Nehemiah - నెహెమ్యా 9 | View All

1. ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశ్రాయేలీ యులు ఉపవాసముండి గోనెపట్టలు కట్టుకొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచ్చిరి.

2. ఇశ్రాయేలీయులు అన్య జనులందరిలోనుండి ప్రత్యేకింపబడిన వారై నిలువబడి,తమ పాపములను తమ పితరుల పాపములను ఒప్పుకొనిరి.

3. మరియు వారు ఒక జాముసేపు తామున్న చోటనే నిలువ బడి, తమ దేవుడైన యెహోవా ధర్మశాస్త్రగ్రంథమును చదువుచు వచ్చిరి,ఒక జాముసేపు తమ పాపములను ఒప్పు కొనుచు దేవుడైన యెహోవాకు నమస్కారము చేయుచు వచ్చిరి.

4. లేవీయులలో యేషూవ బానీ కద్మీయేలు షెబన్యా బున్నీ షేరేబ్యా బానీ కెనానీ అనువారు మెట్లమీద నిలువబడి, యెలుగెత్తి, తమ దేవుడైన యెహోవాకు మొఱ్ఱ పెట్టిరి.

5. అప్పుడు లేవీయులైన యేషూవ కద్మీయేలు బానీ హషబ్నెయా షేరేబ్యా హోదీయా షెబన్యా పెతహయా అనువారునిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయున్న యెహోవాను స్తుతించుడని చెప్పి ఈలాగు స్తోత్రము చేసిరి-సకలాశీర్వచన స్తోత్రములకు మించిన నీ ఘనమైన నామము స్తుతింపబడునుగాక.

6. నీవే, అద్వితీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి సైన్యమును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముద్రములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని సృజించి వాటినన్నిటిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైన్యమంతయు నీకే నమస్కారము చేయుచున్నది.
ప్రకటన గ్రంథం 10:5

7. దేవా యెహోవా, అబ్రామును ఏర్పరచుకొని, కల్దీయుల ఊరు అను స్థలము నుండి ఇవతలకు అతని రప్పించి అతనికి అబ్రాహామను పేరు పెట్టినవాడవు నీవే.

8. అతడు నమ్మకమైన మనస్సుగల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హిత్తీయులు అమోరీయులు పెరిజ్జీ యులు యెబూసీయులు గిర్గాషీయులు అనువారి దేశమును అతని సంతతివారికిచ్చునట్లు ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే.

9. నీవు నీతిమంతుడవై యుండి నీ మాటచొప్పున జరిగించితివి. ఐగుప్తులో మా పితరులు పొందిన శ్రమను నీవు చూచితివి, ఎఱ్ఱసముద్రమునొద్ద వారి మొఱ్ఱను నీవు వింటివి.

10. ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల బహు గర్వ ముగా ప్రవర్తించిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచకక్రియలను మహత్కార్యములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందున్నట్టుగా ప్రసిద్ధినొందితివి.

11. మరియు నీ జనులయెదుట నీవు సముద్రమును విభాగించినందున వారు సముద్రముమధ్య పొడినేలను నడచిరి, ఒకడు లోతునీట రాయి వేసినట్లు వారిని తరిమినవారిని అగాధజలములలో నీవు పడవేసితివి.

12. ఇదియుగాక పగటికాలమందు మేఘస్తంభములో ఉండిన వాడవును రాత్రికాలమందు వారు వెళ్లవలసిన మార్గమున వెలుగిచ్చుటకై అగ్నిస్తంభములో ఉండినవాడవును అయి యుండి వారిని తోడుకొనిపోతివి.

13. సీనాయి పర్వతము మీదికి దిగి వచ్చి ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి నీతియుక్తమైన విధులను సత్యమైన ఆజ్ఞలను మేలు కరములైన కట్టడలను ధర్మములను నీవు దయచేసితివి.

14. వారికి నీ పరిశుద్ధమైన విశ్రాంతి దినమును ఆచరింప నాజ్ఞ ఇచ్చి నీ దాసుడైన మోషేద్వారా ఆజ్ఞలను కట్టడలను ధర్మశాస్త్రమును వారికి నియమించితివి.

15. వారి ఆకలి తీర్చుటకు ఆకాశమునుండి ఆహారమును వారి దాహము తీర్చుటకు బండలోనుండి ఉదకమును తెప్పించితివి. వారికి ప్రమాణముచేసిన దేశమును స్వాధీనపరచుకొనవలెనని వారి కాజ్ఞాపించితివి.
యోహాను 6:31

16. అయితే వారును మా పితరులును గర్వించి, లోబడనొల్లక నీ ఆజ్ఞలకు చెవియొగ్గక పోయిరి.

17. వారు విధేయులగుటకు మనస్సు లేనివారై తమ మధ్య నీవు చేసిన అద్భుతములను జ్ఞాపకము చేసికొనక తమ మనస్సును కఠినపరచు కొని, తాముండి వచ్చిన దాస్యపుదేశమునకు తిరిగి వెళ్లుటకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద తిరుగు బాటు చేసిరి. అయితే నీవు క్షమించుటకు సిద్ధమైన దేవుడవును, దయావాత్సల్యతలు గలవాడవును, దీర్ఘశాంత మును బహు కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసర్జింపలేదు.

18. వారు ఒక పోతదూడను చేసికొనిఐగుప్తులోనుండి మమ్మును రప్పించిన దేవుడు ఇదే అని చెప్పి, నీకు బహు విసుకు పుట్టించినను

19. వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు బహు విస్తారమైన కృప కలిగినవాడవై వారిని విసర్జింపలేదు; మార్గముగుండ వారిని తోడుకొని పోవుటకు పగలు మేఘస్తంభమును, దారిలో వారికి వెలు గిచ్చుటకు రాత్రి అగ్నిస్తంభమును వారిపైనుండి వెళ్లిపోక నిలిచెను.

20. వారికి భోధించుటకు నీ యుపకారాత్మను దయ చేసితివి, నీ విచ్చిన మన్నాను ఇయ్యక మానలేదు; వారి దాహమునకు ఉదకమిచ్చితివి.

21. నిజముగా అరణ్యములో ఏమియు తక్కువ కాకుండ నలువది సంవత్సరములు వారిని పోషించితివి. వారి వస్త్రములు పాతగిలిపోలేదు, వారి కాళ్లకువాపు రాలేదు.

22. ఇదియుగాక రాజ్యములను జన ములను వారికప్పగించి, వారికి సరిహద్దులు ఏర్పరచితివి గనుక, వారు సీహోను అను హెష్బోను రాజుయొక్క దేశమును బాషానునకు రాజైన ఓగుయొక్క దేశమును స్వతంత్రించుకొనిరి.

23. వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షత్రములంత విస్తారముగా చేసి, ప్రవేశించి స్వతంత్రించు కొనునట్లు వారి పితరులకు నీవు వాగ్దానముచేసిన దేశములోనికి వారిని రప్పింపగా

24. ఆ సంతతివారు ప్రవేశించి ఆ దేశమును స్వతంత్రించుకొనిరి. నీవు కనానీయులను ఆ దేశవాసులను జయించి, తమకు మనస్సువచ్చినట్లు చేయుటకు వారి రాజులను ఆ దేశజనులను వారి చేతికి అప్పగించితివి.

25. అప్పుడు వారు ప్రాకారములుగల పట్టణ ములను ఫలవంతమైన భూమిని స్వాధీనపరచుకొని, సకలమైన పదార్థములతో నిండియున్న యిండ్లను త్రవ్విన బావులను ద్రాక్షతోటలను ఒలీవ తోటలను బహు విస్తారముగా ఫలించు చెట్లను వశపరచుకొనిరి. ఆలాగున వారు తిని తృప్తిపొంది మదించి నీ మహోపకారమునుబట్టి బహుగా సంతోషించిరి.

26. అయినను వారు అవిధేయులై నీ మీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధర్మశాస్త్రమును లక్ష్య పెట్టక త్రోసివేసి, నీతట్టు తిరుగవలెనని తమకు ప్రకటన చేసిన నీ ప్రవక్తలను చంపి నీకు బహుగా విసుకు పుట్టించిరి.

27. అందుచేత నీవు వారిని వారి శత్రువులచేతికి అప్పగించితివి. ఆ శత్రువులు వారిని బాధింపగా శ్రమకాలమందు వారు నీకు మొఱ్ఱపెట్టినప్పుడు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలకించి, వారి శత్రువుల చేతిలోనుండి వారిని తప్పించుటకై నీ కృపాసంపత్తిని బట్టి వారికి రక్షకులను దయచేసితివి.

28. వారు నెమ్మదిపొందిన తరువాత నీ యెదుట మరల ద్రోహులుకాగా నీవు వారిని వారి శత్రువులచేతికి అప్పగించితివి; వీరు వారిమీద అధికారము చేసిరి. వారు తిరిగి వచ్చి నీకు మొఱ్ఱపెట్టినప్పుడు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలంకించి నీ కృపచొప్పున అనేకమారులు వారిని విడిపించితివి.

29. నీ ఆజ్ఞలను విధులను ఒకడు ఆచరించిన యెడల వాటివలన వాడు బ్రదుకునుగదా. వారు మరల నీ ధర్మశాస్త్రము ననుసరించి నడుచునట్లు నీవు వారిమీద సాక్ష్యము పలికినను, వారు గర్వించి నీ ఆజ్ఞలకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నిన్ను తిరస్కరించి తమ మనస్సును కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి.

30. నీవు అనేక సంవత్సరములు వారిని ఓర్చి, నీ ప్రవక్తలద్వారా నీ ఆత్మచేత వారిమీద సాక్ష్యము పలికితివి గాని వారు వినక పోయిరి; కాగా నీవు ఆయా దేశములలోనున్న జనుల చేతికి వారిని అప్పగించితివి.

31. అయితే నీవు మహోప కారివై యుండి, వారిని బొత్తిగా నాశనముచేయకయు విడిచిపెట్టకయు ఉంటివి. నిజముగా నీవు కృపాకనికర ములుగల దేవుడవై యున్నావు.

32. చేసిన నిబంధనను నిలు పుచు కృప చూపునట్టి మహా పరాక్రమశాలివియు భయం కరుడవునగు మా దేవా, అష్షూరు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా మీదికిని మా రాజుల మీదికిని ప్రధానులమీదికిని మా పితరులమీదికిని నీ జను లందరిమీదికిని వచ్చిన శ్రమయంతయు నీ దృష్టికి అల్ప ముగా ఉండకుండును గాక.

33. మా మీదికి వచ్చిన శ్రమ లన్నిటిని చూడగా నీవు న్యాయస్థుడవే; నీవు సత్యము గానే ప్రవర్తించితివి కాని మేము దుర్మార్గులమైతివిు.

34. మా రాజులు గాని మా ప్రధానులు గాని మా యాజకులు గాని మా పితరులు గాని నీ ధర్మశాస్త్రము ననుసరించి నడువలేదు. నీవు వారిమీద పలికిన సాక్ష్యములనైనను నీ ఆజ్ఞలనైనను వారు వినకపోయిరి.

35. వారు తమ రాజ్య పరిపాలనకాలమందు నీవు తమ యెడల చూపించిన గొప్ప ఉపకారములను తలంచక, నీవు వారికిచ్చిన విస్తారమగు ఫలవంతమైన భూమిని అనుభవించియుండియు నిన్ను సేవింపకపోయిరి, తమ చెడు నడతలువిడిచి మారుమనస్సు పొందరైరి.

36. చిత్తగించుము, నేడు మేము దాస్యములో ఉన్నాము, దాని ఫలమును దాని సమృధ్ధిని అనుభవించునట్లు నీవు మా పితరులకు దయచేసిన భూమియందు మేము దాసులమై యున్నాము.
యోహాను 8:33

37. మా పాపములనుబట్టి నీవు మామీద నియమించిన రాజులకు అది అతివిస్తారముగా ఫల మిచ్చుచున్నది.

38. వారు తమకిష్టము వచ్చినట్లు మా శరీరములమీదను మా పశువులమీదను అధికారము చూపు చున్నారు గనుక మాకు చాల శ్రమలు కలుగుచున్నవి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
9:1-37 అధ్యా.9 లోని పశ్చాత్తాప ప్రార్ధనలో దేవుడు తన ప్రజలపట్ల చూపిన నమ్మకత్వాన్ని, కరుణను మాత్రమే గాక, ప్రజలు తమ జాతి మరలా మరలా దేవునికి విరోధంగా తిరగబడిన విధానాన్ని కూడా ఒప్పుకోవడంతో అది సుందరంగా మారింది. నిజానికి ఈ అధ్యాయం ఎజ్రా 10 తర్వాత ఉండాలని కొందరు వాదిస్తారు. నెహెమ్యా 8లో పర్ణశాలల పండుగ కాలంలో “దుఃఖపడవద్దు, ఏడ్వవద్దు" అని ప్రజలకు ఆజ్ఞాపించబడింది (8:9), కానీ ఈ అధ్యాయంలో ప్రజలు ఏడ్చి తమ పాపములను ఒప్పుకున్నారు. పాపం విషయంలో పశ్చాత్తాపపడి, నలిగినవారై ఏడ్వడం సరియైనదే కానీ, పండుగలో సంతోషించాలి. అని ఆజ్ఞాపించబడిన తర్వాత అలా చేయడం సరైనది కాదు. నెలలో 22వ రోజున పర్ణశాలల పండుగ ముగిసిన తర్వాత, _24వ రోజున పశ్చాత్తాపంతో ఒప్పుకోవడం సముచితంగా, సరైందిగా ఉంది. 
సాధారణంగా కీర్తనలలో కనబడే, విలాపకీర్తన నుండి పశ్చాత్తాప ప్రార్థనకు రూపాంతరం పొందే ప్రార్థన ఇక్కడ కనిపిస్తుంది (వ.9-37). ఈ - విధానం చెర తరవాతి యుగంలో సామాన్యమైనది. ఇది ఈ కాలంలోని ఎజ్రా 9:6-15; నెహెమ్యా 1:5-11; దానియేలు 9:4-19 వంటి వారి ప్రార్ధనల అంశాలను, గుణాలను కలిగి వుంది. 

9:1 పా.ని. కాలంలో పశ్చాత్తాపానికి, దుఃఖానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉండేది. ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు దుఃఖించేవారు గోనెపట్ట కట్టుకొని (ఆది 37:34), తలమీద ధూళి (హెబ్రీ. అదామా) పోసికొనేవారు (2 సమూ 1:2). తమ పాపాల గురించీ, ఆధ్యాత్మిక దుస్థితిని గురించీ దుఃఖించేవారు కూడా అలాగే చేసేవారు.

9:2 ఈ అధ్యాయాన్ని దాని అసలు స్థానంలో నుండి తీసివేసి, ఎజ్రా 10 దగ్గర పెట్టాలని వాదించే విమర్శకులు, తరచూ ఈ వచనానికి అన్యులైన భార్యలను తొలగించడానికి (ఎజ్రా 10) ఉన్న సంబంధాన్ని ఎత్తి చూపుతారు. అయితే, ఈ వచనంలోని విషయం కేవలం అన్యులైన భార్యలను గురించి మాత్రమే కాక సామాన్యంగా అన్యజనులను గురించి చెప్పబడింది. నిజానికి ఒప్పుకోవలసింది ఇశ్రాయేలీయులు (అక్షరార్థంగా “ఇశ్రాయేలు సంతానం") అనబడే దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలు గాని అన్యజనులు కాదు. 

9:3, నిలువబడినవారు బహుశా తమను తాము అన్యజనులలో నుండి (వ.2) ప్రత్యేకించుకున్న ఇశ్రాయేలీయులై ఉంటారు. ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును చదువుచు వచ్చినవారు అనే వర్ణన తరువాతి వచనంలో (వ.4) కనిపించే లేవీయుల గురించినది.

9:4 వారు యెలుగెత్తి... మొట్ట పెట్టినది, వ.5-37 లోని ఒప్పుకోలు వాక్యాలు అన్నది స్పష్టం.

9:5-వ.5 లోని ప్రార్థన, వ.6లో ఆరంభమైన ప్రధాన ప్రార్థనకు ఈ వచనం లోని ప్రార్ధన ఒక పరిచయ ప్రకరణం లాంటిది కావచ్చు. లేవీయులు నిరంతరము మీకు దేవుడైయున్న యెహోవాను స్తుతించుడి అనే ప్రకటన మొదటి దేవాలయ కట్టడం కోసం ప్రజలతో పాటు తాను దాతృత్వంతో ఇచ్చిన తర్వాత, 1దిన 29:10 లోని దావీదు పలికిన ఆశీర్వాదాన్ని పోలివుంది..

9:6 యెహోవాకు సమానమైనవాడెవడూ లేడు అని గుర్తించడంతో ప్రార్థన మొదలైంది. ఆకాశ సైన్యమంతటితో ఆరాధించబడి, అంతటిని సృజించిన నిజమైన దేవుడు యెహోవా ఒక్కడే. బైబిల్లోని అనేక కీర్తనలు సృష్టిని సూచించినా (కీర్తన 8, 19, 95; 104), కేవలం కీర్తన 136 మాత్రమే ఇక్కడున్నట్లుగా సృష్టి అనే అంశాన్ని కలిగివుంది. 

9:7-8 అబ్రామువలె, ఈ పశ్చాత్తాప సమావేశంలో పాల్గొన్నవారిలో అనేకులు కల్దీయుల ఊరు (అంటే బబులోను) నుండి రప్పింపబడినవారే. అబ్రాహాము అని తరువాతి కాలంలో పిలువబడిన అబ్రాము, తనతో నిబంధన (హెబ్రీ. బెరీత్) చేసిన దేవుని దయ పొందాడు (ఆది 15; 17), అబ్రాహాము నమ్మకమైన మనస్సును బట్టి, దేవుడు కూడా నమ్మకంగా ఉన్నాడు -ఆయన తన మాటచొప్పున జరిగించాడు (వ.9). 

9:9-11 ఐగుప్తు నుండి నిర్గమనాన్ని, నిర్గమ 3; 10; 14 లనుండి ఎత్తిచెబుతూ వర్ణించాడు. బహు గర్వముగా అనే మాట హెబ్రీ క్రియాపదం (జియడ్) నుండి అనువదించారు. "తమ పరిధులు గుర్తించకుండా తొందరపడడం, అహంకారంగా ఉండడం" అని ఈ పదానికి అర్థం. అది “చట్టప్రకారం తమవి కానీ హక్కులు లేక అధికారాలు తమవైనట్టుగా భావించే జనుల”ను వర్ణించడానికి ఉపయోగించిన పదం. ఇశ్రాయేలీయులు తమ బానిసలు అన్నట్లు ఐగుప్తీయులు భావించారు. నిజానికి ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా నిబంధనా జనులు, వారు ఐగుప్తునుండి విమోచింపబడడం పా.ని.కు కేంద్రకమైన విమోచనా కార్యంగా గుర్తించబడింది. ఈ బలమైన కార్యంలో, దేవుడు వారి రక్షకుడుగా ప్రసిద్ధి పొందాడు. ఆ పేరు నెహెమ్యా కాలం వరకు, ఇంకా తరువాత కాలంలో కూడా నిలిచి వుంది. 

9:12-15 అరణ్య కాలపు వర్ణన (వ.12-21), దేవుడు తన ప్రజల పట్ల చూపిన శ్రద్ధ, పోషణను గుర్తుచేస్తూ ప్రారంభమౌతుంది. చెర, ఆ తరువాతి కాలంలో యూదుల ప్రాథమిక గుర్తింపులలో ఒకటిగా వున్న పరిశుద్ధమైన విశ్రాంతి దినమును గురించిన ఆజ్ఞను నిర్దిష్టంగా సూచించాడు (13:15-22). దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చాడు, కాదేషు బర్నేయవద్ద, తాను వారి పితరులకు ప్రమాణం చేసిన దేశమును స్వాధీనపరచుకొనవలెనని వారికి ఆజ్ఞాపించాడు (సంఖ్యా 13-14). 

9:16-17 వ.10లో ఇశ్రాయేలీయుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించింది ఐగుప్తీయులు, కానీ అదే క్రియాపదం (హెబ్రీ. జియడ్) దేవుడు తమపట్ల శ్రద్ధ చూపి, పోషించినప్పటికీ ఇశ్రాయేలీయుల పితరులు ఆయనకు విరోధంగా చూపిన గర్వాన్ని సూచిస్తుంది. వారు దేవుని మీద ఉద్దేశపూర్వకంగా తిరుగుబాటు చేయడమే (లోబడనొల్లక) కాక (వ. 17), దాస్యపు దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళుటకు ఒక అధికారిని కోరుకునే బుద్దిహీనమైన పని చేశారు.

9:18-21 వారు బంగారు దూడను చేసుకొని, దేవుని కరుణకు పరీక్ష పెట్టారు (నిర్గమ 32 చూడండి). అయినప్పటికీ వారు చేసిన ఈ తీవ్రమైన తప్పును కూడా కరుణతో చూచాడు. మేఘస్తంభముగా, అగ్నిస్తంభముగా అరణ్యములో వారు గడిపిన నలువది సంవత్సరములు దేవుని సన్నిధి వారితో నిలిచివుంది. దేవుడు తన యుపకారాత్మను సహితం పంపి వారికి బోధించుట కార్యంలో, దేవుడు వారి రక్షకుడుగా ప్రసిద్ధి పొందాడు. ఆ పేరు నెహెమ్యా కాలం వరకు, ఇంకా తరువాత కాలంలో కూడా నిలిచి వుంది. 

9:12-15 అరణ్య కాలపు వర్ణన (వ.12-21), దేవుడు తన ప్రజల పట్ల చూపిన శ్రద్ధ, పోషణను గుర్తుచేస్తూ ప్రారంభమౌతుంది. చెర, ఆ తరువాతి కాలంలో యూదుల ప్రాథమిక గుర్తింపులలో ఒకటిగా వున్న పరిశుద్ధమైన విశ్రాంతి దినమును గురించిన ఆజ్ఞను నిర్దిష్టంగా సూచించాడు (13:15-22). దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చాడు, కాదేషు బర్నేయవద్ద, తాను వారి పితరులకు ప్రమాణం చేసిన దేశమును స్వాధీనపరచుకొనవలెనని వారికి ఆజ్ఞాపించాడు (సంఖ్యా 13-14). 

9:16-17 వ.10లో ఇశ్రాయేలీయుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించింది ఐగుప్తీయులు, కానీ అదే క్రియాపదం (హెబ్రీ. జియడ్) దేవుడు తమపట్ల శ్రద్ధ చూపి, పోషించినప్పటికీ ఇశ్రాయేలీయుల పితరులు ఆయనకు విరోధంగా చూపిన గర్వాన్ని సూచిస్తుంది. వారు దేవుని మీద ఉద్దేశపూర్వకంగా తిరుగుబాటు చేయడమే (లోబడనొల్లక) కాక (వ. 17), దాస్యపు దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళుటకు ఒక అధికారిని కోరుకునే బుద్దిహీనమైన పని చేశారు. 

9:18-21 వారు బంగారు దూడను చేసుకొని, దేవుని కరుణకు పరీక్ష పెట్టారు (నిర్గమ 32 చూడండి). అయినప్పటికీ వారు చేసిన ఈ తీవ్రమైన తప్పును కూడా కరుణతో చూచాడు. మేఘస్తంభముగా, అగ్నిస్తంభముగా అరణ్యములో వారు గడిపిన నలువది సంవత్సరములు దేవుని సన్నిధి వారితో నిలిచివుంది. దేవుడు తన యుపకారాత్మను సహితం పంపి వారికి బోధించుట తిరుగుబాటు చేసినవారుగా (హెబ్రీ. వయ్యామేరువయ్యింరేడు) వర్ణించబడ్డారు (వ. 26). వ.27-30 లలో న్యాయాధిపతులు గ్రంథంలోని వారి పాపచక్రాన్ని జ్ఞాపకం చేశాడు. వారు అదే పనిగా పదే పదే విఫలమైనప్పటికీ, దేవుడు వారిని బొత్తిగా నాశనము చేయకయు, విడిచిపెట్టకయు ఉన్నాడు. 

9:32-37 దేవునికి చేసిన వాగ్దానాలను మీరి, తిరుగుబాటు చేసిన ఇశ్రాయేలీయుల సుదీర్ఘచరిత్రను సమీక్షించిన తర్వాత, వారి • ప్రార్ధన చివరికి ఒప్పుకోలు నుండి మా దేవా అంటూ విన్నపానికి తిరిగింది. దేవుడు (ఇశ్రాయేలువలె కాక) చేసిన నిబంధనను నిలుపువాడు. దేవుడు వారి శ్రమయంతయు గమనించాలనేదే ఈ సుదీర్ఘమైన ప్రార్ధనలో కనిపించే ఒకే ఒక్క వినతి. శ్రమ అనే పదం (హెబ్రీ. టెలాహ) పా.ని.లో అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తుంది, కానీ నిర్గమనము (నిర్గమ 18:8) లేక బబులోనీయులు నాశనం చేసిన తర్వాత యెరూషలేము పరిస్థితి (విలాప 3:5) వంటి గొప్ప శ్రమలు, కృంగుబాటు సమయాలను సూచిస్తుంది. అషూరు రాజులు అని పేర్కొన్నది పారశీక రాజులను సూచిస్తుందని కొందరు వివరిస్తారు. (ఎజ్రా 6:22తో పోల్చండి). అది క్రీ.పూ. 8వ శతాబ్దంలో ఉత్తర రాజ్యంపై విదేశీయుల ఆధిపత్యపు ఆరంభాన్ని గుర్తించేది కావచ్చు. ఈ పరిస్థితి కొనసాగి నెహెమ్యా కాలంనాటికి దేశం పారశీకుల కిందకు వచ్చింది.. 
అయినప్పటికీ వారి శ్రమలన్నిటికీ కారణం వారి తప్పిదాలే గాని దేవుని తప్పిదం కాదని ప్రార్థన స్పష్టం చేస్తుంది (వ. 33-34). దేవుడు న్యాయవంతుడు. ప్రార్థన నడిపిస్తున్న లేవీయులు, వారితో ప్రార్ధనలో ఏకీభవించిన వారందరూ తమ పాపం సంఘటితంగా చేసిందని ఒప్పుకున్నారు ఎందుకంటే వారు దుర్మార్గులయ్యారు. బాధాకరమైన సంగతి ఏమంటే, . వారు నిబంధనను నెరవేర్చితే, దేశం వారికి దేవుడు ఇచ్చిన వరంగా ఉండేది. అయితే దానికి బదులుగా చిత్తగించుము, నేడు మేము దాస్యములో ఉన్నాము అని ఇప్పుడు వారు విలపిస్తున్నారు. దేవుడు జోక్యం చేసుకోవాలని దేవుని ప్రజలు నిరీక్షిస్తూ, వారు తమ విషాదకరమైన స్థితిని గుర్తిస్తూ ప్రార్ధన ముగించారు. మాకు చాల శ్రమలు కలుగుచున్నవి.


Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |