Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 37 | View All

1. చెడ్డవారిని చూచి నీవు వ్యసనపడకుము దుష్కార్యములు చేయువారిని చూచి మత్సరపడకుము.

2. వారు గడ్డివలెనే త్వరగా ఎండిపోవుదురు. పచ్చని కూరవలెనే వాడిపోవుదురు

3. యెహోవాయందు నమ్మికయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సత్యము ననుసరించుము

4. యెహోవానుబట్టి సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీర్చును.
మత్తయి 6:33

5. నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగింపుము నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును.

6. ఆయన వెలుగునువలె నీ నీతిని మధ్యాహ్నమునువలె నీ నిర్దోషత్వమును వెల్లడిపరచును.

7. యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెట్టుకొనుము. తన మార్గమున వర్థిల్లువాని చూచి వ్యసనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేర్చుకొనువాని చూచి వ్యసన పడకుము.

8. కోపము మానుము ఆగ్రహము విడిచిపెట్టుము వ్యసనపడకుము అది కీడుకే కారణము

9. కీడు చేయువారు నిర్మూలమగుదురు యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొనువారు దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు.

10. ఇక కొంతకాలమునకు భక్తిహీనులు లేకపోవుదురు వారి స్థలమును జాగ్రత్తగా పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు.

11. దీనులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు బహు క్షేమము కలిగి సుఖించెదరు
మత్తయి 5:5

12. భక్తిహీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారినిచూచి పండ్లు కొరుకుదురు.
అపో. కార్యములు 7:54

13. వారి కాలము వచ్చుచుండుట ప్రభువు చూచు చున్నాడు. వారిని చూచి ఆయన నవ్వుచున్నాడు.

14. దీనులను దరిద్రులను పడద్రోయుటకై యథార్థముగా ప్రవర్తించువారిని చంపుటకై భక్తిహీనులు కత్తి దూసియున్నారు విల్లెక్కుపెట్టి యున్నారు

15. వారి కత్తి వారి హృదయములోనే దూరును వారి విండ్లు విరువబడును.

16. నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధనసమృద్ధికంటె శ్రేష్టము.

17. భక్తిహీనుల బాహువులు విరువబడును నీతిమంతులకు యెహోవాయే సంరక్షకుడు

18. నిర్దోషుల చర్యలను యెహోవా గుర్తించుచున్నాడు వారి స్వాస్థ్యము సదాకాలము నిలుచును.

19. ఆపత్కాలమందు వారు సిగ్గునొందరు కరవు దినములలో వారు తృప్తిపొందుదురు.

20. భక్తిహీనులు నశించిపోవుదురు యెహోవా విరోధులు మేతభూముల సొగసును పోలియుందురు అది కనబడకపోవునట్లు వారు పొగవలె కనబడకపోవుదురు.

21. భక్తిహీనులు అప్పుచేసి తీర్చకయుందురు నీతిమంతులు దాక్షిణ్యము కలిగి ధర్మమిత్తురు.

22. యెహోవా ఆశీర్వాదము నొందినవారు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు ఆయన శపించినవారు నిర్మూలమగుదురు.

23. ఒకని నడత యెహోవా చేతనే స్థిరపరచబడును వాని ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును.

24. యెహోవా అతని చెయ్యి పట్టుకొని యున్నాడు గనుక అతడు నేలను పడినను లేవలేక యుండడు.

25. నేను చిన్నవాడనై యుంటిని ఇప్పుడు ముసలివాడనై యున్నాను అయినను నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెత్తుట గాని నేను చూచియుండలేదు.

26. దినమెల్ల వారు దయాళురై అప్పు ఇచ్చుచుందురు వారి సంతానపువారు ఆశీర్వదింపబడుదురు.

27. కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము అప్పుడు నీవు నిత్యము నిలుచుదువు

28. ఏలయనగా యెహోవా న్యాయమును ప్రేమించువాడు ఆయన తన భక్తులను విడువడు వారెన్న టెన్నటికి కాపాడబడుదురు గాని భక్తిహీనుల సంతానము నిర్మూలమగును.

29. నీతిమంతులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు వారు దానిలో నిత్యము నివసించెదరు.

30. నీతిమంతుల నోరు జ్ఞానమునుగూర్చి వచించును వారి నాలుక న్యాయమును ప్రకటించును.

31. వారి దేవుని ధర్మశాస్త్రము వారి హృదయములో నున్నది వారి అడుగులు జారవు.

32. భక్తిహీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు.

33. వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అప్పగింపడు వారు విమర్శకు వచ్చినప్పుడు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు.

34. యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండుము ఆయన మార్గము ననుసరించుము భూమిని స్వతంత్రించుకొనునట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చించును భక్తిహీనులు నిర్మూలము కాగా నీవు చూచెదవు.

35. భక్తిహీనుడు ఎంతో ప్రబలియుండుట నేను చూచి యుంటిని అది మొలచిన చోటనే విస్తరించిన చెట్టువలె వాడు వర్ధిల్లి యుండెను.

36. అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని గాని వాడు కనబడకపోయెను.

37. నిర్దోషులను కనిపెట్టుము యథార్థవంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు

38. భక్తిహీనుల సంతతి నిర్మూలమగును. యెహోవాయే నీతిమంతులకు రక్షణాధారము

39. బాధ కలుగునప్పుడు ఆయనే వారికి ఆశ్రయ దుర్గము. యెహోవా వారికి సహాయుడై వారిని రక్షించును వారు యెహోవా శరణుజొచ్చి యున్నారు గనుక

40. ఆయన భక్తిహీనుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రక్షించును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-37. భక్తిహీనులు, దుర్మార్గులు తమ నడవడికి ఫలితంగా వారికి పట్టే అంతిమ గతి, భక్తిపరులు, నీతిమంతులు తమ నమ్మకత్వానికి ప్రతిగా పొందే బహుమానాలు 

37:1-40 ఈ కీర్తన ప్రార్ధన కాదు. దీని అంశం దుర్మార్గుల స్పష్టమైన విజయాన్ని (పురోభివృద్ధిని), నీతిమంతుల కష్టాలను చూసిన విశ్వాసి అభిప్రాయం (కీర్తన 49:73 కూడా చూడండి). భక్తిహీనులు చివరికి తోసివేయబడతారు. భూమిమీద వారు పోగుచేసుకున్న దాన్నంతటినీ కోల్పోగా, భక్తిపరులైన నీతిమంతులు ఈ లోకంలో దేవుని సన్నిధి, సహాయం అనుభవిస్తారు. వారు రక్షణను, వాగ్దానదేశాన్ని స్వాస్థ్యంగా పొందుతారు. కొత్త నిబంధన ప్రకారం విశ్వాసుల స్వాస్థ్యం "కొత్త ఆకాశము, కొత్త భూమి” (ప్రక 21:1 చూడండి). 

37:2 చెడ్డవారికి పట్టబోయే గతి గురించి ఆలోచించినప్పుడు వారిని చూచి ఎవరూ మత్సర పడరు (73:3,17-20 తో పోల్చండి). 

37:4 యెహోవాను బట్టి సంతోషించుము అంటే ఆయన సన్నిధి సామీప్యతలో, ఆయన వాక్య సత్యంలో, నీతిలో ఆనందించడం (యోబు 22:26; 27:10; యెషయా 58:14 తో పోల్చండి). దేవునిలో ఎవరైతే సంతోషిస్తూ ఉంటారో వారి హృదయ వాంఛలు తీర్చబడతాయి. (1) మన కోర్కెలు ఆయన చిత్తానుసారమైనవైతే దేవుడు మన హృదయవాంఛలను తీరుస్తాడు (యోహాను 15:7 నోట్సు చూడండి). (2) మనం దేవునిలో, థిఆయన త్రంలో సాగుతయ రవుతున్న ఆయనే మనలో పుట్టిస్తాడు (ఫిలిప్పీ 2:13 చూడండి). 37:6 దుర్మార్గులు కలిగించే బాధలు పొందినవారిపై, లేక అన్యాయానికి గురైన వారిపై ఆయన వెలుగును వలె నీతిని... వెల్లడిపరచును. దీని అర్థం (1) వారి ప్రార్థనలకు జవాబులివ్వబడతాయి (వ.4-5); (2) నీతిమంతమైన వారి ప్రమాణాలు న్యాయమైనవని నిరూపించబడతాయి (వ.6), (3) వారికి పరలోక స్వాస్థ్యం లభిస్తుంది (వ.9,11,34). (4) వారు పడిపోకుండా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. (వ.17-19,39). (5) దేవుని నడిపింపు, కాపుదల, ఆయన సన్నిధి వారికి ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. (వ.23-25,28). 

37:7 తమ దుర్మార్గపు, అవినీతి మార్గాలలో కొనసాగుతున్నప్పటికీ అవినీతిపరులు అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు వారిపట్ల నీతిమంతుల సరైన స్పందన మౌనముగా ఉండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండడం. న్యాయం కోసం, మనం నిర్దోషులుగా నిరూపించబడడం కోసం దేవునివైపు చూస్తూ స్థిరమైన విశ్వాసంలో కొనసాగాలి (వ.1; 73; సామె 3:31; 23:17; 24:1). కష్టాలు, బాధలు అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఓర్పు కలిగి ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ మనకు సహాయం చేస్తాడు (గలతీ 5:22;
రోమా 8:3; ఎఫెసీ 4:1-2;)..

37:8-9 దుష్టులు వర్ధిల్లడం, దేవుడు వారినింకా శిక్షించకపోవడం చూసి కీర్తనకారునికి కోపము వచ్చింది. (వ.1). కీడుచేసేవారు నిర్మూలమవుతారనే వాగ్దానం ఉంది కాబట్టి మనం కోపం తెచ్చుకోకూడదు, వ్యసనపడ కూడదు. 

37:12-13 పండ్లు కొరుకుదురు గురించి -35:16 నోట్సు చూడండి. దుషులు దురాలోచనలు చేయడం, దేవుడు వారిని చూచి నవ్వడం 2:1-4 వచనాల్ని గుర్తుకు తెస్తున్నాయి.

37:14 భక్తిహీనులు నీతిమంతులకు హానిచేయడానికి ఆయుధాలు పట్టుకొని సిద్ధంగా ఉన్నారు (7:12-13 నోట్సు చూడండి). 

37:16 కొంచెమైనను అనే పదానికి వ.10లో “కొంతకాలమునకు” అనే పదానికి వాడిన మాటనే ఉపయోగించారు. ఇక్కడ ఇది బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధనసమృద్ధికంటె, కొంచెంగా ఉన్నాగానీ నీతిమంతునికి కలిగినది గొప్పదని సూచిస్తున్నది.

37:17 బాహువులు శక్తికి, బలానికి సూచన (89:10). వీటిని విరుగగొట్టడం ఆ వ్యక్తిని శక్తిహీనుణ్ణి చేస్తుంది (10:15; యోబు 38:15; యిర్మీయా 48:25; యెహె 30:21).

37:21-22 నీతిమంతుల్లోని దయాగుణం వారికి యెహోవా అనుగ్రహించిన దాక్షిణ్యము నుండి కలిగింది. నీతిమంతులు ఇతరులకు సహాయం చేసేటంతగా దేవుడు వారి అవసరాల్ని తీరుస్తాడు (ద్వితీ 15:6; 28:12,44). 

37:23-24 నడత అంటే జీవితవిధానం. తరచూ “త్రోవ" లేదా "మార్గము " అనే పదాలు దీన్ని వర్ణిస్తాయి. అలంకారిక వర్ణనలో స్థిరపరచబడును అనే మాట భద్రతను, స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తుంది. యెహోవా మాత్రమే మనుషుల జీవితం స్థిరంగా ఉండేలా చేయగలడు. 

37:27 నీతిగలిగి కొనసాగాలంటే బుద్ధిపూర్వకంగా చెడును విడిచిపెట్టి పవిత్రతను కోరుకోవాలి. 

37:29 భూమిని స్వతంత్రించుకోవడం ఈ కీర్తనలో ప్రధానాంశం. వ.9,11, 22, 34 కూడా చూడండి.

37:30-31 ధర్మశాస్త్రము ను హెబ్రీలో తోరా అంటారు. (1:2 నోట్సు చూడండి). దేవుని న్యాయవిధిని హృదయములో ఉంచుకోవడం కొత్త నిబంధనకు సంబంధించి వేదాంతపరంగా అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన అంశం (యిర్మీయా 31:33; యెహె 36:27). నిబంధనలోని ఆశీర్వాదాలు దేవుని ప్రజలకు కలగక పూర్వమే వారు తమ హృదయాల్లో ధర్మశాస్త్రాన్ని కలిగినవారుగా ఉన్నారు (“నా బోధను హృదయమందుంచుకొన్న వారలారా" - యెషయా 51:7). 

37:32-33 భక్తిహీనులు... నీతిమంతుల గురించి వ.14 నోట్సు చూడండి. 

37:34 వ.29 నోట్సు చూడండి. 37:35 మొలచిన చోటనే విస్తరించిన చెట్టువలె అనే సాదృశ్యం సాధారణంగా నీతిమంతుల్ని సూచించేదైనా (1:3 నోట్సు చూడండి) ఇక్కడ మాత్రం ఇది భక్తిహీనుడు ప్రబలియుండుటను సూచిస్తున్నది. నీతిమంతులకు , బదులు దుష్ఠులు వర్ధిల్లుతున్నారు.

37:36 అయితే, వ.35 లోని విస్తరించి వర్దిల్లడమనేది అవాస్తవికమైన భ్రమ (వ.10).

37:37-38 నిలుచును అనే పదం భవిష్యత్తును సూచిస్తున్నది. (73:17; సంఖ్యా 23:10; ద్వితీ 32:29). 

37:39-40 వ.1 - లోని వ్యసనం.. మత్సరానికి భిన్నంగా నమ్మికతో, నిశ్చయతతో కీర్తన ముగుస్తుంది.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |