Luke - లూకా సువార్త 22 | View All

1. పస్కా అనబడిన పులియని రొట్టెల పండుగ సమీ పించెను.

2. ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును ప్రజలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి.

3. అంతట పండ్రెండుమంది శిష్యుల సంఖ్యలో చేరిన ఇస్కరియోతు అనబడిన యూదాలో సాతాను ప్రవేశించెను

4. గనుక వాడు వెళ్లి, ఆయనను వారికేలాగు అప్పగింపవచ్చునో దానినిగూర్చి ప్రధాన యాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను.

5. అందుకు వారు సంతో షించి వానికి ద్రవ్యమియ్య సమ్మతించిరి.

6. వాడు అందుకు ఒప్పుకొని, జనసమూహము లేనప్పుడు ఆయనను వారికి అప్పగించుటకు తగిన సమయము వెదకుచుండెను.

7. పస్కాపశువును వధింపవలసిన పులియని రొట్టెల దినమురాగా
నిర్గమకాండము 12:6, నిర్గమకాండము 12:14, నిర్గమకాండము 12:15

8. యేసు పేతురును యోహానును చూచిమీరు వెళ్లి మనము భుజించుటకై పస్కాను మనకొరకు సిద్ధపరచుడని వారిని పంపెను.
నిర్గమకాండము 12:8-11

9. వారుమేమెక్కడ సిద్ధపరచగోరుచున్నావని ఆయనను అడుగగా

10. ఆయన ఇదిగో మీరు పట్టణములో ప్రవేశించునప్పుడు నీళ్లకుండ మోసికొనిపోవుచున్న యొకడు మీకు ఎదురుగా వచ్చును; అతడు ప్రవేశించు ఇంటిలోనికి అతని వెంట వెళ్లి

11. నేను నా శిష్యులతో కూడ పస్కాను భుజించుటకు విడిది గది యెక్కడనని బోధకుడు నిన్నడుగుచున్నాడని యింటి యజమానునితో చెప్పుడి.

12. అతడు సామగ్రిగల యొక గొప్ప మేడగది మీకు చూపించును; అక్కడ సిద్ధ పరచుడని వారితో చెప్పెను.

13. వారు వెళ్లి ఆయన తమతో చెప్పినట్టు కనుగొని పస్కాను సిద్ధపరచిరి.

14. ఆ గడియ వచ్చినప్పుడు ఆయనయు ఆయనతోకూడ అపొస్తలులును పంక్తిని కూర్చుండిరి.

15. అప్పుడాయన నేను శ్రమపడకమునుపు మీతోకూడ ఈ పస్కాను భుజింపవలెనని మిక్కిలి ఆశపడితిని.

16. అది దేవుని రాజ్య ములో నెరవేరువరకు ఇక ఎన్నడును దాని భుజింపనని మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పి

17. ఆయన గిన్నె ఎత్తికొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించిమీరు దీనిని తీసి కొని మీలో పంచుకొనుడి;

18. ఇకమీదట దేవుని రాజ్యము వచ్చువరకు నేను ద్రాక్షారసము త్రాగనని మీతో చెప్పు చున్నాననెను.

19. పిమ్మట ఆయన యొక రొట్టె పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తు తులు చెల్లించి దాని విరిచి, వారి కిచ్చిఇది మీ కొరకు ఇయ్యబడుచున్న నా శరీరము; నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు దీనిని చేయుడని చెప్పెను.

20. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గిన్నెయు పట్టు కొనిఈ గిన్నె మీకొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తము వలన నైన క్రొత్త నిబంధన.
నిర్గమకాండము 24:8, యిర్మియా 31:31, యిర్మియా 32:40, జెకర్యా 9:11

21. ఇదిగో నన్ను అప్పగించు వాని చెయ్యి నాతోకూడ ఈ బల్లమీద ఉన్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 41:9

22. నిర్ణయింపబడిన ప్రకారము మనుష్యకుమారుడు పోవు చున్నాడుగాని ఆయన ఎవరిచేత అప్పగింపబడుచున్నాడో ఆ మనుష్యునికి శ్రమయని చెప్పెను.

23. వారుఈ పనిని చేయబోవువాడెవరో అని తమలో తాము అడుగుకొన సాగిరి.

24. తమలో ఎవడు గొప్పవాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుట్టగా

25. ఆయన వారితో ఇట్లనెను అన్యజనములలో రాజులు వారిమీద ప్రభుత్వము చేయుదురు; వారిమీద అధికారము చేయువారు ఉప కారులనబడుదురు.

26. మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొప్పవాడు చిన్నవానివలెను, అధిపతి పరిచారకుని వలెను ఉండవలెను.

27. గొప్పవాడెవడు? భోజనపంక్తిని కూర్చుండువాడా పరిచర్యచేయువాడా? పంక్తినికూర్చుండు వాడే గదా? అయినను నేను మీ మధ్య పరిచర్య చేయు వానివలె ఉన్నాను.

28. నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచి యున్నవారు మీరే;

29. గనుక నాతండ్రి నాకు రాజ్యమును నియమించినట్టుగా నా రాజ్యములో నా బల్లయొద్ద అన్నపానములు పుచ్చుకొని,

30. సింహాసనముల మీద కూర్చుండి ఇశ్రాయేలు పండ్రెండు గోత్రములవారికి మీరు తీర్పుతీర్చుటకై, నేనును మీకు రాజ్యమును నియమించుచున్నాను.

31. సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి గోధుమలవలె జల్లించుటకు మిమ్మును కోరుకొనెను గాని
ఆమోసు 9:9

32. నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన తరువాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచుమని చెప్పెను.

33. అయితే అతడు ప్రభువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళ్లుటకు సిద్ధముగా ఉన్నానని ఆయనతో అనగా

34. ఆయనపేతురూ, నీవు నన్నెరుగనని ముమ్మారు చెప్పు వరకు, నేడు కోడికూయదని నీతో చెప్పుచున్నాననెను.

35. మరియు ఆయనసంచియు జాలెయు చెప్పులును లేకుండ నేను మిమ్మును పంపినప్పుడు, మీకు ఏమైనను తక్కువాయెనా అని వారినడిగినప్పుడు వారుఏమియు తక్కువకాలేదనిరి.

36. అందుకాయన ఇప్పుడైతే సంచి గలవాడు సంచియు జాలెయు తీసికొని పోవలెను; కత్తి లేనివాడు తన బట్టనమ్మి కత్తి కొనుక్కొనవలెను;

37. ఆయన అక్రమకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను
యెషయా 53:12

38. అని వ్రాయబడిన మాట నాయందు నెరవేరవలసియున్నది; ఏలయనగా నన్నుగూర్చిన సంగతి సమాప్తమవుచున్నదని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

39. వారు ప్రభువా, ఇదిగో ఇక్కడ రెండు కత్తులున్నవనగా-చాలునని ఆయన వారితో చెప్పెను.

40. తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొప్పున ఒలీవలకొండకు వెళ్లగా శిష్యులును ఆయనవెంట వెళ్లిరి.

41. ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితోమీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు ప్రార్థనచేయుడని చెప్పి

42. వారి యొద్ద నుండి రాతివేత దూరము వెళ్లి మోకాళ్లూని

43. తండ్రీ, యీ గిన్నె నా యొద్దనుండి (తొలగించుటకు) నీ చితమైతే తొలగించుము; అయినను నా యిష్టముకాదు, నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక అని ప్రార్థించెను.

44. అప్పుడు పర లోకమునుండి యొకదూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరచెను.

45. ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట, నేల పడుచున్న గొప్ప రక్త బిందువులవలె ఆయెను.

46. ఆయన ప్రార్థన చాలించి లేచి తన శిష్యులయొద్దకు వచ్చి, వారు దుఃఖము చేత నిద్రించుట చూచి

47. మీరెందుకు నిద్రించు చున్నారు? శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు లేచి ప్రార్థన చేయుడని వారితో చెప్పెను.

48. ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచ్చిరి. పండ్రెండుమందిలో యూదా అన బడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముద్దు పెట్టుకొనుటకు ఆయనయొద్దకు రాగా

49. యేసు యూదా, నీవు ముద్దుపెట్టుకొని మనుష్యకుమారుని అప్పగించు చున్నావా అని వానితో అనగా

50. ఆయన చుట్టుఉన్న వారు జరుగబోవు దానిని చూచిప్రభువా, కత్తితో నరుకుదుమా అని ఆయనను అడిగిరి.

51. అంతలో వారిలో ఒకడు ప్రధానయాజకుని దాసుని కొట్టి, వాని కుడి చెవి తెగనరికెను.

52. అయితే యేసు ఈ మట్టుకు తాళుడని చెప్పి, వాని చెవి ముట్టి బాగుచేసెను.

53. యేసు తన్ను పట్టుకొనవచ్చిన ప్రధానయాజకులతోను దేవాలయపు అధిపతులతోను పెద్దలతోనుమీరు బందిపోటు దొంగ మీదికి వచ్చినట్టు కత్తులతోను గుదియలతోను బయలుదేరి వచ్చితిరా?

54. నేను అనుదినము మీచెంత దేవాలయములో ఉన్నప్పుడు మీరు నన్ను పట్టుకొనలేదు; అయితే ఇది మీ గడియయు అంధకార సంబంధమైన అధికారమును అనెను.

55. వారాయనను పట్టి యీడ్చుకొనిపోయి ప్రధాన యాజకుని యింటిలోనికి తీసికొనిపోయిరి. పేతురు దూర ముగా వారి వెనుక వచ్చుచుండెను.

56. అంతట కొందరు నడుముంగిట మంటవేసి చుట్టు కూర్చుండి నప్పుడు, పేతురును వారి మధ్యను కూర్చుండెను.

57. అప్పుడొక చిన్నది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూర్చుండుట చూచి అతని తేరిచూచివీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెప్పెను.

58. అందుకు పేతురు అమ్మాయీ, నేనతని నెరుగననెను.

59. మరి కొంత సేపటికి మరియొకడు అతని చూచినీవును వారిలో ఒకడవనగా పేతురు ఓయీ, నేను కాననెను.

60. ఇంచుమించు ఒక గడియయైన తరువాత మరియొకడు నిజముగా వీడును అతనితో కూడ ఉండెను, వీడు గలిలయుడని దృఢముగా చెప్పెను.

61. అందుకు పేతురు ఓయీ, నీవు చెప్పినది నాకు తెలియ దనెను. అతడింకను మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను.

62. అప్పుడు ప్రభువు తిరిగి పేతురు వైపు చూచెను గనుక పేతురు నేడు కోడి కూయకమునుపు నీవు ముమ్మారు నన్ను ఎరుగనందువని ప్రభువు తనతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకము చేసికొని

63. వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడ్చెను.

64. యేసును పట్టుకొనిన మనుష్యులు ఆయనను అపహసించి కొట్టి, ఆయన ముఖము కప్పి,

65. నిన్ను కొట్టిన వాడెవడో ప్రవచింపుమని ఆయనను అడిగిఒ ఆయనకు విరోధముగా ఇంకను అనేక దూషణ వచనములాడిరి.

66. ఉదయము కాగానే ప్రజల పెద్దలును ప్రధాన యాజకులును శాస్త్రులును సభకూడి, ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి

67. నీవు క్రీస్తువైతే మాతో చెప్పుమనిరి. అందుకాయన నేను మీతో చెప్పినయెడల మీరు నమ్మరు.

68. అదియుగాక నేను మిమ్మును అడిగినయెడల మీరు నాకు ఉత్తరము చెప్పరు.

69. ఇది మొదలుకొని మనుష్యకుమారుడు మహాత్మ్యముగల దేవుని కుడిపార్శ్వమున ఆసీనుడగునని వారితో చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1, దానియేలు 7:13

70. అందుకు వారందరు అట్లయితే నీవు దేవుని కుమారుడవా? అని అడుగగా ఆయన మీరన్నట్టు నేనే ఆయనను అని వారితో చెప్పెను.

71. అందుకు వారు మనకిక సాక్షులతో పని ఏమి? మనము అతని నోటిమాట వింటిమిగదా అని చెప్పిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
22:1 కొ.ని. సమయానికి పులియని రొట్టెల పండుగ... పస్కా పండుగ దాదాపు ర్యాయపదాలుగా మారిపోయాయి. యూదులకు పస్కా అనేది ఒక రాత్రి భోజనం. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు బానిసత్వంలో నుంచి బయటకు వచ్చే రోజున రాత్రిపూట పస్కా బలిపశువు రక్తాన్ని తమ ఇళ్ల ద్వార బంధాలకు పూసినప్పుడు సంహారదూత ఆ రక్తమున్న ఇళ్లను దాటిపోయాడు. అలా దాటివెళ్లిపోయిన సందర్భాన్ని ఇశ్రాయేలుకు గుర్తుచేసేదే ఈ పస్కా పండుగ (నిర్గమ 12:1-4; లేవీ 23:5). పులియని రొట్టెల పండుగ వారం రోజుల పాటు జరిగే పండుగ. పస్కా పండుగ పూర్తయిన తర్వాతి రోజు నుంచే ఇది
మొదలువుతుంది. ఇది ఇశ్రాయేలీయుల నిర్గమానికి గుర్తుగా ఉంది (నిర్గమ 12:14-20; లేవీ 23:6-8). మన కాలమానం ప్రకారం మార్చి లేదా ఏప్రిల్ నెలల్లో ఈ పండుగలు జరుగుతూ ఉంటాయి. 

22:2-6 ఈ మతనాయకులు (ప్రధానయాజకులు... శాస్త్రులు) యేసును ఏలాగు చంపింతుమని మార్గం కనుగొనడానికి తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రజల మధ్యలో ఆయనకున్న ఆదరణకు వాళ్లు భయపడ్డారు. అపొస్తలులలో ఒకడైన (6:14-16 నోట్సు చూడండి) ఇస్కరియోతు... యూదా సాతాను ప్రేరేపణ వలన, ధనాపేక్ష వలన యేసును అప్పగింపడానికి ఒప్పుకున్నప్పుడు వాళ్లకు ఒక పరిపూర్ణ అవకాశం దొరికింది. 

22:7 పస్కా పండుగ మొదలైన నాటి నుంచి పులియని రొట్టెల పండుగ ముగిసే సమయం వరకు పులిపిండి అంతా యూదుల ఇళ్లల్లో నుంచి తొలగించబడుతుంది. ఆవిధంగా చూస్తే పస్కా బలిపశువు వధింపబడిన రోజే పులియని రొట్టెల దినంగా పిలువబడేది. దేవాలయ ఆవరణంలో యాజకుల
ప్రాంగణంలో మధ్యాహ్నం మొదలుకొని సూర్యాస్తమయం వరకు గొర్రెలు వధింపబడేవి. శ్రమల వారంలో ఇది గురువారం. 

22:8-13 యేసు జయోత్సవ ప్రవేశ సమయంలో ఎక్కివచ్చిన గాడిద కోసం తన ఇద్దరి శిష్యులకు కనబడినట్లే ఇక్కడ కూడా యేసు మాటల ప్రభావం కనబడుతుంది. (19:30-34 నోట్సు చూడండి). దేవుడు పరిస్థితులను ముందే కూలంకషంగా ఎరిగినవాడు. నీళ్ల కుండ మోసికొనిపోవడం అనే పనిని సాధారణంగా స్త్రీలు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి పురుషుడు నీళ్లకుండ మోసికొని పోతుండం అనేది చాలా వింతైన సంఘటనగా కనబడుతుంది. యెరూషలేములోని చాలా ఇళ్లల్లో విడిది గదులుండేవి. నగరంలో పండుగను ఆచరించడానికి వచ్చిన అతిథులకూ, యాత్రికులకూ అద్దెకివ్వడానికి ఈ మేడ గదులను నిర్మించేవారు. ఇంటి బయటినుంచే నేరుగా ఈ విడిదిగదిలోకి చేరుకోవడానికి ప్రవేశం ఉండేది. ఇక్కడున్న మాటలను బట్టి చూస్తే ఈ గది యజమానికి యేసు తెలుసు అనీ, అతడు బహుశా యేసు శిష్యుడై ఉంటాడనీ అర్థమవుతుంది. 

22:14 సూర్యాస్తమయ సమయంలో పస్కావిందు మొదలయ్యేది. విందును ఆరగించడానికి ఉపక్రమించే వ్యక్తులు చిన్నపాటి కురచగా ఉండే మంచాలపై కూర్చుని వాళ్ల ముందుండే బల్లపై ఆనుకుని విందును భుజించేవాళ్లు. 

22:15-18 శ్రమ పడడానికి (సిలువ మరణానికి) ముందు యేసు తన శిష్యులతో ఈ పస్కాను భుజింపవలెనని మిక్కిలి ఆశపడ్డాడు. ఈ మాటను చెబుతూ ఆ తర్వాత జరుగబోయే సంఘటనలకు పస్కా సాదృశ్యపు వెలుగులో భాష్యం చెప్పమని యేసు వాళ్లను ప్రోత్సహించాడు. ఇక్కడ గిన్నె అనేది సాంప్రదాయక పస్కా విందు ఆచారంలో మొదటి లేదా రెండవ గిన్నె అయి వుంటుంది. 

22:19 కొత్త జ్ఞాపకార్ధమైన భోజనాన్ని (ప్రభురాత్రి భోజనాన్ని) స్థాపించడానికి పస్కా విందులో భాగమైన పులియని రొట్టెను యేసు ఎంచుకున్నాడు. ఆ రొట్టె ఆయన భౌతిక శరీరమునకు సూచనగా ఉంది. భోజన సమయంలో రొట్టె చీల్చబడినట్లుగా సిలువపై యేసు దేహం చీల్చబడుతుంది. తమ పాపాల నిమిత్తం మరణశిక్షకు పాత్రులైన పాపులందరికీ (మీకొరకు ఇయ్యబడుచున్న) ఆయన మరణం ప్రత్యామ్నాయంగా అందించబడుతుంది.

22:20 భోజనమైన తరువాత (బహుశా పస్కా విందు. ఆచారంలో ఉండే నాలుగు గిన్నెల్లో మూడవది) గిన్నెకు కొత్త జ్ఞాపకార్థమైన భోజనం ఒక కొత్త అర్థాన్ని ఇచ్చింది. ఈ గిన్నె క్రీస్తు రక్తమును సూచించేదిగా పేర్కొనబడింది. క్రీస్తు తన రక్తాన్ని అంతిమమైన అసలైన దేవుని గొర్రెపిల్లగా పాపాలకు వెలగా చిందింపబోతున్నాడు (యోహాను 1:29). క్రీస్తు చిందించిన రక్తానికి సంబంధించిన క్రొత్త నిబంధన గురించి ముందుగానే యిర్మీయా ప్రవచించాడు. (యిర్మీయా 31:31-34), సిలువపై యేసు మరణం ద్వారా అది ఆమోదించబడింది.

22:21-22 యేసును అప్పగించువానిగా యూదా దోషి (వ.3-6), అయితే అతని చర్యలు దేవుని ప్రణాళికలో భాగంగా దేవుని చేత నిర్ణయింప బడ్డాయి (ప్రణాళిక వేశాడు, నియమించాడు). చివరికి యేసు సిలువ ద్వారా అవి నెరవేరాయి (అపొ.కా. 2:23). 

22:23-24 ఇలాంటి వాదనే ఇంతకు ముందు యెరూషలేముకు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా జరిగింది. (9:46-48), శిష్యుల అపరిపక్వత గురించి లూకా పట్టుదలగా నిజాయితీగా రాశాడు. ప్రభువే స్వయంగా నిర్వహించిన పస్కావిందు అనే గొప్ప ఆధ్యాత్మిక అనుభవం తర్వాత, తమలో ఎవడు గొప్పవాడని వాళ్లు వాదించుకున్నారు. వాళ్లు ప్రతి విషయాన్ని అపార్థం చేసుకున్నారా? 

22:25-27 మత్తయి 20:25-28లో ఉన్న మాటలకూ, ఈ వచనాల్లోని మాటలకూ చాలా వైవిధ్యం ఉంది. గొప్పతనం గురించి అపొస్తలులు ఒక్కసారి కంటే ఎక్కువగానే వాదించుకున్నారని ఇది తెలియజేస్తుంది. లోకంలో గొప్పతనం అనేది అధికారంపైనా, సమాజంలో గుర్తింపు పైనా ఆధారపడి ఉంటుంది, అయితే ఆత్మ విషయాల్లో గొప్పతనానికి దీనత్వం, త్యాగం అవసరమని క్రీస్తు బోధించాడు. యేసే మనకు ఆదర్శం. ఎందుకంటే పరిచర్య చేయువానివలె ఆయన మన దగ్గరకు వచ్చాడు.

22:28-30 యేసు అనుభవించిన శోధనల (ఇవి సాధారణమైన శ్రమలు; రోమీయుల, యూదుల అధికారుల ముందు ఆయన అనుభవించబోతున్న శ్రమలు కావు)లో అపొస్తలులు ఆయనతో నిలిచియున్నారు. అందువల్ల రాబోయే రాజ్యములో యేసు వాళ్లకు నాయకత్వపు హక్కుల్నీ ఆధిక్యతల్నీ బహు మానంగా అనుగ్రహిస్తాడు. ఈ ఆధిక్యతల్లో రాజుతో సన్నిహిత సహవాసం, అంత్యకాలపు ఇశ్రాయేలు పై అధికారాలు ఉంటాయి (మత్తయి 19:28). 

22:31-34 అపొస్తలులకు నాయకునిగా, వాళ్ల పక్షంగా మాట్లాడే వ్యక్తిగా సీమోను పేతురును యేసు ఈ వచనాల్లో సంబోధించాడు. ఇక్కడ మీరు అనేది బహు వచనంలో ఉన్న సర్వనామం. ఈ పదం మొత్తం అపొస్తలులందరి గురించి ప్రస్తావిస్తుంది. సాతాను అపొస్తలుల నందరినీ గోధుమల్లా జల్లించాలని అనుకున్నాడు. గోధుమలను జల్లించడం అనేది చాలా కరుకైన చర్య. వాళ్లనందరినీ ఆధ్యాత్మిక నాశనానికి నడిపించేందుకు సాతాను వాళ్లను శోధించడానికి ప్రయత్నించాడని యేసు ఉద్దేశం. యేసును తృణీకరించేలా ఏదీ తనను బలవంతం చేయలేదని పేతురు. ఎదురు పలికాడు. అయితే యేసుకే సమస్తమూ బాగా తెలుసు. నీ మనస్సు తిరిగిన తర్వాత అనే మాటను బట్టి పేతురు యేసును తృణీకరించబడం తాత్కాలికమనీ, సంఘ చరిత్రలో అతడు కీలకపాత్ర పోషించనున్నాడనీ యేసుకు తెలుసు అని గ్రహించవచ్చు. 

22:35-38 నేను మిమ్మును పంపినప్పుడు గురించి 9:1-2,3-5 నోట్సు చూడండి. అపొస్తలులు తృణీకారాన్ని ఎదుర్కొంటారు కాబట్టి వాళ్లు తమ అవసరాలకు తగినట్లుగా (డబ్బు సంచితో, జాలితో) సిద్ధపడాలనీ తమను కాపాడుకోడానికి వీలుగా కత్తితో సిద్ధపడాలనీ యేసు నొక్కి చెప్పాడు. ఆ మాటకు ఎలాంటి ఆలోచనా లేకుండానే అపొస్తలులు తమను తాము ఆయుధధారులుగా చేసుకొని, యెషయా 53:12లో అక్రమకారుల గురించిన ప్రవచన నెరవేర్పుకు యేసుకు మార్గం సిద్ధం చేశారు. ఖడ్గం నిమిత్తం యేసు ఇచ్చిన పిలుపు కేవలం అలంకారప్రాయం అయి ఉంటుంది, అయితే తమ దగ్గర రెండు కత్తులున్నాయని అపొస్తలులు జవాబిచ్చారు. 

22:39-41 శ్రమల వారమంతా రాత్రివేళల్ని యేసు, అపొస్తలులూ ఒలీవల కొండ పైనే గడిపారు. (21:37). ఈ సంఘటన జరిగిన ప్రదేశం ఒక తోట అని యోహాను 18:1 చెబుతుంటే, మత్తయి 26:36 ఈ ప్రదేశాన్ని గెత్సెమనే అని పేర్కొన్నది. ఈ సందర్భంలో అపవాదిచేత శోధింపబడకుండా ఉండడానికి, వారు విశ్వాసంలో విఫలమవ్వకుండా ఉండడానికి ప్రార్ధనలో కొనసాగమని యేసు అపొస్తలులకు ఆదేశించాడు (లూకా 22:32). అప్పుడు యేసు తీవ్రమైన హింసను ఎదుర్కొనే సమయంలో అవసరమైన బలం కోసం ప్రార్ధనలో తండ్రిని కలుసుకున్నాడు. 

22:42 ఈ గిన్నె అనేది యేసు ఎదుర్కొనబోయే తీర్పునూ, సిలువపై అనుభవించబోయే మరణాన్ని సూచిస్తుంది (మత్తయి 20:22-23). దేవుణ్ణి తండ్రి అని సంబోధించమని యేసు తన శిష్యులకు ఉపదేశించాడు, అదేవిధంగా యేసు కూడా దేవుణ్ణి “తండ్రి” అని సంబోధించాడు (11:1-4 నోట్సు చూడండి). నీ చిత్తమైతే ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తొలగించు అనే మాట యేసుకు తాను ఎదుర్కోబోతున్న శ్రమ గురించి సంపూర్ణ అవగాహన ఉందనీ, సిలువ యొద్దకు వెళ్ళడమనే ఆలోచనతో ఆయన పోరాటం చేశాడని చూపిస్తుంది... ఆ పోరాటాన్ని దేవుని చిత్తమునకు అనుగుణంగా మలుచుకోవడానికి ఆయన తీర్మానించుకున్నాడు. అన్ని వేళల్లోనూ ఇదే ఆయన దృష్టిగా ఉండేది (యోహాను 6:38). 

22:43-44 రాబోయే శ్రమను తప్పించుకోడానికి యేసును తండ్రియైన దేవుడు అనుమతించడు (వ.42). కానీ ఆయనకు పరిచర్య చేయడానికి తండ్రి ఒక దేవదూతను పంపించాడు. అయితే ఇది యేసు వేదన తొలగించలేకపోయింది. ప్రార్థిస్తుండగా, ఆయన దేహం నుంచి చెమట రక్తం కారుతున్నట్లుగా నేలపై పడింది. "హెమటైడ్రోసిస్" అనే స్థితిని లూకా వివరిస్తున్నాడని కొందరు నమ్ముతున్నారు. విపరీతమైన ఆందోళనలో ఉన్నప్పుడు స్వేదం, రక్తం కలిసిపోవడమే "హెమటైడ్రోసిస్". అయితే లూకా ఉపయోగించిన భాష అలంకారికమైనదై ఉండవచ్చు. 

22:45-46 మానవ భౌతిక బలహీనత (ఆకలి, అలసట)లు ఆత్మసంబంధమైన బలహీనతకూ శోధనకూ నడిపిస్తాయి (వ.39-41 నోట్సు చూడండి). 

22:47-48 యేసు ఆ రాత్రి కచ్చితంగా ఎక్కడ గడపబోతున్నాడో ఎరిగిన (21:37-38 నోట్సు చూడండి) ఇస్కరియోతు యూదా ఆయన శత్రువులను ఆయనను బంధించడానికి నడిపించాడు. ఆ జనాలను గుంపు అని లూకా వర్ణించాడు. ఎందుకంటే వాళ్లు కత్తులు గుదియలు తీసుకొచ్చారు. బుగ్గపైన ముద్దు పెట్టుకోవడమనేది స్నేహితుల, కుటుంబసభ్యుల మధ్య సర్వసాధారణంగా పలకరించుకునే విధానం. ఆ విధంగా, మనుష్యకుమారుడైన యేసును అప్పగించడానికి యూదా ఆయనతో ఆయన శిష్యులతో తనకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు. 

22:49-51 కత్తిని ఉపయోగించడం గురించి అపొస్తలులకున్న మునుపటి అవగాహనా లోపం (వ.35-38 నోట్సు చూడండి) ఇప్పుడు తారాస్థాయికి చేరుకుంది. ప్రధాన యాజకుని దాసుని చెవిని నరికిన అపొస్తలుని పేరును లూకా తెలియచేయలేదు, కానీ యోహాను 18:10 ఆ అపొస్తలుడు పేతురని వెల్లడిచేసింది. యేసు తక్షణమే ఆ వ్యక్తి చెవిని బాగుచేసెను. తద్వారా ఆ గుంపు పేతురుపై దాడిచేసే ప్రమాదాన్ని ఆయన తప్పించాడు. 

22:52-53 యేసు నేరస్తునిగా (బందిపోటు దొంగ) పరిగణించబడడం వలన యెషయా 53:12 నెరవేరింది. (లూకా 22:35-38 నోట్సు చూడండి). తాను బంధింపబడే సమయం (ఇది మీ గడియ) గురించీ, స్థలం (దేవాలయములో కాదు) గురించీ యేసుకున్న పూర్వ అవగాహన సమస్తమూ దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారమే జరుగుతున్నదని సూచిస్తుంది. అదే సమయంలో ఆయనను బంధించే కార్యాన్ని నెరవేర్చడంలో అంధకారసంబంధమైన అధికారముతో (సాతాను, దయ్యాలతో) ప్రధాన యాజకులు... పెద్దలు ఏకీభవించారు. 

22:54. యేసు మొదటిగా అన్న ఇంటికి తీసుకొని పోబడ్డాడని యోహాను 18:13 చెబుతుంది. అన్న ఇంతకు ముందు ప్రధాన యాజకుడు. ప్రస్తుత ప్రధాన యాజకుడైన కయపకు ఇతడు మామ (3:2-3 నోట్సు చూడండి). గెత్సేమనే నుంచి దాదాపు అపొస్తలులందరూ పారిపోయారు. అయితే పేతురు వెనుదిరిగి, యేసును బంధించిన గుంపును అనుసరించడం మొదలు పెట్టాడు, అదే సమయంలో చీకటిలో సురక్షితమైన విధానంలో దూరముగా వెంబడించాడు. “మరొక శిష్యుడు” (బహుశా అపొస్తలుడైన యోహాను) కూడా అనుసరించాడని యోహాను 18:15 తెలియచేస్తుంది. 

22:55-62 సుమారు ఒక్క గడియ సమయంలో పేతురు 3 సంవత్సరాల శిష్యత్వాన్ని వదులుకున్నాడు. కొద్దిగంటల ముందే యేసు ఈ సంఘటన గురించి ప్రవచించాడు. (వ.31-34 నోట్సు చూడండి). పేతురు 3 సార్లు తృణీకరించిన తర్వాత కోడి కూసినప్పుడు యేసు వెనక్కి తిరిగి పేతురువైపు చూశాడు. వెంటనే యేసు చెప్పిన ప్రవచనం పేతురు... జ్ఞాపకము చేసికొని, అవమానభారంతో పశ్చాత్తాపపడి యేడ్చెను. యేసు ప్రధాన యాజకుని ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి (వ.54) వెలుపలి ప్రాంగణంలో ఉన్న పేతురు కళ్లలోకి చూసేందుకు వీలుగా ఒక కిటికీ గానీ గుమ్మం గానీ ఉండి ఉంటుంది.

22:63-65 యేసు అనుభవించిన ఘోరమైన అవమానం మత్తయి 26:67, మార్కు 14:65లో కూడా వివరించబడింది. 

22:66 న్యాయసభను నిర్వహించాలంటే మహాసభకు (యూదుల పరిపాలన యంత్రాంగం) ఉదయము వెలుతురు ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే నిందితునికి మరణశిక్షను విధించగలరు (అయితే ఆ మరణశిక్షను అమలు చేయాల్సింది మాత్రం రోమా ప్రభుత్వమే). పగటి పూట కోసం వాళ్లేందుకు ఎదురుచూశారో ఇది వివరిస్తుంది. అయితే పలువిధాలుగా యేసును విచారించిన విధానం చట్టవిరుద్ధం: (1) పండుగ రోజు (పస్కా పండుగ) ఉదయాన్నే ఎలాంటి విచారణ నిర్వహించకూడదు. (2) యేసు పక్షంగా వాదించే వ్యక్తుల్ని (న్యాయవాదుల్ని) నియమించలేదు. (3) మరణదండన విధించబడాల్సిన కేసుల్ని కనీసం రెండు రోజులు విచారించాలి, అయితే ఒక్కరోజునే మరణశిక్ష విధించబడింది. 

22:67-69 నువ్వు మెస్సీయవేనా? అని వాళ్లు అడిగిన ప్రశ్నకు యేసు సూటిగా జవాబు చెప్పలేదు. ఖాళీగా ఉన్న ఇశ్రాయేలు సింహాసనాన్ని అధిరోహించాలనే ఉద్దేశం తనకుందని రోమా ప్రభుత్వం అనుకోకూడదని యేసు ఆవిధంగా యుక్తిగా జవాబు చెప్పాడు. మహాసభ సభ్యుల నుంచి న్యాయమైన విచారణ జరుగుతుందని ఆయన ఆశించలేదు కాబట్టి పరలోకంలో అత్యున్నతమైన సింహాసనంపై (దేవుని కుడిపార్శ్వమున) వాళ్లందరికి పైగా న్యాయాధిపతిగా మనుష్యకుమారుడు ఉంటాడనీ, ఆ మనుష్యకుమారుడు తానేనని యేసు చెప్పుకున్నాడు. 

22-70-71 తానే మెస్సీయను అని ఇంతకు ముందు యేసు చెప్పిన మాటను మహాసభ అర్ధం చేసుకున్నది. అయితే ఎంతో సుస్పష్టమైన దేవదూషణను ఆయనచేత పలికించి ఆయనను పట్టుకోవాలని వాళ్లు అనుకున్నారు. నీవు దేవుని కుమారుడివా అని వారు అడిగినప్పుడు ఆయన నేనే ఆయనను అని చెప్పుకోవడమే ఆ దేవదూషణ అని వాళ్లు భావించారు. యేసు స్పందించిన విధానం నేటి చదువరులకు అస్పష్టంగా ఉండవచ్చు కానీ అక్కడున్న వారికి అది చాలా స్పష్టమైన ఒప్పుకోలుగా అర్థమయ్యింది. ఇది విన్న తర్వాత మరింత ఎక్కువమంది సాక్షులతో పనిలేదు అనే అభిప్రాయానికి వాళ్లు వచ్చారు. 


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |