగాధ జలములలోను నీవు నన్ను పరుండబెట్టి యున్నావు.

7. నీ ఉగ్రత నామీద బరువుగా నున్నది నీ తరంగములన్నియు నన్ను ముంచుచున్నవి. (సెలా.)

8. నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచి యున్నావు నీవు వారి దృష్టికి నన్ను హేయునిగా చేసియున్నావు వెలుపలికి రావల్ల గాకుండ నేను బంధింపబడి యున్నాను
లూకా 23:49

9. బాధచేత నా కన్ను క్షీణించుచున్నది యెహోవా, ప్రతిదినము నేను నీకు మొఱ్ఱపెట్టు చున్నాను నీవైపు నా చేతులు చాపుచున్నాను.

10. మృతులకు నీవు అద్భుతములు చూపెదవా? ప్రేతలు లేచి నిన్ను స్తుతించెదరా?(సెలా.)

11. సమాధిలో నీ కృపను ఎవరైన వివరింతురా? నాశనకూపములో నీ విశ్వాస్యతను ఎవరైన చెప్పు కొందురా?

12. అంధకారములో నీ అద్భుతములు తెలియనగునా? పాతాళములో నీ నీతి తెలియనగునా?

13. యెహోవా, నేను నీతోనే మనవి చేయుచున్నాను ఉదయమున నా ప్రార్థన నిన్ను ఎదుర్కొనును.

14. యెహోవా, నీవు నన్ను విడుచుట యేల? నీ ముఖము నాకు చాటు చేయుట యేల?

15. బాల్యమునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిద్ధమైతిని నీవు పెట్టు భయముచేత నేను కలవరపడుచున్నాను.

16. నీ కోపాగ్ని నా మీదికి పొర్లియున్నది నీ మహా భయములు నన్ను సంహరించి యున్నవి.

17. నీళ్లు ఆవరించునట్లు అవి దినమంత నన్ను ఆవరించు చున్నవి అవి నన్ను చుట్టూర చుట్టుకొని యున్నవి

18. నా ప్రియులను స్నేహితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియున్నావు చీకటియే నాకు బంధువర్గమాయెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-88. శోధనలు చుట్టుముట్టగా ఆ పరిస్థితినుండి బయటపడే మార్గం లేక తాను చావుకు సమీపంలో ఉన్నానని భావిస్తున్న కీర్తనకారుడు దేవునికి చేసిన విజ్ఞాపన. 

శీర్షిక: మహలతు లయన్నోత్ - శరీర రుగ్మత నుండి బాగై సాంప్రదాయికంగా శుద్ధి చేసుకొనే సందర్భంలోని ప్రాయశ్చిత్త గీతం కావచ్చు (కీర్తన 53 శీర్షిక నోట్సు చూడండి). ఎజ్రాహీయుడైన హేమాను - సొలొమోను కాలంలో దీర్ఘదర్శిగా రాజును సేవించిన ప్రముఖ జ్ఞాని. కోరహు కుమారుల గురించి కీర్తన 42 శీర్షిక నోట్సు చూడండి.

88:1-18 ఇది కీర్తనలన్నింటిలోకీ విషాదకరమైనది అని కొందరి భావం. ఈ కీర్తనకారుడు చాలా శ్రమపడ్డాడు (వ.3). బహుశా కుష్టువ్యాధితో బాధపడి ఉండవచ్చు. (వ.8తో పోల్చండి). తన మరణం సమీపించిందనీ, దేవుడు తనను విడిచిపెట్టాడనీ అతడు భావిస్తున్నాడు. (వ.7,14,16-18). అతడు రాత్రింబవళ్లు దేవునికి మొర్రపెట్టినా జవాబు రావడం లేదు (వ.1-2). దిగులుతో కృంగిపోయి నిరాశతో ఉన్నాడు. అయినా దేవునిలో తన విశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు. దేవుడే తన రక్షణకర్తయని ఒప్పుకొంటున్నాడు (వ.1). అతని శ్రమలకూ, ఆ విషయంలో దేవుని మౌనానికి వెనక ఉన్న కారణమేమిటో తెలియకపోయినా, కీర్తనకారుని అనుభవం దాదాపు యోబు అనుభవంలా ఉంది. విశ్వాసి జీవితంలో దేవుడు అప్పుడప్పుడు దుఃఖాన్ని, నిరాశా నిస్పృహలను అనుమతిస్తాడని ఈ కీర్తన తెలియజేస్తున్నది. మన సమస్యలకు స్పష్టమైన కారణం కనిపించక, దేవుడు దూరంగా ఉన్నాడనిపించే అనుభవం అంధకార బంధురమైనది. మనం పరలోకంలో దేవునితో కలిసి ఉండేంత వరకూ అలాంటి శ్రమలన్నిటిలో ఏదో కొంత మర్మం ఉంటుంది. మనల్ని అంతం వరకూ నిలిపి ఉంచడానికి దేవుడే మన రక్షణ అనే విశ్వాసం, ఆయనతో మనకు సరైన సంబంధం అనే రెండు అంశాలు మనకు చాలా అవసరం. చివరి విమర్శలో “మరణమైనను, జీవమైనను... ఉన్నవియైనను, రాబోవునవియైనను... మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందలి దేవుని ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాపనేరవు" అని మనమెన్నటికీ మరచిపోకూడదు ( రోమా 8:38-39).

88:1-2 రాత్రివేళ కీర్తనకారుని ప్రార్థన అతని అవసరత తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నది. 

88:3 కీర్తనకారుడు ఆపదలతో నిండియున్నాడు. అతణ్ణి చుట్టుముట్టిన ఆపదలు అతడు “బ్రతుకు వెగటు పుట్టిస్తున్నది" అని తలంచేంత తీవ్రంగా ఉన్నాయి. కీర్తనకారుడు తన ప్రాణము పాతాళమునకు సమీపంగా ఉందని చెప్పడం అతడెంత సంకటస్థితిలో ఉన్నాడో సూచిస్తుంది (86:13 నోట్సు చూడండి; యోబు 7:11-21; 13:18-28; 30:20-23). 

88:4 పాతాళానికి మరో పేరు సమాధి. మరణపడక మీద ఉన్నవానిగా కీర్తనకారుడు తనను పోల్చుకుంటున్నాడు. 

88:5 మృతులు దేవుని నుండి సజీవుల నుండి తొలగిపోయి యున్నారు కాబట్టి, వారిని ఎవరూ గుర్తుంచుకోనట్లే తనను కూడా ఎవరూ స్మరించుకొనరని కీర్తనకారుడు చెబుతున్నాడు (యెషయా 53:8). 

88:7 దేవుని నైతికస్వభావమే కీర్తనకారుని నమ్మికకు కారణం. దేవుడు తనను కాపాడతాడని అతని నమ్మకం. 

88:8 హేయునిగా అనే పదానికి మూలమైన టోఆ అనే హెబ్రీ పదాన్ని శిశుబలి లేదా విగ్రహారాధన వంటి నీతిబాహ్యచర్యల్ని వర్ణించడానికి ఉపయోగించడం జరిగింది. (ద్వితీ 12:31; 27:15). ఈ హేయక్రియలు చేసినవారు అపవిత్రులు కాబట్టి వారు సమాజానికి దూరస్థులయ్యారు. 

88:9 చేతులు చాపడం అణకువతో లోబడడాన్ని, నిస్సహాయతను సూచిస్తున్నది. 

88:10-12 దేవుడు మృతులకు అద్భుతములు చూపుతాడా, ప్రేతలు లేచి అద్భుతాలు చూచి దేవుణ్ణి స్తుతించెదరా, నాశనకూపములో ఉన్నవారు దేవుని విశ్వాస్యత గురించి చెప్పుకొంటారా అని కీర్తనకారుడు అడుగుతున్నాడు. ఇందుకు భిన్నంగా, దేవుడు సజీవుల నుండే మహిమను, స్తుతిని పొందగలడు. ప్రేతలు అనే పదాన్ని “ఛాయలు" (భూతాలు, భ్రాంత దృశ్యాలు) అని అనువదించ వచ్చు. ఇది మృతుల ఆత్మల్ని వర్ణించే అలంకారిక పదం (యోబు 26:5; యెషయా 14:9; 26:14, 19), నాశనకూపము (అబద్దాను) పాతాళానికీ, అంధకారస్థలానికి పర్యాయపదం (యోబు 26:6; 28:22; సామె 15:11)

88:13-14 ప్రార్థనలకు ఉదయమున జవాబులు వస్తాయని ఒక సాధారణ భావన (5:3; 90:14; 143:8). కీర్తనకారుడు తాను అపవిత్రుడననీ, అందుచేత దేవుడు తనను విడిచి పెట్టాడనీ, తన ప్రార్ధనను ఆయన లక్ష్యపెట్టలేదనీ చెబుతున్నాడు.

88:16-18 దేవుడు తనను బాధించడానికి మహా భయములు అనే వినాశకాలను పంపించాడని చెబుతున్నాడు (యోబు 6:4). సాధారణంగా దేవుడు తన శత్రువులమీదికి వీటిని పంపిస్తాడు (ద్వితీ 32:25; యోబు 13:21). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |