Amos - ఆమోసు 7 | View All

1. కడవరి గడ్డి మొలుచునప్పుడు ప్రభువైన యెహోవా మిడుతలను పుట్టించి దర్శనరీతిగా దానిని నాకు కనుపర చెను; ఆ గడ్డి రాజునకు రావలసిన కోత అయిన తరువాత మొలిచినది.

2. నేలను మొలిచిన పచ్చికయంతయు ఆ మిడుతలు తినివేసినప్పుడు ప్రభువైన యెహోవా, నీవు దయచేసి క్షమించుము, యాకోబు కొద్ది జనముగల వాడు, అతడేలాగు నిలుచును? అని నేను మనవిచేయగా

3. యెహోవా పశ్చాత్తాపపడి అది జరుగదని సెలవిచ్చెను.

4. మరియు అగ్నిచేత దండింపవలెనని అగ్ని రప్పించి ప్రభువైన యెహోవా దానిని దర్శనరీతిగా నాకు కను పరచెను. అది వచ్చి అగాధమైన మహా జలమును మింగివేసి, స్వాస్థ్యమును మింగ మొదలుపెట్టినప్పుడు

5. ప్రభువైన యెహోవా, యాకోబు కొద్ది జనముగల వాడు, అతడేలాగు నిలుచును? మాని వేయుమని నేను మనవిచేయగా

6. ప్రభువైన యెహోవా పశ్చాత్తాపపడి అదియు జరుగదని సెలవిచ్చెను.

7. మరియయెహోవా తాను మట్టపుగుండు చేత పట్టు కొని గుండు పెట్టి చక్కగా కట్టబడిన యొక గోడమీద నిలువబడి ఇట్లు దర్శనరీతిగా నాకు కనుపరచెను.

8. యెహోవాఆమోసూ, నీకు కనబడుచున్నదేమని నన్నడుగగానాకు మట్టపుగుండు కనబడుచున్నదని నేనంటిని. అప్పుడు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా నా జనులగు ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను మట్టపుగుండు వేయ బోవుచున్నాను. నేనికను వారిని దాటిపోను

9. ఇస్సాకు సంతతివారు ఏర్పరచిన ఉన్నతస్థలములు పాడైపోవును, ఇశ్రాయేలీయుల ప్రతిష్ఠితస్థలములు నాశమగును. నేను ఖడ్గము చేత పట్టుకొని యరొబాము ఇంటివారిమీద పడుదును.

10. అప్పుడు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజ్యా ఇశ్రాయేలురాజైన యరొబామునకు వర్తమానము పంపిఇశ్రా యేలీయులమధ్య ఆమోసు నీ మీద కుట్ర చేయు చున్నాడు;

11. యరొబాము ఖడ్గముచేత చచ్చుననియు, ఇశ్రాయేలీయులు తమ దేశమును విడిచి చెరలోనికి పోవుదురనియు ప్రకటించుచున్నాడు; అతని మాటలు దేశము సహింపజాలదు అని తెలియజేసెను.

12. మరియఅమజ్యా ఆమోసుతో ఇట్లనెను దీర్ఘదర్శీ, తప్పించుకొని యూదాదేశమునకు పారి పొమ్ము; అచ్చటనే బత్తెము సంపాదించుకొనుము అచ్చటనే నీ వార్త ప్రకటించుము;

13. బేతేలు, రాజుయొక్క ప్రతిష్ఠిత స్థలము రాజధాని పట్టణమై యున్నందున నీ వికను దానిలో నీ వార్త ప్రకటనచేయ కూడదు.

14. అందుకు ఆమోసు అమజ్యాతో ఇట్లనెను నేను ప్రవక్తనైనను కాను, ప్రవక్త యొక్క శిష్యుడనైనను కాను, కాని పసులకాపరినై మేడి పండ్లు ఏరుకొనువాడను.

15. నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా నన్ను పిలిచినీవు పోయి నా జనులగు ఇశ్రాయేలువారికి ప్రవచనము చెప్పుమని నాతో సెల విచ్చెను.

16. యెహోవా మాట ఆలకించుముఇశ్రాయేలీ యులను గూర్చి ప్రవచింపకూడదనియు ఇస్సాకు సంతతి వారిని గూర్చి మాట జారవిడువకూడదనియు నీవు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నావే.

17. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమన గానీ భార్య పట్టణమందు వేశ్యయగును, నీ కూమారులును కుమార్తెలును ఖడ్గముచేత కూలుదురు, నీ భూమి నూలుచేత విభాగింపబడును, నీవు అపవిత్రమైన దేశమందు చత్తువు; అవశ్యముగా ఇశ్రాయేలీయులు తమ దేశము విడిచి చెరగొనబడుదురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
7:1-8:3 ఈ భాగంలో నాలుగు దర్శనాలున్నాయి. (మిడతలు, 7:1-3; అగ్ని, 7:4-6; మట్టపుగుండు, 7:7-9; వేసవికాలపు పండ్లగంప, 8:1-3), మూడు, నాలుగు దర్శనాల మధ్య ఆమోసుకు, బేతేలులోని బలిపీఠానికి ప్రధాన యాజకుడైన అమజ్యాకు మధ్య జరిగిన సంవాదం ఉంది. 

7:1-3 బైబిల్లో మిడుతలు దేవుని ఉగ్రతకు సామాన్య సూచనగా ఉన్నాయి. ఐగుప్తు మీదికి వచ్చిన తెగుళ్ళలో మిడతల దాడి ఒకటి (నిర్గమ 10:1-19). యోవేలు 1 అధ్యా. లో యూదా మీదికి వచ్చిన మిడతల తెగులు, యెహోవా దినానికి సూచన అయ్యింది. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు మీదికి మిడతల తెగులు రాలేదు కాని ఆమోసు దాన్ని దర్శనంలో మాత్రమే చూశాడు. అతడు చేసిన విన్నపాలకు దేవుడు జాలిపడడం వలన ఆ మిడతల తెగులు రాలేదు. 

7:3 ఇక్కడ, వ.6లో యెహోవా పశ్చాత్తాపపడి అన్నమాట, కొందరు పాఠకులను ఆందోళనకు, గందరగోళానికి గురిచేస్తుంది. ఎందుకంటే అది దేవుడు తన మనస్సు మార్చుకున్నాడనే భావమిస్తుంది. ఇదే మాట నిర్గమ 32:14లో, ఇశ్రాయేలీయులను నాశనం చేసి, మోషే సంతానం నుండి ఒక కొత్త దేశాన్ని చేస్తానని యెహోవా ప్రకటించినపుడు, మోషే ఆయనకు విజ్ఞాపనచేయగా ఆయన సంతాపపడ్డాడు అని ఉపయోగించాడు. సర్వజ్ఞానియైన దేవుడు తన మనసు మార్చుకోవడం ఏమిటని పాఠకులు ఆశ్చర్యపోతారు. ఇక్కడ రెండు పొరపాట్లు చేయకూడదు- మొదటిది, దేవునికి తెలియని సంఘటనలు భవిష్యత్తులో జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దేవుడు సర్వజ్ఞాని కాడు అనుకోవడం. రెండవది, దేవుడు పశ్చాత్తాపపడడం కేవలం నాటకం అని. నిజానికి ఆమోసు, మోషే చేసిన విజ్ఞాపనలు దేవుని ప్రణాళికను ఏమీ మార్చలేదని అనుకోవడం. సందేహం లేదు. దేవుడు పూర్తిగా సర్వజ్ఞాని, ఆయనకు మనం చేసే ప్రార్థనలు కూడా ప్రాధాన్యత కలిగినవే. ఇవి మనకు మర్మంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఈ రెండూ సత్యాలే. మరొక విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు “పశ్చాత్తాపపడడం” అనే విషయంలో ఆమోసు, మోషేవంటి ప్రార్ధనాపరుల విజ్ఞాపనకు తాను మనస్సు మార్చుకుంటానని కూడా దేవునికి ముందే తెలుసు.

7:4-6 అగ్ని దర్శనం, భయంకరమైన, సమస్తాన్ని నాశనంచేసే కరువుకు సాదృశ్యం కావచ్చు. దేశం అప్పటికే పాక్షికమైన కరువు ఎదుర్కొన్నదని (4:7-8) ఆమోసు చెప్పాడు, కాని ఈ కరువు భూమిని ఎడారిలా మార్చేసినంత భయంకరమైందిగా కనిపిస్తుంది. కాని ఆమోసు చేసిన విజ్ఞాపన వలన అది ఆగిపోయింది. 

7:7-8 మట్టపుగుండు అనే మాట సందిగ్ధమైన తర్జుమా; ఆ హెబ్రీ మాటకు అసలైన అర్థం తెలీదు. ఇశ్రాయేలీయులు వంకరగా ఉన్నారని చూపడానికి దేవుడు ఒక మట్టపుగుండును తీసుకురాబోతున్నాడు. పాపాన్ని వెలుగులోకి తేవడానికి ధర్మశాస్త్రం చేసే పనికి ఇది ఒక సూచన కావచ్చు (రోమా 7:7). మట్టపుగుండుతో చూసినప్పుడు సరిగా లేని గోడను కూల్చివేస్తారు. 

7:9 ఉన్నత స్థలములు అని చెప్పినవి, బేతేలు, గిల్లాలు, బెయేరైబా, షోమ్రోను, దానులో ఉన్న ప్రతిష్ఠిత స్థలములు కావచ్చు. ఇక్కడ, వ.16లోని ఉత్తర రాజ్యాన్ని పేర్కొనడానికి "ఇస్సాకు" అని వాడడం ప్రత్యేకంగా ఉంది. ఇస్సాకు బెయేరైబా దగ్గర ఆరాధించాడు కాబట్టి ఇలా వాడి ఉండొచ్చు. క్రీ.పూ. 753లో రెండవ యరొబాము కుమారుడైన జెకర్యా హత్యతో ఆ యింటివారి చరిత్ర ముగిసింది. 

7:10-17 ఈ భాగంలో ఆమోసు అమజ్యాను ఎదుర్కొనే ఘట్టం వరుస దర్శనాలకు ఆటంకం కలిగించింది. అమజ్యా ఇశ్రాయేలీయుల రాజ్య పాలనావ్యవస్థకు ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు. ఇతడు ఆమోసును ఒక కుహనా మేథావిగా లేక యరొబాము రాజుపై కుట్రపన్నేవాడుగా భావించాడు. చిత్రంగా ఆమోసును అతడు దీర్ఘదర్శి (దర్శనాలు చూచేవాడు; వ.12) అని పిలుస్తున్నాడు. ఆమోసు నిజంగానే దేవునినుండి దర్శనాలు పొందినవాడనీ, అతడు నిజమైన దీర్ఘదర్శి అనీ సందర్భం చెబుతుంది. పైగా ఆమోసు ఇశ్రాయేలుకు, రాజుకు విరోధంగా కుట్ర పన్నాడని అమజ్యా నేరారోపణ చేస్తున్నాడు (వ.10), కాని నిజానికి ఆమోసు ఇశ్రాయేలు కోసం విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు (వ.2,5). 

7:14 "నేను ప్రవక్తనైనను కాను" అనే మాటలకు హెబ్రీ భాష అస్పష్టం. ఇది భూతకాలం కావచ్చు, లేక వర్తమానకాలం కూడా కావచ్చు. వర్తమాన, భూతకాలాలు రెండూ దీనికి సరిపోతాయి. ఒక విధంగా, దేవుడు అతణ్ణి పిలిచి ఒక సందేశం ఇచ్చేవరకు (వ. 15) ఆమోసు ప్రవక్త కాదు. మరొక విధంగా, అమజ్యా ఆరోపించినట్టు ఆమోసు స్వలాభం కోసం సందేశాలను అందించే జీతగాడు (వ. 12) కాదు. తన జీవనోపాధి కోసం ఆమోసు పశువుల కాపరిగా పనిచేసి సంపాదించుకున్నాడు గానీ ప్రవచించడం ద్వారా కాదు. 
మేడిపండ్లు సరిగ్గా పండాలంటే వాటిపైన గీరాలి లేక వాటిని విడదీయాలి. అలా పండ్లు విడగొట్టడం ఆమోసు వృత్తి కావచ్చు. అయితే ఆ పనిని అతడు రోజువారీ కూలీగా చేసే పేదవాడో లేక అతనికి ఒక మేడిపండ్ల తోట ఉన్నదో మనకు తెలియదు. 


Shortcut Links
ఆమోసు - Amos : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |