Philippians - ఫిలిప్పీయులకు 1 | View All

1. ఫిలిప్పీలో ఉన్నక్రీస్తు యేసునందలి సకల పరిశుద్ధుల కును అధ్యక్షులకును పరిచారకులకును క్రీస్తుయేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

2. మన తండ్రియగు దేవునినుండియు ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు నుండియు మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక.

3. ముదటి దినమునుండి ఇదివరకు సువార్త విషయములో మీరు నాతో పాలివారై యుండుట చూచి,

4. మీలో ఈ సత్‌క్రియ నారంభించినవాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను.

5. గనుక మీ అందరి నిమిత్తము నేను చేయు ప్రతి ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడును సంతోషముతో ప్రార్థనచేయుచు,

6. నేను మిమ్మును జ్ఞాపకము చేసికొనినప్పుడెల్లను నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను.

7. నా బంధకముల యందును, నేను సువార్తపక్షమున వాదించుటయందును, దానిని స్థిరపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతోకూడ పాలివారై యున్నారు గనుక నేను మిమ్మును నా హృదయములో ఉంచుకొని యున్నాను. ఇందుచేత మిమ్మునందరినిగూర్చి యీలాగు భావించుట నాకు ధర్మమే.

8. క్రీస్తుయేసుయొక్క దయారసమునుబట్టి, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష కలిగియున్నానో దేవుడే నాకు సాక్షి.

9. మీరు శ్రేష్ఠమైన కార్యములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ ప్రేమ తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజ్ఞానముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృద్ధిపొందవలెననియు,

10. ఇందువలన దేవునికి మహిమయు స్తోత్రమును కలుగునట్లు, మీరు యేసు క్రీస్తువలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన

11. వారై క్రీస్తు దినమునకు నిష్కపటులును నిర్దోషులును కావలెననియు ప్రార్థించుచున్నాను.

12. సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువార్త మరి యెక్కువగా ప్రబలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచున్నాను.

13. ఏలాగనగా నా బంధకములు క్రీస్తు నిమిత్తమే కలిగినవని ప్రేతోర్యమను సేనలోని వారి కందరికిని తక్కినవారి కందరికిని స్పష్ట మాయెను.

14. మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎక్కువమంది నా బంధకముల మూలముగా ప్రభువునందు స్థిర విశ్వాసము గలవారై, నిర్భయముగా దేవుని వాక్యము బోధించుటకు మరి విశేషధైర్యము తెచ్చుకొనిరి.

15. కొందరు అసూయచేతను కలహబుద్ధిచేతను, మరికొందరు మంచిబుద్ధి చేతను క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నారు.

16. వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శ్రమ తోడుచేయవలెనని తలంచుకొని, శుద్ధమనస్సుతో కాక కక్షతో క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నారు;

17. వీరైతే నేను సువార్తపక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియున్నాననియెరిగి, ప్రేమతో ప్రకటించుచున్నారు.

18. అయిననేమి? మిషచేతనేగాని సత్యముచేతనే గాని, యేవిధముచేతనైనను క్రీస్తు ప్రకటింపబడుచున్నాడు. అందుకు నేను సంతోషించుచున్నాను. ఇక ముందును సంతోషింతును.

19. మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగ్గుపడక యెప్పటివలెనే యిప్పుడును పూర్ణధైర్యముతో బోధించుటవలన నా బ్రదుకు మూలముగా నైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, క్రీస్తు నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని
యోబు 13:16

20. నేను మిగుల అపేక్షించుచు నిరీక్షించుచున్న ప్రకారముగా మీ ప్రార్థనవలనను, యేసుక్రీస్తుయొక్క ఆత్మనాకు సమృద్ధిగా కలుగుటవలనను, ఆ ప్రకటన నాకు రక్షణార్థముగా పరిణ మించునని నేనెరుగుదును.

21. నామట్టుకైతే బ్రదుకుట క్రీస్తే, చావైతే లాభము.

22. అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకున్న పనికి ఫలసాధనమైన యెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు.

23. ఈ రెంటి మధ్యను ఇరుకునబడియున్నాను. నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతోకూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయున్నది, అదినాకు మరి మేలు.

24. అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి యుండుట మిమ్మునుబట్టి మరి అవసరమైయున్నది.

25. మరియు ఇట్టి నమ్మకము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసి యుండుటచేత నన్నుగూర్చి క్రీస్తు యేసునందు మీకున్న అతిశయము అధికమగునట్లు.

26. మీరు విశ్వాసమునందు అభివృద్ధియు ఆనందమును పొందు నిమిత్తము, నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును.

27. నేను వచ్చి మిమ్మును చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒక్క భావమఇుతో సువార్త విశ్వాసపక్షమున పోరాడుచు, ఏక మనస్సుగలవారై నిలిచియున్నారని నేను మిమ్మును గూర్చి వినులాగున, మీరు క్రీస్తు సువార్తకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించుడి.

28. అట్లు మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును కలుగుననుటకు సూచనయై యున్నది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే.

29. ఏలయనగా మీరు నాయందు చూచినట్టియు, నాయందున్నదని మీరిప్పుడు వినుచున్నట్టియు పోరాటము మీకును కలిగి యున్నందున

30. క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచుట మాత్రమే గాక ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 ఫిలిప్పీ సంఘస్థాపనలో పౌలు, సీలలతో తిమోతి కూడా కలిసి పని చేశాడు (2:19-24; అపొ.కా.16). దాసులు అనే మాట దీనత్వాన్ని సూచిస్తుంది. పరిశుద్ధులు అంటే విశ్వాసులు. అధ్యక్షులు, పరిచారకులు (అక్షరార్థంగా “సేవకులు") అనే పదాలు తరువాతి సంవత్సరాలలో పూర్తిగా ఎదిగిన సంఘ నిర్మాణక్రమాన్ని సూచిస్తున్నాయి. అధ్యక్షులకు ఉండాల్సిన యోగ్యతల కోసం 1తిమోతి 3:1-7; తీతు 1:5-9; పరిచారకుల (డీకన్)కు ఉండాల్సిన యోగ్యతల కోసం 1తిమోతి 3:8-13 చూడండి. 

1:2 దేవుని నుండియు... యేసు క్రీస్తు నుండియు... కృపయు, సమాధానము అనే మాటలు దైవత్వంలో వారిద్దరి సమానత్వాన్ని ధృఢపరస్తున్నాయి.

1:3-6 పాలివారు (అక్షరార్థంగా "సహవాసం") అనే మాట పరిచర్య కోసం ఇవ్వడంలో, ఎపఫ్రాదితును పంపించడంలో ఫిలిప్పీయుల భాగస్వామ్యం గురించి చెబుతున్నాయి. (2:25). మొదటి దినము నుండి అనే మాటలు ఆరంభంలో ఫిలిప్పీ పట్టణంలో ఇబ్బందులు ఎదురైనా అక్కడి విశ్వాసులను బట్టి పౌలు సంతోషం ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉన్నదని చూపుతున్నాయి (అపొ.కా.16), ఐక్యత విషయంలో కొన్ని సమస్యలున్నప్పటికీ, ఫిలిప్పీయులంత ఉత్సాహంగా ప్రభువును, సువార్త సందేశాన్ని హత్తుకొనే ఏ సంఘాన్ని బట్టి అయినా కృతజ్ఞతలు అర్పించడానికి వేరే కారణాలక్కర లేదు. 

1:7-8 దేవుడు ఆరంభించిన దానిని ఆయన ముగిస్తాడు అనే సూత్రం నుండి, సువార్త పనికోసం సహాయం చేయడంలో ఫిలిప్పీయులు కనపరిచిన క్రైస్తవ స్వభావం బట్టి ప్రార్ధనలో పౌలుకు ధైర్యం కలిగింది. 

1:9-11 ఫిలిప్పీయులు ప్రేమలో (వ.9), సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వంలో (వ.10) అభివృద్ధి పొందాలని పౌలు రెండు విన్నపాలు చేశాడు. ప్రేమ (గ్రీకు. "అగాపే") ఇతరుల కోసం చేసే నిస్వార్థమైన కార్యాచరణ. జ్ఞానము, వివేచన రెండూ కలిసి ప్రేమను పరిణతి చెందించి పోషిస్తాయి. “ జ్ఞానము” తెలివితో, అలాగే అనుభవంతో కూడింది. "వివేచన" నైతిక సున్నితత్వాన్ని సూచిస్తూ, కొ.ని.లో ఈ ఒక్కచోట మాత్రమే కనిపిస్తుంది. విశ్వాసుల్లో జ్ఞానంతో కూడిన ప్రేమ, నైతిక వివేచన, విశ్వాసులకు ఏది అవసరమో దానిని వారు అనుభవించేలా చేస్తుంది. నీతిఫలములతో నిండుకొనినవారై అనే మాటలు ఒక వ్యక్తి పవిత్రతను, నిర్దిషత్వాన్ని ఎలా పొందుతాడో చెబుతున్నాయి. దేవుడు ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చుతాడో వారి స్వభావమే నీతి. - నిష్కపటులు అనే మాట వ్యక్తిగత యథార్థతను నొక్కి చెబుతుంది. నిర్దోషులు అంటే ఎలాంటి నిందలైనా ఎదుర్కొని నిలబడగలిగే మంచి వ్యక్తిత్వం గలవారు. 

1:12 తనకు జరిగిందంతా సువార్త మరి ఎక్కువగా వ్యాపించడానికే సహాయపడిందనేది పౌలు వైఖరి. ప్రబలమగుట అంటే కొత్త జాడలు కనుగొనడం (ఉదా: ఒక సైన్యం కవాతు కోసం) అని అర్థం. పౌలుకు వచ్చిన కష్టపరిస్థితులు సువార్త సాక్ష్యానికి కొత్త అవకాశాలను కల్పించాయి. 

1:13 సువార్త సాక్ష్యం కోసమైన మొదటి అవకాశం (వ. 12 నోట్సు చూడండి) రోమా చక్రవర్తి, అతనికి చెందిన వాటి రక్షణకోసం నియమించబడిన ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రేతోర్యమను సేన లో కలిగింది. సైనికులు తమ విధుల్లో వంతులు మారుతూ, పౌలు సందేశాన్ని విన్నారు. పౌలు బంధకములు క్రీస్తు కోసమే (అక్షరార్థంగా "క్రీస్తు ఖైదీ”) కలిగాయి. క్రీస్తు కోసం పౌలు సమర్పణ వల్లే అతడు బంధకాలలో ఉన్నాడని ఆ కావలి వారికి తెలుసు. 

1:14 సువార్త సాక్ష్యానికి రెండవ అవకాశం సంఘం ద్వారా కూడా లభించింది. పౌలు బంధకాలకు స్పందించి, క్రైస్తవులు అతన్ని సమర్ధించేవారు, వ్యతిరేకించేవారు అని రెండు గుంపులుగా విడిపోయారు. పౌలు బంధకాలు
ఈ రెండు గుంపుల వారిలో సువార్త ప్రకటన పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందించడానికి దోహదపడ్డాయి. 

1:15-17 కానీ అతణ్ణి వ్యతిరేకించిన గుంపు అసూయ, కలహబుద్ధితో సువార్త ప్రకటించారు. పౌలుకు ఇంకా ఎక్కువ శ్రమ కలగాలనీ, అంటే బహుశా తీర్పు అతనికి వ్యతిరేకంగా రావాలని వారు ఆశించి వుంటారు. వారి ఉద్దేశం కక్ష, సామాజిక గలిబిలి కలిగించి అతనికి మరింత శ్రమ కలిగించాలని, వారి విరోధానికి కారణమేమిటో పౌలు చెప్పలేదు కాని, క్రైస్తవ్యానికి పౌలు కాకుండా వేరొక ప్రసంగికుడు ఉండాలని వారు భావించారనేది స్పష్టం. పౌలును సమర్థించిన గుంపు మంచి బుద్ధితో, ప్రేమతో ప్రకటిస్తున్నారు. సువార్తను (ముఖ్యంగా అన్యజనులకు) సంరక్షించడానికి పౌలు దేవుని చేత నియమింపబడి (అక్షరార్ధంగా “ఏర్పాటు”) వున్నాడని వారు గ్రహించారు. ఈ రెండు గుంపులవారు ఎవరో గుర్తించబడలేదు. ఇద్దరూ సరైన సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి క్రీస్తును ప్రకటించారు. అయినా వారు పౌలుతో వ్యవహరించిన విధానం, “నిజమైన” విశ్వాసులు కూడా తప్పుగా ప్రవర్తించ గలరని సూచిస్తుంది. 

1:18 పౌలు రెండు గుంపుల పనినీ, సందేశాన్ని అంగీకరించాడు. దేవుని సార్వభౌమాధికారానికి లోబడి వారి ఉద్దేశాలు వేరుగా ఉన్నా, చివరికి క్రీస్తు ప్రకటింపబడితే చాలని, అతడు వారిని విమర్శించడానికి పూనుకోలేదు. 

1:19-20 పౌలు- ఆశావాదిగా ఉండిపోయాడు. రక్షణ (వ.20) యోబు వైఖరిని జ్ఞాపకం చేస్తుంది (యోబు 13:13-18). రోమా సామ్రాజ్యం అంతటిలో క్రైస్తవ్యం చట్టవిరుద్ధమైందని ఆ సమయానికి ఇంకా ప్రకటించబడలేదు కాబట్టి పౌలు తనకు విడుదల కలుగుతుందేమో అని ఆశించాడు. అతడు “మనుష్య" రీతిగా ప్రార్థన, దైవికమైన సహాయం ఆశించాడు. “ప్రార్థనలు" తీవ్రమైన విజ్ఞాపనను సూచిస్తున్నాయి. ప్రార్థనలకు పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే సహాయంతో (వనరులు) గాని లేక పరిశుద్దాత్మ సన్నిధితో (“ఆదరణకర్త") గాని, దేవుడు జవాబిస్తాడు. ఈ వచనంలోని వ్యాకరణం "ప్రార్థనల"ను, “సహాయా"లను కలుపుతూ, అవి రెండూ కలిసి పనిచేస్తాయని పౌలు కనిపెట్టినట్టు సూచిస్తుంది. సిగ్గు పిరికితనాన్నీ, యుద్ధం నుండి పారిపోవడాన్ని లేక అవమానాన్ని సూచిస్తుంది. క్రీస్తు తన శరీరమందు ఘనపరచబడాలని పౌలు ఆశించాడు. భౌతిక శరీరం భూమిమీది జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. భూమి మీద శరీరంతో క్రీస్తు ఘనపరచబడకపోతే, ఆయన ఘనత పొందినట్లే కాదు.. అంతేకాక, తన మరణం ద్వారా కూడా క్రీస్తు ఘనపరచబడాలని పౌలు ఆశించాడు. 

1:21-24 బ్రదుకుట క్రీస్తే అనే మాటలు వ.20 లోని అంశాన్ని తిరిగి చెబుతాయి. ఒకవేళ అతడు జీవించడం కొనసాగిస్తే పౌలు జీవితంలోని ప్రతిపార్శ్వం క్రీస్తును ప్రకటిస్తూనే ఉంటుంది. అది అతని జీవితాన్ని ఫలభరితంగా, అర్థవంతమైందిగా చేస్తుంది. అలాగే మరణం కూడా అతనికి లాభము. ఎందుకంటే అది అతన్ని క్రీస్తు సన్నిధిలోకి చేరుస్తుంది. రెండిటి ఫలితాలలోని లాభాలను గుర్తించి, పౌలు రెంటి మధ్యను ఇరుకునబడి ఉన్నాడు (అక్షరార్ధంగా "ఎటూ తేల్చుకోలేక పోతున్నాడు"). మిమ్మును బట్టి మరి అవసరమై యున్నది అనే మాటలు పౌలు సేవక హృదయాన్ని కనపరుస్తున్నాయి. స్వార్థంతో జీవిస్తూ పరిచర్యలో కొనసాగడం కంటే, మహిమపరచబడి (మరణం ద్వారా), బహుమతి పొందాలని కోరుకోవాలి. కానీ అతని ప్రాధాన్యత క్రీస్తు మాత్రమే ఘనత, మహిమ పొందాలి. 

1:25-26 ఫిలిప్పీయుల మధ్య తన పరిచర్య ఇంకా పూర్తికాలేదని పౌలుకు తెలుసు కాబట్టి, తాను విడుదల పొందుతానని అతడు గట్టిగా నమ్ముతున్నాడు. విడుదల పొందిన వెంటనే ఫిలిప్పీకి వెళ్ళాలని అతడు ఆశిస్తున్నాడని స్పష్టమవుతుంది. 

1:27-28 ప్రవర్తించుడి (అక్షరార్థంగా పౌరులుగా "మీ జీవితాన్ని జీవించండి" అపొ.కా. 23:1తో పోల్చండి) ఫిలిప్పీ రాజకీయ చరిత్రతో పోలుస్తూ చెప్పిన ఈ మాట సంఘానికి దాని ఉన్నతమైన పౌరసత్వాన్ని (దేవుని రాజ్యంలో) జ్ఞాపకం చేస్తుంది. కలిసికట్టుగా ఉన్న సైన్యం విషయంలో అతిశయించినట్టుగా విశ్వాసులు ఏకమనస్సు గలవారై నిలిచియున్నారని అనేది పౌలు నొక్కిచెబుతున్న విషయం. శత్రువు బలాబలాలకు, వారి సిద్ధపాటుకు లేక సంస్కృతిపరంగా కలవరపరచే విషయాలకు అతీతంగా రోమా సైన్యం యుద్ధానికి ఎల్లప్పుడు సంసిద్ధంగా ఉండేది. సంఘం కూడా
అలాంటి సిద్ధపాటును కలిగి ఉండాలి. "ఏకమనస్సు" విశ్వాసి ఐక్యవైఖరిని తెలుపుతుంది. ఒక్క భావముతో (అక్షరార్థంగా "ఏక ప్రాణంగా") అంటే విశ్వాసులంతా ఒకే "ప్రాణాన్ని” పంచుకుంటున్నారని, వారందరూ కలిస్తే రోమాలో పౌలు గమనించిన వర్గపోరును అడ్డుకోగలరు (వ.14-17). పోరాడటం అంటే స్థిరంగా కలిసి నిలబడడం. "పోరాడటం” అనేది క్రీడలలో వేరువేరు జట్లు బహుమతి కోసం పోటీపడడం నుండి వచ్చింది. (4:3). దేవుని ఉద్దేశాలను నెరవేర్చేది సామరస్యమే గానీ వ్యక్తివాదం కాదు. నిలిచి వుండటంలో వారికి (శత్రువులకు)... బెదరకుండుట అనేది కూడా ఉంది. “బెదరడం” అనేది సులువుగా భయపడిపోయే గుర్రాలను సూచించడానికి సైనికులు వాడే పదం.

1:29-30 అనుగ్రహింపబడెను (అక్షరార్థంగా "కృపచేత") | అనేది క్రైస్తవులు విశ్వాసముంచుటకు ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటకు దేవుడు “అనుగ్రహిస్తాడు" అని అర్థం. రెండూ క్రీస్తు మహిమకు దోహదపడతాయి. 


Shortcut Links
ఫిలిప్పీయులకు - Philippians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |