Colossians - కొలస్సయులకు 1 | View All

1. కొలొస్సయిలో ఉన్న పరిశుద్ధులకు, అనగా క్రీస్తు నందు విశ్వాసులైన సహోదరులకు.

2. దేవుని చిత్తమువలన క్రీస్తుయేసు అపొస్తలుడైన పౌలును సహోదరుడైన తిమోతియును శుభమనిచెప్పి వ్రాయునది. మన తండ్రియైన దేవుని నుండి కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక.

3. పరలోకమందు మీకొరకు ఉంచబడిన నిరీక్షణనుబట్టి, క్రీస్తుయేసునందు మీకు కలిగియున్న విశ్వాసమును గూర్చియు, పరిశుద్ధులందరిమీద మీకున్న ప్రేమను గూర్చియు, మేము విని యెల్లప్పుడు మీ నిమిత్తము ప్రార్థనచేయుచు,

4. మన ప్రభువగు యేసు క్రీస్తుయొక్క తండ్రియైన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము.

5. మీయొద్దకు వచ్చిన సువార్త సత్యమునుగూర్చిన బోధవలన ఆ నిరీక్షణనుగూర్చి మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి.

6. ఈ సువార్త సర్వలోకములో ఫలించుచు, వ్యాపించుచున్నట్టుగా మీరు దేవుని కృపనుగూర్చి విని సత్యముగా గ్రహించిన నాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వ్యాపించుచున్నది.

7. ఎపఫ్రా అను మా ప్రియుడైన తోడిదాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను నేర్చుకొంటిరి.

8. అతడు మా విషయములో నమ్మకమైన క్రీస్తు పరిచారకుడు; అతడు ఆత్మయందలి మీ ప్రేమను మాకు తెలిపినవాడు.

9. అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానక, మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకముగనులవారును,

10. ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించినవారునై, ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞాన మందు అభివృద్ధి పొందుచు, అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు,

11. ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘశాంతమును కనుపరచునట్లు ఆయన మహిమ శక్తినిబట్టి సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడవలెననియు,

12. తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యములో పాలివారమగుటకు మనలను పాత్రులనుగాచేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపవలెననియు దేవుని బతిమాలు చున్నాము.

13. ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి విడుదలచేసి, తాను ప్రేమించిన తన కుమారునియొక్క రాజ్యనివాసులనుగా చేసెను.

14. ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ కలుగుచున్నది.

15. ఆయన అదృశ్యదేవుని స్వరూపియై సర్వసృష్టికి ఆదిసంభూతుడై యున్నాడు.

16. ఏలయనగా ఆకాశమందున్నవియు భూమియందున్న వియు, దృశ్యమైనవిగాని, అదృశ్యమైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను, సర్వమును ఆయనయందు సృజింప బడెను, సర్వమును ఆయనద్వారాను ఆయననుబట్టియు సృజింపబడెను.
సామెతలు 16:4

17. ఆయన అన్నిటికంటె ముందుగా ఉన్న వాడు; ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు.
సామెతలు 8:22-25

18. సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు; ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తము, ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో ఆదిసంభూతుడాయెను.

19. ఆయనయందు సర్వసంపూర్ణత నివసింపవలెననియు,

20. ఆయన సిలువరక్తముచేత సంధిచేసి, ఆయనద్వారా సమస్తమును, అవి భూలోకమందున్నవైనను పరలోక మందున్నవైనను, వాటినన్నిటిని ఆయనద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొన వలెననియు తండ్రి అభీష్టమాయెను.

21. మరియు గతకాల మందు దేవునికి దూరస్థులును, మీ దుష్‌క్రియలవలన మీ మనస్సులో విరోధభావముగలవారునై యుండిన మిమ్మును కూడ

22. తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగాను నిలువబెట్టుటకు ఆయన మాంసయుక్తమైన దేహమందు మరణమువలన ఇప్పుడు మిమ్మును సమాధానపరచెను.

23. పునాదిమీద కట్టబడినవారై స్థిరముగా ఉండి, మీరు విన్నట్టియు, ఆకాశముక్రింద ఉన్న సమస్తసృష్టికి ప్రకటింపబడినట్టియు ఈ సువార్తవలన కలుగు నిరీక్షణనుండి తొలగిపోక, విశ్వాసమందు నిలిచి యుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువార్తకు పరిచారకుడనైతిని.

24. ఇప్పుడు మీకొరకు నేను అనుభవించుచున్న శ్రమల యందు సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు క్రీస్తు పడినపాట్లలో కొదువైన వాటియందు నా వంతు నా శరీరమందు సంపూర్ణము చేయుచున్నాను.

25. దేవుని వాక్యమును, అనగా యుగములలోను తరములలోను మరుగు చేయబడియున్న మర్మమును సంపూర్ణముగా ప్రక టించుటకు,

26. మీ నిమిత్తము నాకు అప్పగింపబడిన దేవుని యేర్పాటు ప్రకారము, నేను ఆ సంఘమునకు పరిచార కుడనైతిని.

27. అన్యజనులలో ఈ మర్మముయొక్క మహి మైశ్వర్యము ఎట్టిదో అది, అనగా మీ యందున్న క్రీస్తు, మహిమ నిరీక్షణయై యున్నాడను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుద్ధులకు తెలియపరచగోరి యిప్పుడు ఆ మర్మమును వారికి బయలుపరచెను.

28. ప్రతి మనుష్యుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణునిగా చేసి ఆయనయెదుట నిలువబెట్టవలెనని, సమస్తవిధములైన జ్ఞానముతో మేము ప్రతి మనుష్యునికి బుద్ధిచెప్పుచు, ప్రతి మనుష్యునికి బోధించుచు, ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము.

29. అందు నిమిత్తము నాలో బలముగా, కార్యసిద్ధికలుగజేయు ఆయన క్రియాశక్తిని బట్టి నేను పోరాడుచు ప్రయాసపడుచున్నాను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1-2 తన వాడుక ప్రకారం పౌలు ఈ పత్రికకు రచయిత తానేనని పరిచయం చేసుకుంటూ తాను దేవుని చిత్తము వలన క్రీస్తు యేసు అపొస్తలుడుగా ఉన్నానని తనకు తాను చెప్పుకున్నాడు. విశ్వాసులైన సహోదరులు అంటే ప్రభువులో నమ్మకముంచినవారు అని. 

1:3-8 కొలస్సయిలోని విశ్వాసుల కోసం పౌలు ఒక కృతజ్ఞతా ప్రార్థన చేశాడు. మూలభాష గ్రీకులో, “మేము ఎల్లప్పుడు... దేవునికి కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించుచున్నాము” అనే మాటలను మెరుగుచేస్తూ ఒకే వాక్యంలో ఈ ప్రార్థన ఉంటుంది (వ.3). 

1:3-4 మేము అని పౌలు వాడిన పదంలో తిమోతి (వ.1), ఇంకా ఇతరులు కూడా వుండవచ్చు (4:7-14). తన ఎడతెగని కృతజ్ఞతా భావాన్ని యెల్లప్పుడు అనే క్రియా విశేషణాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా పౌలు వ్యక్తపరిచాడు. కొలస్సీయులకు క్రీస్తు యేసునందు పరిశుద్ధులందరి మీద ఉన్న విశ్వాసము... ప్రేమ లను గూర్చి విన్నదానిని బట్టి అతడు. కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాడు. యథార్థమైన క్రైస్తవ్యానికి అవి ప్రమాణచిహ్నాలు.

1:5-6 కొలస్సయి పరిశుద్ధుల విశ్వాసం, ప్రేమలు తమకు పరలోకంలో ఉన్న నిరీక్షణ మీద ఆధారపడి వున్నాయి. విశ్వాసం, ప్రేమ, నిరీక్షణ త్రయం పౌలు సూత్రాలలో సుపరిచితమైన పదాలే (రోమా 5:1-5; గలతీ 5:5-6; ఎఫెసీ 1:15; 4:2-5; 1థెస్స 1:2-3; 2థెస్స 1:3; ఫిలే 5). సత్యవాక్కును, మరి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే సువార్త ను, విని స్వీకరించడం వలన కలిగిన ఫలితమే ఈ నిరీక్షణ. సువార్త విస్తరణ విధానాన్ని మననం చేసుకోవడం ద్వారా పౌలు దాని శక్తిని ప్రభావాన్ని నొక్కి చెబుతూ సువార్త సత్యాన్ని కొలస్సీయులు ఎలా స్వీకరించారో రెండుసార్లు పేర్కొన్నాడు.

1:7-8 కొలస్సయిలో సంఘాన్ని ప్రారంభించింది. పౌలు కాదు, అతడు అక్కడికి ఇప్పటికీ వెళ్ళలేదు. ఎపఫ్రా ద్వారా వారి పరిస్థితులను గురించి అతడు తెలుసుకున్నాడు. ప్రియుడైన తోడి దాసుడు, నమ్మకమైన పరిచారకుడు అని అతడు ఎపఫ్రాను సంబోధించాడు (2:1; 4:12-13; ఫిలే 23తో పోల్చి చూడండి). 

1:9 అందుచేత అని ఆరంభించిన మాట కొలస్సీ విశ్వాసులు క్రీస్తులో ఉంచిన విశ్వాసం గురించి ఎపఫ్రా ఇచ్చిన మంచి నివేదికను అతడు విన్నాడని సూచిస్తుంది. పూర్ణముగా అనే మాట (నకర్మ క్రియాపదం దేవుణ్ణి కారకుడిగా చూపుతుంది) కొలస్సీయుల్లో “పరిపూర్ణత" అనే భావాన్ని సూచిస్తుంది - (వ. 9,19,25; 2:9-10; 4:17). వారు ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించినవారు (వ.10)గా ఉండాలని పౌలు అన్నాడు. సంపూర్ణ జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకము అనే మాటలు ఈ జ్ఞానం వచ్చే
మార్గాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ జ్ఞానం (వ.28; 2:3,23: 3:16; 4:5), వివేకాలు స్వభావరీత్యా ఆధ్యాత్మికమైనవి.

1:10-12 పౌలు ప్రార్థన ఉద్దేశం, కొలస్సయిలో ఉన్న విశ్వాసులు ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనన్నదే. అలా వారి సమస్త ప్రవర్తన ప్రభువుకు సంతోషం కలిగించాలి. ప్రభువును సంతోషపెట్టే క్రైస్తవ ప్రవర్తనలో సత్రియలు చేయడం, కొనసాగే ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి, ఓర్పు, దీర్ఘశాంతము, సంతోషాలు ప్రతిఫలించేటట్లుగా ఆయన శక్తిపై ఆధారపడడం, పరిశుద్దుల స్వాస్థ్యంలో పాలు పొందడానికి దేవుడిచ్చిన సామర్థ్యాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతను వ్యక్తం చేయడం ఇమిడి ఉన్నాయి.

1:13-14 విడుదల చేసి... నివాసులుగా చేసెను అనే మాటలు, తమను హింసించిన విరోధుల చేతినుండి దేవుడు తన ప్రజలను విడుదల చేసిన పా.ని. ఘటనలను కళ్ళ ముందుంచుతుంది . (నిర్గమ. 6:6; 14:30; న్యా యాధి 6:9; 8:34; కీర్తన 18:19; 79:9; 86:14), విశ్వాసులు సాతాను బంధకాల నుండి (అంధకార సంబంధమైన అధికారములో నుండి)విడిపింపబడి, "తేజోవాసు"లుండే (వ.12) రాజ్యం అని పిలవబడే క్రీస్తు పాలన కిందికి మార్చివేయబడ్డారు. ఇలాంటి విడుదల, మార్పిడి కోసం చెల్లించిన వెలకట్టలేని మూల్యమే విమోచన. ఆ మూల్యం సిలువపై క్రీస్తు చిందించిన రుధిరమే తప్ప మరొకటి కాదు. దాని ఫలితం పాపక్షమాపణ, దేవునితో సమాధానపరచ బడడం, మనసులో సమాధానం (1:20). 

1:15-23 ఈ వచనాలు సృష్టికర్తగా, విమోచకుడుగా క్రీస్తు సార్వభౌమత్వాన్ని వర్ణించే ఒక కవిత లేక ఆదిసంఘ కీర్తన కావచ్చని కొందరు పండితులు
భావిస్తారు. పౌలు బోధించిన లోతైన క్రీస్తు శాస్త్రం కొలస్సయి సంఘంలోకి చొచ్చుకువచ్చిన అబద్ధ బోధలను ఎదిరించింది. 

1:15 స్వరూపి అనే మాట వేరొకరి లేక వేరొక వస్తువు యొక్క సమరూపాన్ని కలిగి ఉండడాన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి కుమారుడైన యేసు, పా.ని. లోని అదృశ్యదేవుని ప్రతిరూపం (యోహాను 1:18; 2కొరింథీ 4:4 నోట్సు చూడండి). యేసు పాపరహిత మానవత్వానికి ప్రతినిధిగా కూడా ఉన్నాడు (ఆది. 1:26-27). ఆదిసంభూతుడు అంటే యేసు సృజింపబడ్డాడని కాదు (వ.16), ఆయన స్థానం సృష్టి క్రమమంతటి పైన సర్వోత్కృష్టమైందని సూచిస్తుంది. 

1:16 క్రీస్తు సృష్టికర్త కాబట్టి సమస్త సృష్టికన్నా ఉన్నతమైనవాడు. సింహాసనములు... ప్రభుత్వములు.. ప్రధానులు... అధికారములు... అని పౌలు పేర్కొన్నవి, (బహుశా మానవాళి కార్యాలను నిర్వహించే) దేవదూతల సమూహంలోని నాలుగు విభాగాలు కావచ్చు. బహుశా కొలస్సయి సంఘంలో ఉన్న దేవదూతారాధన (2:18)ను ప్రోత్సహిస్తున్న అబద్ధ బోధను ఎదుర్కొని, సరిచేయడానికి దీనిని పేర్కొని ఉండవచ్చు. సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టియు సృజింపబడ్డాయి కాబట్టి పౌలు సమస్త సృష్టిపైన క్రీస్తు సార్వభౌమాధికారాన్ని స్థిరపరచాడు. 

1:17 సమస్తము అనే మాట సృష్టించబడిన అన్నింటినీ సూచిస్తుంది (వ. 16). ముందుగా అనే విభక్తి సృష్టికి ముందు క్రీస్తు ఉనికిని తాత్కాలికంగా పేర్కొనడం అయివుండవచ్చు. ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు అనే మాటలు సర్వసృష్టికి పోషకుడుగా క్రీస్తును ప్రదర్శిస్తున్నాయి. 

1:18 శిరస్సు అనే మాటను పౌలు అక్షరార్థంగా, అలంకారరీతిగా కూడా ఉపయోగించాడు (2:10, 19). “శిరస్సు” అనేది అక్షరార్థంగా అధికారాన్ని, పరిపాలనను, ఉన్నతమైన స్థాయిని సూచిస్తుంది. అలంకారరీతిగా, సంఘం అనే శరీరానికి క్రీస్తు అనే శిరస్సును సాదృశ్యంగా చూపుతుంది (1కొరింథీ 12:12-27; ఎఫెసీ 1:22; 4:15; 5:23). ఆయనే ఆదియు, మృతులలో నుండి లేచుటలో ఆదిసంభూతుడు కాబట్టి ఆయనే శిరస్సు. సృష్టి అనే పదానికి సమాంతరంగా ఉపయోగిస్తున్న భాష (వ.15) క్రీస్తు పునరుత్థానం ద్వారా ఆరంభించిన సంఘాన్ని కొత్త సృష్టిలో భాగంగా గుర్తిస్తుంది. ఆయన పునరుత్థానం క్రీస్తుకోసం దేవుని ఉద్దేశాల నెరవేర్పుగా, ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తము జరిగింది. 

1:19-20 తన సర్వసంపూర్ణత అంటే దైవత్వంలోని సమస్తం తన కుమారునిలో నివసించడాన్ని దేవుడు హర్షించాడు. అలా యేసు పూర్తిగా దైవం, అదే సమయంలో పూర్తిగా మానవుడయ్యాడు. ఎందుకంటే సిలువ మీద సమస్తమును తనతో సమాధానపరచుకుంటాడు కాబట్టి దీనిలో దేవుడు క్రీస్తును బట్టి సంతోషించాడు (రోమా 5:11; 2 కొరింథీ 5:19తో పోల్చండి). 

1:21 రక్షణ పొందడానికి ముందు కొలస్సయి విశ్వాసుల ఆధ్యాత్మిక స్థితిని గుర్తు చేస్తూ వారు దేవునితో సమాధానపడ వలసిన అవసరాన్ని పౌలు వివరించాడు.
వారు సువార్త వినడానికి ముందు దేవునికి దూరస్థులు. చెడు ఆలోచన దుష్ట ప్రవర్తనగా మారుతుంది. దుష్టప్రవర్తన మరింత చెడ్డ ఆలోచనా విధానంలోకి నడిపించి దేవునికి మరింత దూరం చేస్తుంది.

1:22 కొలస్సయి. విశ్వాసుల గత జీవితాన్ని పౌలు వారి ప్రస్తుత రక్షణతో భేదపరుస్తున్నాడు. యేసు మాంసయుక్తమైన దేహము ఆయన మానవత్వాన్ని ఎత్తిచూపుతుంది, అయితే వ.19 ఆయన దైవత్వాన్ని వ్యక్తీకరిస్తుంది. విశ్వాసులను ఆయన యెదుట “మనస్సులో విరోధభావము"తో “దుష్క్రియల"తో కాకుండా (వ.21) పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగాను చూపించడమే ఈ సమాధానపరచడంలోని ఉద్దేశం. 

1:23 సువార్తలో ప్రకటించబడిన క్రీస్తునందలి తమ విశ్వాసము నుండి తొలగిపోకుండా ఉంటేనే విశ్వాసులు పరిశుద్ధులుగా, నిర్దోషులుగా, నిరపరాధులుగా కనపరచబడతారు. విశ్వాసం అంటే యేసును తన లక్ష్యంగా కలిగి ఉన్న సువార్తను సూచిస్తుంది (వ.4,23; 2:5,7,12). నిజమైన సువార్త సందేశాన్ని వక్రీకరించి క్రమంగా తమ నిరీక్షణ నుండి తొలగిపోయేలా చేసే అన్యమతాల ఆచారాల్లో నమ్మిక ఉంచడం గురించి పౌలు కొలస్సయిలోని విశ్వాసులను హెచ్చరించాడు (వ.5).

1:24 పౌలు తన శ్రమలయందు సంతోషించాడు (రోమా 8:18; 2 కొరింథీ 1:5; గలతీ 5:23-24, ఫిలిప్పీ 3:10-11) ఎందుకంటే వాటివల్ల సంఘానికి మేలు కలిగింది. శ్రమల ద్వారా క్రీస్తు పడిన పాట్లలో లోటైనది పౌలు తన శరీరములో సంపూర్ణము చేశాడు. ఈ సమస్యాత్మక పదప్రయోగం క్రీస్తు విమోచనకార్యంలో ఏదో లోటు ఉన్నదని చెప్పడం లేదు (వ.20). కానీ పౌలు శ్రమలు సంఘం సువార్త వ్యాప్తిని పెంపొందించడానికి ఉపకరించాయి. 

1:25 దేవుడు అప్పగించిన పని అన్యజనులు రక్షణ పొంది, దేవుని ప్రజలతో స్వాస్థ్యాన్ని పంచుకోవడం అనే దేవుని ప్రణాళికకు సంబంధించింది (ఎఫెసీ 1:10; 3:2,9). ఈ సందేశాన్ని సంపూర్ణంగా ప్రకటించుటయే పౌలు పాత్ర (వ.9 నోట్సు చూడండి). 

1:26 మర్మము అనే మాట (వ.27; 2:2; 4:3; రోమా 11:25; ఎఫెసీ 1:9; 3:3-9 తో పోల్చండి) ఇంతకు ముందు దేవుని ప్రణాళికలో మరుగుగా ఉండి ఇప్పుడు తెలియపరచబడిన విషయాన్ని సూచిస్తుంది. (వ.27). ఇక్కడ అది అన్యజనులు దేవుని ప్రజలతో చేర్చబడడాన్ని సూచిస్తుంది. 

1:27 మహిమైశ్వరము అనే మాట ఈ మర్మానికి సంబంధించిన ఆశీర్వాదాలను, అద్భుతాన్ని కలగలిపిన భావాన్ని సూచిస్తుంది. మీయందున్న అంటే “మీ మధ్య ఉన్న" లేక మరి ఎక్కువగా విశ్వాసుల మధ్య నివసిస్తున్న క్రీస్తును సూచిస్తుండవచ్చు (రోమా 8:10; 2 కొరింథీ 13:5; గలతీ 2:20; ఎఫెసీ 3:17). 

1:28 బుద్ధిచెప్పుచు... బోధించుచు అనే మాటలు వారు ప్రకటించే విధానాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ, అది సమస్తవిధములైన జ్ఞానము అనే లక్షణంతో కూడింది అని సూచిస్తుంది. జరుగుతున్న ఈ పరిచర్య ఉద్దేశం ప్రతి మనుష్యుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణునిగా చేసి ఆయన యెదుట నిలువబెట్టవలెను అనే క్రీస్తు సమాధానపరచే పరిచర్య ఉద్దేశంతో సంబంధం కలిగి వుంది (వ.22). 

1:29 పౌలు తన పనిని సంఘాన్ని సంపూర్ణం చేసి, శుద్ధి చేసే క్రీస్తు కార్యానికి అనుబంధమైందిగా చూశాడు. ఇది అతడు తన స్వంత బలంతో సాధించింది కాదు గాని, తనతో కలిసి పనిచేస్తున్న క్రీస్తుకార్యంతోనే అది సాధ్యమయ్యింది.


Shortcut Links
కొలొస్సయులకు - Colossians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |