Isaiah - యెషయా 13 | View All

1. ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు బబులోనుగూర్చి ప్రత్యక్షమైన దేవోక్తి

2. జనులు ప్రధానుల ద్వారములలో ప్రవేశించుటకు చెట్లులేని కొండమీద ధ్వజము నిలువబెట్టుడి ఎలుగెత్తి వారిని పిలువుడి సంజ్ఞ చేయుడి.

3. నాకు ప్రతిష్ఠితులైనవారికి నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాను నా కోపము తీర్చుకొనవలెనని నా పరాక్రమశాలురను పిలిపించియున్నాను నా ప్రభావమునుబట్టి హర్షించువారిని పిలిపించి యున్నాను.

4. బహుజనులఘోషవలె కొండలలోని జనసమూహము వలన కలుగు శబ్దము వినుడి కూడుకొను రాజ్యముల జనములు చేయు అల్లరి శబ్దము వినుడి సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా యుద్ధమునకై తన సేనను వ్యూహక్రమముగా ఏర్పరచుచున్నాడు

5. సర్వలోకమును పాడుచేయుటకై ఆయన దూరదేశమునుండి ఆకాశ దిగంతముల నుండి యెహోవాయును ఆయన క్రోధము తీర్చు ఆయుధములును వచ్చుచున్నారు.

6. యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది ఘోషించుడి అది ప్రళయమువలె సర్వశక్తుడగు దేవుని యొద్దనుండి వచ్చును.

7. అందుచేత బాహువులన్నియు దుర్బలములగును ప్రతివాని గుండె కరగిపోవును

8. జనులు విభ్రాంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును ప్రసవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరి చూతురు వారి ముఖములు జ్వాలలవలె ఎఱ్ఱబారును.
యోహాను 16:21

9. యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను బొత్తిగా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుట కును క్రూరమైన ఉగ్రతతోను ప్రచండమైన కోపము తోను అది వచ్చును.

10. ఆకాశ నక్షత్రములును నక్షత్రరాసులును తమ వెలుగు ప్రకాశింపనియ్యవు ఉదయకాలమున సూర్యుని చీకటి కమ్మును చంద్రుడు ప్రకాశింపడు.
మత్తయి 24:29, మార్కు 13:24, లూకా 21:25, ప్రకటన గ్రంథం 6:13-14, ప్రకటన గ్రంథం 8:12

11. లోకుల చెడుతనమునుబట్టియు దుష్టుల దోషమునుబట్టియు నేను వారిని శిక్షింపబోవు చున్నాను అహంకారుల అతిశయమును మాన్పించెదను బలాత్కారుల గర్వమును అణచివేసెదను.

12. బంగారుకంటె మనుష్యులును ఓఫీరు దేశపు సువర్ణముకంటె నరులును అరుదుగా ఉండ జేసెదను.

13. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఉగ్రతకును ఆయన కోపాగ్ని దినమునకును ఆకాశము వణకునట్లును భూమి తన స్థానము తప్పునట్లును నేను చేసెదను.

14. అప్పుడు తరుమబడుచున్న జింకవలెను పోగుచేయని గొఱ్ఱెలవలెను జనులు తమ తమ స్వజనులతట్టు తిరుగుదురు తమ తమ స్వదేశములకు పారిపోవుదురు.

15. పట్టబడిన ప్రతివాడును కత్తివాత కూలును తరిమి పట్టబడిన ప్రతివాడును కత్తివాత కూలును

16. వారు చూచుచుండగా వారి పసిపిల్లలు నలుగ గొట్టబడుదురు వారి యిండ్లు దోచుకొనబడును వారి భార్యలు చెరుపబడుదురు.

17. వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని లక్ష్యము చేయరు సువర్ణముకూడ వారికి రమ్యమైనది కాదు

18. వారి విండ్లు ¸యౌవనస్థులను నలుగగొట్టును గర్భఫలమందు వారు జాలిపడరు పిల్లలను చూచి కరుణింపరు.

19. అప్పుడు రాజ్యములకు భూషణమును కల్దీయులకు అతిశ యాస్పదమును మాహాత్మ్యమునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱ్ఱాలవలెనగును.

20. అది మరెన్నడును నివాసస్థలముగా నుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అక్కడ తన గుడారము వేయడు గొఱ్ఱెలకాపరులు తమ మందలను అక్కడ పరుండ నియ్యరు

21. నక్కలు అక్కడ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండ్లలో ఉండును నిప్పుకోళ్లు అక్కడ నివసించును కొండమేకలు అక్కడ గంతులు వేయును
ప్రకటన గ్రంథం 18:2

22. వారి నగరులలో నక్కలును వారి సుఖవిలాస మందిర ములలో అడవికుక్కలును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియున్నది దాని దినములు సంకుచితములు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
13:1 దేవోక్తి (హెబ్రీ. మస్సా, భారం అని అక్షరార్థం) అనే పదాన్ని సాధారణంగా అన్యజనాంగాలను ఉద్దేశించిన శిక్షా ప్రకటనల్ని తెలియజేయడం కోసం ఉపయోగించారు. ఇది “యుద్ధం గురించి దేవోక్తి”, అంటే యుద్ధం గురించిన ప్రకటన. యుద్ధం బబులోను దేశంతోననే విషయం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే యెషయా కాలంలో బబులోను ప్రపంచాధిపత్యం గల దేశంగా ఇంకా ఎదగలేదు. అయితే యూదాలో దేవుని ప్రజలపై తీర్పు విషయంలో బబులోను ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది, బబులోను సాంస్కృతిక అతిశయానికి, మానవ స్వావలంబనకు ప్రతీక. 

13:2 ప్రధానుల ద్వారం వాస్తవంగా ఎక్కడున్నదో తెలియకపోయినప్పటికీ, ఇది సమాజంలోని ప్రముఖుల్ని, ఘనుల్ని, గర్విష్టుల్ని సూచిస్తుంది. ధ్వజము నిలువబెట్టుడి అనే పిలుపు యుద్ధానికి సైన్యాన్ని సిద్ధం చేయడం కోసం (5:26; 11:10, 12) ఇచ్చేది. సైన్యం ఎవరిదో, దాడి దేని మీదనో వివరాలు నిర్దిష్టంగా తెలియడం లేదు.

13:3 నా రాక్రమశాలురను అనే పదజాలం బహుశా దేవదూతల్ని సూచిస్తుండవచ్చు, అయితే ఇది దేవుడు తన ఉద్దేశాల నెరవేర్పు కోసం ఉపయోగించుకుంటున్న మానవయోధుల్నే ఎక్కువగా సూచిస్తుండవచ్చు. వీరికి దేవుని ఉద్దేశాల గురించి తెలియదు కాబట్టి (10:5-11), వీరు దేవునిపట్ల విశ్వాస యోధుల సైన్య సమూహం కాకపోవచ్చు. 

13:4 కొండలలోని... శబ్దము అనే పదజాలం అక్కడకు చేరుకున్న దేవుని సైన్యం చేసే ధ్వనులు. ఈ పర్వతాలు బహుశా బబులోనుకు తూర్పున ఉన్న జగ్రోస్ పర్వతాలై ఉండవచ్చు, అయినా ఇది స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. దేవుని నామమైన సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా యుద్ధంలో ఆయన కార్యశీలతను సూచిస్తుంది. 

13:5 దూరదేశము ఏదో తెలియడం లేదు. అయితే ఇది మాదీయను సూచిస్తుండవచ్చు. (వ.17), దేవుడు బబులోనును (సర్వలోకమును) ఓడించడానికి, పారసీక సామ్రాజ్యంలో భాగంగా ఉన్న మాదీయను ఉపయోగించు కొనబోతున్నాడు. 

13:6 యెహోవా దినము భవిష్యకాలాన్ని సూచిస్తుంది, ఆ కాలంలో దేవుడు తనను వ్యతిరేకించేవారితో యుద్ధం చేస్తాడు. 

13:7 బలహీనమైన బాహువులు, ధైర్యంలేని గుండె భయం పట్ల శారీరకమైన, మానసికమైన ప్రతిచర్యల్ని సూచిస్తున్నాయి. 

13:8 ప్రసవవేదన పడుదానివలె అనే అలంకారిక వర్ణనను యెషయా ఉపయోగించాడు, ప్రవచనాత్మక సాహిత్యంలో ఈ పదజాలం తరచుగా కనబడుతుంది (21:3; యిర్మీయా 4:31; 6:24; 22:23; 30:6; మీకా 4:9). దేవుడు చేస్తున్న యుద్ధం కారణంగా కలగబోయే భరించలేని బాధను, తీవ్రమైన వేదనను ఈ వర్ణన తెలియజేస్తుంది. నలు 

13:9 యెహోవా దినము అనే పదజాలం యెషయా గ్రంథంలో ఇక్కడా, వ.6లోను మాత్రమే కనబడుతుంది. 

13:10 దేవుడు యుద్దశూరునిగా దాడిచేయడం ప్రకృతిలో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తుంది. దేవుని తీర్పు దినం నాడు, ఆయన లోకానికి వెలుగు నివ్వడం కోసం సృష్టించిన నక్షత్రములు వెలుగు నివ్వవు, సూర్యుని కాంతి కనబడదు, చంద్రుడు ప్రకాశించడు (ఆది 1:14-19), లోకమంతా చీకటిలో కూరుకొనిపోతుంది (యెహె 32:7; యోవేలు 2:2; 15; ఆమోసు 5:18; మీకా 3:6; మత్తయి 24:29; లూకా 21:25; ప్రక 8:12). 

13:11 దేవుని ఉగ్రత అతిశయము మీద కుమ్మరించబడుతుంది, మనుషులు దేవుణ్ణి నమ్మకుండా తమను తాము నమ్ముకొనేలా చేసింది. గర్వమే కదా. 

13:12. దేవుడు యుద్ధం ద్వారా తీర్పు తీర్చడం భూమ్మీద ఉన్న జనసంఖ్యను ఆకస్మికంగా తగ్గిస్తుంది. 

13:13 దేవుడు యుద్దశూరునిగా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆకాశం వణికిపోవడం మాత్రమే కాదు (వ. 10), భూమి కూడా ప్రకంపనలతో స్థానం తప్పుతుంది. 

13:14-15 నాశనమైన పట్టణంలో వేర్వేరు దేశాల నుండి వచ్చిన ప్రజలుంటారు. ఒకసారి నాశనమైన తర్వాత, వారికి నాయకుడు ఉండడు, తరుమబడుచున్న జింకవలె వారు తమ తమ స్వదేశాలకు తిరిగి వెళ్లిపోతారు. అయితే, ఇక వారు ఇక్కడికి మళ్లీ తిరిగి రారు. దారి పొడుగునా అపాయాలుంటాయి, మనుషుల్ని ఆస్తుల్ని దోచుకొనే వారుంటారు, శత్రు సైన్యం కూడా ఉండవచ్చు. 

13:16 ప్రాచీన కాలాల్లో ఓటమిపాలైన పట్టణాలు ఈ వచనంలో వర్ణించబడినట్టుగా ఘోరమైన పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొంటాయి. అన్నిటికంటే దారుణం, వారి పసిపిల్లలు చంపబడడం.

13:17 చివరికి, దాడిచేస్తున్న సైన్యం మాదీయులని తెలుస్తుంది, ఎంత ప్రయత్నించినా వీరు శాంతి నెంత మాత్రం అంగీకరించరు, క్రీస్తు పూర్వం తొమ్మిదవ శతాబ్దం నాటినుండే వీరి ఉనికి ఉంది. మెసొపోతమియా మైదాన ప్రాంతానికి తూర్పున ఉన్న జి స్ పర్వతాల వైపు నుండి వీరు వస్తారు. యుద్ధకాంక్షగల వీరు అష్వూరును ఓడించడంలో బబులోనుతో జట్టు కట్టి చరిత్రకెక్కారు. అయితే, క్రీస్తు పూర్వం ఆరవ శతాబ్దంలో మాదీయను పారసీకులు పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మాదీయ, పారశీకుల సమైక్య సైన్యాలు క్రీ.పూ. 539లో బబులోనును ఓడించారు. 

13:18 ఇది వ.16 లోని సందేశాన్నే పునరావృతం చేస్తుంది. 

13:19 దేవుడు యుద్ధ వ్యవహారం జరపబోయేది. బబులోనుతోనని మొట్టమొదటి సారిగా ఇక్కడ పేరు చెప్పబడింది. క్రీ.పూ 7వ శతాబ్దం ముగింపులో అషూరును ఓడించి పొందబోయే ప్రపంచాధిపత్య స్థానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీరిని రాజ్యములకు భూషణము అని వర్ణించడం జరిగింది. బబులోను ప్రాబల్యానికి కారకులైన నాయకులు (నబొపొలాస్సరు, నెబుకద్నెజరు) అక్కడున్న ప్రధాన తెగ యైన కల్దీయుల నుండి వచ్చినవారే. సొదొమ గొమొట్టాల నాశనం గురించి ఆదికాండము అధ్యా. 19 వివరిస్తుంది. యెషయా లోని ఈ వృత్తాంతం ఘోరాతిఘోరమైన ముగింపును సూచిస్తుంది. సొదొమ గొమొట్టాల వినాశనానికి కారణమైన హేయమైన పాపంతో బబులోనుకు సామ్యం కనబడుతుంది. 

13:20 క్రీ.పూ. 689లో అష్పూరు రాజైన సనెరీబు “బబులోనును ఓడించి, దాని ప్రాకారాల్ని కూల్చివేసి, పట్టణం మీద విరుచుకుపడి, పట్టణంలోని ప్రజల్ని తరిమికొట్టి, పట్టణాన్నొక మైదానంగా మార్చివేశాడు” (గ్యారీ స్మిత్). ఇందులో మాదీయుల ప్రమేయం కూడా ఉండవచ్చు. క్రీ.పూ. 539లో మాదీయులు, పారసీకులు బబులోనును మళ్లీ నాశనం చేశారు. 

13:21-22 పాడుదిబ్బల్లో, శిథిలాల్లో జంతువులు నివసించాయని ఈ వచనాలు వర్ణిస్తున్నాయి. ఈ వచనాల్లోని గురుపోతులు... నిప్పుకోళ్లు మొదలైన జంతువులు అపవిత్రమైనవి (లేవీ 11:15-16). 


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |