Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 1 | View All

1. దేవుని చిత్తమువలన క్రీస్తు యేసుయొక్క అపొస్తలుడైన పౌలును, మన సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులో నున్న దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనున్న పరిశుద్ధులకందరికిని శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

2. మన తండ్రియైన దేవునినుండియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండియు కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక.

3. కనికరము చూపు తండ్రి, సమస్తమైన ఆదరణను అనుగ్రహించు దేవుడు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుతండ్రియునైన దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక.

4. దేవుడు మమ్మును ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచున్నాడో, ఆ ఆదరణతో ఎట్టి శ్రమలలో ఉన్నవారినైనను ఆదరించుటకు శక్తిగలవార మగునట్లు, ఆయన మాశ్రమ అంతటిలో మమ్మును ఆదరించు చున్నాడు.

5. క్రీస్తుయొక్క శ్రమలు మాయందేలాగు విస్తరించుచున్నవో, ఆలాగే క్రీస్తుద్వారా ఆదరణయు మాకు విస్తరించుచున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 34:19, కీర్తనల గ్రంథము 94:19

6. మేము శ్రమ పొందినను మీ ఆదరణకొరకును రక్షణకొరకును పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ పొందుచున్నట్టి ఆ శ్రమలను ఓపికతో సహించుటకు కార్యసాధకమై యున్నది.

7. మీరు శ్రమలలో ఏలాగు పాలివారైయున్నారో, ఆలాగే ఆదరణలోను పాలివారైయున్నారని యెరుగుదుము గనుక మిమ్మునుగూర్చిన మా నిరీక్షణ స్థిరమైయున్నది.

8. సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటస్థించిన శ్రమనుగూర్చి మీకు తెలియకుండుట మాకిష్టములేదు; అదేదనగా మేము బ్రదుకుదుమను నమ్మకములేక యుండునట్లుగా, మా శక్తికి మించిన అత్యధిక భారమువలన క్రుంగిపోతివిు.

9. మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము నమ్మిక యుంచకుండునట్లు మరణమగుదుమను నిశ్చయము మామట్టుకు మాకు కలిగియుండెను.

10. ఆయన అట్టి గొప్ప మరణమునుండి మమ్మును తప్పించెను, ఇక ముందుకును తప్పించును. మరియు మాకొరకు ప్రార్థనచేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మమ్మును తప్పించునని ఆయనయందు నిరీక్షణ గలవారమై యున్నాము.

11. అందువలన అనేకుల ప్రార్థన ద్వారా, మాకు కలిగిన కృపావరముకొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపబడును.

12. మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జ్ఞానము ననుసరింపక, దేవుడనుగ్రహించు పరిశుద్ధతతోను నిష్కాపట్యముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో నడుచుకొంటి మనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనస్సాక్షి సాక్ష్యమిచ్చుటయే

13. మీరు చదువుకొని పూర్తిగా గ్రహించిన సంగతులు తప్ప, మరేవియు మీకు వ్రాయుట లేదు; కడవరకు వీటిని ఒప్పుకొందురని నిరీక్షించుచున్నాము.

14. మరియు మన ప్రభువైన యేసుయొక్క దినమందు మీరు మాకేలాగో, ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంత మట్టుకు మమ్మును ఒప్పుకొనియున్నారు.

15. మరియు ఈ నమ్మికగలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము లభించునట్లు మొదట మీయొద్దకు వచ్చి,

16. మీ యొద్దనుండి మాసిదోనియకు వెళ్లి మాసిదోనియనుండి మరల మీయొద్దకు వచ్చి, మీచేత యూదయకు సాగనంప బడవలెనని ఉద్దేశించితిని.

17. కావున నేనీలాగు ఉద్దేశించి చపలచిత్తుడనుగా నడుచుకొంటినా? అవును అవునని చెప్పుచు, కాదు కాదనునట్టు ప్రవర్తింపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా యోచించుచున్నానా?

18. దేవుడు నమ్మదగినవాడు గనుక మేము మీకు చెప్పిన వాక్యము అవునని చెప్పి కాదనునట్టుగా ఉండలేదు.

19. మాచేత, అనగా నా చేతను సిల్వాను చేతను తిమోతిచేతను, మీలో ప్రకటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు అవునని చెప్పి కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన అవుననువాడై యున్నాడు.

20. దేవుని వాగ్దానములు ఎన్నియైనను అన్నియు క్రీస్తునందు అవునన్నట్టుగానే యున్నవి గనుక మనద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయనవలన నిశ్చయములై యున్నవి.

21. మీతో కూడ క్రీస్తునందు నిలిచియుండునట్లుగా మమ్మును స్థిరపరచి అభిషేకించినవాడు దేవుడే.

22. ఆయన మనకు ముద్రవేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆత్మ అను సంచకరువును అనుగ్రహించి యున్నాడు.

23. మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు రాలేదు. నా ప్రాణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాక్షిగా పెట్టుచున్నాను.

24. మీ విశ్వాసము మీద మేము ప్రభువులమని యీలాగు చెప్పుటలేదు గాని మీ ఆనందమునకు సహకారులమై యున్నాము; విశ్వాసముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉన్నారు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 దేవుని చిత్తము వలన... అపొస్తలుడైన అని పౌలు చెప్పుకున్నాడు. ఇలాంటి అధిక విలువలున్న ఉత్తరానికి పునాదిగా ఇలాంటి ధైర్యమే ఎంతైనా అవసరం. బహుశా పౌలు చెప్తుండగా తిమోతి ఈ పత్రికను రాసి ఉంటాడు. కొరింథు రోమా సామ్రాజ్యంలోని అకయ రాష్ట్రానికి రాజధాని నగరం. ఇది గ్రీసుకు దక్షిణాన ఉంది. దాని చుట్టూ ఉన్న పట్టణాల్లోని సంఘాలకు కూడా ఒక అపొస్తలుడు రాసిన ఉత్తరం ఆసక్తిని కలిగించవచ్చని పౌలు గుర్తించాడు. 

1:2 శుభాకాంక్షల్లో పౌలు పేరును కలిగి ఉన్న ప్రతి కొ.ని. పత్రికా కృప తోనే ఆరంభమౌతుంది, ముగుస్తుంది. దేవుని కృపలేనిదే ఒకనికి దేవునితో సమాధానము కలగదు. తండ్రి, ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుల సమానత్వం నిస్సందేహమైంది. ఇద్దరూ కృపను, సమాధానాన్ని ఇచ్చేవారే. 

1:3 ఇక్కడ పౌలు తన పత్రికల్లో తరచుగా ఉపయోగించే "కృతజ్ఞత" క్రియారూపం కనిపిస్తుంది. పౌలు ఈ పత్రికలో, ఎఫెసీ పత్రికలో స్తుతింపబడును గాక (ఎఫెసీ 1:3 చూడండి) అనే మాటలను వాడాడు. అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఆయన నుండే వస్తాయి కాబట్టి ఆయనకే స్తుతి చెల్లించాలి. “మీ తండ్రి కనికరము గలవాడు” లేక అక్కరలో ఉన్నవారికి దయచూపేవాడు అని యేసు నేర్పించాడు. (లూకా 6:36). దేవుడు యెషయా 40:1 లో దు:ఖించువారిని ఓదార్చుడి లేక ఆదరణ నివ్వండి అంటున్నాడు. 

1:4 దేవుని నుండి పొందిన ఆదరణను ఇతరులకు అందించే సాధనాలుగా విశ్వాసులు ఉండాలి. వైరుధ్యమేమిటంటే శ్రమ అనేదాన్ని మనం సరిగ్గా దృష్టిస్తే, అది ఇతరుల ఆశీర్వాదానికి కారణం కావచ్చు! (వ. 6). 

1:5 క్రీస్తు మనకు ప్రత్యామ్నాయంగా సహించిన దేవుని ఉగ్రతను విశ్వాసు లెవరూ అనుభవించరు. “ఆయన అడుగుజాడలలో" (1 పేతురు 2:21) నడిచే వారికి శ్రమలు పొందడంలో ఆయన నిష్కల్మషమైన మాదిరి. విశ్వాసులు ఆయనతో ఏకమవ్వడం అంటే, మన ప్రభువు శ్రమను ఏ విధంగా అనుభవించాడో మనమూ దానికోసం ఎదురుచూస్తాం (కొలస్సీ 1:24). 

1:6-7 శ్రమను గురించి మాట్లాడుతున్నపుడు కొరింథీ సంఘానికి తాను వెళ్ళినపుడు పొందిన బాధాకరమైన అనుభవం పౌలు మనస్సులో ఉండి వుండవచ్చు (2:1). అది వారి రక్షణ కోసమైన శ్రమ. అతడు ఈ మధ్యనే తీతు మోసుకొచ్చిన వార్తలతో ఆదరణ పొందాడు. (7:13). కొరింథీయుల శ్రమలు అని చెప్పినవి, తీతు అక్కడికి వెళ్ళినపుడు వారు చూపిన “భయము”, “వణకు" కావచ్చు. (7:15).

1:8 ఆసియలో పౌలు శ్రమ ఎఫెసీ పరిచర్యలో పొందిన మరణానికి సమీపమైనంత అనుభవం గురించి అపొ.కా. 19 అధ్యా. లో పేర్కొనలేదు. బ్రదుకుదుమను నమ్మకము లేక యుండునంత అనుభవం అతన్ని, తరువాతి కాలంలో విశ్వాసులు మరణించినప్పుడు ఏమవుతుందో తలపోయడానికి ప్రేరేపించి వుంటుంది (5:1-10).

1:9-10 తప్పించెను అంటే పౌలు మరణించలేదు. కానీ అప్పటికి తప్పించబడ్డాడు. అయితే అతని నిజమైన నిరీక్షణ దాని శాశ్వత పరిష్కారమైన పునరుత్థానం మీదే ఉంది.

1:11 కృపావరము అనే మాట బహుశా తన పరిచర్యను కొనసాగించడానికి దేవుడు తన కృపతో పౌలు ప్రాణాలను కాపాడడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు (ఫిలిప్పీ 1:24-26). 

1:12-13 పరిశుద్ధత, నిష్కాపట్యము దేవుని కృప వల్లనే సాధ్యం. ఆత్మ ప్రేరేపితులైన లేఖన రచయితలు సాధారణ విశ్వాసులు గ్రహించ గలిగిన సంగతులే రాయడానికి పూనుకున్నారని కొరింథీయులకు రాసిన ఈ రెండవ పత్రిక మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది.

1:14 కొంతమట్టుకు... ఒప్పుకొని యున్నారు. అనడం అపొస్తలునికి సంఘానికి మధ్య సంబంధాలలో చెలరేగిన తుఫానులను సూచిస్తుంది. ఇద్దరూ ఒకరి గురించి ఒకరు అతిశయ (గర్వంతో కాదు, నమ్మకంతో) పడేలా ఈ పత్రిక సహాయపడుతుంది. ప్రభువైన యేసు యొక్క దినమందు అనే మాటలు పౌలు, కొరింథీయులు చేసిన వాటితో సహా, విశ్వాసుల క్రియలకు తీర్పు తీర్చడానికి రాబోతున్న క్రీస్తు రెండవ రాకడను సూచిస్తున్నాయి (1కొరింథీ 3:12-13). 

1:15-16 పౌలు కొరింథు సంఘంతో సత్సంబంధాలు నెరపుతూ ఉన్నపుడు తన మొదటి పత్రికను రాశాడు. వారు యెరూషలేము విశ్వాసుల కోసం కానుకలు పంపి సహకరించమని అతడు వారిని వేడుకోవడంలో ఇది కనిపిస్తుంది (1 కొరింథీ 16:1-3). వారితో సమయం గడపాలన్న కాంక్షను అతడు వ్యక్తపరచాడు. (1కొరింథీ - 16:5-6). తరువాత దాన్ని మార్చి రెండుసార్లు, అంటే మాసిదోనియకు (అకయకు ఉత్తరంగా ఉన్న ప్రాంతం) వెళ్తున్నపుడు ఒకసారి, కానుకను అందించడానికి యూదయకు వెళ్ళే దారిలో మాసిదోనియ నుండి దక్షిణంగా వెళ్తున్నపుడు రెండవసారి, వారిని కలవాలని ఉద్దేశించితిని అన్నాడు. అతడు కొరింథీయులను రెండుసార్లు కలవడం వారికి అతని నుండి రెండింతల కృపావరము లభించినట్టు ఉండేది. 

1:17 అయితే తాను ముందుగా ప్రకటించిన విధంగా కాక పౌలు ఎఫెసు నుండి కొరింథుకు వేదనకరమైన క్లుప్త దర్శనం చేసి మళ్ళీ ఎఫెసుకు వెళ్ళిపోయాడు. అతడు నమ్మతగిన విధంగా లేడనీ, శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించాడనీ కొందరు కొరింథీ విశ్వాసులు ఆరోపించారు. ఒక్క నిమిషం అవును, అవునని చెప్పి, మరు నిమిషం కాదు కాదనునట్టుగా ప్రవర్తించడం అతన్ని స్వరక్షణలో పడవేసింది. 

1:18-19 తాను చంచలంగా ప్రవర్తిస్తున్నాననే ఆరోపణకు జవాబిస్తూ, తన పాఠకులకు తాను బోధించిన అచంచలమైన సువార్తను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. అతడు సిల్వాను (అపొ.కా. లో సీల అని పిలిచారు), తిమోతి ప్రకటించిన (అపొ.కా. 18:1,5) సువార్త అవునని చెప్పి కాదనునట్టుగా ఉండేది కాదు. యేసు (మనుష్యుడు) దేవుని కుమారుడు, పా.ని.లో వాగ్దానం చేయబడిన మెస్సీయ ఆయనే అన్నదే సువార్త కేంద్రం. అందుకు 

1:20 దేవుని వాగ్దానములు ఎన్నియైనను అవన్నీ నేరుగానో లేక పరోక్షంగానో క్రీస్తునందు నెరవేరాయి (రోమా 1:2; ఎఫెసీ 2:12). నిశ్చయములై యున్నవి (గ్రీకు. ఆమేన్) అంటే “అలాగే జరుగును గాక” లేక “ఇది నిజం" అని అర్థం. క్రీస్తులో, అలాగే ఆయన గురించి విశ్వాసులు చేసే ఒప్పుకోలులో దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది. 

1:21-22 ఇది ఒక త్రిత్వ సంబంధిత వచనం. తండ్రియైన దేవుడు విశ్వాసులు తనవారని నిర్ధారిస్తున్నాడు. ఆయన విశ్వాసులను తన కుమారుడైన క్రీస్తులో అభిషేకానికి నడిపిస్తాడు. ఆయన ఆత్మతో మనకు ముద్ర వేయడం ద్వారా మన పరలోక స్వాస్థ్యం ఖచ్చితమైనదని భరోసా ఇస్తున్నాడు (ఎఫెసీ1:13-14; 4:30). 

1:23 దేవునిని సాక్షిగా పెట్టుచున్నాను అనే మాటలు, నిజం చెబుతున్నానని ప్రమాణం చేస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి . (రోమా 1:9; 1థెస్స 2:5,10). సంతోషకరమైన సమయాల్లో ప్రయాణాలకు వేసుకున్న ప్రణాళికలకు బదులుగా (2కొరింథీ 1:15-16) పౌలు బాధాకరమైన విధంగా కొరింథును దర్శించాడు (2:1). అందువల్ల అతడు తాను ముందుగా నిర్ణయించుకున్న ప్రయాణాలను రద్దు చేసుకున్నాడు. ఇరుపక్షాల మధ్య రేగిన మానసిక గాయాలు నయం కావడానికి సమయం అవసరమైంది. 

1:24 సేవకులకు, వారి సంరక్షణలో ఉన్నవారికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని ఈ వచనం క్లుప్తంగా వివరిస్తున్నది. పరిచర్య చేసేవారు. ఇతరులపై ప్రభువులైనట్టు ఉండకుండా, వారితో సున్నితంగా వ్యవహరిస్తారు. 


Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |