Mark - మార్కు సువార్త 11 | View All

1. వారు యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవల కొండ దగ్గరనున్న బేత్పగే బేతనియ అను గ్రామములకు వచ్చి నప్పుడు, ఆయన తన శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి

2. మీ యెదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్లుడి; అందులో మీరు ప్రవేశింపగానే కట్టబడియున్న యొక గాడిద పిల్ల కన బడును; దానిమీద ఏ మనుష్యుడును ఎప్పుడును కూర్చుండ లేదు; దానిని విప్పి, తోలుకొని రండి.

3. ఎవడైనను మీరెందుకు ఈలాగు చేయు చున్నారని మిమ్ము నడిగిన యెడల అది ప్రభువునకు కావలసియున్నదని చెప్పుడి. తక్షణమే అతడు దానిని ఇక్కడికి తోలి పంపునని చెప్పి వారిని పంపెను.

4. వారు వెళ్లగా వీధిలో ఇంటి బయట తలవాకిట కట్టబడియున్న గాడిద పిల్ల యొకటి వారికి కనబడెను; దానిని విప్పుచుండగా,

5. అక్కడ నిలిచియున్న వారిలో కొందరు మీరేమి చేయుచున్నారు? గాడిద పిల్లను ఎందుకు విప్పుచున్నారని వారినడిగిరి.

6. అందుకు శిష్యులు, యేసు ఆజ్ఞాపించినట్టు వారితో చెప్పగా వారు పోనిచ్చిరి.

7. వారు ఆ గాడిదపిల్లను యేసునొద్దకు తోలుకొని వచ్చి, తమ బట్టలు దానిపై వేయగా ఆయన దానిమీద కూర్చుం డెను.

8. అనేకులు తమ బట్టలను దారి పొడుగునను పరచిరి, కొందరు తాము పొలములలో నరికిన కొమ్మలను పరచిరి.

9. మరియు ముందు వెళ్లుచుండినవారును వెనుక వచ్చుచుండిన వారును జయము
కీర్తనల గ్రంథము 118:25-26

10. ప్రభువు పేరట వచ్చువాడు స్తుతింపబడుగాక వచ్చుచున్న మన తండ్రియైన దావీదు రాజ్యము స్తుతింపబడుగాక సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి.

11. ఆయన యెరూషలేమునకు వచ్చి దేవాలయములో ప్రవేశించి, చుట్టు సమస్తమును చూచి, సాయంకాలమైనందున పండ్రెండుమందితో కూడ బేతనియకు వెళ్లెను.

12. మరునాడు వారు బేతనియనుండి వెళ్లుచుండగా ఆయన ఆకలిగొని

13. ఆకులుగల ఒక అంజూరపు చెట్టును దూరము నుండి చూచి, దానిమీద ఏమైనను దొరకునేమో అని వచ్చెను. దానియొద్దకు వచ్చి చూడగా, ఆకులు తప్ప మరేమియు కనబడలేదు; ఏలయనగా అది అంజూరపు పండ్లకాలము కాదు.

14. అందుకాయన ఇకమీదట ఎన్నటికిని నీ పండ్లు ఎవరును తినకుందురు గాక అని చెప్పెను ; ఇది ఆయన శిష్యులు వినిరి.

15. వారు యెరూషలేమునకు వచ్చినప్పుడు ఆయన దేవా లయములో ప్రవేశించి, దేవాలయములో క్రయ విక్రయ ములు చేయువారిని వెళ్లగొట్ట నారంభించి, రూకలు మార్చువారి బల్లలను, గువ్వలమ్మువారి పీటలను పడద్రోసి

16. దేవాలయము గుండ ఏపాత్రయైనను ఎవనిని తేనియ్య కుండెను.

17. మరియు ఆయన బోధించుచు నా మందిరము సమస్తమైన అన్యజనులకు ప్రార్థన మందిరమనబడును అని వ్రాయబడలేదా? అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరనెను.
యెషయా 56:7, యిర్మియా 7:11

18. శాస్త్రులును ప్రధానయాజకులును ఆ మాట విని, జన సమూహమంతయు ఆయన బోధకు బహుగా ఆశ్చర్య పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని సమయము చూచుచుండిరి.

19. సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన పట్టణములోనుండి బయలుదేరెను.

20. ప్రొద్దున వారు మార్గమున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపుచెట్టు వేళ్లు మొదలుకొని యెండియుండుట చూచిరి.

21. అప్పుడు పేతురు ఆ సంగతి జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొని బోధకుడా, యిదిగో నీవు శపించిన అంజూరపుచెట్టు ఎండిపోయెనని ఆయనతో చెప్పెను.

22. అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెను మీరు దేవునియందు విశ్వాసముంచుడి.

23. ఎవడైనను ఈ కొండను చూచినీవు ఎత్తబడి సముద్రములో పడవేయబడు మని చెప్పి, తన మనస్సులో సందే హింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమ్మినయెడల వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

24. అందుచేత ప్రార్థన చేయునప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి; అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను.

25. మీకు ఒకనిమీద విరోధ మేమైనను కలిగియున్న యెడల, మీరు నిలువబడి ప్రార్థన చేయునప్పుడెల్లను వాని క్షమించుడి.

26. అప్పుడు పరలోకమందున్న మీ తండ్రియు మీ పాపములు క్షమించును.

27. వారు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి. ఆయన దేవాలయములో తిరుగుచుండగా ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును పెద్దలును ఆయనయొద్దకువచ్చి

28. నీవు ఏ అధి కారమువలన ఈ కార్యములు చేయుచున్నావు? వీటిని చేయుటకు ఈ యధికారము నీకెవడిచ్చెనని అడిగిరి.

29. అందుకు యేసునేనును మిమ్మును ఒక మాట అడిగెదను, నా కుత్తరమియ్యుడి, అప్పుడు నేను ఏ అధికారమువలన వీటిని చేయుచున్నానో అది మీతో చెప్పుదును.

30. యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిస్మము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుష్యులనుండి కలిగినదా? నాకు ఉత్తరమియ్యుడని చెప్పెను.

31. అందుకు వారుమనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెప్పినయెడల, ఆయన ఆలాగైతే మీరు ఎందుకతని నమ్మలేదని అడుగును;

32. మనుష్యులవలన కలిగిన దని చెప్పుదుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి గాని, అందరు యోహాను నిజముగా ప్రవక్త యని యెంచిరి

33. గనుక ప్రజలకు భయపడిఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు ఉత్తరమిచ్చిరి. అందుకు యేసు ఏ అధికారము వలన ఈ కార్యములు చేయుచున్నానో అదియు నేను మీతో చెప్పననెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
11:1-11 మార్కు 11-16 అధ్యాయాలు పరిశుద్ధ వారంలో జరిగిన సంఘటనలను తెలియజేస్తున్నాయి. యేసు జీవితంలోని చివరి 7 రోజుల్లో జరిగిన సంఘటనలే మార్కుసువార్తలో మూడింట ఒక వంతు భాగాన్ని ఆక్రమించాయి. యేసునూ, ఆయన పరిచర్యనూ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి యెరూషలేములో ఆయన గడిపిన చివరి దినాలు చాలా కీలకమైనవి. యెరూషలేములోకి రాజుగా ఊరేగించబడుతూ ప్రవేశించడం “మట్టల ఆదివారం” నాడు జరిగింది. ఆయన యెరూషలేములోకి ప్రవేశించడం 4 సువార్త గ్రంథాల్లోనూ రాయబడింది. 

11:1 మార్కు సువార్తలో యెరూషలేముకు యేసు రావడం గురించి తొలిసారి ఇక్కడే గ్రంథస్థం చేయబడింది. (బాలునిగా ఉన్నప్పుడు యేసు యెరూషలే ముకు వెళ్లడం గురించి లూకా 2:41-52 గ్రంథస్థం చేయగా, ఆయన పలుమార్లు యెరూషలేముకు వెళ్లాడని యోహాను రాసిన సువార్త చెబుతుంది). బేత్పగే (పచ్చి అంజూరల ఇల్లు అని అక్షరార్థం) అనేది ఒలీవల కొండ వాలుపై ఉంటుంది. యెరూషలేముకు తూర్పు దిక్కులో ఉండే పెద్ద కొండే ఈ ఒలీవల పర్వతం. బేతనియ యెరూషలేముకు 2 మైళ్ల దూరంలో తూర్పుదిక్కున ఉంది. 

11:2 మీ యెదుటనున్న గ్రామము అంటే బహుశా బేత్పగే అయి ఉంటుంది. 

11:3 ఈ మాటలన్నీ ముందుగానే సిద్ధం చేయబడిన రహస్య పదం (పాస్ వర్డ్) అని వ్యాఖ్యాత ఆర్.టి. ఫ్రాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. 

11:4 వీధిలో ఇంటి బయట అనేమాట గాడిద పిల్ల చాలా స్పష్టంగా కనుచూపు మేరలోనే ఉందని తెలియచేస్తుంది... 

11:5 యేసు వ.3 లో ప్రవచించిన విధంగానే ఎవరో ఒకతను అడిగాడు. 

11:6 గాడిదపిల్లను అరువు తెచ్చుకోవడానికి యేసు ముందుగానే సిద్ధం చేసుకున్నాడని ఈ వచనం సూచించవచ్చు.

11:7 తాత్కాలికంగా జీనును తయారుచేయడానికి గాడిదపై పేర్లు ప్రస్తావించబడని ఇద్దరు శిష్యులు తమ బట్టలు దానిపై వేశారు. ఈ వృత్తాంతంలో జెకర్యా 9:9ని మార్కు ప్రస్తావించకపోయినా (మత్తయి 21:5; -
యోహాను 12:14-15లు ప్రస్తావించారు), యేసు చర్యలోని మెస్సీయ సూచన స్పష్టంగా ఉంది. 

11:8 రాజును ఆహ్వానించడానికి బట్టలను... నరికిన కొమ్మలను రహదారికి అడ్డంగా పరచడం ప్రజలకు ఆచారం (2 రాజులు 9:13తో పోల్చండి). 

11:9 యేసుతో ప్రయాణిస్తున్న తోటి యాత్రికులనూ (10:46), వారిని కలుసుకోవడానికి యెరూషలేము నుంచి బయటకు వస్తున్న వారినీ (యోహాను 12:9, మత్తయి 21:10-11తో పోల్చండి) ముందు వెళ్లుచుండినవారును, వెనుక వచ్చుచుండినవారును అనే మాటలు సూచిస్తుండవచ్చు. పస్కా పండుగ సమయంలో పాడే హల్లేల్ కీర్తనల్లో ఆఖరిది కీర్తన 118. జనసమూహాల అరుపులు ఈ కీర్తన 118:25-26 వచనాలను ప్రస్తావిస్తున్నాయి. హోసన్నా అనేది హెబ్రీ పదం. “మమ్మల్ని రక్షించు” అని ఈ పదానికి అర్థం. 

11:10 జనసమూహం నుంచి వచ్చిన ఈ అరుపును కేవలం మార్కు మాత్రమే గ్రంథస్థం చేశాడు. ఈ మాటలు బర్తిమయి కేకను ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి (10:47-48) 

11:11 హేరోదుచే దేవాలయము పునర్నిర్మించబడుతూ ఉంది. ఈ బృహత్ ప్రణాళికను మొదలుపెట్టి 45 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి - (13:1; యోహాను 2:20). యెరూషలేముకు తూర్పుదిశలో రెండు మైళ్లదూరంలో ఉన్న బేతనియలోనే యేసు పస్కాపండుగకు విడిది చేసినట్లు స్పష్టమవుతున్నది.

11:12-26 దేవాలయాన్ని శుద్ధిచేయడం (మత్తయి 21:12-17), అంజూరపు చెట్టును శపించడం (మత్తయి 21:18-20) రెండు విభిన్న సంఘటనలుగా మత్తయి రాశాడు. అంజూరపు చెట్టును శపించడం (మార్కు 11:12-14), అది ఎండిపోవడం (వ.20-21) అనే వాటిని విభజించి వాటి మధ్యలో యేసు దేవాలయాన్ని శుద్ధి చేసిన సంఘటన గురించి మార్కు రాశాడు (వ.15-18). ఆవిధంగా ఫలాలు లేని అంజూరపు చెట్టు (ఇశ్రాయేలుకు సూచనగా ఉంది)కూ, శుద్దిలేని దేవాలయానికి మధ్యనున్న సంబంధాన్ని తన పాఠకులు చూడాలన్నది మార్కు ఉద్దేశం. అంజూరపు చెట్టును యేసు శపించడం యెరూషలేము పైనా, దేవాలయంపైనా రాబోయే దేవుని తీర్పుకు సూచనగా ఉండే ఉపమానం. 

11:12 మరునాడు అంటే పవిత్ర వారంలో సోమవారం. 

11:13 కేవలం ఆకులు తప్ప మరేమియు లేని అంజూరపు చెట్టును యేసు చూశాడు. అది అంజూరపు పండ్ల కాలము కాకపోయినా, ఆకులున్న చెట్టు తినదగిన పిందెల (గ్రీకు. పగ్గమ్)తో నింపబడి ఉండాలి.

11:14 యేసు మాటలు - శాపాన్ని వ్యక్తీకరిస్తున్నాయి. (వ.21). మార్కు సువార్తలో రాయబడిన యేసు అద్భుతాల్లో ఇది ఆఖరిది, సువార్త గ్రంథాల్లో నాశనం గురించిన ఒకే ఒక్క అద్భుతం. పా.ని.లో అంజూరపు చెట్టు ఇశ్రాయేలుకు సూచనగా ఉండేది (యిర్మీయా 24:1-10; హోషేయ 9:10; లూకా 13:6-9 తో పోల్చండి). ఈ సన్నివేశం యిర్మీయా 8:13; హోషేయ 2:12; మీకా 7:1 లను గుర్తుచేస్తుంది. 

11:15-18 మెస్సీయ దేవాలయాన్ని శుద్ధి చేస్తాడని లేఖనం ప్రవచించింది. (యెహె 37:26-28; మలాకీ 3:1-4). యేసు దేవాలయాన్ని శుద్ధి చేయడం స్పష్టంగా మెస్సీయకు సూచనగా ఉంది. తన సువార్తకు. ఆరంభంలో దేవాలయం శుద్ధి చేయబడడాన్ని యోహాను రాశాడు (యోహాను 2:13-17). 

11:15 ముందురోజే - దేవాలయములో జరుగుతున్న తంతు. అంతటినీ గమనించి, ఇప్పుడు యేసు దేవాలయంలో అన్యజనులుండే ప్రాంగణానికి తిరిగి వచ్చాడు. ఇక్కడే క్రయవిక్రయములు జరిగేవి. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రజలు పస్కాపండుగకు వచ్చినప్పుడు స్వచ్ఛమైన నిర్దోషమైన జంతువులను కొనాల్సి వచ్చేది.
ప్రతిమలు ముద్రించబడి ఉండే గ్రీకు, రోమా నాణాలను తీసుకుని ముద్రలు లేని తూరు, యూదుల దేవాలయపు నాణాలను ఇవ్వడం రూకలు మార్చువారి పని. బలి అర్పణలకు ఏదైనా కొనాలన్నా లేదా దేవాలయపు పన్ను కట్టాలన్నా ఈ ముద్రల్లేని నాణాలనే ఉపయోగించేవారు (నిర్గమ 30:11-16). - ప్రసవించిన తర్వాత స్త్రీలు (లేవీ - 12:6-8; లూకా 2:22-24), శుద్ధి పొందిన కుష్ఠరోగులూ (లేవీ 14:22), దేహ స్రావం నుంచి స్వస్థత పొందినవాళ్లు (లేవీ 15:14,29), అత్యంత ఖరీదైన బలి అర్పణలను అర్పించలేని వారూ (లేవీ. 5:7,11) గువ్వలను అర్పించేవారు. గొర్రెలూ, పశువులు కూడా అమ్మబడేవి (యోహాను 2:14), అన్యజనుల ప్రాంగణం సంతలా తయారయ్యింది.


11:16 ఈ వచనంలో ఉన్న సమాచారాన్ని కేవలం మార్కు మాత్రమే రాశాడు. తక్కువ దూరమని ప్రజలు దేవాలయం గుండా వెళ్తూ దేవాలయాన్ని అపవిత్రం చేయకుండా యేసు అడ్డుకున్నాడు.

11:17 వ్రాయబడలేదా? అని యేసు ప్రస్తావించిన లేఖన భాగం యెషయా 56:7. సమస్తమైన అన్యజనులకు అనే మాటను కేవలం మార్కు మాత్రమే రాశాడు. దొంగల గుహ అనే మాట యిర్మీయా 7:11 నుంచి తీసుకోబడింది.
యిర్మీయా చేసిన ప్రసంగంలోనిది.ఈ భాగం. ఈ ప్రసంగంలో దేవాలయానికి వెళ్లే ప్రజల వైఖరులనూ ప్రవర్తనలనూ దుయ్యబట్టి, దేవాలయపు నాశనం గురించి యిర్మీయా ప్రవచించాడు (యిర్మీయా 7:12-15).

11:18 వ.17 లో యేసు ఉపయోగించిన దొంగలు (గ్రీకు. లెస్టెస్) అనే పదం ముందు సూచనగా ఉంది. ఎందుకంటే, మూడు రోజుల్లో ఆయన దొంగవలె బంధింపబడబోతున్నాడు. ("నేరస్తుడు" (14:48), 4 రోజుల్లో ఇద్దరు దొంగల మధ్య సిలువ వేయబడబోతున్నాడు ("నేరస్తులు", 15:27). ఆయన నేలాగు సంహరించుదుమా అనే మాటలు 3:6లో పరిసయ్యులు, హేరోదీయులు పన్నిన పథకాన్ని గుర్తుచేస్తున్నాయి..

11:19-20 అంజూరపు చెట్టు నాశనం కావడం హోషేయ 9:10,16లను ప్రతిధ్వనిస్తుంది.

11:21 పేతురు రబ్బీ. అని యేసుని సంబోధించడాన్ని మార్కు రాయడం ఇది రెండవసారి (9:5). శిష్యుల పక్షంగా మాట్లాడే వ్యక్తి పేతురే (8:29,32; 9:5; 10:28). 

11:22 దేవునియందు విశ్వాసముంచుడి, దేవాలయం మీద కాదు. అని ఆయన చెప్పాడు. 

11:23-24 మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అనే గంభీరమైన సూత్రంతో విశ్వాసంపై, అసాధ్యాలపై (1కొరింథీ. 13:2తో పోల్చండి) యేసు మాట మొదలయ్యింది (3:28; 8:12; 9:1; 4:1; 10:15,29). ఈ వాగ్దానం (యాకోబు 1:6తో పోల్చండి) నెరవేరడానికి ఆయన ఒక ప్రతికూల షరతునూ (తన మనస్సులో సందేహింపక), ఒక అనుకూల షరతునూ (నమ్మిన యెడల) ఆయన ఇచ్చాడు.

11:25 మనవులు అనుగ్రహించబడాలంటే రెండవ షరతు ఇతరులను క్షమించుట. బహిరంగ ప్రార్థనలు చేయునప్పుడెల్లను యూదుల సాధారణ భంగిమ నిలబడడం (లూకా 18:9-14తో పోల్చండి). మీకు ఒకని మీద విరోధమేమైనను కలిగియున్న యెడల అనే మాట మత్తయి 5:23-24 గుర్తుచేస్తుంది (మత్తయి 18:21-35 తో పోల్చండి).

11:27-12:44 మతనాయకులతో యేసుకు ఎదురైన పలు వివాదాలను మార్కు ఈ విభాగంలో రాశాడు.

11:27 సహైద్రిన్ అనేది - 70 మంది యూదు అధికారులుండే సభ. ఇందులో ప్రధాన యాజకులును, శాస్త్రులును, పెద్దలును ఉంటారు. వీళ్లు మొత్తం సభ కాదు, కేవలం ప్రతినిధులు. తన మరణం గురించి చెప్పిన మొదటి ప్రవచనంలో ఈ గుంపులను తనను చంపేవారిగా యేసు పేర్కొన్నాడు (8:31 నోట్సు చూడండి).

11:28 యేసు ఏ అధికారము (గ్రీకు. ఎక్సూసియా) వలన మాట్లాడుతున్నాడు, దాన్ని ఆయనకెవడిచ్చెనని ప్రశ్నలు సంధించారు. ప్రారంభం నుంచే యేసుకున్న అధికారం ప్రధాన విషయంగా ఉంది (1:22,27; 2:10). వీటిని అంటే దేవాలయ శుద్ధీకరణ, పట్టణంలోకి రాజులాగా ప్రవేశించడం అని భావం.

11:29-30 యోహాను బాప్తిస్మము. అతడు చేసిన పరిచర్య అంతటికీ సారాంశంగా ఉంది. పరలోకము నుండి అంటే "దేవుని యొద్ద నుండి” అని అర్థం. యేసు అడిగిన ప్రశ్న పరిసయ్యులను ఇరకాటంలో పడేసింది. బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను దేవునిచే పంపబడ్డాడు అని వాళ్లు ఒప్పుకుంటే,
యేసు గురించి కూడా వాళ్లు అలాగే ఒప్పుకోవాలి. 

11:31-38 నిజమైన ప్రవక్తకు అధికారం పరలోకంనుండి వస్తుంది. యోహాను దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన ప్రవక్త అయితే, యేసు అంతకంటే ఎక్కువే. దీనిని ఒప్పుకోడానికి ఇష్టం లేక యేసుకు జవాబు చెప్పడానికి అధికారులు తిరస్కరించారు.


Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |