Isaiah - యెషయా 13 | View All

1. ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు బబులోనుగూర్చి ప్రత్యక్షమైన దేవోక్తి

1. aamōju kumaaruḍaina yeshayaaku babulōnugoorchi pratyakshamaina dhevōkthi

2. జనులు ప్రధానుల ద్వారములలో ప్రవేశించుటకు చెట్లులేని కొండమీద ధ్వజము నిలువబెట్టుడి ఎలుగెత్తి వారిని పిలువుడి సంజ్ఞ చేయుడి.

2. janulu pradhaanula dvaaramulalō pravēshin̄chuṭaku cheṭlulēni koṇḍameeda dhvajamu niluvabeṭṭuḍi elugetthi vaarini piluvuḍi san̄gna cheyuḍi.

3. నాకు ప్రతిష్ఠితులైనవారికి నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాను నా కోపము తీర్చుకొనవలెనని నా పరాక్రమశాలురను పిలిపించియున్నాను నా ప్రభావమునుబట్టి హర్షించువారిని పిలిపించి యున్నాను.

3. naaku prathishṭhithulainavaariki nēnu aagna ichiyunnaanu naa kōpamu theerchukonavalenani naa paraakramashaaluranu pilipin̄chiyunnaanu naa prabhaavamunubaṭṭi harshin̄chuvaarini pilipin̄chi yunnaanu.

4. బహుజనులఘోషవలె కొండలలోని జనసమూహము వలన కలుగు శబ్దము వినుడి కూడుకొను రాజ్యముల జనములు చేయు అల్లరి శబ్దము వినుడి సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా యుద్ధమునకై తన సేనను వ్యూహక్రమముగా ఏర్పరచుచున్నాడు

4. bahujanulaghōshavale koṇḍalalōni janasamoohamu valana kalugu shabdamu vinuḍi kooḍukonu raajyamula janamulu cheyu allari shabdamu vinuḍi sainyamula kadhipathiyagu yehōvaa yuddhamunakai thana sēnanu vyoohakramamugaa ērparachuchunnaaḍu

5. సర్వలోకమును పాడుచేయుటకై ఆయన దూరదేశమునుండి ఆకాశ దిగంతముల నుండి యెహోవాయును ఆయన క్రోధము తీర్చు ఆయుధములును వచ్చుచున్నారు.

5. sarvalōkamunu paaḍucheyuṭakai aayana dooradheshamunuṇḍi aakaasha diganthamula nuṇḍi yehōvaayunu aayana krōdhamu theerchu aayudhamulunu vachuchunnaaru.

6. యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది ఘోషించుడి అది ప్రళయమువలె సర్వశక్తుడగు దేవుని యొద్దనుండి వచ్చును.

6. yehōvaa dinamu vachuchunnadhi ghōshin̄chuḍi adhi praḷayamuvale sarvashakthuḍagu dhevuni yoddhanuṇḍi vachunu.

7. అందుచేత బాహువులన్నియు దుర్బలములగును ప్రతివాని గుండె కరగిపోవును

7. anduchetha baahuvulanniyu durbalamulagunu prathivaani guṇḍe karagipōvunu

8. జనులు విభ్రాంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును ప్రసవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరి చూతురు వారి ముఖములు జ్వాలలవలె ఎఱ్ఱబారును.
యోహాను 16:21

8. janulu vibhraanthinonduduru vēdhanalu duḥkhamulu vaariki kalugunu prasavavēdhana paḍudaanivale vaaru vēdhanapaḍedaru okarinokaru thēri choothuru vaari mukhamulu jvaalalavale errabaarunu.

9. యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను బొత్తిగా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుట కును క్రూరమైన ఉగ్రతతోను ప్రచండమైన కోపము తోను అది వచ్చును.

9. yehōvaa dinamu vachuchunnadhi. dheshamunu paaḍucheyuṭakunu paapulanu botthigaa daanilōnuṇḍakuṇḍa nashimpajēyuṭa kunu krooramaina ugrathathoonu prachaṇḍamaina kōpamu thoonu adhi vachunu.

10. ఆకాశ నక్షత్రములును నక్షత్రరాసులును తమ వెలుగు ప్రకాశింపనియ్యవు ఉదయకాలమున సూర్యుని చీకటి కమ్మును చంద్రుడు ప్రకాశింపడు.
మత్తయి 24:29, మార్కు 13:24, లూకా 21:25, ప్రకటన గ్రంథం 6:13-14, ప్రకటన గ్రంథం 8:12

10. aakaasha nakshatramulunu nakshatraraasulunu thama velugu prakaashimpaniyyavu udayakaalamuna sooryuni chikaṭi kammunu chandruḍu prakaashimpaḍu.

11. లోకుల చెడుతనమునుబట్టియు దుష్టుల దోషమునుబట్టియు నేను వారిని శిక్షింపబోవు చున్నాను అహంకారుల అతిశయమును మాన్పించెదను బలాత్కారుల గర్వమును అణచివేసెదను.

11. lōkula cheḍuthanamunubaṭṭiyu dushṭula dōshamunubaṭṭiyu nēnu vaarini shikshimpabōvu chunnaanu ahaṅkaarula athishayamunu maanpin̄chedanu balaatkaarula garvamunu aṇachivēsedanu.

12. బంగారుకంటె మనుష్యులును ఓఫీరు దేశపు సువర్ణముకంటె నరులును అరుదుగా ఉండ జేసెదను.

12. baṅgaarukaṇṭe manushyulunu ōpheeru dheshapu suvarṇamukaṇṭe narulunu arudugaa uṇḍa jēsedanu.

13. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఉగ్రతకును ఆయన కోపాగ్ని దినమునకును ఆకాశము వణకునట్లును భూమి తన స్థానము తప్పునట్లును నేను చేసెదను.

13. sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa ugrathakunu aayana kōpaagni dinamunakunu aakaashamu vaṇakunaṭlunu bhoomi thana sthaanamu thappunaṭlunu nēnu chesedanu.

14. అప్పుడు తరుమబడుచున్న జింకవలెను పోగుచేయని గొఱ్ఱెలవలెను జనులు తమ తమ స్వజనులతట్టు తిరుగుదురు తమ తమ స్వదేశములకు పారిపోవుదురు.

14. appuḍu tharumabaḍuchunna jiṅkavalenu pōgucheyani gorrelavalenu janulu thama thama svajanulathaṭṭu thiruguduru thama thama svadheshamulaku paaripōvuduru.

15. పట్టబడిన ప్రతివాడును కత్తివాత కూలును తరిమి పట్టబడిన ప్రతివాడును కత్తివాత కూలును

15. paṭṭabaḍina prathivaaḍunu katthivaatha koolunu tharimi paṭṭabaḍina prathivaaḍunu katthivaatha koolunu

16. వారు చూచుచుండగా వారి పసిపిల్లలు నలుగ గొట్టబడుదురు వారి యిండ్లు దోచుకొనబడును వారి భార్యలు చెరుపబడుదురు.

16. vaaru choochuchuṇḍagaa vaari pasipillalu naluga goṭṭabaḍuduru vaari yiṇḍlu dōchukonabaḍunu vaari bhaaryalu cherupabaḍuduru.

17. వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని లక్ష్యము చేయరు సువర్ణముకూడ వారికి రమ్యమైనది కాదు

17. vaarimeeda paḍuṭaku nēnu maadeeyulanu rēpedanu veeru veṇḍini lakshyamu cheyaru suvarṇamukooḍa vaariki ramyamainadhi kaadu

18. వారి విండ్లు ¸యౌవనస్థులను నలుగగొట్టును గర్భఫలమందు వారు జాలిపడరు పిల్లలను చూచి కరుణింపరు.

18. vaari viṇḍlu ¸yauvanasthulanu nalugagoṭṭunu garbhaphalamandu vaaru jaalipaḍaru pillalanu chuchi karuṇimparu.

19. అప్పుడు రాజ్యములకు భూషణమును కల్దీయులకు అతిశ యాస్పదమును మాహాత్మ్యమునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱ్ఱాలవలెనగును.

19. appuḍu raajyamulaku bhooshaṇamunu kaldeeyulaku athisha yaaspadamunu maahaatmyamunagu babulōnu dhevuḍu paaḍuchesina sodoma gomorraalavalenagunu.

20. అది మరెన్నడును నివాసస్థలముగా నుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అక్కడ తన గుడారము వేయడు గొఱ్ఱెలకాపరులు తమ మందలను అక్కడ పరుండ నియ్యరు

20. adhi marennaḍunu nivaasasthalamugaa nuṇḍadu tharatharamulaku daanilō evaḍunu kaapuramuṇḍaḍu arabeeyulalō okaḍainanu akkaḍa thana guḍaaramu vēyaḍu gorrelakaaparulu thama mandalanu akkaḍa paruṇḍa niyyaru

21. నక్కలు అక్కడ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండ్లలో ఉండును నిప్పుకోళ్లు అక్కడ నివసించును కొండమేకలు అక్కడ గంతులు వేయును
ప్రకటన గ్రంథం 18:2

21. nakkalu akkaḍa paṇḍukonunu gurupōthulu vaari yiṇḍlalō uṇḍunu nippukōḷlu akkaḍa nivasin̄chunu koṇḍamēkalu akkaḍa ganthulu vēyunu

22. వారి నగరులలో నక్కలును వారి సుఖవిలాస మందిర ములలో అడవికుక్కలును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియున్నది దాని దినములు సంకుచితములు.

22. vaari nagarulalō nakkalunu vaari sukhavilaasa mandira mulalō aḍavikukkalunu moraliḍunu aa dheshamunaku kaalamu sameepin̄chiyunnadhi daani dinamulu saṅkuchithamulu.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |