Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 34 | View All

1. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదను. నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండును.

2. యెహోవానుబట్టి నేను అతిశయించుచున్నాను. దీనులు దానిని విని సంతోషించెదరు.

3. నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన నామమును గొప్ప చేయుదము.

4. నేను యెహోవాయొద్ద విచారణచేయగా ఆయన నాకుత్తరమిచ్చెను నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలోనుండి ఆయన నన్ను తప్పించెను.

5. వారు ఆయనతట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖము లెన్నడును లజ్జింపకపోవును.

6. ఈ దీనుడు మొఱ్ఱపెట్టగా యెహోవా ఆలకించెను అతని శ్రమలన్నిటిలోనుండి అతని రక్షించెను.

7. యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టు ఆయనదూత కావలియుండి వారిని రక్షించును
హెబ్రీయులకు 1:14

8. యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలిసికొనుడి ఆయనను ఆశ్రయించు నరుడు ధన్యుడు.
1 పేతురు 2:3

9. యెహోవా భక్తులారా, ఆయనయందు భయభక్తులు ఉంచుడి. ఆయనయందు భయభక్తులు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.

10. సింహపు పిల్లలు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశ్రయించువారికి ఏ మేలు కొదువయై యుండదు.

11. పిల్లలారా, మీరు వచ్చి నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభక్తులు మీకు నేర్పెదను.

12. బ్రతుక గోరువాడెవడైన నున్నాడా? మేలునొందుచు అనేక దినములు బ్రతుక గోరువాడెవడైన నున్నాడా?
1 పేతురు 3:10-12

13. చెడ్డ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ పెదవులను కాచు కొనుము.
యాకోబు 1:26

14. కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము.
హెబ్రీయులకు 12:14

15. యెహోవా దృష్టి నీతిమంతులమీద నున్నది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు ఒగ్గియున్నవి.
యోహాను 9:31

16. దుష్‌క్రియలు చేయువారి జ్ఞాపకమును భూమిమీద నుండి కొట్టివేయుటకై యెహోవా సన్నిధి వారికి విరోధముగా నున్నది.

17. నీతిమంతులు మొఱ్ఱపెట్టగా యెహోవా ఆలకించును వారి శ్రమలన్నిటిలోనుండి వారిని విడిపించును.

18. విరిగిన హృదయముగలవారికి యెహోవా ఆసన్నుడు నలిగిన మనస్సుగలవారిని ఆయన రక్షించును.

19. నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అన్నిటిలోనుండి యెహోవా వానిని విడిపించును.
2 కోరింథీయులకు 1:5, 2 తిమోతికి 3:11

20. ఆయన వాని యెముకలన్నిటిని కాపాడును వాటిలో ఒక్కటియైనను విరిగిపోదు.
యోహాను 19:36

21. చెడుతనము భక్తిహీనులను సంహరించును నీతిమంతుని ద్వేషించువారు అపరాధులుగా ఎంచ బడుదురు

22. యెహోవా తన సేవకుల ప్రాణమును విమోచించును ఆయన శరణుజొచ్చినవారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-34. శత్రువునుండి తనను తప్పించిన దేవునికి స్తుతులు చెల్లిస్తూ రాసిన కీర్తన.

శీర్షిక: శీర్షికలోని సంఘటన 1సమూ 21:10-15 వచనాల్లో ఉంది. దావీదు గాతు రాజైన ఆకీషు నుండి తప్పించుకున్న తర్వాత ఈ కీర్తనను రచించినట్టుగా తెలుస్తున్నది. దావీదు ఒక భిన్నమైన రీతిలో తప్పించుకున్నప్పటికీ, తాను తప్పించుకొనేలా - తనకు సహాయం చేసిన
యెహోవాను స్తుతిస్తున్నాడు. ఈ కీర్తనలోని స్తుతి నిర్దిష్టంగా ఒక సంఘటనకు మాత్రమే పరిమితమై లేదు కాబట్టి దేవుని ప్రజలు సాధారణ రీతిగానే ఈ కీర్తన నుపయోగిస్తుంటారు. 

34:1-3 యెహోవాను బట్టి... అతిశయించుచున్నాను అనే మాటల భావం యిర్మీయా 9:23-24లో ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతుంది, యెహోవాను బట్టి అతిశయించడమంటే ఆయన భూనివాసుల మీద తన కృపచూపిస్తూ తన నీతిన్యాయాల్ని జరిగిస్తున్నాడని గ్రహిస్తూ ఆయనను పరిశీలించి తెలుసుకోవడం. అంటే దేవుడెవరో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసుకోవడం, నమ్మికతో ఆయనను ఆశ్రయించి ఆయనతో సన్నిహితమైన వ్యక్తిగత అనుభవాల్ని కలిగి ఉండడం.

34:4-5 ఆయన తట్టు చూడగా అంటే... కష్టకాలంలో, అవసరతల సమయాల్లో యెహోవాను ఆశ్రయించడమని - అర్థం (145:15), కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది ఆయనను "వెదకడం"తో సమానం (యెషయా 31:1).

34:6 కష్టకాలంలో యెహోవాకు మొఱపెట్టే వ్యక్తి తనను తాను దీనుడుగా లెక్కించుకుంటాడు. ఈ పదం అణకువ గలవారిని కూడా సూచిస్తుంది, నిషేధార్థంలో అవమానానికి గురైనవారిని సైతం సూచిస్తుంది. “దుఃఖితులు" అనే అర్థాన్నిచ్చే అనీ అనే హెబ్రీ పదం “బీదవారు” అనే పదానికి దగ్గరగా ఉంది, తరచూ పర్యాయపదంగా కూడా కనబడుతుంది. ఈ రెండింటి మధ్య పెద్దగా భేదం ఏమీ లేదు, సమాజంలోని బీదలు సాధారణంగా బలహీనులుగా నిస్సహాయులుగా ఉంటారు. వీరు తరచూ బలవంతులు, పలుకుబడి గలవారి చేతుల్లో అణచివేతకు గురవుతారు. కాబట్టి, కీర్తనల్లో "దీనుడు" అనే పదం ఆర్థికంగా వెనుకబాటుతనానికి మాత్రమే పరిమితమై లేదు. 

34:7 దేవుని దూత అనే మాట పరలోక దూతల సమూహాన్ని సూచిస్తున్నది. వారు “రక్షణయను స్వాస్థ్యము పొందబోవు వారికి పరిచారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు" (హెబ్రీ 1:14; ఆది 32:1-2; 2రాజులు 6:17 లతో పోల్చండి). తన పరిశుద్ధులకు కావలియుండి వారిని శారీరక, ఆధ్యాత్మిక ప్రమాదాల నుండి కాపాడి వారిని విడిపించడానికి దేవుడు తన దూతలను నియమించాడు.

34:9 ఈ కీర్తనలోని వాగ్దానాలు ఎవరైతే దేవుణ్ణి నమ్మి ఆయన యందు భయభక్తులుంచుతారో వారికి మాత్రమే షరతులతో కూడినవని మనం గమనించాలి. మనల్ని, భయాల నుండి విడిపిస్తాననీ (వ.4), కష్టాలనుండి రక్షిస్తాననీ (వ.6,17) మనకు కావలి కాయడానికి తన దూతలను పంపిస్తాననీ (వ.7), మన - అవసరాలు తీర్చి (వ.9), సమృద్ధియైన జీవాన్నిస్తాననీ (వ. 12), మన ప్రార్థనలను వింటాననీ (వ.15), తన సన్నిధితో మనలను ఆదరిస్తాననీ (వ. 18), మన ఆత్మలను విమోచిస్తాననీ (వ. 22) దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. అయితే ఈ వాగ్దానం మనం ఆయన్ని వెదకి (వ.4,10), ఆయనకు. మొర్రపెడుతూ (వ.6), ఆయనను హత్తుకొని జీవిస్తూ, ఆయనలో భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు (వ.7,9), అబద్దాలను దూరం చేసుకొన్నప్పుడు (వ.13), ఈ దుష్ట ప్రపంచానికి వేరుగా ఉంటూ (వ.14), సమాధానాన్ని వెదకుతూ (వ.14), పశ్చాత్తాప హృదయాలు కలిగి (వ.18) ఉన్నప్పుడు (వ. 22) మాత్రమే మనపట్ల నెరవేరుతుంది. 

34:11 కీర్తనకారుడు. తన శ్రోతల్ని పిల్లలారా అనడం తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు హితోపదేశం చేసే సందర్భాల్లో సర్వసాధారణం (నిర్గమ 12:26; ద్వితీ 6:6-9), కీర్తనలోని వ.11-14 లు జ్ఞానబోధగా ఉన్నాయి (32:8-9 తో పోల్చండి). ఎవరైనా స్వీయానుభవంతో ఎంతో కొంత కోల్పోయిన తర్వాత నేర్చుకోవడంకంటె వారికి ముందుగానే జ్ఞానానికి మూలమైన యెహోవా యందలి భయభక్తులు నేర్పడం ఉత్తమం (సామె 9:10).

34:15 యెహోవా దృష్టి... ఈ మాటలు 33:18 వచనాన్ని పోలి ఉన్నాయి. యెహోవా కళ్లు తన ప్రజల అవసరాల్ని చూస్తున్నాయి, ఆయన చెవులు వారి ప్రార్ధనలు వినడానికి ఒగ్గి యున్నవి (18:6; 130:2). 

34:17-18 విరిగిన హృదయము... నలిగిన మనస్సు అనే మాటల్లోని
భావ తీవ్రత అంతరంగంలో వేదనచెందడాన్ని సూచిస్తున్నా, పరుల పీడనకు గురికావడాన్ని కూడా ఇవి వర్ణిస్తున్నాయి. “రాతిగుండె" గలవారికి కాక (యెహె 11:19; 36:26) బాధాతప్త హృదయులకు, దీనమనసు గలవారికి యెహోవా ఆసన్నుడు గా ఉన్నాడు (51:17). 

34:19 పాత నిబంధనలో తన ధర్మశాస్త్రానికి , విధేయులైన వారిని ఆశీర్వదించి, వారిని అభివృద్ధిపరుస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. అయితే ఈ వాగ్దానం ప్రక్కనే నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు (హెబ్రీ 11:33-38; 12:5-10 చూడండి) అనే వాస్తవం కూడా మనం గమనించాలి. (1) దేవునిలో నమ్మకముంచడం, నీతిగా జీవించడం అనేవి ఈ జీవితంలో మనకు కష్టాలు, శ్రమలు రాకుండా చేయవు. దానికి బదులుగా దేవునికి సమర్పించుకొన్న జీవితంలో తరచు పరీక్షలు, హింసలు వస్తాయి (మత్తయి 5:10 నోట్సు చూడండి). అనేక కష్టాల ద్వారా మనం దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలని దేవుడు నిర్దేశించాడు (అపొ.కా. 14:22; 1కొరింథీ 15:19; 2తిమోతి 3:12 లతో పోల్చండి). (2) మన సమస్త బాధలనుండి మనలను విడిపించాలని దేవుడు కోరుకొంటున్నాడు అని తెలియజేస్తూ నీతిమంతుని శ్రమలకు సరితూకాన్ని దేవుడు ఏర్పరచాడు. మన జీవితంలో కష్టాలను అనుమతించడం ద్వారా ఆయన ఉద్దేశం నెరవేరిన తరువాత ఆయన మానవాతీతంగా నేరుగా జోక్యం చేసుకొనడం ద్వారానో, (హెబ్రీ 11:33-35తో పోల్చండి), లేక విజయవంతమైన మరణం మూలంగా తన దగ్గరకు తీసుకోవడం ద్వారానో ఆ కష్టాలనుండి ఆయన మనలను విడిపిస్తాడు (హెబ్రీ 11:35-37 తో పోల్చండి). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |