Proverbs - సామెతలు 16 | View All

1. హృదయాలోచనలు మనుష్యుని వశము, చక్కని ప్రత్యుత్తరమిచ్చుటకు యెహోవావలన కలు గును.

2. ఒకని నడతలన్నియు వాని దృష్టికి నిర్దోషములుగా కనబడును యెహోవా ఆత్మలను పరిశోధించును.

3. నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము అప్పుడు నీ ఉద్దేశములు సఫలమగును.

4. యెహోవా ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగజేసెను నాశన దినమునకు ఆయన భక్తిహీనులను కలుగజేసెను.
కొలొస్సయులకు 1:16

5. గర్వహృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశ్చయముగా వారు శిక్ష నొందుదురు.

6. కృపాసత్యములవలన దోషమునకు ప్రాయశ్చిత్తము కలుగును యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుటవలన మనుష్యులు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు.

7. ఒకని ప్రవర్తన యెహోవాకు ప్రీతికరమగునప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయును.

8. అన్యాయము చేత కలిగిన గొప్ప వచ్చుబడికంటె నీతితోకూడిన కొంచెమే శ్రేష్ఠము.

9. ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా వాని నడతను స్థిరపరచును

10. దేవోక్తి పలుకుట రాజువశము న్యాయము విధించుటయందు అతని మాట న్యాయము తప్పదు.

11. న్యాయమైన త్రాసును తూనికరాళ్లును యెహోవా యొక్క యేర్పాటులు సంచిలోని గుండ్లన్నియు ఆయన నియమించెను.

12. రాజులు దుష్టక్రియలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము స్థిరపరచబడును.

13. నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథార్థవాదులు వారికి ప్రియులు.

14. రాజు క్రోధము మరణదూత జ్ఞానియైనవాడు ఆ క్రోధమును శాంతిపరచును.

15. రాజుల ముఖప్రకాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి వానమబ్బు.

16. అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జ్ఞానమును సంపా దించుట ఎంతో శ్రేష్ఠము వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు.

17. చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథార్థవంతులకు రాజమార్గము తన ప్రవర్తన కనిపెట్టువాడు తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును.

18. నాశనమునకు ముందు గర్వము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడచును

19. గర్విష్ఠులతో దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనుటకంటె దీనమనస్సు కలిగి దీనులతో పొత్తుచేయుట మేలు.

20. ఉపదేశమునకు చెవి యొగ్గువాడు మేలునొందును యెహోవాను ఆశ్రయించువాడు ధన్యుడు.

21. జ్ఞానహృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విద్యయెక్కువగును.

22. తెలివిగలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢత్వమే శిక్ష

23. జ్ఞానుని హృదయము వానినోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విద్య విస్తరింపజేయును.

24. ఇంపైన మాటలు తేనెపట్టువంటివి అవి ప్రాణమునకు మధురమైనవి యెముకలకు ఆరోగ్య కరమైనవి.

25. ఒకని మార్గము వాని దృష్టికి యథార్థముగా కనబడును అయినను తుదకు అది మరణమునకు చేరును.

26. కష్టము చేయువాని ఆకలి వానికొరకు వానిచేత కష్టము చేయించును వాని కడుపు వానిని తొందరపెట్టును.

27. పనికిమాలినవాడు కీడును త్రవ్వి పైకెత్తును వాని పెదవులమీద అగ్ని మండుచున్నట్టున్నది.

28. మూర్ఖుడు కలహము పుట్టించును కొండెగాడు మిత్రభేదము చేయును.

29. బలాత్కారి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమార్గములో వాని నడిపించును.

30. కృత్రిమములు కల్పింపవలెనని కన్నులు మూసికొని తన పెదవులు బిగబట్టువాడే కీడు పుట్టించువాడు.

31. నెరసిన వెండ్రుకలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిప్రవర్తన గలవానికి కలిగి యుండును.

32. పరాక్రమశాలికంటె దీర్ఘశాంతముగలవాడు శ్రేష్ఠుడు పట్టణము పట్టుకొనువానికంటె తన మనస్సును స్వాధీన పరచుకొనువాడు శ్రేష్ఠుడు

33. చీట్లు ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీర్పు యెహోవా వశము.
అపో. కార్యములు 1:26బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
16:1 ఒక క్రమపద్ధతిలో విషయాలను అమర్చే పరిజ్ఞానాన్ని సూచించే హెబ్రీ పదం హృదయాలోచనలు అనే అర్థాన్నిస్తుంది. ప్రత్యుత్తరమిచ్చుట గురించి 15:23 నోట్సు చూడండి. 

16:2 దేన్నైనా మదింపు చేయడం లేదా విలువను లెక్కించడమంటే దానిని ఒక ప్రామాణికంతో పోల్చడం. ఒకని నడతలను దేవుని ప్రామాణికతతో సరిపోల్చనట్లయితే అవన్నీ అతనికి నిర్దోషములుగా కనిపిస్తాయి (20:11; యోబు 11:4; 33:9 తో పోల్చండి). యెహోవా నరుల హృదయాల్లోని "ఉద్దేశాల్ని"(ఆత్మలను) పరిశోధించి అంచనా వేస్తాడు. (24:12 లోని "హృదయం", 1సమూ 2:3 లోని “క్రియలను" పోల్చండి) 

16:3 సఫలమగును గురించి 4:25-27 నోట్సు చూడండి. 

16:4 కలుగజేసెను అనే మాటను “సృజించెను” అని కూడా అనువదించ వచ్చు, ఏ "అర్థంలోనైనా దేవుడే సార్వభౌముడు. నాశనదినము అంటే “చెడ్డ రోజు” అని అక్షరార్థం. 

16:5 గర్వహృదయులు అంటే “అతిశయపడేవారు” అని అక్షరార్థం (18:12 తో పోల్చండి). ఇదే పదం “అహంకార దృష్టి” (కీర్తన 101:5), “అహంకార" హృదయము (ప్రసంగి 7:8) అనే అర్థాల్ని సైతం సూచిస్తుంది. ఇవన్నీ అహంకారాన్ని (గర్వం) సూచించే పదాలే. అంటే ఇతరులకంటె, దేవునికంటె కూడా తనను తాను గొప్పగా ఆలోచించుకోడాన్ని తెలియజేసే పదాలు. హేయులు గురించి 3:32 నోట్సు చూడండి. నిశ్చయముగా గురించి 11:21 నోట్సు చూడండి. శిక్షనొందుదురు గురించి 6:27-29 నోట్సు చూడండి.... 

16:6 యెహోవాయందు భయభక్తులు అనే మాటలు (1:7 నోట్సు చూడండి) విశ్వాసాన్ని, కృపాసత్యాల్ని (3:3-4 నోట్సు చూడండి), విశ్వాసం ద్వారా కార్యరూపంలోకి వచ్చే సతియల్ని (యాకోబు 2:14-26) సూచిస్తున్నాయి. అట్టి విశ్వాసపు క్రియలు ఉన్నప్పుడు గత కాలపు దోషమునకు ప్రాయశ్చిత్తము కలుగుతుంది. (లేవీ 23:27; యెషయా 6:7), తత్ఫలితంగా ఆ వ్యక్తి భావికాలంలో చెడుతనము నుండి తొలగిపోయేలా చేస్తుంది. 

16:7 హెబ్రీలోని భావనలో దేవుడు శత్రువులను మిత్రులుగా చేస్తాడా లేక మనిషి తానే తన శత్రువుల్ని మిత్రులుగా మార్చుకుంటాడా అనే విషయంలో సందిగ్ధత ఉంది. దేవునితో మంచి సంబంధం గలవారికి గౌరవం లభిస్తుంది (ఆది 26:28; 33:4; 1సమూ 2:26; 2దిన 17:10; లూకా 2:52; అపొ.కా. 2:46-47; రోమా 12:18). ఐతే, నీతిమంతులు సైతం హింసలపాలైన సందర్భాలున్నాయి (2తిమోతి 3:12). 

16:8 ఈ లోకంలో అన్యాయముతో నిండిన జీవితాన్ని లేదా నీతితో కూడిన జీవితాన్ని కోరుకోవడమే ఒకని నిత్యత్వాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. కంటె... మేలు సామెతల గురించి 15:16-17 నోట్సు చూడండి. 

16:9 సామెతలు గ్రంథంలో యోచించు అనే పదం సాధారణంగా దుష్టపన్నాగాల్ని సూచిస్తుంది (వ. 30; 24:8; కీర్తన 140:2; నహూము 1:9 తో పోల్చండి), అయితే ఇది కొన్నిసార్లు మంచి యోచనలు, ప్రణాళికలను సైతం సూచిస్తుంది. (12:5; 16:3; 21:5), లేక దేని గురించైనా దీర్ఘాలోచన చేయడాన్ని సైతం సూచిస్తుంది (కీర్తన 73:16; 119:59). మంచి యోచనల్ని సైతం సార్వభౌముడైన దేవుడే స్థిరపర్చాలి (16:3; 19:21). స్థిరపర్చును గురించి 4:25-27 నోట్సు చూడండి.. 

16:10 దేవోక్తి అంటే దేవుని నిర్ణయం లేదా ఉత్తర్వు. దేవోక్తి పేరట మరుగైన అంశాలను ఊహించి చెప్పడాన్ని బైబిల్ నిషేధిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ వాడిన హెబ్రీ పదం దేవుని నిర్ణయాన్ని ఆయనకు అంగీకారమైన విధంగా తెలుసుకోడాన్ని సూచిస్తుంది (కీర్తన 27:4). ఈ సందర్భంలో ఇది రాజు తన ప్రజలకు న్యాయము విధించుట కోసం దేవుణ్ణి సంప్రదించడాన్ని తెలియజేస్తుంది, ఎందుకంటే రాజు న్యాయాన్ని పాటించేవాడిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకొంటున్నాడు (వ.12; 1రాజులు 10:9; యెషయా 16:53 యిర్మీయా 22:15; 23:5 పోల్చండి). ప్రజలు రాజు నుండి వచ్చే తీర్పును దేవుని నుండి వచ్చిన తీర్పుగా పరిగణిస్తారు కాబట్టి పక్షపాతం లేకుండా న్యాయవిమర్శ చేయవలసిన బాధ్యత రాజు మీద ఉంది (1సమూ 29:9; 2సమూ 14:17,20; 19:27). అంతిమంగా రాజు తన చిత్రాన్ని నెరవేర్చేలా దేవుడు చేస్తాడు (21:1). 

16:11 "యెహోవా న్యాయవిధానాల్ని స్థిరపర్చి నిర్వహిస్తున్నాడు” (బ్రూస్ వాల్డ్ కే).

16:12 దేవుని చిత్తానికి వేరుగా ఏదీ స్థిరపరచబడదని జ్ఞానం గల రాజు గ్రహించినందు వలన (వ.3,9; 4:26) రాజులు దుష్ప్రక్రియలు చేయుట హేయమైనది అని అతడు వివేచించి తెలుసుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఇటువంటి రాజులు మాత్రమే నీతితో ప్రజల్ని పరిపాలించి దైవానుగ్రహాన్ని పొందగలరు (20:28; 25:5; 29:4,14; ద్వితీ 17:18-20). 

16:13 నిజాయితీ లేని అవినీతిపరులైన సలహాదారులు సర్వనాశనం చేయగలరని జ్ఞానవంతుడైన రాజుకు తెలుసు (1రాజులు 12, 22).

16:14-15 ప్రాచీన కాలంలో ప్రజల మరణము జీవము రాజు చేతిలోనే ఉండేవి. ఆ విధంగా రోషమున్నా శక్తిలేని భర్తలాగా కాకుండా (6:35), రాజు క్రోధమును శాంతింపజేయవచ్చు. (ఇది కూడా వ.6 లోని "ప్రాయశ్చిత్తము” అనే పదానికి హెబ్రీ మూలమే.. కడవరి వానమబ్బు జీవానికి సాదృశ్యం ఎందుకంటే, కడవరి వానలు కోతకాలానికి ముందు ధాన్యపు పంటలకు, పండ్ల చెట్లకు అవసరమైన నీటినిస్తాయి.

16:16 సంపాదించుట గురించి 4:5-8 నోట్సు చూడండి, 23:23 తో పోల్చండి. 

16:17 హెబ్రీలోని సమాంతరతలో చెడుతనము విడిచిపెట్టడం అంటే ప్రాణ మును కాపాడుకోవడమే. అంటే, చెడుతనంలో జీవించడం ప్రాణాంతకమైనది అని ఇది సూచిస్తుంది. 

16:18 ఈ వచనంలో అనురూప సామ్యం కనబడుతోంది, రెండు పంక్తులూ ఒకే అర్థాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. సామె 18:12 లో ఈ ప్రకటన వ్యతిరేక భావనలో కనబడుతుంది: “ఘనతకు ముందు వినయముండును" (15:33 తో పోల్చండి). 

16:19 నాశనానికి నియమించబడిన గర్విష్ఠులకూ (వ. 18), దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనుచూ స్వీయ వినాశనానికి నడిచేవారికీ (1:13,18) దూరంగా ఉండడం మేలు. పైగా, దీనమనస్సు గలవారు దైవకృపకు పాత్రులవుతారు (3:34). వారు ఘనత నొందుతారు (29:23). కంటె... మేలు సామెతల కోసం 15:16-17 నోట్సు చూడండి. 

16:20 ఉపదేశమునకు చెవియొగ్గువాడు అనే మాటలను నిర్దోష మార్గమున వివేకముతో ప్రవర్తించేవాడు అని కూడా అనువదించవచ్చు (కీర్తన 101:2). “చెవియొగ్గు" (అర్థం చేసుకోవడం) అనేదానికి వాడిన హెబ్రీ పదం బుద్ధికు శలతను సూచిస్తుంది (1:3 నోట్సు చూడండి). ధన్యుడు గురించి 3:13-18 నోట్సు చూడండి. 

16:21 వివేకి గురించి 1:5 దగ్గర వివరణ చూడండి. రుచిగల మాటలు అంటే “పెదవుల మాధుర్యం” అని అక్షరార్థం. ఈ “మాధుర్యం” (తియ్యని) అనే పదానికి తేనె అనే అక్షరార్థం ఉంది (24:13; న్యాయాధి 14:18; కీర్తన 19:10; యెహె 3:3). ఈ పదం అలంకారిక వర్ణనలో నూతనోత్తేజాన్ని,
ప్రోత్సాహాన్ని తెలియజేస్తుంది (16:24). 

16:22 మరొక విధంగా ఇది అంతరంగంలో జీవపు ఊటగా ఉండే తెలివి (12:8 నోట్సు చూడండి). దాన్ని కలిగినవారికి అది ఇచ్చేదాన్ని క్రైస్తవులు క్రీస్తులో పొందేదానితో పోల్చవచ్చు (యోహాను 4:14). మూడులకు వారి మూఢత్వమే గుణపాఠం నేర్పుతుంది (1:2 నోట్సు చూడండి), అంటే మూర్ఖత్వాన్ని విత్తినవారు కట్టు లేని జీవితమనే శిక్షను పంటగా కోసుకుంటా రని భావం (6:33; 14:14,24; 19:3). 

16:23 జ్ఞానుని మాటలు క్రమశిక్షణ కలిగినవై తెలివిగా ఉంటాయి. విద్య అనే పదానికి ఒప్పించగలిగే ప్రభావమనే అర్థం కావచ్చు. 

16:24 శరీరానికి మేలుచేసే ఔషధం చేదుగా ఉంటుందనీ, తియ్యగా ఉండేది శరీరానికి చేటు చేస్తుందనీ సాధారణ భావన. అయితే ఇంపైన మాటలు (నైతిక ప్రోత్సాహాన్నిచ్చే మాటలు) వినడానికి మధురమైనవి, జీవితానికి హితకరమైనవి అని అర్థం. 

16:25 ఈ వచనం 14:12 ను పోలి ఉంది. ఈ వచనభావం “సామెతలు” గ్రంథంలో ముఖ్యాంశం కాబట్టి రెండు సార్లు ప్రస్తావించి ఉండవచ్చు, లేదా సొలొమోను రచించిన వేర్వేరు సంకలనాల్లోని వేర్వేరు ప్రస్తావనలు కావచ్చు. 

16:26 ఈ వచనంలో కనిపించే పనివాడు తన దీనస్థితిని బట్టి ప్రయాసతో కూడిన జీవన పోరాటం చేసేవాడు (ప్రసంగి. 2:18,22). ఆకలి గురించి 13:2-4 నోట్సు చూడండి. సోమరి తన ఆకలి తీర్చుకోడానికి సైతం పనిచేయడు (21:25). 

16:27 పనికిమాలినవాడు (6:12 నోట్సు చూడండి) చేసే పని కీడును త్రవ్వుకొనడమే, అంటే అతను చేసేదేమైనా ఉందంటే అది కీడు చేయడమే. త్రవ్వి అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ పదాన్ని "కొనడం” లేదా “వండడం” అని కూడా అనువదించవచ్చు. 

16:28 మూర్ఖుడు తన మాటల్లో వక్షత చూపిస్తాడు, “మూఢత" చూపిస్తూ దేన్నైనా తలక్రిందులు చేస్తాడు (2:12; 10:31 నోట్సు చూడండి). అంటే, మూరుడి మాటల్లో అబద్దాలుంటాయని లేక : అతడు ఇతరుల మాటల్ని వక్రీకరించి చెప్తాడని కావచ్చు. కొండెగాడు (పుకార్లు లేదా చాడీలు చెప్పే వ్యక్తి) ఎదురుగా నిలబడి బహిరంగంగా మాట్లాడడు గానీ, ఇతరులలో తప్పులు వెదుకుతూ సణుగుడు మాటలు మాట్లాడతాడు (ద్వితీ 1:27; కీర్తన 106:25; యెషయా 29:24). 

16:29 బలాత్కారి గురించి 3:31 నోట్సు చూడండి. పాపాత్ములు తరచుగా తమ పాపాల్ని సమర్థించుకోడానికి ఇతరుల్ని పాపం చేయడానికి ప్రేరేపించి తమవైపు ఆకర్షించుకుంటారు (1:10 నోట్సు చూడండి). చెడ్డవాడు ఇతరుల్ని చెడు సహవాసంలోకి ఆకర్షిస్తాడు. 

16:30 కన్నులు మూసుకోవడం, పెదవులు బిగపట్టడం అనేవి కుటిలమైన సైగలు కావచ్చు. జ్ఞానం గలవారు. వీటి వలన మోసపోకుండునట్లు గ్రహింపు కలిగి ఉండాలి. ఇవి ఇతరులకు కీడుచేయడానికి (కృత్రిమములు కల్పించవలెనని) తమతో పాలుపంచుకొనే వారికి దుస్తులు చేసే కుటిల సైగలు కావచ్చు (6:12-14; 10:10). 

16:31 నీతి ప్రవర్తన గలవాడు వృద్ధాప్యం వరకు జీవించి (12:28; 13:6), వృద్దులు పొందే గౌరవాన్ని పొందగలడు (లేవీ 19:32).

16:32. దీర్ఘశాంతము గురించి 14:29 నోట్సు చూడండి. తన భావోద్వేగాల్ని నియంత్రించుకొనగల వ్యక్తి అట్టి నియంత్రణ లేని పరాక్రమవంతుడైన యుద్ధవీరుని కంటె...శ్రేష్ఠుడు. 

16:33 ప్రాచీనకాలంలో ఇశ్రాయేలీయులు నిర్ణయాలు తీసుకొనేటప్పుడు వాడే పాచికలు లేదా నాణాలనే చీట్లు అని చెప్పవచ్చు.. 
ఒడి వస్తపు చెంగును లేదా జేబును సూచిస్తుండవచ్చు. నిర్ణయాలు (తీర్పులు) తెలుసుకోడానికి చీట్లను ఒడిలో వేసి వాటిని బయటికి తీయడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. 


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |