Proverbs - సామెతలు 10 | View All

1. జ్ఞానముగల కుమారుడు తండ్రిని సంతోషపరచును బుద్ధిలేని కుమారుడు తన తల్లికి దుఃఖము పుట్టించును.

2. భక్తిహీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రక్షించును.

3. యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియ్యడు భక్తిహీనుని ఆశను భంగముచేయును.

4. బద్ధకముగా పనిచేయువాడు దరిద్రుడగును శ్రద్ధగలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును.

5. వేసవికాలమున కూర్చువాడు బుద్ధిగల కుమారుడు కోతకాలమందు నిద్రించువాడు సిగ్గుపరచు కుమారుడు.

6. నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీర్వాదములు వచ్చును బలాత్కారము భక్తిహీనుని నోరు మూసివేయును.

7. నీతిమంతుని జ్ఞాపకముచేసికొనుట ఆశీర్వాదకరమగును భక్తిహీనుల పేరు అసహ్యత పుట్టించును

8. జ్ఞానచిత్తుడు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును.

9. యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు నిర్భయముగా ప్రవర్తించును. కుటిలవర్తనుడు బయలుపడును.
అపో. కార్యములు 13:10

10. కనుసైగ చేయువాడు వ్యధ పుట్టించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును.

11. నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భక్తిహీనుల నోరు బలాత్కారము మరుగుపరచును.

12. పగ కలహమును రేపును ప్రేమ దోషములన్నిటిని కప్పును.
1 కోరింథీయులకు 13:7, యాకోబు 5:20, 1 పేతురు 4:8

13. వివేకుని పెదవులయందు జ్ఞానము కనబడును బుద్ధిహీనుని వీపునకు బెత్తమే తగును.

14. జ్ఞానులు జ్ఞానము సమకూర్చుకొందురు మూఢుల నోరు అప్పుడే నాశనముచేయును.

15. ధనవంతుని ఆస్తి వానికి ఆశ్రయపట్టణము దరిద్రుని పేదరికము వానికి నాశనకరము.

16. నీతిమంతుని కష్టార్జితము జీవదాయకము భక్తిహీనునికి కలుగు వచ్చుబడి పాపము పుట్టించును.

17. ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమార్గములో ఉన్నాడు గద్దింపునకు లోబడనివాడు త్రోవ తప్పును.

18. అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబద్ధికుడు కొండెము ప్రచురము చేయువాడు బుద్ధిహీనుడు.

19. విస్తారమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను మూసికొనువాడు బుద్ధిమంతుడు.

20. నీతిమంతుని నాలుక ప్రశస్తమైన వెండివంటిది భక్తిహీనుల ఆలోచన పనికిమాలినది.

21. నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుద్ధి లేకపోవుట చేత మూఢులు చనిపోవుదురు.

22. యెహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమిచ్చును నరుల కష్టముచేత ఆ యాశీర్వాదము ఎక్కువ కాదు.

23. చెడుపనులు చేయుట బుద్ధిహీనునికి ఆటగా నున్నది వివేకికి జ్ఞానపరిశ్రమ చేయుట అట్టిదే.

24. భక్తిహీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచ్చును నీతిమంతులు ఆశించునది వారికి దొరుకును.

25. సుడిగాలి వీచగా భక్తిహీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నిత్యము నిలుచు కట్టడమువలె ఉన్నాడు.

26. సోమరి తనను పని పెట్టువారికి పండ్లకు పులుసువంటివాడు కండ్లకు పొగవంటివాడు.

27. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట దీర్ఘాయువునకు కారణము భక్తిహీనుల ఆయుస్సు తక్కువై పోవును.

28. నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుట్టించును. భక్తిహీనుల ఆశ భంగమై పోవును.

29. యథార్థవంతునికి యెహోవా యేర్పాటు ఆశ్రయదుర్గము పాపముచేయువారికి అది నాశనకరము.

30. నీతిమంతుడు ఎన్నడును కదలింపబడడు భక్తిహీనులు దేశములో నివసింపరు.

31. నీతిమంతుని నోరు జ్ఞానోపదేశమును పలుకును మూర్ఖపు మాటలు పలుకు నాలుక పెరికివేయబడును.

32. నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుక్తములైన సంగతులు పలుకును భక్తిహీనుల నోట మూర్ఖపు మాటలు వచ్చును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
10:1 1-9 అధ్యాయాలు జ్ఞానము గురించిన ప్రసంగాలతో నిండి ఉన్నాయి. ఇక్కడి నుండి ఈ గ్రంథం చివరి వరకు సామెతలున్నాయి. వీటిలో ఎక్కువ భాగం వ్యక్తిగతమైన సామెతలు. 

10:2 భక్తిహీనుల ధనము అంటే "దుష్టత్వంతో సంపాదించిన నిధులు" అని అక్షరార్థం, అంటే వేరొక వ్యక్తికి హానిచేసి సంపాదించుకున్నవి. 

10:3 నీతిమంతుడు ఈ జీవితంలో ఎన్నడూ ఆకలిగొనడు అన్నట్లుగా ఈ సామెతను ఒక సార్వతిక వాగ్దానంగా తీసుకోకూడదు. అయితే జ్ఞానము, నీతితో కూడిన జీవితం ఆరోగ్యకరమైన, భద్రమైన జీవితశైలికి దారితీస్తుందనేది నిశ్చయంగా వాస్తవం. జీవితంలో పోరాటాలు సంభవించడం సహజం. దేవుడు తన ప్రజల పట్ల చూపే శ్రద్ధ నిత్యత్వంలో పూర్తిస్థాయిలో వ్యక్తమవుతుంది. సామెతలు గ్రంథ లక్షణాల గురించి గ్రంథ పరిచయంలో చూడండి. 

10:4-5 కఠిన పరిశ్రమకు, తెలివికి ప్రతిఫలాలుంటాయి (1:3 నోట్సు చూడండి).

10:6 మూసివేయును అనే క్రియాపదానికి "కప్పివేయడం” లేదా “నింపడం" అని అక్షరార్ధం. బలాత్కారం దుష్టుల నోటిని మూసివేయడం అంటే అతని నోరు బలాత్కారపు మాటలతో నిండి మూసుకొని పోయిందని అర్థం. 

107 మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొనే వారెవరూ లేకపోవడాన్ని (నిర్గమ 17:14), మీ తరువాతి తరానికి మీ పేరును కొనసాగింపజేసే వారు లేకపోవడాన్ని ఓ శాపంగా పరిగణించేవారు. (109:13; కీర్తన 45:17 తో పోల్చండి). 

10:8 ఉపదేశములు అంటే బహుశా నైతిక ఉపదేశములు అయ్యుండవచ్చు. జ్ఞానము గలవారు. దీనులై ఉపదేశాన్ని స్వీకరించి వర్ధిల్లుతారు. అయితే బుద్ధిహీనులు ఉపదేశాన్ని తృణీకరించి నశించురు. 

10:9 యథార్థముగా గురించి 2:7; 11:20 నోట్సు చూడండి.. 

10:10 వంచకులు చేసే కనుసైగలు మోసపూరితమైన సంకేతాలను సూచిస్తాయి (6:13) 

10:11 నీతిమంతుని మాటలు నిత్యజీవపు గమ్యానికి నడిపిస్తాయి (3:22 నోట్సు చూడండి). 

10:12 ద్వేషభావంతో నిండినవారిలాగా కాక, ప్రేమించేవారు అవమానాల్ని నిందల్ని సహించడానికీ, తమ పట్ల తప్పుచేసిన వారిని సైతం క్షమించడానికీ సిద్ధంగా ఉంటారు. 

10:13-14 ఈ రెండు వచనాలు వేర్వేరుగా ఉన్నప్పటికీ ఒకదాని నొకటి వివరించుకొనే విధంగా అర్థాలంకారంలో ఉన్నాయి. బుద్ధిహీనులు దురుసుగా మాట్లాడి శీఘ్రమే నాశనము తెచ్చుకుంటారు. అయితే వివేకులు, జ్ఞానులు జ్ఞానయుక్తంగా మాట్లాడి జ్ఞానము సమకూర్చుకుంటారు. వీరికి ఇహలోకంలో పరుల నుండి నిందలుండవు, ఆ తరవాత నిత్యనాశనం ఉండదు. 

10:15 ఇది ఐహిక దృక్పథం ప్రకారమైన విషయ పరిశీలన. దీని తరువాతి వచనమూ, ఇతర సామెతలూ ఐశ్వర్యం గురించీ పేదరికం గురించీ కాల పరీక్షకు నిలిచే శాశ్వత నియమాల్ని బోధిస్తున్నాయి (11:28; 18:10-11). 

10:16 ఇక్కడ జీవము అంటే ఆత్మ సంబంధమైన జీవమని అర్థం చేసుకోవాలి. జీవిత గమనంతో సామ్యం కనబడు తున్నది కాబట్టి దుష్టులకు వచ్చే శిక్ష(వచ్చుబడి)ను సైతం ఆత్మ సంబంధమైన మరణంగానే అర్థం చేసుకోవాలి. 

10:17 ఉపదేశము నంగీకరించువాడు... గద్దింపునకు లోబడనివాడు - ఈ రెండు వర్ణనలు ఒకదానికొకటి భిన్నంగా పక్కపక్కనే కనబడుతున్నాయి. జీవమార్గములో ఉండాలంటే గద్దింపునకు లోబడాలి.

10:18 ద్వేషాన్ని లోపల దాచుకోకుండా బయటికి చూపించాలని ఈ వచనం చెప్పడం లేదు, తన అంతరంగంలో పగ (ద్వేషం) దాచుకున్న వ్యక్తి తప్పకుండా పైకి అబద్దాలు పలుకుతాడని ఇది రూఢిపరుస్తుంది. 

10:19 దుష్టులు విస్తారమైన మాటలు పలుకుతారు. వారి మాటలు వారి హృదయాన్ని బయట పెడతాయి.

10:20 నాలుక హృదయాన్ని (ఆలోచన) వెల్లడి చేస్తుంది. నాలుక, హృదయం సమాంతరంమైనవి. 

10:21 నీతిమంతులు జీవాన్నిచ్చే మాటలు పలుకుతారు (వ.11), మూడులు బుద్దిలేని మాటలు పలికి మరణాన్ని తెచ్చుకుంటారు. 

10:22 దేవుని ఆశీర్వాదము లేకుండా కేవలం నరుల కష్టము చేత సంపా దించిన ఐశ్వర్యంలో వివిధరకాల బాధకరమైన ప్రయత్నాలు కూడా ఉంటాయి. ఉదా. దురాశాపరులైన “స్నేహితులు”, న్యాయపరమైన వ్యాజ్యం, ఐశ్వర్యాన్ని కోల్పోతామనే భయం (మత్తయి 6:19), గర్వమనే శోధన (ద్వితీ 8:17-18). 

10:23 చెడుపనులు చేయుట... జ్ఞానపరిశ్రమ అనే ఈ రెండు మాటలు పక్కపక్కనే ఉన్నా ఇవి ఒకదానికొకటి విరుద్ధమైనవి. బుద్ధిహీనునికి చెడుపనులు చేయడంలో సంతోషం ఉన్నట్టే, వివేకికి జ్ఞాన సముపార్జన సంతోషాన్నిస్తుంది. 

10:24 భక్తిహీనుడు గురించిన పరిశీలనలు (దుష్టుల కార్యాలకు, మాటలకు వచ్చే పర్యవసానం) ఇహలోక జీవితంలోను, తరువాతి నిత్యత్వంలోను వాస్తవరూపం దాల్చుతాయి. 

10:25 ఈ వచనం యేసు బోధించిన రెండు రకాల పునాదుల ఉపమానాన్ని పోలి ఉంది (మత్తయి 7:24-27). 

10:26 పులిసిన ద్రాక్షారసం ఆమ్లాలతో నిండి నోటిలోని పండ్లకు హానిచే స్తుంది. 

10:27 దీర్ఘాయువు - 3:22 నోట్సు చూడండి. 

10:28 నీతిమంతుల ఆశ మంచి పునాది మీద నిలిచినదై సంతోషము కలిగిస్తుంది. అయితే భక్తిహీనుల ఆశ విషయంలో ఇది నిజం కాదు. అంటే భక్తిహీనుల ఆశకు మంచి పునాది ఉండదు, మంచి ఫలితం కూడా ఉండదు. 

10:29 నీతి నిజాయితీలతో గౌరవప్రదంగా బ్రతికేవారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను సత్యం పలకడానికి భయపడరు (రోమా 13:3-4). ఇది యథార్థవంతునికి యెహోవా చేసిన యేర్పాటు. దేవుని రాజ్యం వచ్చినప్పుడు (మత్తయి 6:10) ప్రతి మోకాలు క్రీస్తు ముందు వంగుతుంది. (ఫిలిప్పీ 2:9-10). దుష్టులకు, అంటే పాపము చేయువారికి అది నాశనకరము (ఆమోసు 5:18-20; 7:7-9). 

10:30 ఈ సామెతలో వాగైనదేశం గురించిన పరిభాష కనబడుతోంది (2:22 తో పోల్చండి). ఇశ్రాయేలీయులు తమ అవిధేయతకు గాను చెరలోకి వెళ్లినట్టుగా భక్తిహీనులు దేవుని కృపలో నిలిచి నివసింపరు. 

10:31 మూర్ఖపు మాటలు పలికే వ్యక్తి (2:12 నోట్సు చూడండి) సమాజం నుండీ, చివరికి దేవుని సన్నిధి నుండి కూడా పెరికివేయబడతాడు (లేవీ 18:29). 

10:32 ఉపయుక్తములైన అనే మాటకు హెబ్రీ మూలపదం “అనుగ్రహ పూర్వకమైన, ఆనందదాయకమైన” అనే అర్థాన్నిస్తుంది (8:35).


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |