Isaiah - యెషయా 42 | View All

1. ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏర్పరచుకొనినవాడు నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు అతనియందు నా ఆత్మను ఉంచియున్నాను అతడు అన్యజనులకు న్యాయము కనుపరచును.
మత్తయి 3:17, మత్తయి 17:5, మార్కు 1:11, లూకా 3:22, లూకా 9:35, 2 పేతురు 1:17, మత్తయి 12:18-21

2. అతడు కేకలు వేయడు అరువడు తన కంఠస్వరము వీధిలో వినబడనియ్యడు

3. నలిగిన రెల్లును అతడు విరువడు మకమకలాడుచున్న జనుపనార వత్తిని ఆర్పడు అతడు సత్యము ననుసరించి న్యాయము కనుపరచును.

4. భూలోకమున న్యాయము స్థాపించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు ద్వీపములు అతని బోధకొరకు కనిపెట్టును.

5. ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుట్టిన సమస్తమును పరచి దానిమీదనున్న జనులకు ప్రాణమును దానిలో నడచు వారికి జీవాత్మను ఇచ్చుచున్న దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు.
అపో. కార్యములు 17:24-25

6. గ్రుడ్డివారి కన్నులు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి తెచ్చుటకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచ్చుటకును
లూకా 2:32, అపో. కార్యములు 26:23

7. యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నిన్ను పిలిచి నీ చేయి పట్టుకొనియున్నాను నిన్ను కాపాడి ప్రజలకొరకు నిబంధనగాను అన్య జనులకు వెలుగుగాను నిన్ను నియమించి యున్నాను.
అపో. కార్యములు 26:18

8. యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను నేనిచ్చువాడను కాను నాకు రావలసిన స్తోత్రమును విగ్రహములకు చెంద నియ్యను.

9. మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా క్రొత్త సంగతులు తెలియజేయుచున్నాను పుట్టకమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచున్నాను.

10. సముద్రప్రయాణము చేయువారలారా, సముద్రము లోని సమస్తమా, ద్వీపములారా, ద్వీప నివాసులారా, యెహోవాకు క్రొత్త గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి ఆయనను స్తుతించుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 5:9, ప్రకటన గ్రంథం 14:3

11. అరణ్యమును దాని పురములును కేదారు నివాస గ్రామములును బిగ్గరగా పాడవలెను సెల నివాసులు సంతోషించుదురు గాక పర్వతముల శిఖరములనుండి వారు కేకలు వేయుదురు గాక.

12. ప్రభావముగలవాడని మనుష్యులు యెహోవాను కొని యాడుదురు గాక ద్వీపములలో ఆయన స్తోత్రము ప్రచురము చేయు దురు గాక
1 పేతురు 2:9

13. యెహోవా శూరునివలె బయలుదేరును యోధునివలె ఆయన తన ఆసక్తి రేపుకొనును ఆయన హుంకరించుచు తన శత్రువులను ఎదిరించును వారియెదుట తన పరాక్రమము కనుపరచుకొనును.

14. చిరకాలమునుండి నేను మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని నన్ను అణచుకొంటిని ప్రసవవేదనపడు స్త్రీవలె విడువకుండ నేను బలవంత ముగా ఊపిరితీయుచు ఒగర్చుచు రోజుచు నున్నాను.

15. పర్వతములను కొండలను పాడుచేయుదును వాటిమీది చెట్టుచేమలన్నిటిని ఎండిపోచేయుదును నదులను ద్వీపములుగా చేయుదును మడుగులను ఆరిపోచేయుదును.

16. వారెరుగనిమార్గమున గ్రుడ్డివారిని తీసికొని వచ్చెదను వారెరుగని త్రోవలలో వారిని నడిపింతును వారి యెదుట చీకటిని వెలుగుగాను వంకర త్రోవలను చక్కగాను చేయుదును నేను వారిని విడువక యీ కార్యములు చేయుదును
అపో. కార్యములు 26:18

17. చెక్కినవిగ్రహములను ఆశ్రయించి పోతవిగ్రహ ములను చూచి మీరే మాకు దేవతలని చెప్పువారు వెనుకకు తొలగి కేవలము సిగ్గుపడుచున్నారు.

18. చెవిటివారలారా, వినుడి గ్రుడ్డివారలారా, మీరు గ్రహించునట్లు ఆలోచించుడి.
మత్తయి 11:5

19. నా సేవకుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు? నేను పంపు నా దూత తప్ప మరి ఎవడు చెవిటివాడు? నా భక్తుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు? యెహోవా సేవకుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు?

20. నీవు అనేక సంగతులను చూచుచున్నావు గాని గ్రహింపకున్నావు వారు చెవి యొగ్గిరిగాని వినకున్నారు.

21. యెహోవా తన నీతినిబట్టి సంతోషముగలవాడై ఉపదేశక్రమమొకటి ఘనపరచి గొప్పచేసెను.
మత్తయి 5:17-18, రోమీయులకు 13:9-10

22. అయినను ఈ జనము అపహరింపబడి దోపుడు సొమ్మాయెను. ఎవరును తప్పించుకొనకుండ వారందరు గుహలలో చిక్కుపడియున్నారు వారు బందీగృహములలో దాచబడియున్నారు దోపుడుపాలైరి విడిపించువాడెవడును లేడు అపహరింపబడిరి తిరిగి రప్పించుమని చెప్పువాడెవడును లేడు.

23. మీలో ఎవడు దానికి చెవి యొగ్గును? రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి వినును?

24. యెహోవాకు విరోధముగా మనము పాపము చేసితివిు వారు ఆయన మార్గములలో నడవనొల్లకపోయిరి ఆయన ఉపదేశమును వారంగీకరింపకపోయిరి యాకోబును దోపుసొమ్ముగా అప్పగించినవాడు, దోచుకొనువారికి ఇశ్రాయేలును అప్పగించినవాడు యెహోవాయే గదా?

25. కావున ఆయన వానిమీద తన కోపాగ్నియు యుద్ధ బలమును కుమ్మరించెను అది వానిచుట్టు అగ్ని రాజచేసెను అయినను వాడు దాని గ్రహింపలేదు అది వానికి అంటుకొనెను గాని వాడు మనస్సున పెట్టలేదు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
42:1-9 యెషయా గ్రంథంలోని ద్వితీయార్ధ భాగంలో యెహోవా సేవకుని గురించి పలు కీర్తనలున్నాయి (49:1-6; 50:4-6; 52:13-53:12). ఈ సేవకుడెవరో చర్చనీయాంశమే. అయితే ఆధునిక వ్యాఖ్యానాలు ఈ సేవకుని గురించి పలు సూచనలు చేస్తున్నాయి. మొట్టమొదటిగా ఈ వచనాల నేపథ్యం ఇశ్రాయేలును లేదా యూదాను సేవకుని పాత్రలో చూపిస్తుంది. ఇప్పటికే 41:8-10 వచనాలు ఇశ్రాయేలును ఒక సేవకునిగా పేర్కొంటున్నాయి. జాతి మొత్తాన్ని "సేవకుడు"గా వర్ణించడం చర్చకు తావునిచ్చేదైనట్లయితే, శుద్ధిచేసే శిక్ష నుండి బయటికి వచ్చిన శేష ప్రజ గురించి యెషయా మాట్లాడుతున్నాడని తలంచవచ్చు. అయితే, చెర అనంతర కాలంలో సైతం శేషజనం ఈ వచనాలెదురు చూచినట్టుగా మటుకు జీవించలేదు. ఇక్కడా, మరికొన్ని కీర్తనల్లోను ఉన్న సేవకుని వర్ణనను కొత్త నిబంధన గ్రంథకర్తలు యేసు క్రీస్తుకు ఆపాదించారు (మత్తయి 12:15-21). 

42:1 దేవుడు తన సేవకుని ఏర్పరచుకొని అతన్ని తన ఆత్మతో అభిషేకిస్తాడు. పాత నిబంధనలో ఇటువంటి అభిషేకం పొందిన వ్యక్తి దేవుడు తనకు అప్పగించిన పనిని నెరవేర్చే శక్తిని కలిగి ఉంటాడు. ఇక్కడ, సేవకుడు అన్య జనాంగాలకు తన న్యాయాన్ని కనబరుస్తాడు. దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు ఈ కర్తవ్యాన్ని అబ్రాహాముతో ఆయన వాగ్దానం చేసినప్పుడే అప్పగించాడు, అబ్రాహాము సంతానము అన్యజనులకు ఆశీర్వాదంగా ఉంటారు - (ఆది 12:1-3 తో పోల్చండి). అయితే, ఈ విషయంలో తన తండ్రి చిత్రాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చగలిగినవాడు యేసు మాత్రమే. పాపాత్ముల మీదకు తీర్పును రప్పించడం కూడా యేసు అమలుచేసే న్యాయంలో భాగం (మత్తయి 12:15-21; ప్రక 19:11).

42:2 సేవకుడు బిగ్గరగా కేకలు వేయడు, తన పని చేసేటప్పుడు ... ఇతరులకు అయిష్టం పుట్టేలా అరుస్తూ చేయడు. సేవకుడు తన బాధను తన కంఠస్వరంలో వినబడనివ్వడు. ఇది సేవకుడు శ్రమ ననుభవించ నున్నాడని ఊహాత్మకంగా తెలియజేస్తుంది (అధ్యా. 53). గెత్సెమనే వనంలో యేసును బంధించినప్పుడు ఆయన నిమ్మళంగా ఉన్నాడు (మత్తయి 26:47). తరువాత ఆయన యెరూషలేము వీధుల్లో మౌనంగా నడుస్తూ బరువైన సిలువను గొల్గొతా వరకు మోశాడు (యోహాను 19:17). 

42:3 సేవకుడు లోకానికి న్యాయాన్ని కనబర్చే పనిని కనికరంతో చేస్తాడు. దేవుడు కనీసం పదిమంది నీతిమంతులు ఉన్నా సొదొమ గొమొజాలను నాశనం చేయనన్నట్టుగా, జనాలు బాగుపడగలరనే ఆశ ఇసుమంతైనా ఉన్నా సేవకుడు. ఎవరినీ విరిచివేయడు (నలిగిన రెల్లును... మకమకలాడుచున్న జనుప నార వత్తిని ఆర్పడు). 

42:4 ద్వీపములు సుదూర ప్రాంతాల్లోని అన్యజనాంగాలను సూచిస్తున్నాయి. లోకంలో న్యాయాన్నేర్పరచే దేవుని బోధకొరకు సర్వలోకం ఎదురుచూస్తుంది. 2:2-4 వచనాల్లో ఇదే భావన కనబడుతుంది, సమస్త అన్యజనులు సీయోనుకు ప్రవాహంలాగా రావడం గురించి ఈ వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. 

42-5 దేవుడు సృష్టిలో భాగం కాదు, ఆయనే సృష్టికర్త. ఆయన మానవుడు కాదు, ఆయనే మానవుల్ని సృష్టించాడు. ఆయన ఆదాము మొదలు మనుషులందరికీ ప్రాణము నిస్తున్నాడు (ఆది. 2:7) 

42:6-7 దేవుడు అబ్రాహాముతో చేసిన నిబంధన కేవలం భవిష్యత్తులో ఇశ్రాయేలు కోసం మాత్రమే కాదు, ఈ నిబంధన అన్యజనులకు కూడా ఉద్దేశించబడింది. (ఆది 12:1-3). అయితే, ఇశ్రాయేలు ఘోరంగా విఫలమైందని వారి చరిత్ర తెలియజేస్తుంది. దేవుడు తన ఉద్దేశాల్ని యేసు క్రీస్తు సువార్త ద్వారా నెరవేర్చుకున్నాడు, యేసు మరణ పునరుత్థానాలు అన్యజనులకు నిరీక్షణ (తెలుగు) నిచ్చాయి. యిర్మీయా ప్రవచించిన కొత్త నిబంధనను యేసు స్థిరపర్చాడు. (యిర్మీయా 31:31-34; లూకా 22:20), ఆధ్యాత్మికంగా, భౌతికంగా చీకటిలో ఉన్నవారిని సేవకుడు దేవుని కృపాకాంతిలోనికి తీసుకొని వచ్చాడు.

42:8-9 శూన్యములైన విగ్రహములకు దేవునికి పోలిక లేదు, ఆయన అన్నిటి మీద అధికుడైన దేవుడు. విగ్రహాలు మునుపటి సంగతులు గురించి చెప్పలేవు, భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతోందో చెప్పలేవు (41:22 తో పోల్చండి). 

42:10-17 దేవుడు తన తీర్పు ద్వారా అన్నిటినీ మళ్లీ కొత్తగా చేయబోతు న్నాడని సంతోషించే ఈ గీతం, మొదటి "సేవక గీతం" తర్వాత వచ్చింది. . 

42:10 ద్వీపములారా గురించి - 41:1 నోట్సు చూడండి. క్రొత్త గీతము అనే భావప్రకటన యెషయాలో, కీర్తనలులో (కీర్తన 33:3; 40:3; 98:1; 149:1), ప్రకటనలో (ప్రక 5:9-10; 14:3) మాత్రమే కనబడుతుంది. "క్రొత్త గీతము" కొన్ని స్వల్ప మార్పులతో ఇక్కడున్నట్టుగానే దేవుడు. యుద్దశూరుడనే వర్ణనకు కూడా సంబంధించినదిగా ఉంది. శుద్ధిచేసే తన పోరాటం ద్వారా ఈ యుద్దశూరుడు సమస్తమూ కొత్తవయ్యేటట్లు చేస్తాడు. (కీర్తన 149:1 నోట్సు చూడండి). సకల జాతుల ప్రజలు దేవుణ్ణి స్తుతించాలనే ఆహ్వానం కనబడుతుంది. ద్వీపముల గురించి, ద్వీప నివాసుల గురించి 41:1 నోట్సు చూడండి. .

42:11 సుదూరప్రాంతాల వారు సైతం దేవుణ్ణి కీర్తించే స్తుతి గీతం ఈ వచనంలోను కొనసాగుతుంది. కేదారు ఎడారి ప్రాంతంలో నివసించే అరబీ తెగ కాగా, సెల అనేది పర్వత ప్రాంతమైన ఎదోములోని ప్రధాన పట్టణం. ఆ విధంగా నిర్జన ప్రాంతమైన ఎడారికి, పర్వత ప్రాంతాలకు ఈ రెండు ప్రదేశాలు ప్రతీకలుగా ఉన్నాయి.

42:12 ద్వీపములలో గురించి 41:1 నోట్సు చూడండి.

42:13 దేవుడు యుద్దశూరుడనే (యెహోవా శూరునివలె) బాహాటమైన వర్ణన ఇశ్రాయేలీయులు ఎల్ల సముద్రాన్ని దాటిన సందర్భంలో కనబడుతుంది (నిర్గమ 15:4), ఆయన నిస్సహాయులైన తన ప్రజల్ని విడిపించి ఐగుప్తు రథాల్ని రౌతుల్ని నాయకుల్ని నాశనం చేశాడు. అంతకంటే ముందు దేవుని శౌర్యం గురించి ఏదెను తోట ముఖద్వారం దగ్గర కెరూబుల్ని ఉంచిన సందర్భంలో కనబడుతుంది - (ఆది. 3:24). దేవుడు శూరునిగా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఫలితం గురించి సందేహపడనక్కర్లేదు. 

42:14 దేవుడు మౌనముగా ఉన్నాడు. చాలా కాలంగా ఆయన శూరునిగా ప్రత్యక్షం కావడం లేదు. దేవుడు తన ప్రజలకు శత్రువులుగా ఉన్నవారి మీద చర్య ... తీసుకోకుండా ఇప్పటివరకు తనను తాను బలవంతంగా అణచుకున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి మారబోతుంది. దేవుడు తన ధర్మాగ్రహాన్ని చూపించ బోతున్నాడు. 

42:15 దేవుడు యుద్దశూరునిగా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ప్రకృతిలో తీవ్రపరిణా మాలు జరుగుతాయి. చెట్టు చేమలు ఎండిపోతాయి, నదులు ఆరిపోతాయి (24:4-13; నహూము 1:4-6). 

42:16-17 దేవుడు తన ప్రజల్ని (గ్రుడ్డివారిని) విమోచించి, వారి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తాడు. చెక్కిన - విగ్రహములను ఆశ్రయించినవారికి సహాయం లభించకపోగా అవమానం మిగులుతుంది.


42:18-25 ఇదివరకటి కీర్తనలో (వ.10-17) వర్ణించబడిన విమోచనను పొందడానికి పూర్వం దేవుని ప్రజలు శిక్ష ననుభవిస్తారని వివరించే ప్రకటనతో ఈ అధ్యాయం ముగుస్తుంది. 

42:18-20 దేవుడు తన సేవకుడు అయిన ఇశ్రాయేలును గ్రుడ్డివాడుగాను చెవిటివాడుగాను వర్ణిస్తున్నాడు. ఈ శారీరక వైకల్యాలు ఆధ్యాత్మిక వైకల్యానికి ప్రతీకలు. వారు దేవుని నడిపింపును గ్రహించలేకపోతున్నారు. 

42:21 దేవుని ప్రజలు ఆయన బోధను చూడలేకపోవడం వినలేకపోవడం దేవుని తప్పిదం కాదు, ఆయన తన ఉపదేశక్రమమొకటి ఘనపరచి గొప్ప చేశాడు. ఆధ్యాత్మికంగా మందబుద్ధి గలవారు మాత్రమే దాన్ని గ్రహించలేరు. దేవుడు తన ప్రజల కోసం యెషయా, యిర్మీయా, యెహెజ్కేలు వంటి ప్రవక్తల్ని కూడా పంపించాడు. వీరు దేవుని సందేశాన్ని స్పష్టంగా ప్రకటించారు. అయితే ప్రజలు మట్టుకు విధేయులు కాలేదు.

42:22 దేవుని ప్రజలు దోపుడుపాలైరి. ఇది దేవుడు వారి మీదకు రప్పించ బోయే చెర అనే తీర్పును సూచిస్తుంది. ఎవరూ వారికి సహాయం చేయలేరు. గుహలలో అనే పదం తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేయబడిన చెరసాలల్ని సూచి స్తుంది. ఇవి యిర్మీయాను పడవేసిన లోతైన గొయ్యి వంటివి (యిర్మీయా 38). 

42:23-25 ఇశ్రాయేలు తన ధర్మశాస్త్రానికి విధేయులు కానందుకు శిక్షగా వారు అన్యజనులకు దోపుడు సొమ్ము కావడాన్ని దేవుడే అనుమతించాడు.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |