Hebrews - హెబ్రీయులకు 12 | View All

1. ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘమువలె మనలను ఆవరించియున్నందున

2. మనముకూడ ప్రతిభారమును, సుళువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి, విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. ఆయన తనయెదుట ఉంచబడిన ఆనందముకొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1

3. మీరు అలసట పడకయు మీ ప్రాణములు విసుకకయు ఉండునట్లు, పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగ చేసిన తిరస్కార మంతయు ఓర్చుకొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి.
సంఖ్యాకాండము 16:38

4. మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రక్తము కారునంతగా ఇంక దానిని ఎదిరింపలేదు.

5. మరియు నా కుమారుడా, ప్రభువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన నిన్ను గద్దించినప్పుడు విసుకకుము
సామెతలు 3:11-12

6. ప్రభువు తాను ప్రేమించువానిని శిక్షించి తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినట్లు మీతో సంభాషించు ఆయన హెచ్చరికను మరచితిరి.

7. శిక్షాఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచున్నారు; దేవుడు కుమారులనుగా మిమ్మును చూచుచున్నాడు. తండ్రి శిక్షింపని కుమారుడెవడు?
ద్వితీయోపదేశకాండము 8:5, 2 సమూయేలు 7:14

8. కుమాళ్లయినవారందరు శిక్షలో పాలుపొందుచున్నారు, మీరు పొందనియెడల దుర్బీజులేగాని కుమారులు కారు.

9. మరియు శరీర సంబంధులైన తండ్రులు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. వారి యందు భయభక్తులు కలిగి యుంటిమి; అట్లయితే ఆత్మలకు తండ్రియైన వానికి మరి యెక్కువగా లోబడి బ్రదుక వలెనుగదా?
సంఖ్యాకాండము 16:22, సంఖ్యాకాండము 27:16

10. వారు కొన్నిదినములమట్టుకు తమ కిష్టము వచ్చినట్టు మనలను శిక్షించిరిగాని మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శిక్షించు చున్నాడు.

11. మరియు ప్రస్తుతమందు సమస్తశిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభ్యాసము కలిగినవారికి అది నీతియను సమాధానకరమైన ఫలమిచ్చును.

12. కాబట్టి వడలిన చేతులను సడలిన మోకాళ్లను బలపరచుడి.
యెషయా 35:3

13. మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమిత్తము మీ పాదములకు మార్గములను సరళము చేసికొనుడి.
సామెతలు 4:26

14. అందరితో సమాధానమును పరిశుద్ధతయు కలిగి యుండుటకు ప్రయత్నించుడి. పరిశుద్ధతలేకుండ ఎవడును ప్రభువును చూడడు.
కీర్తనల గ్రంథము 34:14

15. మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తప్పిపోవునేమో అనియు, చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవిత్రులై పోవుదురేమో అనియు,
ద్వితీయోపదేశకాండము 29:18

16. ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మివేసిన ఏశావువంటి భ్రష్టుడైనను వ్యభిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి.
ఆదికాండము 25:33

17. ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీర్వాదము పొందగోరి కన్నీళ్లు విడుచుచు దానికోసరము శ్రద్ధతో వెదకినను, మారుమనస్సుపొంద నవకాశము దొరకక విసర్జింపబడెనని మీరెరుగుదురు.

18. స్పృశించి తెలిసికొనదగినట్టియు, మండుచున్నట్టియు కొండకును, అగ్నికిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధ కారమునకును, తుపానుకును,
నిర్గమకాండము 20:18-21, ద్వితీయోపదేశకాండము 4:11-12

19. బూరధ్వనికిని, మాటల ధ్వనికిని మీరు వచ్చియుండలేదు. ఒక జంతువైనను ఆ కొండను తాకినయెడల రాళ్లతో కొట్టబడవలెనని ఆజ్ఞాపించిన మాటకు వారు తాళలేక,
నిర్గమకాండము 19:16, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:23, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:25, నిర్గమకాండము 20:18-21, ద్వితీయోపదేశకాండము 4:11-12

20. ఆ ధ్వని వినినవారు మరి ఏ మాటయు తమతో చెప్పవలదని బతిమాలు కొనిరి.
నిర్గమకాండము 19:12-13

21. మరియు ఆ దర్శనమెంతో భయంకరముగా ఉన్నందున మోషేనేను మిక్కిలి భయపడి వణకు చున్నాననెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 9:19

22. ఇప్పుడైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పట్టణమునకు, అనగా పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొద్దకును,

23. పరలోకమందు వ్రాయబడియున్న జ్యేష్టుల సంఘమునకును, వారి మహోత్సవమునకును, అందరి న్యాయాధిపతియైన దేవుని యొద్దకును, సంపూర్ణసిద్ధి పొందిన నీతిమంతుల ఆత్మల యొద్దకును,
ఆదికాండము 18:25, కీర్తనల గ్రంథము 50:6

24. క్రొత్తనిబంధనకు మధ్య వర్తియైన యేసునొద్దకును హేబెలుకంటె మరి శ్రేష్ఠముగ పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చియున్నారు.

25. మీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నవానిని నిరాకరింపకుండునట్లు చూచుకొనుడి. వారు భూమిమీదనుండి బుద్ధిచెప్పిన వానిని నిరాకరించినప్పుడు తప్పించుకొనకపోయినయెడల, పరలోకమునుండి బుద్ధిచెప్పుచున్న వానిని విసర్జించు మనము తప్పించుకొనకపోవుట మరి నిశ్చయముగదా.

26. అప్పు డాయన శబ్దము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిప్పుడు నే నింకొకసారి భూమిని మాత్రమేకాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట యిచ్చియున్నాడు.
నిర్గమకాండము 19:18, న్యాయాధిపతులు 5:4, కీర్తనల గ్రంథము 68:8, హగ్గయి 2:6

27. ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు నిమిత్తము అవి సృష్టింపబడినవన్నట్టు చలింపచేయబడినవి బొత్తిగా తీసి వేయబడునని అర్ధమిచ్చుచున్నది.
హగ్గయి 2:6

28. అందువలన మనము నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొంది, దైవ కృప కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభక్తులతో దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవచేయుదము,బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
12:1-2 యేసు క్రీస్తు క్రైస్తవ విశ్వాసానికి కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడు కాబట్టి, క్రైస్తవులు యేసువైపు చూడాలని రచయిత వారికి పిలుపునిచ్చాడు. విశ్వాసం గల క్రైస్తవుడు ప్రతి పాపభారాన్ని విడిచిపెట్టి క్రీస్తువైపు పరుగెత్తుతాడు.
యేసు తన సింహాసనంపై తండ్రితోపాటు ఆనందించడం కోసం అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించినట్లుగానే, క్రైస్తవులు తమ పరుగుపందెమును ఓపికతో పరుగెత్తాలి.

12:3-29 ఈ వచనాలలో రచయిత తన పాఠకులు హృదయంలో కృంగిపోకుండా యేసును, ఆయన మాదిరిని లక్ష్యపెట్టాలని ప్రోత్సహించాడు. వారు పాపానికి విరోధంగా పోరాడుతూ, తీవ్రమైన శ్రమలగుండా వెళ్ళాల్సివచ్చినా, పరలోకం వైపుకు పరుగెత్తడానికి పోరాడాలి. 

12:3-13 హెబ్రీ పత్రిక అంతటిలో కుటుంబపరమైన భాష కనిపిస్తుంది. త్రిత్వములోని మొదటి వ్యక్తి తండ్రియైన దేవుడు, త్రిత్వములోని రెండవ వ్యక్తి ఆయన కుమారుడు. విశ్వసించే తన సహోదరీ సహోదరులతో తాను ఐక్యమగునట్లుగా కుమారుడు మానవుడయ్యాడు. అప్పుడు కుమారుడు విశ్వాసులను కుమారులుగా శిక్షణనిచ్చే తండ్రి సన్నిధికి తీసుకురాగలడు. సామెత 3:11-12ను పేర్కొంటూ, క్రీస్తునందు విశ్వాసులు దేవుని కుమారులు కాబట్టి, వారికి శ్రేష్ఠమైన ఆదరణ మూలం ఉందని గ్రంథకర్త వాదిస్తాడు. వారు దాసుల కంటే ఎక్కువ; దేవుడు వారిని కుమారులని పిలుస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ ఒక తండ్రి తన కుమారులపట్ల తనకున్న ప్రేమను వారికి శిక్షణనివ్వడంలో చూపిస్తాడు. పాఠకులు తమ శరీర సంబంధులైన తండ్రులనుండి శిక్షణ స్వీకరించినట్లుగానే, ఆత్మలకు తండ్రియైనవాని శిక్షణను కూడా స్వీకరించాలి. తన కుమారులకు కీడు చేయడానికి కాక వారిని ఆశీర్వదించడానికి దేవుడు శిక్షణ ఇస్తాడు. తండ్రి శిక్షణవల్ల కలిగే మేలు ఏమిటంటే మనం ఆయన పరిశుద్ధతలో పాలు పొంది సమాధానకరమైన ఫలము ఫలిస్తాం.

12:14-29 శిక్షణలో కనపరచబడిన తండ్రి సర్వాధికారంగల కృప, క్రైస్తవుడు ముందుకు సాగడానికి కనుగొనగలిగిన శక్తికి ఆధారం. రక్షణ కృపవల్లనే, కానీ అది మానవ స్పందనను ఆశిస్తుంది. ప్రేమతో శిక్షణనివ్వడం తండ్రి కృపకు తార్కాణం, ఆయన పిల్లలు దైవ కృప కలిగి కృతజ్ఞులై
యుండాలి. క్రైస్తవులు పరిశుద్ధత, సమాధానం దిశగా ముందుకు సాగుతూ, దేవుని కృపనుండి తొలగిపోకుండా లేక చేదైన వేరు ఏదైనను | తమలో మొలవనివ్వకుండా ఒకరినొకరు హెచ్చరించుకోవాలి. వారు చూచి, విన్నది ఇశ్రాయేలీయులకు భయంకరముగా ఉన్నట్లుగా ఉండడానికి, సంఘం సీనాయి పర్వతంపై లేదు. అయితే దేవుని సన్నిధి, యేసు, దేవదూతలు, క్రీస్తు రక్తప్రోక్షణ ద్వారా పరిపూర్ణులైన నీతిమంతులతో నివసించేలా సంఘం సీయోనను కొండవైపు సాగుతూ ఉంది.
విశ్వాసంలో ఓపికతో  కొనసాగమని రచయిత పాఠకులను బతిమాలుతున్నాడు. దేవుడు భూమ్యాకాశాలను కదిలించినా, విశ్వాసులు

నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొందుతామని నమ్మవచ్చు. 

12:16-17 పొరపాట్లు, పాపాలకు కొన్నిసార్లు చాలాకాలంపాటు పరిణామాలు ఉంటాయని ఏశావు కథ చూపిస్తుంది. (ఆది 25:29-34; 27:36). గాయం మానిపోయినా మచ్చ మిగిలిపోయినట్టు కొన్నిసార్లు మారుమనస్సు, పాప క్షమాపణ . తరవాత కూడా ఆ పరిణామాలు కొనసాగవచ్చు. రానున్న కాలం గురించి ఆలోచించకుండా, ఇప్పుడు మనకు ఏమి కావాలో అనేదాని మీద ఆధారపడి ఎంత తరచుగా మనం నిర్ణయాలు తీసుకుంటామో కదా! నీ నిర్ణయాలు, క్రియలకు దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలుంటాయి జాగ్రత్త సుమా!

12:29 కొవ్వొత్తి మంటకు, అడవిని తగులబెట్టే కార్చిచ్చుకు చాలా తేడా ఉంది. దేవుడు దహించు అగ్నియై యున్నాడు. ఆయన మానవుని స్వాధీనంలో లేడు. మన ప్రార్ధనల ద్వారా మనం ఆయనచేత ఏదీ బలవంతంగా చేయించలేము. ఆయనను ఎవరూ పట్టివుంచలేరు, అయినప్పటికీ ఆయన
కరుణాసంపన్నుడు, మనలను పాపంనుండి రక్షించాడు, తప్పనిసరిగా మరణం నుండి రక్షిస్తాడు. 

Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |