Matthew - మత్తయి సువార్త 13 | View All

1. ఆ దినమందు యేసు ఇంటనుండి వెళ్లి సముద్రతీరమున కూర్చుండెను.

2. బహు జనసమూహములు తన యొద్దకు కూడివచ్చినందున ఆయన దోనెయెక్కి కూర్చుండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా

3. ఆయన వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమాన రీతిగా చెప్పెను. ఎట్లనగా ఇదిగో విత్తువాడు విత్తుటకు బయలు వెళ్లెను.

4. వాడు విత్తుచుండగా కొన్ని విత్తనములు త్రోవప్రక్కను పడెను; పక్షులు వచ్చివాటిని మింగివేసెను

5. కొన్ని చాల మన్నులేని రాతినేలను పడెను; అక్కడ మన్ను లోతుగా ఉండనందున అవి వెంటనే మొలిచెను గాని

6. సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను.

7. కొన్ని ముండ్లపొదలలో పడెను; ముండ్లపొదలు ఎదిగి

8. కొన్ని మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, ఒకటి ముప్ప దంతలుగాను ఫలించెను.

9. చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెప్పెను.

10. తరువాత శిష్యులు వచ్చినీవు ఉపమానరీతిగా ఎందుకు వారితో మాటలాడుచున్నావని ఆయనను అడుగగా, ఆయన వారితో ఇట్లనెను

11. పరలోక రాజ్యమర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడియున్నది గాని వారికి అనుగ్రహింప బడలేదు.

12. కలిగినవానికే యియ్యబడును, వానికి సమృద్ధి కలుగును; లేనివానికి కలిగినదియు వానియొద్దనుండి తీసి వేయబడును. మరియువారు చూచుచుండియు చూడరు, వినుచుండియు వినకయు గ్రహింపకయు నున్నారు.

13. ఇందు నిమిత్తము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించు చున్నాను.ఈ ప్రజలు కన్నులార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గ్రహించి

14. మనస్సు త్రిప్పుకొని నావలన స్వస్థత పొందకుండునట్లు వారి హృదయము క్రొవ్వినది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కన్నులు మూసికొనియున్నారు
యెషయా 6:9-10

15. గనుక మీరు వినుటమట్టుకు విందురుగాని గ్రహింపనే గ్రహంపరు, చూచుటమట్టుకు చూతురుగాని యెంత మాత్రమును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెప్పిన ప్రవచనము వీరి విషయమై నెరవేరుచున్నది.
యెషయా 6:9-10

16. అయితే మీ కన్నులు చూచుచున్నవి గనుక అవి ధన్యములైనవి, మీ చెవులు వినుచున్నవి గనుక అవి ధన్యములైనవి.

17. అనేక ప్రవక్తలును నీతిమంతులును మీరు చూచువాటిని చూడగోరియు చూడక పోయిరి, మీరు వినువాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

18. విత్తువాని గూర్చిన ఉపమాన భావము వినుడి.

19. ఎవడైనను రాజ్యమునుగూర్చిన వాక్యము వినియు గ్రహింపక యుండగా, దుష్టుడు వచ్చి వాని హృదయములో విత్తబడినదానిని యెత్తికొనిపోవును; త్రోవ ప్రక్కను విత్తబడినవాడు వీడే.

20. రాతినేలను విత్తబడినవాడు వాక్యము విని వెంటనే సంతోషముతో దాని నంగీకరించువాడు.

21. అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, వాక్యము నిమిత్తము శ్రమయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభ్యంతర పడును.

22. ముండ్లపొదలలో విత్త బడినవాడు వాక్యము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును ధనమోహమును ఆ వాక్యమును అణచివేయును గనుక వాడు నిష్ఫలుడవును.

23. మంచినేలను విత్తబడినవాడు వాక్యము విని గ్రహించువాడు; అట్టివారు సఫలులై యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముప్పదంతలుగాను ఫలించుననెను.

24. ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను, ఏమనగాపరలోకరాజ్యము, తన పొలములో మంచి విత్తనము విత్తిన యొక మనుష్యుని పోలియున్నది.

25. మనుష్యులు నిద్రించుచుండగా, అతని శత్రువు వచ్చి గోధుమల మధ్యను గురుగులు విత్తిపోయెను.

26. మొలకలు పెరిగి గింజపట్టినప్పుడు గురుగులు కూడ అగపడెను.

27. అప్పుడు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొద్దకు వచ్చి అయ్యా, నీవు నీ పొలములో మంచి విత్తనము విత్తితివి గదా,అందులో గురుగు లెక్కడనుండి వచ్చినవని అడిగిరి.

28. ఇది శత్రువు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెప్పగా, ఆ దాసులు మేము వెళ్లి వాటిని పెరికి కూర్చుట నీకిష్టమా? అని అతనిని అడిగిరి.

29. అందుకతడు వద్దు; గురుగులను పెరుకుచుండగా, వాటితోకూడ ఒకవేళ గోధుమలను పెల్లగింతురు.

30. కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగ నియ్యుడి; కోతకాలమందు గురుగులను ముందుగాకూర్చి వాటిని కాల్చివేయుటకు కట్టలు కట్టి, గోధుమలను నా కొట్టులో చేర్చి పెట్టుడని కోతగాండ్రతో చెప్పుదుననెను.

31. ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను పరలోకరాజ్యము, ఒకడు తీసికొని తన పొలములో విత్తిన ఆవగింజను పోలియున్నది.

32. అది విత్తనములన్నిటిలో చిన్నదేగాని పెరిగినప్పుడు కూర మొక్కలన్నిటిలో పెద్దదై ఆకాశపక్షులు వచ్చి దాని కొమ్మలయందు నివసించు నంత చెట్టగును.
కీర్తనల గ్రంథము 104:12, యెహెఙ్కేలు 17:22-23, యెహెఙ్కేలు 31:6, దానియేలు 4:12

33. ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను పరలోకరాజ్యము, ఒక స్త్రీ తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచి పెట్టిన పుల్లని పిండిని పోలియున్నది.

34. నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానరీతిగా బోధించెదను, లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మరుగుచేయబడిన సంగతులను తెలియజెప్పెదను

35. అని ప్రవక్త చెప్పినమాట నెరవేరునట్లు యేసు ఈ సంగతులనన్నిటిని జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధిం చెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు.
కీర్తనల గ్రంథము 78:2

36. అప్పుడాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటి లోనికి వెళ్లగా ఆయన శిష్యులాయనయొద్దకు వచ్చిపొలము లోని గురుగులను గూర్చిన ఉపమానభావము మాకు తెలియజెప్పుమనిరి.

37. అందుకాయన ఇట్లనెను మంచి విత్తనము విత్తువాడు మనుష్యకుమారుడు;

38. పొలము లోకము; మంచి విత్తనములు రాజ్యసంబంధులు; గురుగులు దుష్టుని సంబంధులు;

39. వాటిని విత్తిన శత్రువు అపవాది; కోత యుగసమాప్తి; కోతకోయువారు దేవదూతలు.

40. గురుగులు ఏలాగు కూర్చబడి అగ్నిలో కాల్చివేయబడునో ఆలాగే యుగ సమాప్తియందు జరుగును.

41. మనుష్యకుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజ్యములోనుండి ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దుర్నీతిపరులను సమకూర్చి అగ్నిగుండములో పడవేయుదురు.
జెఫన్యా 1:3

42. అక్కడ ఏడ్పును పండ్లుకొరుకుటయును ఉండును.
దానియేలు 3:6

43. అప్పుడు నీతిమంతులు తమ తండ్రి రాజ్యములో సూర్యునివలె తేజరిల్లుదురు. చెవులుగలవాడు వినునుగాక.
దానియేలు 12:3

44. పరలోకరాజ్యము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియున్నది. ఒక మనుష్యుడు దాని కనుగొని దాచి పెట్టి, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళ్లి, తనకు కలిగిన దంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనును.
సామెతలు 2:4

45. మరియు పరలోకరాజ్యము, మంచి ముత్యములను కొన వెదకుచున్న వర్తకుని పోలియున్నది.

46. అతడు అమూల్యమైన యొక ముత్యమును కనుగొని, పోయి తనకు కలిగిన దంతయు అమ్మి దాని కొనును.

47. మరియు పరలోకరాజ్యము, సముద్రములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను పట్టిన వలను పోలియున్నది.

48. అది నిండినప్పుడు దానిని దరికి లాగి, కూర్చుండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేర్చి చెడ్డవాటిని బయట పారవేయు దురు.

49. ఆలాగే యుగసమాప్తియందు జరుగును. దేవదూతలు వచ్చి నీతిమంతులలోనుండి దుష్టులను వేరుపరచి,

50. వీరిని అగ్ని గుండములో పడవేయుదురు. అక్కడ ఏడ్పును పండ్లుకొరుకుటయును ఉండును.
దానియేలు 3:6

51. వీటినన్నిటిని మీరు గ్రహించితిరా అని వారిని అడుగగా వారుగ్రహించితి మనిరి.

52. ఆయన అందువలన పరలోకరాజ్యములో శిష్యుడుగాచేరిన ప్రతిశాస్త్రియు తన ధననిధిలోనుండి క్రొత్త పదార్థములను పాత పదార్థములను వెలుపలికి తెచ్చు ఇంటి యజమానుని పోలియున్నాడని వారితో చెప్పెను.

53. యేసు ఈ ఉపమానములు చెప్పి చాలించిన తరువాత, ఆయన అక్కడ నుండి వెళ్లి స్వదేశమునకు వచ్చి, సమాజ మందిరములలో వారికి బోధించుచుండెను.

54. అందువలన వారాశ్చర్యపడి ఈ జ్ఞానమును ఈ అద్భుతములును ఇతని కెక్కడనుండి వచ్చినవి?
యెషయా 52:14

55. ఇతడు వడ్లవాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తల్లిపేరు మరియ కాదా? యాకోబు యోసేపు సీమోను యూదాయనువారు ఇతని సోదరులు కారా?

56. ఇతని సోదరీమణులందరు మనతోనే యున్నారు కారా? ఇతనికి ఈ కార్యములన్నియు ఎక్కడనుండి వచ్చెనని చెప్పుకొని ఆయన విషయమై అభ్యంతరపడిరి.

57. అయితే యేసుప్రవక్త తన దేశము లోను తన ఇంటను తప్ప, మరి ఎక్కడనైనను ఘనహీనుడు కాడని వారితో చెప్పెను.

58. వారి అవిశ్వాసమునుబట్టి ఆయన అక్కడ అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
13:1-9 ఉపమానములు అనే మాట, అనేక రకాల అలంకారిక పదాలను సూచిస్తుంది. యేసు చెప్పిన ఉపమానాలు ఒకే ఒక్క ముఖ్యమైన సత్యాన్ని బోధించే సామాన్యమైన రూపకాలని అనేకమంది వ్యాఖ్యాతలు నొక్కి చెప్పినా, తన సొంత ఉపమానాలకు యేసు చెప్పిన అర్థం/వ్యాఖ్యానం, అవి అనేకమైన, వేర్వేరు సాదృశ్యాల అంశాలు, దానికి సంబంధించిన అనేక సత్యాలను నేర్పిం చేవని సూచిస్తుంది (యేసు ఈ ఉపమానాన్ని వ. 18-23లో వివరించాడు).

13:10-13 యేసు ఉపమానాలకు రెండు భిన్నమైన ఉద్దేశాలున్నాయి: (1) విని, నమ్మడానికి ఇష్టపడేవారికి సత్యాన్ని బయల్పరచడం, (2) కొవ్విన హృదయాలతో (వ. 15) తమ ఇష్ట ప్రకారం సత్యాన్ని తిరస్కరించే వారినుండి సత్యాన్ని దాచడం. యేసు బోధలో దాపరికం అనే అంశం కొంచెం కటువుగా అనిపించవచ్చు. కానీ ఎంత ఎక్కువ సత్యం తెలిస్తే అంత ఎక్కువగా తీర్పులో దేవునికి లెక్క అప్పగించాల్సివస్తుంది (11:20-24) కాబట్టి స్పందించనివారు అని తనకు తెలిసిన వారి పట్ల దేవుని కృపను అది సూచిస్తుంది. 

13:14-16 యేసు పరిచర్య ప్రవచనాన్ని ఎలా నెరవేర్చుతుందో మత్తయి తరచూ వివరించాడు. ఇక్కడ యేసు తానే యెషయా 6:9-10 నెరవేర్పును వివరించాడు. ఈ లేఖనాన్ని యేసు సమకాలికులకు ఆపాదించడం, ఇశ్రాయేలు కటువుగా యేసును తృణీకరించడం బహుశా తాత్కాలికమే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రజల హృదయాలు ఏదొకరోజున మెత్తబడతాయనీ, ఇశ్రాయే లులో దేవుడు ఒక నీతిగల శేషాన్ని ఉంచుతాడనీ యెషయా 6:11-13 చూపు తుంది. కాబట్టి రాతివలె నిరోధించడం, శాశ్వత నిరోధం కాదని చూపుతుంది. 

13:17 పా.ని. ప్రవక్తలు, పరిశుద్దులు, మెస్సీయ రాకకోసం ఆసక్తితో ఎదురు చూశారు (1 పేతురు 1:10-12 చూడండి).


13:18-23 నాలుగు రకాల నేలలు, నాలుగు రకాల మనుష్యులను, యేసు పట్ల వారి వేర్వేరు స్పందనలను సూచిస్తున్నాయి. మొదటి మూడు రకాలు యేసును పూర్తిగా తిరస్కరించేవారు (7:26-27), ఆయన శిష్యులమని అబ ద్దంగా చెప్పుకునేవారు (7:15-23; 10:35-39). వీరందరూ నిష్ఫలులు. చివరి రకం మాత్రమే సఫలులై ఉంటారు. స్మయలు అనే ఫలాలను ఫలిం చడం శిష్యత్వంలో అవసరమైన భావన (3:8,10; 7:16-20; 12:33; 21:18-19,33-41), కాబట్టి చివరిరకం వారే నిజమైన శిష్యులు. నాటికా లపు ప్రాచీన వ్యవసాయ విధానంలో, విత్తబడిన దానికి 10 నుండి 20 రెట్లు పంటరావడమే గొప్పగా పండడం అంటారు. యేసు ఉపమానంలో వర్ణించిన అద్భుతమైన పంట (నూరంతలు... అరువడంతలు... ముప్పదంతలు), నిజమైన శిష్యులు అద్భుతమైన పరిమాణంలో ఫలాలను ఫలిస్తారని చూపుతుంది. 

13:24-30 గురుగులు బహుశా కలుపుమొక్క కావచ్చు. ఇది గోధుమకు సంబంధించిన మొక్క ఆరంభస్థితిలో ఇది గోధుమ మొక్కలాగే కనిపిస్తుంది. కానీ ఇది నిజానికి విషపూరితమైనది. ఇతరుల చేనిలో గురుగులు నాటడాన్ని రోమా చట్టం నిషేధించింది. అంటే యేసు చెప్పిన కథ నిజమేనన్నమాట. పంట ఎదుగుతుండగా, గోధుమలు, గురుగుల వేర్లు, ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకుపోయి, గోధుమలకు నష్టం కలగకుండా, గురుగులను పీకటం కష్టమయ్యేటట్లు చేస్తాయి. ఈ ఉపమాన వ్యాఖ్యానం కోసం వ.36-43 నోట్సు చూడండి. 

13:31-32 ఆవగింజలాగా పరలోక రాజ్యము చాలా చిన్నదిగా, అల్పమైన దిగా ఆరంభమైంది గాని తరువాత గొప్పగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఆవగింజ నాటికాలంలో పాలస్తీనాలోని విత్తనములన్నిటిలో చిన్నది. 13:33 మూడుకుంచముల పిండిని కొంచెం పుల్లని పిండి పులిసేటట్లు చేసే చిత్రం, దేవుని రాజ్యం చిన్నగా ఆరంభమైనా గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుందని తెలియజేస్తుంది. 

13:34-35 కీర్తన 78లో ఆసాపులాగా, యేసు ఉపమానరీతిగా బోధించి, అంతకు ముందు అర్థం కాని సత్యాలను తన శిష్యులకు బయల్పరచాడు. 

13:36-43 గోధుమలు నిజమైన శిష్యులనీ, గురుగులు దొంగశిష్యులనీ ఈ
ఉపమానాన్ని తరచుగా వ్యాఖ్యానిస్తారు. కానీ యేసు వ్యాఖ్యానం, ఇందులోని అంశం సంఘంలో నిజ శిష్యులు, దొంగ శిష్యులు కలగలపి వుండడం కాదు గాని, విశాలమైన లోకంలో మంచివారు, చెడ్డవారు కలిసి వుంటారు అనేది. మెస్సీయ వెంటనే చెడ్డవారిని నాశనం చేసి, నీతిమంతులను విడిపిస్తాడని యూదులలో అనేకులు ఆశించారు. యేసు నిజంగా మనుష్యకుమారుడు (దాని 7:13-14 చూడండి) అయితే, ఇలా ఎందుకు చేయలేదు అని వారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ ఉపమానంలో యేసు (1) ఆయన కీడుకు కారణం కాడనీ (13:27-28,36-39); (2) లోకమంతా మనుష్యకుమారునిదేననీ, దానిలోనికి చెడును తెచ్చే హక్కు అపవాదికి లేదనీ; (3) రానున్నకాలంలో, మనుష్యకుమారుడు దుష్టులను శిక్షించి నీతిమంతులను దీవించే తన రాజ్యాన్ని సరైన సమయంలో ఈ భూమి మీదికి తెస్తాడనీ వివరించాడు. 

13:44-46 పరలోకరాజ్యము చాలా విలువైనదనీ, జ్ఞానులు ఎంత త్యాగం చేసైనా దాన్ని పొందడానికి ఇష్టపడుతున్నారనీ ఈ ఉపమానాలు బోధిస్తు న్నాయి (19:21-26). 

13:47-50 వల ఉపమానం, గోధుమలు, గురుగుల ఉపమానానికి సమాంతరంగా ఉంది. (వ.24-30,38-43). యేసును, ఆయన పాలనను తిరస్కరించేవారి నుండి నీతిమంతులు (యేసు శిష్యులు) వేరుచేయబడిన తర్వాత వారిని నిత్యశిక్షకు పంపివేసే అంత్య తీర్పును గురించి ఈ ఉపమానం బోధిస్తున్నది.


13:51-52 యేసు శిష్యులు ఆయన బోధ వినడంవలన, అంతకు ముందు మర్మముగా ఉన్నవి వారికి బయల్పరచబడ్డాయి. కాబట్టి. (వ.34-35), ధర్మశాస్త్రమును బోధించడానికి శాస్త్రులు, పరిసయ్యులకన్నా వారు యోగ్యుల
య్యారు. వారి బోధనా వనరులలో, పాత నిధులు (పా.ని. ఉపదేశాలు), కొత్త నిధులు (యేసు బోధలు) ఉన్నాయి.

13:53 యేసు... చాలించిన తర్వాత అనే మాటలు, సువార్త నిర్మాణశైలిని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ముఖ్యం. మత్తయి పరిచయంలో "గ్రంథనిర్మా ణం" చూడండి. 

13:54 యేసు స్వదేశము నజరేతు (2:22-23 నోట్సు చూడండి). 13:55 ఈ వచనం, దాని సమాంతర వచనాలు (మార్కు 6:3; లూకా 4:22) మాత్రమే కొ.ని.లో యోసేపు, యేసుల వృత్తిని గూర్చి తెలియజేస్తాయి. యూదుల సాంప్రదాయం ప్రకారం, తండ్రులు తమ వృత్తులను కుమారులకు నేర్పించడం తప్పనిసరి. "వడ్లవాడు" (గ్రీకు. "టెక్టాన్") అనే మాట అప్పుడప్పుడూ రాతిపని చేసే తాపీవారికి కూడా ఉపయోగించేవారు. కానీ సామాన్యంగా చెక్కపని చేసే వడ్రంగివారిని సూచిస్తుంది. ఒక ఆరంభ సాంప్రదాయం ప్రకారం, యేసు ముఖ్యంగా కాడి, నాగళ్ళు తయారు చేసేవాడని చెబుతుంది. యాకోబు... యూదా ఇద్దరూ తరువాతి కాలంలో యేసు అనుచరులుగా మారి, కొ.ని.లో పుస్తకాలను రాశారు. 

13:56-57 యేసు తనను తాను ప్రవక్త అనీ, ప్రవక్తకంటె ఎక్కువ వాడననీ (12:41) గుర్తించుకున్నాడు. సాధారణంగా ప్రవక్తలు తిరస్కారం పొందేవారు (23:37). 


Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |