John - యోహాను సువార్త 15 | View All

1. నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు.

2. నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు ప్రతి తీగె మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసి వేయును.

3. నేను మీతో చెప్పిన మాటనుబట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై యున్నారు.

4. నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె ద్రాక్షావల్లిలో నిలిచి యుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు.

5. ద్రాక్షావల్లిని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను ఎవనియందు నిలిచి యుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు చేయలేరు.

6. ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండని యెడల వాడు తీగెవలె బయట పారవేయ బడి యెండిపోవును; మనుష్యులు అట్టివాటిని పోగుచేసి అగ్నిలో పార వేతురు, అవి కాలిపోవును.

7. నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది యిష్టమో అడుగుడి, అది మీకు అనుగ్రహింప బడును.

8. మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును; ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు.

9. తండ్రి నన్ను ఏలాగు ప్రేమించెనో నేనును మిమ్మును ఆలాగు ప్రేమించితిని, నా ప్రేమయందు నిలిచి యుండుడి.

10. నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలు గైకొని ఆయన ప్రేమయందు నిలిచియున్న ప్రకారము మీరును నా ఆజ్ఞలు గైకొనినయెడల నా ప్రేమయందు నిలిచియుందురు.

11. మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూర్ణము కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెప్పుచున్నాను.

12. నేను మిమ్మును ప్రేమించిన ప్రకారము, మీ రొకని నొకడు ప్రేమించ వలెననుటయే నా ఆజ్ఞ

13. తన స్నేహితులకొరకు తన ప్రాణము పెట్టువానికంటె ఎక్కువైన ప్రేమగలవాడెవడును లేడు.

14. నేను మీ కాజ్ఞాపించువాటిని చేసిన యెడల, మీరు నా స్నేహితులై యుందురు.

15. దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిమ్మును దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాను, ఎందుకనగా నేను నా తండ్రివలన వినిన సంగతులన్నిటిని మీకు తెలియజేసితిని.

16. మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండ్రిని ఏమి అడుగుదురో అది ఆయన మీకనుగ్రహించునట్లు మీరు వెళ్లి ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించితిని.

17. మీరు ఒకనినొకడు ప్రేమింపవలెనని యీ సంగతులను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను.

18. లోకము మిమ్మును ద్వేషించినయెడల మీకంటె ముందుగా నన్ను ద్వేషించెనని మీరెరుగుదురు.

19. మీరు లోక సంబంధులైన యెడల లోకము తన వారిని స్నేహించును; అయితే మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిమ్మును లోకములోనుండి ఏర్పరచుకొంటిని; అందుచేతనే లోకము మిమ్మును ద్వేషించుచున్నది.

20. దాసుడు తన యజమానునికంటె గొప్పవాడు కాడని నేను మీతో చెప్పినమాట జ్ఞాపకము చేసికొనుడి. లోకులు నన్ను హింసించినయెడల మిమ్మును కూడ హింసింతురు; నా మాట గైకొనినయెడల

21. అయితే వారు నన్ను పంపిన వానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమిత్తము వీటినన్నిటిని మీకు చేయుదురు.

22. నేను వచ్చి వారికి బోధింపకుండినయెడల, వారికి పాపము లేకపోవును; ఇప్పుడైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు.

23. నన్ను ద్వేషించువాడు నా తండ్రినికూడ ద్వేషించుచున్నాడు.

24. ఎవడును చేయని క్రియలు నేను వారి మధ్య చేయకుండినయెడల వారికి పాపము లేకపోవును; ఇప్పుడైతే వారు నన్నును నా తండ్రిని చూచి ద్వేషించియున్నారు.

25. అయితే నన్ను నిర్హేతుకముగా ద్వేషించిరి అని వారి ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడిన వాక్యము నెర వేరునట్లు ఈలాగు జరిగెను.
కీర్తనల గ్రంథము 25:19, కీర్తనల గ్రంథము 35:19, కీర్తనల గ్రంథము 69:4, కీర్తనల గ్రంథము 109:3, కీర్తనల గ్రంథము 119:161, విలాపవాక్యములు 3:52

26. తండ్రియొద్దనుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబోవు ఆదరణకర్త, అనగా తండ్రి యొద్దనుండి బయలుదేరు సత్యస్వరూపియైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆయన నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చును.

27. మీరు మొదటనుండి నాయొద్ద ఉన్నవారు గనుక మీరును సాక్ష్యమిత్తురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
15:1-17 యేసు తన శిష్యులకు చేసిన వీడ్కోలు ప్రసంగంలో ఈ ఉపమానం కేంద్రంగా ఉంది. పా.ని.లో ముఖ్యంగా రెండు “ద్రాక్షతోట పాటలు” (యెషయా 5:1-7; 27:2-6) ద్రాక్షతోట లేక ద్రాక్షావల్లిని దేవుని నిబంధనా జనులైన, ఇశ్రాయేలుకు సాదృశ్యంగా ఉపయోగించాయి. అయితే ఫలించడంలో ఇశ్రాయేలు విఫలం కావడం వలన దైవికతీర్పుకు లోనైంది. తద్విరుద్ధంగా యేసు నిజమైన ద్రాక్షావల్లి, ఆయన అనుచరులు దేవునికోసం బహుగా ఫలించాలంటే ఆయనలో నిలిచి వుండాలి. 

15:1 నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని అనేది యేసు "నేనే” అని యోహాను సువార్తలో చెప్పిన ఏడు మాటలలో చివరిది (6:35,48 నోట్సు చూడండి). “నిజమైన” అనే మాట పా.ని. ఇశ్రాయేలుకు, యేసుకు ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తుంది. (15:1-17 నోట్సు చూడండి). యోసేపును ఆది. 49:22లో “ఫలించెడి కొమ్మ” అని పిలిచారు. తండ్రిని వ్యవసాయకుడుగా చూపించడం, దేవుడు తన ద్రాక్షతోటను సేద్యపరుస్తూ కారు ద్రాక్షలను ఫలముగా పొందినట్లు చూపించే యెషయా గ్రంథములోని మొదటి ద్రాక్షతోట పాటను గుర్తుచేస్తుంది (యెషయా 5:1-7తో కీర్తన 80:8-9 పోల్చండి). 

15:2. సాధ్యమైనంత ఎక్కువ ఫలాలకోసం దైవిక వ్యవసాయకుడు మృతమైన తీగలను తీసిపారవేయుటయే కాక, మిగిలిన తీగెలను కత్తిరిస్తాడు. (హెబ్రీ 6:7-8). యోహాను సువార్తలో ద్రోహియైన యూదా మృతమైన తీగకు ఉదాహరణ (యోహాను 13:10-11). మూడుసార్లు యేసును ఎరుగనని బొంకిన పేతురు, రెండవ రకానికి మాదిరి (18:15-18,25-27; 21:15-19). 

15:3 మీరిప్పుడు పవిత్రులై యున్నారు గురించి 13:10-11 చూడండి. 

15:4 "యందు” అనే పరిభాష, పా.ని. నిబంధనా వేదాంతాన్ని ప్రస్తావిస్తుంది. భవిష్యత్తులోని కొత్త నిబంధన గూర్చిన ప్రవచన వాక్కులు కూడా అందులో ఉన్నాయి. (నిర్గమ 25:8; 29:45; లేవీ 26:11-12; యెహె 37:27-28; 43:9).

15:4,5,8 ఫలములను గురించి పదే పదే చెప్పడం, ఫలభరితమైన జీవితం (ఆది 1:11-12,22,28), విమోచన ఉద్దేశం (యోహాను 15:8,16) అనేవి దేవునికి ప్రాథమికమైనవని నొక్కి చెబుతుంది. దేవుని ప్రజలు ఒక సమయంలో “చిగిర్చి పూయును, వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు" అని పా.ని. ప్రవక్తలు దృష్టించారు (యెషయా 27:6ను హోషేయ 14:4-8తో పోల్చండి), 

15:6 ఫలించని ద్రాక్షావల్లి కేవలం కాల్చివేయడానికి మాత్రమే పనికొస్తుందని చెప్పే యెహె 15:1-8 ని ఈ వచనం ప్రతిధ్వనిస్తుంది. అగ్ని దేవుని తీర్పుకు సాధారణంగా వాడే గుర్తు (యెషయా 30:27; 66:24; మత్తయి 3:12; 5:22; 18:8; 25:41; యోహాను 15:2 నోట్సు చూడండి). 

15:7 "14:13-14 నోట్సు చూడండి.

15:9-11 విధేయత అనేది ఏమాత్రం నిరాశాపూరితమైనది, దుఃఖసహితమై నది కాదు; నిజానికి అది సంతోష కారకం. అంత్యకాలంలో గొప్ప సంతోషం ఉన్న సమయాన్ని పా.ని. ప్రవక్తలు దృష్టించారు (యెషయా 25:9; 35:10; 51:3; 61:10; 66:10; జెకర్యా 9:9),

15:12-17 యేసు “ప్రేమ ఆజ్ఞ" గురించి 13:34-35 నోట్సు చూడండి.

15:13-14 పా.ని.లో, అబ్రాహాము (2దిన 20:7; యెషయా 41:8) కాక, దృష్టాంతంగా మోషే (నిర్గమ 33:11), “దేవుని స్నేహితులు" అని పిలువబడ్డారు. యేసు ఈ భాగ్యాన్ని విధేయులైన విశ్వాసులందరికీ వర్తింపజేశాడు. 

15:16 మొదటి శతాబ్దపు పాలస్తీనాలో విద్యార్థులు నిర్దిష్టంగా ఒక రబ్బీకి తమను తాము అనుసంధానించు కోవడానికి ఆసక్తి చూపేవారు, అంతేగానీ దానికి విరుద్ధంగా రబ్బీ విద్యార్థులను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళేవాడు కాదు. “నీకు నీవు ఒక మంచి బోధకుని ఏర్పరచుకో” అని ఒక ప్రసిద్ధమైన సూక్తి ఉంది. యేసు ఈ ఆచారాన్ని తొలగించి, ఆయన తన శిష్యులను తానే స్వంతంగా పిలుచుకున్నాడు. ఏర్పరచుకొనడమనేది దేవుడు అబ్రాహామును ఏర్పరచుకోవడం (ఆది 17:5తో రోమా 4:17 పోల్చండి), లేవీయుల అభిషేకం (సంఖ్యా 8:10), మోషే యెహోషువను నియమించడం (సంఖ్యా 27:18) అనే పా.ని. వివరణలను జ్ఞాపకం చేస్తుంది. 

15:18-16:33 యేసు వీడ్కోలు సందేశంలోని ఈ చివరి పెద్దభాగం, తనకు విరోధంగా, తన అనుచరులకు విరోధంగా లోకంలో వచ్చే పరిస్థితులను, పరిశుద్ధాత్మ భవిష్యత్తు పరిచర్యను గూర్చి చెబుతుంది. 

15:18 వారి ప్రేమను బట్టి యేసు అనుచరులు తెలియబడాలి (13:34-35 నోట్సు చూడండి). 

15:19-23 తమ సందేశం ఎలా స్వీకరించబడుతుందో అనేదానిపై యేసు శిష్యులకు నియంత్రణ లేదు. ప్రజల స్పందనలు యేసు పట్ల వారి వైఖరిని బట్టి నిర్ణయించ బడతాయి. వ.23 లోని మాటలు, దేవుని ప్రేమిస్తున్నామని చెప్పుకుంటూ యేసును స్వీకరించని వారిని సూచిస్తున్నాయి. వారికి పాపము లేకపోవును అంటే లోకం పరిపూర్ణమైనదని కాదు. కానీ యేసు వచ్చాడు కాబట్టి లోకపు పాపము మరింత ప్రస్ఫుటంగా బహిర్గతం అయ్యిందని అర్థం. 

15:24 యేసు క్రియలు ఆయనను గూర్చి సాక్ష్యమివ్వడం గురించి, 5:31-47 నోట్సు చూడండి. 

15:25 యూదుల ద్వేషం తన గురించిన పా.ని. లేఖనాలను, ముఖ్యంగా కీర్తన 69:4 ని నెరవేరుస్తుందని యేసు ప్రకటించాడు (కీర్తన 35:19తో పోల్చండి). ఈ దావీదు కీర్తనలో, దేవుని కోసం ఆసక్తిగల ఒకడు, నిర్దేతుకముగా దేవుని శత్రువుల చేత హింసించబడ్డాడు. అలా దావీదు అనుభవాలను యేసు తాను అనుభవించిన తిరస్కారం, ద్వేషానికి ముందస్తు గుర్తులుగా చూశాడు. 

15:26 పరిశుద్దాత్మ విషయమై యేసు వాగ్దానం గురించి 14:16-17, 25-26 నోట్సు చూడండి.

15:27 యేసు అనుచరులు ఆయనకు సాక్షులుగా పనిచేయాలనే పిలుపు, పా.ని. ప్రవచన సాహిత్యాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది. అందులో అంత్యకాలంలోని దేవుని ప్రజలు, జనాంగాలకు “సాక్షులు”గా పిలువబడ్డారు (యెషయా 43:10-12; 44:8). కొ.ని.లో హింస సమయాలలో విశ్వాసులకు ఆత్మ సహాయం వాగ్దానం చేయబడింది (మత్తయి 10:20; మార్కు 13:11; లూకా 12:12). సంఘ పరిచర్యలో పరిశుద్దాత్మ చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించాడు (అపొ.కా. 1:8 ను లూకా 24:48; అపొ.కా.5:32; 6:10 తో పోల్చండి). 


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |