Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 21 | View All

1. అంతట నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముద్రమును ఇకను లేదు.
యెషయా 65:17, యెషయా 66:22

2. మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుద్ధపట్టణము తన భర్తకొరకు అలంకరింపబడిన పెండ్లికుమార్తెవలె సిద్ధపడి పరలోకమందున్న దేవుని యొద్దనుండి దిగి వచ్చుట చూచితిని.
యెషయా 52:1, యెషయా 61:10

3. అప్పుడు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుష్యులతో కూడ ఉన్నది, ఆయన వారితో కాపురముండును, వారాయన ప్రజలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి తోడైయుండును.
లేవీయకాండము 26:11-12, 2 దినవృత్తాంతములు 6:18, యెహెఙ్కేలు 37:27, జెకర్యా 2:10

4. ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడ్పైనను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని సింహాసనములోనుండి వచ్చిన గొప్ప స్వరము చెప్పుట వింటిని.
యెషయా 25:8, యెషయా 35:10, యెషయా 65:19, యిర్మియా 31:16, యెషయా 65:17

5. అప్పుడు సింహాసనాసీనుడైయున్నవాడు ఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనవిగా చేయుచున్నానని చెప్పెను; మరియు--ఈ మాటలు నమ్మకమును నిజమునై యున్నవి గనుక వ్రాయుమని ఆయన నాతో చెప్పుచున్నాడు
1 రాజులు 22:19, 2 దినవృత్తాంతములు 18:18, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, యెషయా 6:1, యెషయా 43:19, యెహెఙ్కేలు 1:26-27

6. మరియు ఆయన నాతో ఇట్లనెను సమాప్తమైనవి; నేనే అల్ఫాయు ఓమెగయు, అనగా ఆదియు అంతమునై యున్నవాడను; దప్పిగొను వానికి జీవజలముల బుగ్గలోని జలమును నేను ఉచితముగా అనుగ్రహింతును.
కీర్తనల గ్రంథము 36:9, యెషయా 44:6, యెషయా 48:12, యెషయా 55:1, యిర్మియా 2:13, జెకర్యా 14:8

7. జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించు కొనును; నేనతనికి దేవుడనై యుందును అతడు నాకు కుమారుడై యుండును.
2 సమూయేలు 7:14, కీర్తనల గ్రంథము 89:26

8. పిరికివారును, అవిశ్వాసులును, అసహ్యులును, నరహంతకులును, వ్యభిచారులును, మాంత్రి కులును, విగ్రహారాధకులును, అబద్ధికులందరును అగ్ని గంధకములతో మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము.
ఆదికాండము 19:24, కీర్తనల గ్రంథము 11:6, యెషయా 30:33, యెహెఙ్కేలు 38:22

9. అంతట ఆ కడపటి యేడు తెగుళ్లతో నిండిన యేడు పాత్రలను పట్టుకొనియున్న యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచ్చి ఇటు రమ్ము, పెండ్లికుమార్తెను, అనగా గొఱ్ఱెపిల్లయొక్క భార్యను నీకు చూపెదనని నాతో చెప్పి,
లేవీయకాండము 26:21

10. ఆత్మవశుడనైయున్న నన్ను యెత్తయిన గొప్ప పర్వతముమీదికి కొనిపోయి, యెరూషలేము అను పరిశుద్ధ పట్టణము దేవుని మహిమగలదై పరలోక మందున్న దేవుని యొద్దనుండి దిగివచ్చుట నాకు చూపెను.
యెహెఙ్కేలు 40:2, యెషయా 52:1

11. దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూర్యకాంతమువంటి అమూల్య రత్నమును పోలియున్నది.
యెషయా 58:8, యెషయా 60:1-2, యెషయా 60:19

12. ఆ పట్టణమునకు ఎత్తయిన గొప్ప ప్రాకారమును పండ్రెండు గుమ్మములును ఉండెను; ఆ గుమ్మములయొద్ద పన్నిద్దరు దేవదూతలుండిరి, ఇశ్రాయేలీయుల పండ్రెండు గోత్రముల నామములు ఆ గుమ్మముల మీద వ్రాయబడియున్నవి.
నిర్గమకాండము 28:21, యెహెఙ్కేలు 48:31-34

13. తూర్పువైపున మూడు గుమ్మములు, ఉత్తరపువైపున మూడు గుమ్మములు, దక్షిణపు వైపున మూడు గుమ్మములు, పశ్చిమపువైపున మూడు గుమ్మము లున్నవి.
నిర్గమకాండము 28:21, యెహెఙ్కేలు 48:31-34

14. ఆ పట్టణపు ప్రాకారము పండ్రెండు పునాదులుగలది, ఆ పునాదులపైన గొఱ్ఱ పిల్లయొక్క పన్నిద్దరు అపొస్తలుల పండ్రెండు పేర్లు కనబడుచున్నవి.

15. ఆ పట్టణమును దాని గుమ్మములను ప్రాకారమును కొలుచుటకై నాతో మాటలాడు వాని యొద్ద బంగారు కొలకఱ్ఱ యుండెను.
యెహెఙ్కేలు 40:3, యెహెఙ్కేలు 40:5

16. ఆ పట్టణము చచ్చవుకమైనది, దాని పొడుగు దాని వెడల్పుతో సమానము. అతడు ఆ కొలకఱ్ఱతో పట్టణమును కొలువగా దాని కొలత యేడు వందల యేబది కోసులైనది; దాని పొడుగును ఎత్తును వెడల్పును సమముగా ఉన్నది.
యెహెఙ్కేలు 43:16, యెహెఙ్కేలు 48:16-17

17. మరియు అతడు ప్రాకారమును కొలువగా అది మనుష్యుని కొలత చొప్పున నూట నలుబదినాలుగు మూరలైనది; ఆ కొలత దూతకొలతయే.
యెహెఙ్కేలు 41:5, యెహెఙ్కేలు 48:16-17

18. ఆ పట్టణపు ప్రాకారము సూర్యకాంతములతో కట్టబడెను; పట్టణము స్వచ్ఛమగు స్ఫటికముతో సమానమైన శుద్ధసువర్ణముగా ఉన్నది.
యెషయా 54:11-12

19. ఆ పట్టణపు ప్రాకారపు పునాదులు అమూల్యమైన నానావిధ రత్నములతో అలంకరింపబడియుండెను. మొదటి పునాది సూర్యకాంతపురాయి, రెండవది నీలము, మూడవది యమునారాయి, నాలుగవది పచ్చ,
యెషయా 54:11-12

20. అయిదవది వైడూర్యము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువర్ణరత్నము, ఎనిమిదవది గోమేధికము, తొమ్మిదవది పుష్యరాగము, పదియవది సువర్ణల శునీయము, పదకొండవది పద్మరాగము,

21. దాని పండ్రెండు గుమ్మములు పండ్రెండు ముత్యములు; ఒక్కొక గుమ్మము ఒక్కొక ముత్యముతో కట్టబడియున్నది. పట్టణపు రాజవీధి శుద్ధ సువర్ణమయమై స్వచ్ఛమైన స్ఫటికమును పోలియున్నది.

22. దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సర్వాధి కారియైన దేవుడగు ప్రభువును గొఱ్ఱపిల్లయు దానికి దేవాలయమై యున్నారు.
ఆమోసు 4:13

23. ఆ పట్టణములో ప్రకాశించుటకై సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను దానికక్కరలేదు; దేవుని మహిమయే దానిలో ప్రకాశించుచున్నది. గొఱ్ఱపిల్లయే దానికి దీపము.
యెషయా 60:1-2, యెషయా 60:19

24. జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను దానిలోనికి తీసికొనివత్తురు.
యెషయా 60:2, యెషయా 60:3, యెషయా 60:5, యెషయా 60:10-11

25. అక్కడ రాత్రి లేనందున దాని గుమ్మములు పగటివేళ ఏమాత్రమును వేయబడవు.
జెకర్యా 14:7, యెషయా 60:10-11

26. జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచ్చెదరు.
కీర్తనల గ్రంథము 72:10-11

27. గొఱ్ఱపిల్లయొక్క జీవగ్రంథమందు వ్రాయ బడినవారే దానిలో ప్రవేశింతురు గాని నిషిద్ధమైన దేదైనను, అసహ్యమైనదానిని అబద్ధమైనదానిని జరిగించు వాడైనను దానిలోనికి ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపడు.
కీర్తనల గ్రంథము 69:28, దానియేలు 12:1, యెషయా 52:1బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible

21:1 కొన్ని విధాలుగా ప్రస్తుత సృష్టివలే ఉన్నప్పటికీ, క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమి చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు సముద్రము ఉండదు. అయితే, “సముద్రము" ప్రస్తుత సృష్టి క్రమంలో దుష్టత్వానికి సూచనగా ఉంది అని కొందరు నమ్ముతారు. 

21:2 19:7-9లో పరిచయం చేయబడిన గొట్టిపిల్ల వధువు ఇప్పుడు నూతనమైన యెరూషలేము అను... పరిశుద్ధ పట్టణముగా కనిపిస్తుంది (వ.9-11 నోట్సు చూడండి). పరలోకము... నుండి దిగిరావడం అనేది నూతన - యెరూషలేము రావడాన్ని గూర్చిన మూడు రిఫరెన్సులలోను ఉపయోగించబడింది (3:12 నోట్సు చూడండి). అలంకరింపబడిన... సిద్ధపడి అనే మాటలు, వధువు అంతే అందంగా, పెండ్లి వేడుకలలో ఉన్నట్లే, నిత్యము ఉంటుందని అర్థం కావచ్చు (19:7-8). 

21:3-4 దేవుని సన్నిధి (దేవుని నివాసము మనుష్యులతో కూడ ఉన్నది) మరణము... దుఃఖము, ఏడ్పు... వేదనలన్నిటినీ తొలగించివేస్తుంది. 

21:5-8. ప్రస్తుత సృష్టిలో, క్రైస్తవుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఒక “నూతన సృష్టి” (2కొరింథీ 5:17), కానీ కొత్త ఆకాశం, కొత్త భూమిలో, ప్రభువు సమస్తమును నూతనమైనవిగా చేస్తాడు. లిఖితమైన దేవుని వాక్యము నమ్మకమైనది, నిజమైనది (2తిమోతి 3:16), సజీవమైన దేవుని వాక్యము కూడా నమ్మకమైన, నిజమైనవాడు (ప్రక 19:11). అల్పాయు ఓమెగయు గురించి 1:8 నోట్సు చూడండి. జీవజలము (22:17) ఎల్లప్పుడూ ఉచితంగా దొరుకుతుంది, ఇది ప్రస్తుత కాలంలో కూడా నిత్యజీవాన్ని ఇచ్చే రక్షణ విశ్వాసం ద్వారా పొందిన కృపా వాక్యాన్ని చూపిస్తుంది. కానీ మారుమనస్సు పొందకుండా తమ పాపములో నిలిచివుండేవారు. రెండవ మరణము అనే నిత్యతీర్పును అనుభవిస్తారు. 

21:9-11 యోహానుకు పెండ్లి కుమార్తెను... గొట్టెపిల్లయొక్క భార్యను చూపిస్తానని దేవదూత చెప్పడం, 17:1లో బబులోనుపై తీర్పును చూపిస్తానని చెప్పడంతో సమాంతరంగా ఉంది. యేసును శోధించినప్పుడు, అపవాది ఆయనను ఒక ఎత్తైన పర్వతము మీదికి కొనిపోయి, ఈ లోకరాజ్యముల మహిమను చూపించాడు (మత్తయి 4:8), కానీ యోహాను కొత్త యెరూషలేమును చూచినప్పుడు అవి దీనితో పోల్చడానికే యోగ్యం కావు అన్నట్లు ఉంది. ఆత్మవశుడనై గురించి, 1:10 నోట్సు చూడండి. పరలోకము...నుండి దిగివచ్చుట గురించి వ.2 నోట్సు చూడండి.

 21:11-14,21 సూర్యకాంతము అనే అమూల్యరత్నము గురించి 4:3-4 నోట్సు చూడండి. నూతన యెరూషలేము గొప్ప ప్రాకారములో పండ్రెండు గుమ్మములు (ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క గొప్ప రత్నంతో చేయబడింది) : పైన ఇశ్రాయేలీయుల పండ్రెండు గోత్రముల పేర్లు రాసివున్నాయి. పట్టణపు పండ్రెండు పునాదులపైన క్రీస్తు పన్నిద్దరు అపొస్తలుల పేర్లు ఉన్నాయి. ఐక్యపరచబడిన దేవుని ప్రజలు ఏదొక రూపంలో ఇశ్రాయేలుకు, సంఘానికి చేయబడిన భిన్న నిబంధనా వాగ్దానాలను నిత్యము కొనసాగిస్తారనే భావాన్ని ఇది ఇస్తుంది. 

21:15-20. కొలకఱ్ఱను పేర్కొనడం, యెహె 40-41ని గుర్తు చేస్తుంది (ప్రక 11:1-2 నోట్సు . చూడండి). ఒక పట్టణం 1400 చ.మైళ్ళు (యేడువందల యేబది. కోసులు), దాని ప్రాకారములు 200 అడుగులు మందం (నూట నలుబది నాలుగు మూరలు) ఉండడం అనేది ఆలోచనలకు అందదు, ప్రాకారమును కట్టడానికి సూర్య కాంతములను, సువర్ణమును ఉపయోగించడం అంతే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ వర్ణనలలో మానవ భాష మాటల కోసం వెదుక్కోవాల్సి వచ్చింది. 

21:22-27 నూతన యెరూషలేములో దేవాలయం అవసరం లేదు. తండ్రియైన దేవుడే (సర్వాధికారి), గొట్టెపిల్ల (క్రీస్తు) దానికి దేవాలయము. అంతేకాక సృష్టికి ముందు, భౌతికమైన వెలుగుకు విశ్వంలో వనరులు లేనప్పుడు, ప్రభువు నుండి వెలుగు వచ్చినట్టే (ఆది. 1:3,14-15), నూతన యెరూషలేములో వెలుగు (సూర్యుడైనను, చంద్రుడైనను) అక్కరలేదు, ఎందుకంటే దేవుని మహిమయే దానిలో ప్రకాశిస్తుంది. దానిలో జనముల తేడాలు (జనములు), మానవ అధికారాలు (భూరాజులు) నిత్యస్థితిలో ఉంటాయనేది స్పష్టం, కానీ అందులో ఉన్నవారందరూ గొట్టెపిల్ల జీవగ్రంథంలో ఉన్నందున (నిషిద్ధమైనది, అసహ్యమైనది, అబద్దమైనది తప్పు; 3:4-5 నోట్సు చూడండి), కాపుదల అవసరం లేదు, అక్కడ పాపం ఉండదు.

Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |