Acts - అపొ. కార్యములు 3 | View All

1. పగలు మూడు గంటలకు ప్రార్థనకాలమున పేతురును యోహానును దేవాలయమునకు ఎక్కి వెళ్లుచుండగా,

2. పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుష్యుడు మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళ్లువారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు ప్రతిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు ద్వారమునొద్ద ఉంచుచు వచ్చిరి.

3. పేతురును యోహానును దేవాలయములో ప్రవేశింప బోవునప్పుడు వాడు చూచి భిక్షమడుగగా

4. పేతురును యోహానును వానిని తేరి చూచిమాతట్టు చూడుమనిరి.

5. వాడు వారియొద్ద ఏమైన దొరుకునని కనిపెట్టుచు వారియందు లక్ష్యముంచెను.

6. అంతట పేతురువెండి బంగారములు నాయొద్ద లేవు గాని నాకు కలిగినదే నీ కిచ్చుచున్నాను; నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున నడువుమని చెప్పి

7. వాని కుడిచెయ్యి పట్టుకొని లేవనెత్తెను; వెంటనే వాని పాదములును చీలమండలును బలము పొందెను.

8. వాడు దిగ్గున లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు దేవుని స్తుతించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళ్లెను.

9. వాడు నడుచుచు దేవుని స్తుతించుట ప్రజలందరు చూచి

10. శృంగారమను దేవాలయపు ద్వారమునొద్ద భిక్షముకొరకు కూర్చుండినవాడు వీడే అని గుర్తెరిగి,వానికి జరిగిన దానిని చూచి విస్మయముతో నిండి పరవశులైరి.

11. వాడు పేతురును యోహానును పట్టుకొని యుండగా, ప్రజలందరు విస్మయమొంది సొలొమోనుదను మంటపములో ఉన్న వారియొద్దకు గుంపుగా పరుగెత్తివచ్చిరి.

12. పేతురు దీనిని చూచి ప్రజలతో ఇట్లనెను ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశ్చర్యపడుచున్నారు? మాసొంతశక్తి చేతనైనను భక్తిచేతనైనను నడవను వీనికి బలమిచ్చి నట్టుగా మీరెందుకు మాతట్టు తేరి చూచుచున్నారు?

13. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియున్నాడు; మీరాయనను అప్పగించితిరి, పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశ్చయించినప్పుడు మీరు అతనియెదుట ఆయనను నిరాకరించితిరి.
నిర్గమకాండము 3:6, యెషయా 52:13

14. మీరు పరిశుద్ధుడును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, నర హంతకుడైన మనుష్యుని మీకు అనుగ్రహింపుమని అడిగితిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 89:19

15. మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాక్షులము.

16. ఆయన నామమందలి విశ్వాసముమూలముగా ఆయన నామమే మీరు చూచి యెరిగియున్న వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశ్వాసమే మీ అందరియెదుట వీనికి ఈ పూర్ణస్వస్థత కలుగజేసెను.

17. సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని నాకు తెలియును.

18. అయితే దేవుడు తన క్రీస్తు శ్రమపడునని సమస్త ప్రవక్తలనోట ముందుగా ప్రచురపరచిన విషయ ములను ఈలాగు నెరవేర్చెను.

19. ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతికాలములు వచ్చునట్లును

20. మీకొరకు నియమించిన క్రీస్తుయేసును ఆయన పంపునట్లును మీ పాపములు తుడిచివేయబడు నిమిత్తమును మారుమనస్సు నొంది తిరుగుడి.

21. అన్నిటికి కుదురుబాటు కాలములు వచ్చునని దేవుడు ఆదినుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తలనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట ఆవశ్యకము.

22. మోషే యిట్లనెనుప్రభువైన దేవుడు నావంటి యొక ప్రవక్తను మీ సహోదరులలో నుండి మీకొరకు పుట్టించును; ఆయన మీతో ఏమి చెప్పినను అన్ని విషయములలో మీరాయన మాట వినవలెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15-18

23. ఆ ప్రవక్త మాట విననివాడు ప్రజలలో ఉండకుండ సర్వనాశనమగుననెను.
లేవీయకాండము 23:29, ద్వితీయోపదేశకాండము 18:19

24. మరియసమూయేలు మొదలుకొని యెందరు ప్రవక్తలు ప్రవచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూర్చి ప్రకటించిరి.

25. ఆ ప్రవక్తలకును, దేవుడు అబ్రాహాముతో నీ సంతానమందు భూలోక వంశములన్నియు ఆశీర్వదింపబడునని చెప్పి మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు వారసులై యున్నారు.
ఆదికాండము 12:3, ఆదికాండము 18:18, ఆదికాండము 22:18, ఆదికాండము 26:4

26. దేవుడు తన సేవకుని పుట్టించి, మీలో ప్రతివానిని వాని దుష్టత్వమునుండి మళ్లించుటవలన మిమ్ము నాశీర్వదించుటకు ఆయనను మొదట మీయొద్దకు పంపెనని చెప్పెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
3:1 పేతురు యోహానులు యూదుల ఆచారాలు, ఆరాధనలలో పాల్గొనడం కొనసాగించారు. ఆది క్రైస్తవులు క్రమంగా దేవాలయములో కూడుకునేవారు (2:46). ఇది సరైనదే, ఎందుకంటే క్రైస్తవ్యం యేసును మెస్సీయగా స్వీకరించిన ఒక సమకాలీన యూదు మత రూపంగానే ఆరంభమైంది. పేతురు, పౌలువంటి క్రైస్తవ నాయకులు ధైర్యంగా యేసును మెస్సీయగా ప్రకటించడం కొనసాగించడంతో, సంఘం యూదా మతం నుండి వేరవ్వడంలో ఆరంభ దశలు అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథంలో చెప్పబడ్డాయి. రోమాకు విరోధంగా మొదటిసారి యూదులు తిరుగబడినప్పుడు (క్రీ.శ. 66-70), క్రైస్తవ్యం యూదా మతం నుండి పూర్తిగా, చివరిగా విడిపోవడం జరిగింది. 

3:2 అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథంలో ఇది మొదటి స్వస్థతా అద్భుతం. పుట్టినప్పటి నుండి కుంటివాడైన ఆ మనుష్యుడు, భిక్షమడుగుటకు ప్రతిరోజు శృంగారమను దేవాలయపు ద్వారము నొద్దకు కొనిపోబడేవాడు. అక్కరలున్న వారికి ప్రభుత్వం సహాయం చేసే తరాలకు ముందు రోజుల్లో పరాయి వ్యక్తులు, ప్రియులైనవారు చూపే దయ మాత్రమే ఇలాంటి వారిని ప్రాణాలతో నిలిపింది. 

3:3-6 ఆ కుంటివానికివ్వడానికి పేతురు, యోహానుల దగ్గర వెండి బంగారములు లేకపోవడమే అతనికి మంచిదయ్యింది. ఎందుకంటే ఇవ్వడానికి వాటికంటే చాలా ఎక్కువ విలువైనది వారి దగ్గర ఉంది - అది యేసు క్రీస్తు ద్వారా స్వస్థపరచే శక్తి. తన భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక సమస్యలకు తాత్కాలిక ఉపశమనం కాకుండా, శాశ్వత పరిష్కారం అతనికి దొరికింది.

3:7 అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథం అనేక స్వస్థత కార్యాలను నమోదు చేసింది. (ఉదా., 9:32-34,36-42). హెల్లెనీయుల కాలంలో, విజ్ఞానం , వైద్య జ్ఞానం తగినంతగా అభివృద్ధి చెందింది. కాబట్టి చూస్తున్నవారు పేతురు చేసింది అద్భుతం అని నిస్సందేహంగా గుర్తించారు. కుంటివాని పాదములును చీలమండలును బలం పొందాయని పేర్కొనడం, రచయిత, లూకా, ఒక వైద్యుడు అనే సాంప్రదాయ దృక్పథాన్ని పరోక్షంగా సమర్థించింది.

3:8-11 ఆ దృశ్యం. అనేకమంది దృష్టిని ఆకర్షించింది. చూసినవారంతా విస్మయముతో నిండి పరవశులైరి. 

3:12 చూచేవారందరూ ఆశ్చర్యపడుతున్నారని గుర్తించిన పేతురు, యేసు క్రీస్తును గురించి సాక్ష్యమిచ్చే అవకాశాన్ని చేజిక్కించుకున్నాడు. దేవుని శక్తి చిహ్నాలు యేసును గురించిన సత్యం వైపు చూపించగలవు (యోహాను 3:2; 14:11). 

3:13-15 దేవాలయ ప్రాంగణంలో భాగమైన సొలొమోను మంటపములో కూడుకున్న తన శ్రోతలకు, యేసు క్రీస్తు దేవుని సేవకుడు అని పేతురు చెప్పాడు. అయినప్పటికీ జనులు ఆయనను పిలాతుకు అప్పగించి, పిలాతు ఆయనను నిర్దోషి అని తీర్చినప్పటికీ (లూకా 23:20-25) ఆయనను నిరాకరించారు. యేసుని పరిశుద్దుడును, నీతిమంతుడు అని పిలుస్తూ, యేసు స్థానంలో ఒక నరహంతకుడైన మనుష్యుని విడుదల చేయమని వారు అడగడం ఘోరమైన కార్యమని పేతురు నొక్కి చెప్పాడు. అలా వారు ప్రాణం తీసినవానిని కాక, జీవాధిపతిని చంపారు. కానీ దేవుడు యేసును మృతులలో నుండి లేపెను. ఈ సత్యానికి పేతురు, యోహాను ఇద్దరూ సాక్షులు. 

3:16 ఆ వ్యక్తికి జరిగిన ఆశ్చర్యకరమైన స్వస్థతను బట్టి పేతురు, యోహానులకు ఘనతవచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ వారు యేసు నామమునందలి విశ్వాసమే వీనిని బలపరచెను అని నొక్కి చెప్పారు. అపొస్తలులు ఆ అద్భుతాన్ని జరిగించడానికి దేవుడు ఎంచుకొన్న సాధనాలు మాత్రమే. 

3:17 ఇక్కడ తెలియక చేయడం అనేది శిక్షను తప్పించుకునే సాకు కాదు, అది శిక్షార్హమైన అపరాధం. దానికి పశ్చాత్తాపం తప్పనిసరి.

3:18 క్రీస్తు (మెస్సీయ) శ్రమపడతాడన్న ప్రవచనం యెషయా 52:1353:12లో శ్రమనొందే సేవకుని గురించిన స్పష్టమైన సూచన. అతిక్రమముల కోసం సేవకుడు శ్రమనొందుతాడన్న ప్రవచనం (యెషయా 53:10) యేసు ద్వారా నెరవేరింది. 

3:19-21 యేసు ఎవరో, యూదులు ఆయనతో ఎలా వ్యవహరించారో, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపడం ద్వారా దేవుడు ఆయనను ఎలా నిర్దోషిగా నిరూపించాడో అని పేతురు చెప్పినదాని ఆధారంగా, వారి పాపములు తుడిచి వేయబడు నిమిత్తమును మారుమనస్సునొంది తిరుగుడి అని తన శ్రోతలకు అతడు పిలుపునిచ్చాడు. ఆది క్రైస్తవులు యేసు రెండవ రాకడ కోసం, ఆయన రాజ్యము భూమిపై స్థాపించబడినప్పుడు అన్నిటికి కుదురుబాటు కాలము వస్తుందని ఆశతో ఎదురు చూచారు. ఈ "కుదురుబాటు" కాలమును గురించి మోషే మొదలుకొని, ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు ముందుగానే చెప్పాడు (వ.22; రోమా 8:18-25 కూడా చూడండి). ..

3:22-24 దేవుడు నావంటి యొక ప్రవక్తను మీ సహోదరులలో నుండి మీ కొరకు పుట్టించును అని మోషే ఇశ్రాయేలీయులకు ముందుగానే చెప్పిన ద్వితీ 18:15-19ని పేతురు నివేదించాడు. కాలగమనంలో ఇది మెస్సీయను గురించిన ప్రవచనంగా గుర్తించబడింది. మెస్సీయను. తృణీకరించువాడు దేవుని ప్రజలలో నుండకుండ సర్వనాశనమగును. ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్ర అంతటిలోని ప్రవక్తలు అందరు ఈ దినమును గురించి ప్రకటించిరి అని పేతురు చెప్పాడు. పా.ని. ప్రస్తావించిన ఈ విషయాన్ని గుర్తించమని యేసు తానే స్వయంగా అపొస్తలులకు బోధించాడు (లూకా 24:27). 

3:25-26 పేతురు మాటలు వింటున్న యూదులు దేవుడు అబ్రాహాముతో చేసిన నిబంధనకు వారసులు, ప్రవక్తల కుమారులై ఉన్నారు. అలా వారికి ప్రవక్తలు, పంచకాండాలలో చెప్పబడిన మాటలలో వ్యక్తిగతమైన వాటా ఉంది, అలాగే భూమి మీద ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా భాగం ఉంది. అబ్రాహాము సంతానం ద్వారా భూమిమీదనున్న సమస్త జనులు ఆశీర్వదించబడతారని దేవుడు అబ్రాహాముతో చేసిన నిబంధన వాగ్దానం చేస్తుంది కదా. అంతిమంగా ఇక్కడ అబ్రాహాము సంతానం అంటే దేవుని సేవకుడు యేసు క్రీస్తు. 


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |