Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 90 | View All

1. ప్రభువా, తరతరములనుండి మాకు నివాసస్థలము నీవే.

2. పర్వతములు పుట్టకమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుట్టింపకమునుపు యుగయుగములు నీవే దేవుడవు

3. నీవు మనుష్యులను మంటికి మార్చుచున్నావు నరులారా, తిరిగి రండని నీవు సెలవిచ్చుచున్నావు.

4. నీ దృష్టికి వేయి సంవత్సరములు గతించిన నిన్నటివలె నున్నవి రాత్రియందలి యొక జామువలెనున్నవి.
2 పేతురు 3:8

5. వరదచేత నైనట్టు నీవు వారిని పారగొట్టివేయగా వారు నిద్రింతురు. ప్రొద్దున వారు పచ్చ గడ్డివలె చిగిరింతురు

6. ప్రొద్దున అది మొలిచి చిగిరించును సాయంకాలమున అది కోయబడి వాడబారును.

7. నీ కోపమువలన మేము క్షీణించుచున్నాము నీ ఉగ్రతనుబట్టి దిగులుపడుచున్నాము.

8. మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొని యున్నావు నీ ముఖకాంతిలో మా రహస్యపాపములు కనబడు చున్నవి.

9. నీ ఉగ్రతను భరించుచునే మా దినములన్నియు గడిపితివిు. నిట్టూర్పులు విడిచినట్టు మా జీవితకాలము జరుపు కొందుము.

10. మా ఆయుష్కాలము డెబ్బది సంవత్సరములు అధికబలమున్న యెడల ఎనుబది సంవత్సరములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది త్వరగా గతించును మేము ఎగిరిపోవుదుము.

11. నీ ఆగ్రహబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన భయముకొలది పుట్టు నీ క్రోధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును?

12. మాకు జ్ఞానహృదయము కలుగునట్లుగా చేయుము మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము.

13. యెహోవా, తిరుగుము ఎంతవరకు తిరుగకయుందువు? నీ సేవకులను చూచి సంతాపపడుము.

14. ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మును తృప్తిపరచుము అప్పుడు మేము మా దినములన్నియు ఉత్సహించి సంతోషించెదము.

15. నీవు మమ్మును శ్రమపరచిన దినముల కొలది మేము కీడనుభవించిన యేండ్లకొలది మమ్మును సంతోషపరచుము.

16. నీ సేవకులకు నీ కార్యము కనుపరచుము వారి కుమారులకు నీ ప్రభావము చూపింపుము.

17. మా దేవుడైన యెహోవా ప్రసన్నత మా మీద నుండును గాక మా చేతిపనిని మాకు స్థిరపరచుము మా చేతిపనిని స్థిరపరచుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-90.. ఇశ్రాయేలీయులు తమ అపనమ్మకానికి శిక్షగా నలభై సంవత్సరాలు అరణ్య ప్రాంతంలో తిరిగిన కాలంలో వారు తమ అక్రమాలను, దేవుని శిక్షను ఒప్పుకొన్న తర్వాత తన అనుగ్రహాన్నీ, దీవెననూ పునరుద్దరించమని దేవుణ్ణి వేడుకుంటూ మోషే రాసిన కీర్తన.
శీర్షిక: మోషే చేసిన ప్రార్ధన అనే పేరుతో ఏ ఇతర కీర్తన లేదు. హెబ్రీ మూలం మోషేను ఈ కీర్తన రచయితగా పేర్కొంటుంది. లేదా ఇది మోషే దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబించే కీర్తన అని సూచిస్తుండవచ్చు (కీర్తన 72 శీర్షిక నోట్సు చూడండి),

90:1-2 ఇశ్రాయేలు చరిత్ర ఆద్యంతం యెహోవా తన ప్రజల భౌతికజీవనం కోసం అవసరమైనవన్నీ ఇచ్చాడు, ఆధ్యాత్మిక జీవితం కోసం పరిశుద్ధ స్థలం ఏర్పాటయ్యేలా చేశాడు. కీర్తనకారుడు దేవుని విశ్వాస్యతకు మూలం ఆయనలోని మార్పులేని స్వభావమేనని నొక్కి వక్కాణించాడు. దేవుణ్ణి సూచిస్తూ చెప్పే పుట్టుకకు సంబంధించిన ఏ సూక్ష్మద్దేశమైనా (పుట్టింపక మునుపు) ఆయన నెల్లప్పుడూ సృష్టికర్తగా సర్వశక్తుడైన తండ్రిగా నొక్కి చెబుతుంది (కొలస్సీ 1:15-17).

90:2 యుగ యుగములు. ఈ పదాలు ఆద్యంతాలు లేని దేవుని శాశ్వత ఉనికిని తెలియజేస్తున్నవి. యుగయుగములు (హెబ్రీ. ఓలామ్) అంటే ఆయన కాలపరిమితి అంతం లేనిది అని అర్థం (48:14; ఆది 21:33; యోబు 10:5; 36:26తో పోల్చండి). 

90:3 సృష్టి మీద సర్వాధిపత్యం గల దేవునికి సర్వజీవుల జీవన్మరణాల మీద సైతం సర్వాధిపత్యం ఉంది. నరులారా అనే పిలుపు ఆదాము నుండి ఉద్భవించిన యావత్ మానవజాతిని సూచిస్తున్నది. (8:5). ఈ కీర్తన మనుషుల పరిమితత్వానికి, దేవుని అనంతత్వానికి మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తెలియజేస్తున్నది.

90:4 దేవుడు కాలగతులకు అతీతుడు. వేయి సంవత్సరములు అనంతమైన సంఖ్యను సూచిస్తుంది. 

90:5-6 నీవు వారిని పారగొట్టివేయగా అనే మాటలకు "నీవు వారిని అడ్డుకున్నావు అని అక్షరార్థం. గడ్డి మానవజాతి క్షణభంగురమైందనీ, క్లుప్తమైందనీ తెలియజేసే పా.ని.లోని అలంకారిక దృష్టాంత పదం (103:15-16; యెషయా 40:6-8; యాకోబు 1:9-11). 

90:7-9 రహస్య పాపములు అంటే రహస్యంగా చేసిన - అతిక్రమణలు కావచ్చు. లేదా పాపాలుగా గుర్తించలేక పోయినవి కావచ్చు (19:13), అయితే దేవునికి మరుగైనదేదీ లేదు కాబట్టి, మనుషులు చేసే దోషములన్నీ ఆయనకు స్పష్టంగా తెలుసు. 

90:10 డెబ్బది లేదా ఎనుబది సంవత్సరాలు మానవుల సగటు జీవితకాలం; మంచి ఆహారపుటలవాట్లు, ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ మరికొంత కాలం జీవించేలా చేయగలవు.
అయినను వాటి వైభవము - ఈ మాటలు ఈ శరీరంలో ఉన్నంతకాలం దైనందిన జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టాల్ని సూచిస్తున్నాయి. అయితే వ.14-15 నోట్సు చూడండి. 

90:11 ఎవరికి తెలియును అంటే ఎవరు గ్రహించగలరు" అని అక్షరార్థం (2సమూ 12:22; సామె 24:22; ప్రసంగి 3:21; 6:12; యోనా 3:9), దేవుని మార్గాలు అగమ్యగోచరమైనవి కాబట్టి ఆయన నిగూఢత కీర్తనకారున్ని కలవరపెట్టింది.

90:12 మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము. భూమి మీద మన ఆయుష్కాలం అధికంగా డెబ్బయి నుండి ఎనభై సంవత్సరాలు (వ.10 తో పోల్చండి), దీనిని నిత్యత్వంతో పోలిస్తే ఇది క్షణికమైనది మాత్రమే. దేవుడు మన కనుగ్రహించిన ప్రతి రోజునూ మనం ఎలా ఉపయోగించాలో తెలిపే వివేకం గల హృదయాన్ని దయచేయమని ప్రార్ధన చేయాలి (39:4తో పోల్చండి). రాబోయే జీవితానికి సిద్ధపాటు చేసుకొనేదే ఈ జీవితం. నమ్మకమైన మన సేవద్వారా మన కోసం, మన కుటుంబాల కోసం, ఇతరుల కోసం ఏమి చేయాలని దేవుడు కోరుతున్నాడో మనం గ్రహించాలి. ఈ లోకం విడిచి మనం పరలోకానికి చేరినప్పుడు ఇక్కడ ఎలా జీవించాం, లేక ఎలా జీవించలేదో అదంతా దేవుడు. విలువకడతాడు. అంటే ఎంతకాలం అనే దాని నిడివి కాక, దాని బరువు లేక విలువ ఎంతో లెక్కిస్తాడు. దానిని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం జ్ఞానం కలిగి, దేవుని యెడల భయభక్తులు గలిగిన హృదయం కోసం.. (వ. 11), మన జీవితాల్లో ఆయన కోసం మనం చేసే పనిలో దైవానుగ్రహం కోసం (వ.13-17) మనం ప్రార్థన చేయాలి. 

90:13 యెహోవా సకలజీవకోటి తిరిగి (హెబ్రీ. షువ్) మట్టికి చేరుకొనేలా చేస్తున్నాడు (వ.3). అయితే తన ప్రజలవైపు తిరుగుము అని కీర్తనకారుడు దేవుణ్ణి వేడుకుంటున్నాడు. ఎంతవరకు - 13:1-2 నోట్సు చూడండి.

90:14-15 అవసరమైన వాటిని దేవుడు ఇవ్వడం, ప్రార్థనకు - జవాబు రావడం ఉదయకాలంలో జరుగుతాయనే భావన పూర్వకాలం నుండి ఉన్నదే (88:13). శ్రమ లేని జీవితం ఉంటుందని కీర్తనకారుడు ఎదురు చూడడంలేదు గానీ, శ్రమనెంత కాలం అనుభవించడం జరిగిందో, రానున్న రోజుల్లో అంతకాలం దీవెన(సంతోషకరంగా ఉండేలా అనుగ్రహించమని యెహోవాను అడుగుతున్నాడు. కడగండ్లు, కష్టాలు లేని జీవితం స్వీయసామర్థ్యంపై నమ్మకముంచే వైఖరికి నడిపించి, దేవుని మీద ఆధారపడకుండా చేస్తుంది (సామె 30:8-9).


90:16-17 దేవుని ప్రజలనుభవించే ఆశీర్వాదాలు ఆయన విశ్వాస్యతకు దృశ్యరూప సాక్ష్యాలు. మా చేతిపనిని మాకు స్థిరపరచుము అనే ఈ మాటలు ఇశ్రాయేలీయులు వారి జీవనం కోసం తమ వంతు పని చేయాలనీ, వారి కృషి ఫలించడానికి దేవుని సమకూర్పుకూ మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉందనీ సూచిస్తున్నాయి. 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |