Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 76 | View All

1. యూదాలో దేవుడు ప్రసిద్ధుడు ఇశ్రాయేలులో ఆయన నామము గొప్పది.

2. షాలేములో ఆయన గుడారమున్నది సీయోనులో ఆయన ఆలయమున్నది.

3. అక్కడ వింటి అగ్ని బాణములను కేడెములను కత్తులను యుద్ధాయుధములను ఆయన విరుగగొట్టెను.(సెలా.)

4. దుష్టమృగములుండు పర్వతముల సౌందర్యముకంటె నీవు అధిక తేజస్సుగలవాడవు.

5. కఠినహృదయులు దోచుకొనబడి యున్నారు వారు నిద్రనొంది యున్నారు పరాక్రమశాలులందరి బాహుబలము హరించెను.

6. యాకోబు దేవా, నీ గద్దింపునకు రథసారథులకును గుఱ్ఱములకును గాఢనిద్ర కలిగెను.

7. నీవు, నీవే భయంకరుడవు నీవు కోపపడు వేళ నీ సన్నిధిని నిలువగలవాడెవడు?

8. నీవు తీర్చిన తీర్పు ఆకాశములోనుండి వినబడజేసితివి

9. దేశములో శ్రమనొందిన వారినందరిని రక్షించుటకై న్యాయపుతీర్పునకు దేవుడు లేచినప్పుడు భూమి భయపడి ఊరకుండెను.(సెలా.)

10. నరుల ఆగ్రహము నిన్ను స్తుతించును ఆగ్రహశేషమును నీవు ధరించుకొందువు.

11. మీ దేవుడైన యెహోవాకు మ్రొక్కుకొని మీ మ్రొక్కుబడులను చెల్లించుడి ఆయన చుట్టునున్నవారందరు భయంకరుడగు ఆయనకు కానుకలు తెచ్చి అర్పింపవలెను.

12. అధికారుల పొగరును ఆయన అణచివేయువాడు భూరాజులకు ఆయన భీకరుడు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-76. శత్రువుల నుండి యెరూషలేమును రక్షించి దానికి గొప్ప విడుదలను కలిగించిన దేవునికి స్తుతులు చెల్లిస్తూ గానం చేసిన కీర్తన. 
శీర్షిక: ఆసాపు - కీర్తన 50 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. 

76:1 ప్రాచీన పశ్చిమాసియా భావనలో వ్యక్తి గుర్తింపును, ఘనతను, నైతికస్వభావాన్ని నామము ప్రతిబింబిస్తుంది. యూదాలో... ఇశ్రాయేలులో అనే పదాల్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకే వచనంలో ఉపయోగించడం పన్నెండు గోత్రాలూ దేవుని నామానికి సాక్షులని తెలియజేస్తున్నది.

76:2 యెరూషలేముకు షాలేము అనేది క్లుప్తనామం. సీయోను కూడా యెరూషలేమును సూచిస్తుంది. దేవుని నామానికి ఆయన సన్నిధి ప్రసన్నతకు సంబంధం ఉంది. ఆయన నామమెక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఆయన సన్నిధి ప్రసన్నత ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆయన గుడారము అంటే బహుశా “ఆశ్రయస్థానం” అని చెప్పవచ్చు. హెబ్రీ పదం సుక్కోవ్ చెట్ల కొమ్మల్ని అల్లి నిర్మించిన పర్ణశాలను సూచిస్తుంది. ఆలయము పర్ణశాలను సూచిస్తుండవచ్చు. “గుడారము", "ఆలయము" ఈ రెండూ దేవాలయంలో యెహోవా సన్నిధికి అలంకారిక దృష్టాంతాలు.

76:3 అగ్నిబాణములను అనే పదజాలం అధిక శక్తిని వర్ణించే అలంకారిక దృష్టాంతం. “ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన పిడుగులు" కూడా అనే అర్థముంది. శత్రువును ఓడించిన యుద్దశూరునిగా కీర్తనకారుడు యెహోవాను వర్ణిస్తున్నాడు (29:7; 78:48; ద్వితీ 32:24; హబ 3:5).

76:4 కీర్తనకారుడు సూటిగా దేవుణ్ణి నీవు అని సంబోధిస్తున్నాడు. అతడు దేవుణ్ణి అధిక తేజస్సు గలవాడవు అని పిలుస్తూ దేవుని సన్నిధిని "వెలుగు"తో సమానంగా చూశాడు. దేవుని శక్తిమహాత్యాలు పర్వతాలకంటే ఎత్తుగా ఉన్నాయని హెబ్రీ పదం మిన్ వర్ణిస్తున్నది. ఈ భావన వ.3లోని విజయ ప్రకటనను పోలి ఉంది. 

76:5 దేవుని శత్రువులకు ఆయనను సవాలుచేసి నిలబడగల ధైర్యం లేదు. అందుకు మారుగా వీరి చర్యల్లో మొండితనం కనబడుతుంది. (యెషయా 46:12). వారు తమ ప్రయత్నాల్లో అలసిపోయి నిస్త్రాణచెంది. చివరకు శాశ్వత నిద్రలోకి, అంటే మరణంలోకి జారుకున్నారు. బాహువు బలానికి సూచన, అయితే దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించే శత్రువులు ఎంత బలాడ్యులైనా వారు దేవుని బాహుబలము ముందు నిలబడలేరు.

76:6 తమ పితరుడైన యాకోబు నుండి ఉద్భవించిన పన్నెండు గోత్రాల్ని యాకోబు అనే పేరు సూచిస్తుంది. దేవుని వాక్కు ద్వారా అద్భుతకార్యాలు జరుగుతాయి - జలప్రవాహాలు నిలబడిపోతాయి, ఆరిన నేల కనబడుతుంది (18:15; 104:7; యెషయా 50:2), మనుషులు నశించిపోతారు (80:16). రథసారథులకును గుఱ్ఱములకును అనే ప్రస్తావనకు సంబంధించిన దేవుని గద్దింపు నిర్గమం నాటి సంఘటనల్ని సూచిస్తున్నది, ఆసాపు కీర్తనల్లో ఇది పదే పదే కనబడే అంశం (నిర్గమ 15:1,4), రథాలకు గుజ్రాలకు గాఢనిద్ర కలుగుతుంది, ఇది మరణాన్ని వర్ణించే అలంకారిక దృష్టాంతం (15:16); ఇది కీర్తన 76:5 లోని వర్ణనను పోలి ఉంది. 

76:7 నీవు అనే పదం పునరావృతం కావడం యెహోవాను సూచిస్తూ నొక్కి చెబుతున్నది. దేవుని పట్ల ఉండే భయంలో దీనత్వం, ఆశ్చర్యం, గౌరవం ఉంటాయి. దేవుని కోపాన్నెవరూ తట్టుకొనలేరు, ఆయననెదిరించిన వారెవరూ ఆయన సన్నిధిలో ఉండలేరు (147:17; నహూము 1:6). 

76:8-9 భయం కారణంగా మౌనంగా ఉండడాన్ని హెబ్రీ పదం షాకాతా ఎన్నడూ సూచించదు. కాబట్టి, ఊరకుండెను. అనే పదం దేవుడు అన్యాయానికీ, అణచివేతకీ తీర్పు తీర్చుతున్నాడన్న భావంనుండి కలిగే ఆదరణను, గౌరవపూర్వకమైన భయాన్ని సూచిస్తుంది. యెహోవా నీతి నిరీక్షణను, విశ్వాసాన్ని, సమాధానాన్ని కలిగిస్తుంది. (యెషయా 30:15; 32:17).

76:10 దేవుడు తన వారిని విడిపించి, వారి పక్షంగా గొప్ప కార్యాలను సాధించడానికి భక్తిహీనుల - కోపం (నరుల ఆగ్రహము) అవకాశాన్ని ఇస్తుంది; ఉదా: ఇశ్రాయేలీయులపై ఫరో కోపం, దేవుడు తన ఆశ్చర్యకరమైన శక్తిని ప్రదర్శించి ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తునుండి విడిపించే అవకాశాన్ని కలిగించింది (నిర్గమ 5-12). నరుల కోపావేశాలు దేవుణ్ణి ప్రతిఘటించలేవు, ఆయన న్యాయాన్ని తలక్రిందులు చేయలేవు. 

76:11 మ్రొక్కుబడి అంటే ప్రమాణపూర్వకంగా చేసిన ఒట్టు. దేవుడు తమను శత్రువుల నుండి విడిపించినందుకు ఆయన ప్రజలు ఆయనను స్తుతిస్తూ కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా అర్పణలు, కానుకలు తీసుకొని రావాలి. ఆయనను విశ్వసించినవారు ఆయనను ఇష్టపూర్వకంగా ఆరాధిస్తారు, ఇది వ.10 ఉన్నదానికి పరిహాసపూర్వకమైన వైరుధ్యంగా కనబడుతుంది. నరులు ఆగ్రహంతో దేవుణ్ణి చుట్టుముట్టాలనుకున్నా చివరికి వారు ఆయనను స్తుతించడమే జరుగుతుంది.

Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |