Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 25 | View All

1. యెహోవా, నీ దిక్కునకు చూచి నా ఆత్మను ఎత్తి కొనుచున్నాను.

2. నా దేవా, నీయందు నమ్మిక యుంచియున్నాను నన్ను సిగ్గుపడనియ్యకుము నా శత్రువులను నన్నుగూర్చి ఉత్సహింప నియ్యకుము

3. నీకొరకు కనిపెట్టువారిలో ఎవడును సిగ్గునొందడు. హేతువు లేకుండనే ద్రోహము చేయువారు సిగ్గు నొందుదురు.

4. యెహోవా, నీ మార్గములను నాకు తెలియజేయుము నీత్రోవలను నాకు తేటపరచుము.

5. నన్ను నీ సత్యము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా రక్షణకర్తవైన దేవుడవు దినమెల్ల నీకొరకు కనిపెట్టుచున్నాను.

6. యెహోవా, నీ కరుణాతిశయములను జ్ఞాపకము చేసికొనుము నీ కృపాతిశయములను జ్ఞాపకము చేసికొనుము అవి పూర్వమునుండి యున్నవే గదా.

7. నా బాల్యపాపములను నా అతిక్రమములను జ్ఞాపకము చేసికొనకుము. యెహోవా నీ కృపనుబట్టి నీ దయచొప్పున నన్ను జ్ఞాపకములో ఉంచుకొనుము.

8. యెహోవా ఉత్తముడును యథార్థవంతుడునై యున్నాడు కావున తన మార్గమునుగూర్చి ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.

9. న్యాయవిధులనుబట్టి ఆయన దీనులను నడిపించును తన మార్గమును దీనులకు నేర్పును.

10. ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి విషయములో యెహోవా త్రోవలన్నియు కృపాసత్యమయములై యున్నవి

11. యెహోవా, నా పాపము బహు ఘోరమైనది నీ నామమునుబట్టి దానిని క్షమింపుము.
1,Joh,2,12

12. యెహోవాయందు భయభక్తులుగలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన మార్గమును ఆయన వానికి బోధించును.

13. అతని ప్రాణము నెమ్మదిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని స్వతంత్రించుకొనును.

14. యెహోవా మర్మము ఆయనయందు భయభక్తులు గల వారికి తెలిసియున్నది ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.

15. నా కనుదృష్టి యెల్లప్పుడు యెహోవావైపునకే తిరిగియున్నది ఆయన నా పాదములను వలలోనుండి విడిపించును.

16. నేను ఏకాకిని, బాధపడువాడను నా వైపు తిరిగి నన్ను కరుణింపుము.

17. నా హృదయవేదనలు అతివిస్తారములు ఇక్కట్టులోనుండి నన్ను విడిపింపుము.

18. నా బాధను నా వేదనను కనుగొనుము నా పాపములన్నిటిని క్షమింపుము.

19. నా శత్రువులను చూడుము, వారు అనేకులు క్రూరద్వేషముతో వారు నన్ను ద్వేషించుచున్నారు.
యోహాను 15:25

20. నేను నీ శరణుజొచ్చి యున్నాను, నన్ను సిగ్గుపడ నియ్యకుము నా ప్రాణమును కాపాడుము, నన్ను రక్షింపుము.
రోమీయులకు 5:5

21. నీకొరకు నేను కనిపెట్టుచున్నాను యథార్థతయు నిర్దోషత్వమును నన్ను సంరక్షించును గాక.
లూకా 6:27

22. దేవా, వారి బాధలన్నిటిలోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను విమోచింపుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-25. కీర్తనకారుడు తన పాపాల కారణంగా తనపైకి వచ్చిన బాధలు, కడగండ్ల విషయంలో, అదే సమయంలో దానిని అలుసుగా తీసుకొని తన శత్రువులు తనపై చేస్తున్న దాడుల విషయంలో దేవునికి ప్రార్థిస్తూ ఆయన కృప, కనికరం, ప్రేమ, నమ్మకత్వాలతో కూడిన ఆయన నిబంధనా విశ్వాస్యతను స్మరించుకుంటూ చేసిన విన్నపం. 

25:1-3 సిగ్గుపడనియ్యకుము (హెబ్రీ. బోష్), అనే క్రియాపదం ఇక్కడ మూడుసార్లు, వ.20 లో కూడా కనబడుతుంది. యెహోవా తన ఘనతను బట్టి, ఆయన ప్రజలు తనపై ఉంచిన విశ్వాస్యతను బట్టి వారిని సిగ్గుపడనియ్యడని కీర్తనకారుని నమ్మకం (69:6; 119:31). 

25:4 మోషే లాగా (నిర్గమ 33:13) కీర్తనకారుడు కూడా దేవుని మార్గాలను తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతూ తెలియజేయుము... ఉపదేశము చేయుము అని వేడుకుంటున్నాడు. దేవుని క్రియలను తెలుసుకోవడం విశ్వాసులకు కొంతవరకు సాధ్యమే (ఉదా: రక్షణ, అద్భుతకార్యాలు, కీర్తన 103:7 తో పోల్చండి). కాని వాస్తవంగా దేవుణ్ణి ఎన్నటికీ తెలుసుకోలేం, ఆయన మార్గాలను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోలేం. దేవుని మార్గాలను తెలుసుకోడానికి ఈ కీర్తనలో కొన్ని ప్రాథమిక సిద్ధాంతాలు కనిపిస్తాయి: (1) దేవుని నీతి మార్గాలలోను, ఆయన వాక్య సత్యంలోను నడవాలన్న నిజమైన కోర్కె మనలో ఉండాలి (వ.4). (2) మనలో “దినమెల్ల" దేవుని కోసం కనిపెట్టుకొని ఉండాలన్న ఆతృత ఉండాలి (వ.5). (3) దేవునికి మనలను మనం విధేయతతో అప్పగించుకోవాలి (వ.9). దైవభక్తిగల జీవితాన్ని గడపాలని మనకై మనం తీర్మానించుకోవాలి (వ.10), దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి (వ.12-14). (4) దేవుణ్ణి ఆయన మార్గాలనూ తెలుసుకోడానికి పాపం ఆటంకంగా ఉంది. కాబట్టి మనం పాపాన్ని విడిచిపెట్టి, శుద్ధిపొంది క్షమాపణ పొందాలి (వ.4-8). “నా హృదయములో నేను పాపమును లక్ష్యము చేసిన యెడల ప్రభువు నా మనవి వినకపోవును" (66:18; 1యోహాను 2:1-6 తో పోల్చండి). (5) మన జీవితాలలోని వ్యతిరేకత నిజంగా దేవుని ప్రతికూలత కాదు (34:19తో పోల్చండి). దేవుణ్ణి, ఆయన మార్గాలను తెలుసుకోవడమంటే అది మనం మామూలుగా ఎదుర్కొనే అవసరం లేని శ్రమలలోనికి మనలను నడపవచ్చు (ఉదా: అపొ.కా. 14:22; 20:22-23). ఈ సత్యా నికి సరైన ఉదాహరణ దేవుని చిత్తాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుసరించినా దుఃఖాన్ని, ద్రోహాన్ని, సిలువ శ్రమలను అనుభవించిన యేసే. దేవుని చిత్తంలో నిలిచి ఉండే విశ్వాసి దీని కోసం ఎదురుచూడాలి (మత్తయి 10:24).

25:6-7 జ్ఞాపకము చేసికొనుము... జ్ఞాపకము చేసికొనకుము... జ్ఞాపకములో ఉంచుకొనుము అనే మాటలు ఈ వచనాల్లో ప్రక్కప్రక్కనే ఉండడం గమనార్హం. యెహోవా తన ప్రజలకు మేలు చేయడానికి, వారి పక్షాన చర్య తీసుకోడానికి ప్రేరణ ఆయన గుణలక్షణాలేనని (నీ కరుణాతిశయములను)
మొదటి పదజాలం తెలియజేస్తున్నది. ఇందుకు భిన్నంగా, కీర్తనకారుని బాల్య పాపములను యెహోవా జ్ఞాపకం చేసుకొనకూడదన్న విన్నపం, అతడు తన పాపాలను యెహోవా క్షమించాలని కోరుకుంటున్నాడని తెలుపుతుంది (వ.11,18). కీర్తనకారుని పాపాలు క్షమించబడినప్పుడే యెహోవా కీర్తన కారున్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని అతనికి మేలు చేస్తాడు (74:2; 106:4; 112:6). 

25:8-10 ఇతర చోట్ల ఉన్నట్టుగా ఈ సందర్భంలో మార్గమును... త్రోవలన్నియు అనే మాటలు ఒకని జీవిత విధానాన్ని లేదా దేవుని ప్రజల నైతిక వర్తనను సూచించక పోవచ్చు (వ.12; 143:8; ద్వితీ 5:33). అయితే ఇవి వ.4-5 లలో యెహోవా ప్రజలు ఆయన సత్యము ననుసరించేలా ఆయన వారికి చేసిన ఉపదేశాలయ్యుండవచ్చు (119:15). పై అవగాహనలో నిబంధనను... శాసనములను అంటే యెహోవా "త్రోవలన్నియు" అని అర్థం. 

25:11 వ.6 లో లాగా, యెహోవా తన నామమును బట్టి (తన నామఘనత కోసం) కీర్తనకారుని పాపాలను క్షమించాలి. యెహోవా ఘనతకు, ఆయన తన ప్రజల పక్షాన తీసుకొనే చర్యలకు సంబంధం ఉంది (యెహె 36:22). 

25:12 ఆయన వానికి బోధించును. విశ్వాసిని తన జ్ఞానంలో దేవుడెలా నడిపిస్తాడన్నదే ఈ కీర్తనలోని ప్రధానాంశం. ఆ నడిపింపును గూర్చిన ఈ కింది సత్యాలను గమనించండి: (1) ప్రతి విశ్వాసికి సంబంధించి దేవునికొక ప్రణాళిక ఉంది. ఆదామును గూర్చి (ఆది 1:28; 2:18-25), అబ్రాహామును గూర్చి (ఆది 12:1-3), యోసేపును గూర్చి (ఆది 45:4-9), తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులను గూర్చి (ఆది 50:24; నిర్గమ 6:6-8) దేవుని కొక ప్రణాళిక ఉంది. యేసును గూర్చి (లూకా 18:31), పౌలును గూర్చి కూడా (అపొ.కా.21:10-14; 22:14-15; 26:16-19; 21:14 నోట్సు చూడండి) ఆయనకొక ప్రణాళిక ఉంది. తన పిల్లలైన ప్రతివారిని గూర్చి నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక ఆయనకుంది (1కొరింథీ 12; ఎఫెసీ 1:10; 2:10; 3:8-11; 4:11-13). (2) దేవుడు తన ప్రణాళికలను అసాధారణమైన విధానాలలో, అంటే- స్వప్నాలు, దర్శనాలు, ప్రవచనాల ద్వారా కూడా మనకు తెలియజేస్తాడు. (అపొ.కా.2:17; 9:12; 10:3; 13:2; 1కొరింథీ 14:1; అపొ.కా. 21:10 నోట్సు చూడండి). అయితే ఆయన మనలను నడిపించి మనలో జ్ఞానం కలుగజేసే ప్రధానమైన విధానం మాత్రం పవిత్రలేఖనాలు (2తిమోతి 3:16), మనలో నివసించే పరిశుద్దాత్మ ద్వారానే జరుగుతుంది (అపొ.కా. 8:29; 10:19; 13:2; 15:28-29; 16:6; 1యోహాను 2:20,27). (3) మనం ఒకవేళ దేవుని వాక్యాన్ని అలక్ష్యం చేస్తే లేక దానిని పొరబాటుగా చదివి ఆయన చిత్తానికి వ్యతిరేక నిర్ణయాలు చేస్తే విశ్వాసుల కోసం దేవుడు ఏర్పరచిన ప్రణాళికనుండి తప్పిపోతాం. బైబిల్లో కనిపించే ప్రాథమిక నమ్మకాలు, ఉద్దేశాలు, బోధలు మన జీవితాలలో లోతుగా పాదుకొనకపోతే మనం దారి తొలగిపోతాం. (4) దేవుడు మనలను “నీతి మార్గాలలో నడిపిస్తాడు" (23:3). కాబట్టి ఆయన నడిపింపు విషయంలో ముఖ్యమైనది ఆయన నీతి (వ.21; రోమా  8:11-14 తో పోల్చండి). 

25:14 ఆయన యందు భయభక్తులు గలిగి చెడును విడిచిపెట్టిన వారికి దేవుని గూర్చిన వ్యక్తిగత జ్ఞానం, ఆయనతో సన్నిహిత సహవాసం అందుబాటులో ఉంటాయి (సామె 3:5-7 తో పోల్చండి). 

25:15 విశ్వాసానికి సంబంధించి తరచుగా కనుదృష్టి అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు. యెహోవాను నమ్ముకున్న వ్యక్తి సహాయం కోసం యెహోవా వైపునకే తిరిగి చూస్తాడు (123:2; 141:8). 

25:17-19 నా హృదయవేదనలు అతి విస్తారములు అనే మాటల హెబ్రీ మూలాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం, సాధారణంగా ఈ పదాలు వేదన నుండి విడుదల పొందాలనే కోరికను సూచిస్తాయి. (4:1; 18:36). అయితే ఇది ఎక్కువ కావడమనే అర్థాన్ని కూడా వ్యక్తం చేస్తుంది. కీర్తనకారున్ని అనేకమంది శత్రువులు చుట్టుముట్టారనేది ఇక్కడ భావన కావచ్చు (వ.19). 

25:21 "కృపా క్షేమములు" అని 23:6 లో వున్నట్టుగా ఇక్కడ యథార్థతయు నిర్దోషత్వమును అనేవాటికి కూడా వ్యక్తిత్వారోపణ కనబడుతుంది. దేవుని చిత్తంలో నిలిచి ఉన్న వారిని వారి యథార్థత, నిర్దోషత్వాలు కాపాడతాయి (37:37). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |