Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 14 | View All

1. అబీయా తన పితరులతో కూడ నిద్రింపగా జనులు అతనిని దావీదు పట్టణమందు పాతిపెట్టిరి; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన ఆసా రాజాయెను. ఇతని దినములలో దేశము పది సంవత్సరములు నెమ్మది పొందెను.

2. ఆసాతన దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి అనుకూలముగాను యథార్థముగాను నడచినవాడై

3. అన్యదేవతల బలిపీఠములను పడగొట్టి ఉన్నతస్థలములను పాడుచేసి ప్రతిమలను పగులగొట్టి దేవతా స్తంభములను కొట్టివేయించి

4. వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశ్రయించుటకును, ధర్మశాస్త్రమునుబట్టియు విధినిబట్టియు క్రియలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజ్ఞాపించి

5. ఉన్నత స్థలములను సూర్య దేవతాస్తంభములను యూదావారి పట్టణములన్నిటిలోనుండి తీసివేసెను. అతనియేలు బడియందు రాజ్యము నెమ్మదిగా ఉండెను.

6. ఆ సంవత్సరములలో అతనికి యుద్ధములు లేక పోవుటచేత దేశములో నెమ్మదికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశ్రాంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా దేశమున ప్రాకారములుగల పట్టణములను కట్టించెను.

7. అతడు యూదావారికి ఈలాగు ప్రకటనచేసెనుమన దేవుడైన యెహోవాను మనము ఆశ్రయించితివిు, ఆశ్ర యించినందున ఆయన మన చుట్టును నెమ్మది కలుగజేసి యున్నాడు; దేశమందు మనము నిరభ్యంతరముగా తిరుగ వచ్చును, మనము ఈ పట్టణములను కట్టించి, వాటికి ప్రాకారములను గోపురములను గుమ్మములను ద్వారబంధ ములను అమర్చుదము. కాగావారు పట్టణములను కట్టి వృద్ధినొందిరి.

8. ఆ కాలమున డాళ్లను ఈటెలను పట్టుకొను మూడు లక్షలమంది యూదావారును, కేడెములు ధరించివిల్లువేయు రెండు లక్షల ఎనుబది వేలమంది బెన్యామీనీ యులును కూడిన సైన్యము ఆసాకు ఉండెను; వీరందరును పరాక్రమశాలులై యుండిరి.

9. కూషీయుడైన జెరహు వారిమీద దండెత్తి వేయి వేల సైన్యమును మూడువందల రథములను కూర్చుకొని బయలుదేరి మారేషావరకు రాగా ఆసా అతనికి ఎదురుబోయెను.

10. వారు మారేషానొద్ద జెపాతా అను పల్లపుస్థలమందు పంక్తులు తీర్చి యుద్ధము కలుపగా

11. ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టి యెహోవా, విస్తారమైన సైన్యముచేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకన్న ఎవరును లేరు; మా దేవా యెహోవా, మాకు సహాయముచేయుము, నిన్నే నమ్ముకొని యున్నాము, నీ నామమునుబట్టియే యీ సైన్యమును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియున్నాము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాత్రులను నీ పైని జయమొందనియ్యకుము అని ప్రార్థింపగా

12. యెహోవాకూషీయులను ఆసాయెదుటను యూదావారి యెదుటను నిలువనియ్యక వారిని మొత్తినందున వారు పారిపోయిరి.

13. ఆసాయును అతనితో కూడనున్న వారును గెరారువరకు వారిని తరుమగా కూషీయులు మరల పంక్తులు తీర్చ లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైన్యపు భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొల్లసొమ్ము పట్టుకొనిరి.

14. గెరారు చుట్టునున్న పట్టణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా భయము వచ్చెను గనుక ఆ పట్టణములన్నిటిని కొల్లపెట్టి, వాటిలోనున్న మిక్కుటమైన కొల్లసొమ్మంతయు దోచుకొనిరి.

15. మరియు వారు పసుల సాలలను పడగొట్టి విస్తారమైన గొఱ్ఱెలను ఒంటెలను సమ కూర్చుకొని యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
14:1 అబీయా జీవితంలో వృత్తాంతకారుడు ప్రధానంగా ఎత్తిచూపిన ఒకే ఒక సంఘటన బట్టి, అబీయా మరణ వివరాల ప్రకటన తటస్థంగా ధ్వనించింది. అతడిని సీయోను పర్వత ప్రాంతంలో దావీదు సమాధికి దగ్గరగా పాతి పెట్టారు. వారసత్వ అధికారం అతని కుమారుడైన ఆసాకు లభించింది.
ఆసా; అబీయా కుమారుడైన ఇతడు యూదాకు మూడవ రాజు, దేవునిపై భక్తి గలవాడే గానీ, జీవితం చివరి భాగంలో తనను తాను దేవునికి దూరం చేసుకున్నాడు. రాజుల పాలన కాలం గురించి తెలియజేసిన సంవత్సరాలలో, అంటే దావీదు సొలొమోనుతో కలిసి పాలించిన విధంగా తండ్రి అప్పటికే కుమారుడిని తనతో సహపాలకునిగా నియమించిన సందర్భాలలో కొన్ని సంవత్సరాలు ఒకదానితో ఒకటి కలసిపోయినట్లు స్పష్టంగా కనబడుతుంది (1దిన 29:22). ఆవిధంగా, దేశము పది సంవత్సరములు నెమ్మది పొందిన కాలంలో అబీయా పాలనలో చివరి సంవత్సరాలు, ఆసా పాలనలో మొదటి సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్నాయి. 

14:2-3 వృత్తాంతకారుడు ఆసాపై అధికమైన ప్రశంసలు కురిపించాడు. అతడు విగ్రహారాధనా ప్రతిమలను, వాటి సంబంధిత వస్తువులన్నింటిని తీసివేసెను, దేవునికి విధేయత చూపించమని ప్రజలను హెచ్చరించాడు. ఉన్నత స్థలములు అనేవి వివిధ దేవతల ప్రార్థనా స్థలాలు. అందులో అన్నీ కాకపోయినా, చాలా వరకు అన్య దేవతలవే. ఈ భాగంలో చెప్పినట్లే (11:15) విగ్రహారాధన జరిగే ప్రదేశాలను తరచుగా “ఉన్నత స్థలాలు" అని పిలిచారు. అయితే నిజ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితమైన ప్రదేశాలను సూచించడానికి కూడా ఈ మాట ఉపయోగించారు. దేవతా స్తంభములు కనానీయుల అషేరా దేవతకు ప్రతిష్ఠితమైనవి. అషేరా దేవత ఉన్నత స్థలములో ఉండే ఏల్ దేవుని భార్య అని, ప్రధాన దేవుడైన బయలు తల్లి అని కనానీయులు విశ్వసించారు. ఆమె లైంగికత్వపు దేవత అని, పవిత్ర స్తంభాలను ఏర్పరచి ఆమెను పూజించడం ద్వారా పంటలు అభివృద్ధి, పశువుల సంతానోత్పత్తి కలుగుతుందని వారు నమ్మేవారు.

14:4-5 యెహోవాను ఆశ్రయించుట అనే మాట దినవృత్తాంతములు గ్రంథంలో ఇరవై ఐదు సార్లు ప్రస్తావించారు. ఇది యెహోవాపై పూర్తిగా ఆధారపడి, ఆ విషయాన్ని ప్రార్ధన, ఆరాధన ద్వారా వ్యక్తీకరించడం ఇందులో మిళితమై ఉంది. 

14:6-7 నెమ్మది కలిగిన సమయాన్ని బట్టి ప్రోత్సాహం పొందిన ఆసా, దేశమంతటా మరలా కోటలను తిరిగి నిర్మించాడు. ఈ కోటల ప్రాముఖ్యత విషయంలో రెహబాము కన్నా మంచి అవగాహన కలిగివున్నాడు. దేవుడైన యెహోవాను... ఆశ్రయించినందున దేశాన్ని ఇంకా స్వతంత్రించుకుని ఉన్నామని ప్రజలకు తెలియజేశాడు. యెహోవా అనుగ్రహించే రక్షణ లేకపోతే, కోటగోడలు నిరుపయోగమే. 

14:8-10 అబీయా సైన్యం కంటే ఆసా సైన్యం పెద్దది. నాలుగు లక్షల మంది యోధులతో కూడిన సైన్యం ఇప్పుడు ఐదు లక్షల ఎనభైవేలకు పెరిగింది. అయితే కూషీయుడైన (ఐతియోపీయుడైన) జెరహు వేయివేల (పది లక్షల) సైన్యమును, మూడువందల రథములను సమకూర్చుకుని యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఇంత విస్తారమైన సైన్యం ఉన్నా పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా మారడం అతని దురదృష్టమనే చెప్పాలి. ఆ సమయంలో ఆసా, అతని చిన్న సైన్యం తాము కొత్తగా నిర్మించిన కోట బురుజుల వెనుక దాగుకోడానికి బదులు, పశ్చిమ యూదా ప్రాంతంలో ఉన్న మారేషా అనే పట్టణంలో జెపాతా అను పల్లపు ప్రదేశంలో జెరహును యుద్ధంలో ఎదుర్కొనడానికి వెళ్ళారు. 

14:11 పరిస్థితులు తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని ఆసాకు తెలుసు, కానీ తన తండ్రి యరొబాము సైన్యంపై సాధించిన విజయాల నుండి అతను స్పష్టమైన పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు. సహాయం కోసం అతడు యెహోవాకు మొడ్డ పెట్టి, కేవలం నరమాత్రుల సామర్ధ్యం వలన యుద్ధంలో అనుకూల ఫలితాలు రావని రాజు నమ్మాడు.

14:12 ఆసా, అతని సైన్యం తన ఉపకరణాలుగా పనిచేస్తుండగా మరోసారి యెహోవాయే యుద్ధంలో విజయం సాధించాడు. 

14:13-15 గెరారు. ప్రజల నుండి, సమీపంలో పశువుల పెంపకం చేసుకుని జీవించే సంచార జాతుల నుండి లభించిన మద్దతు వలన జెరహు, అతని పెద్ద సైనికదళం ఇంత దూరం ముందుకు రాగలిగింది. ఆ విధంగా, యూదా సైన్యం గెరారు చుట్టునున్న... పట్టణములన్నిటిని దోచుకున్నారు.


Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |