Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 9 | View All

1. నేను స్వతంత్రుడను కానా? నేను అపొస్తలుడను కానా? మన ప్రభువైన యేసును నేను చూడలేదా? ప్రభువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా?

2. ఇతరులకు నేను అపొస్తలుడను కాకపోయినను మీమట్టుకైనను అపొస్తలుడనై యున్నాను. ప్రభువునందు నా అపొస్తలత్వ మునకు ముద్రగా ఉన్నవారు మీరే కారా?

3. నన్ను విమర్శించువారికి నేను చెప్పుసమాధానమిదే.

4. తినుటకును త్రాగుటకును మాకు అధికారము లేదా?

5. తక్కిన అపొస్తలులవలెను, ప్రభువుయొక్క సహోదరులవలెను, కేఫావలెను విశ్వాసురాలైన భార్యను వెంటబెట్టుకొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా?

6. మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బర్నబాయు మాత్రమే అధికారము లేని వారమా?

7. ఎవడైనను తన సొంత ఖర్చు పెట్టుకొని దండులో కొలువు చేయునా? ద్రాక్షతోటవేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మంద పాలు త్రాగనివాడెవడు?

8. ఈ మాటలు లోకాచారమును బట్టి2 చెప్పుచున్నానా? ధర్మశాస్త్రముకూడ వీటిని చెప్పు చున్నదిగదా?

9. కళ్లము త్రొక్కుచున్న యెద్దు మూతికి చిక్కము పెట్టవద్దు అని మోషే ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడియున్నది. దేవుడు ఎడ్లకొరకు విచారించుచున్నాడా?
ద్వితీయోపదేశకాండము 25:4

10. కేవలము మనకొరకు దీనిని చెప్పుచున్నాడా? అవును, మనకొరకే గదా యీ మాట వ్రాయబడెను? ఏలయనగా, దున్నువాడు ఆశతో దున్నవలెను, కళ్లము త్రొక్కించువాడు పంటలో పాలుపొందుదునను ఆశతో త్రొక్కింపవలెను.

11. మీకొరకు ఆత్మసంబంధమైనవి మేము విత్తియుండగా మీవలన శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొప్ప కార్యమా?

12. ఇతరులకు మీ పైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు ఎక్కువ కలదు గదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; క్రీస్తు సువార్తకు ఏ అభ్యంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అన్నిటిని సహించుచున్నాము.

13. ఆలయకృత్యములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము చేయుచున్నా రనియు, బలిపీఠమునొద్ద కనిపెట్టుకొనియుండువారు బలి పీఠముతో పాలివారై యున్నారనియు మీరెరుగరా?
లేవీయకాండము 6:16, లేవీయకాండము 6:26, సంఖ్యాకాండము 18:8, సంఖ్యాకాండము 18:31, ద్వితీయోపదేశకాండము 18:1-3

14. ఆలాగున సువార్త ప్రచురించువారు సువార్తవలన జీవింపవలెనని ప్రభువునియమించియున్నాడు.

15. నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వ్రాయనులేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరర్థకము చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు.

16. నేను సువార్తను ప్రకటించు చున్నను నాకు అతిశయకారణములేదు. సువార్తను ప్రకటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియున్నది. అయ్యో, నేను సువార్తను ప్రకటింపక పోయినయెడల నాకు శ్రమ.
యిర్మియా 20:9

17. ఇది నేనిష్టపడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. ఇష్టపడకపోయినను గృహనిర్వాహకత్వము నాకు అప్పగింపబడెను.

18. అట్లయితే నాకు జీతమేమి? నేను సువార్తను ప్రకటించునప్పుడు సువార్తయందు నాకున్న అధికారమును పూర్ణముగా వినియోగ పరచుకొనకుండ సువార్తను ఉచితముగా ప్రకటించుటయే నా జీతము.

19. నేను అందరి విషయము స్వతంత్రుడనై యున్నను ఎక్కువమందిని సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని నన్ను నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని.

20. యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె ఉంటిని. ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని.

21. దేవుని విషయమై ధర్మశాస్త్రము లేనివాడను కాను గాని క్రీస్తు విషయమై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధర్మశాస్త్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు ధర్మశాస్త్రము లేనివారికి ధర్మశాస్త్రము లేనివానివలెఉంటిని.

22. బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రక్షింపవలెనని అందరికి అన్నివిధముల వాడనైయున్నాను.

23. మరియు నేను సువార్తలో వారితో పాలివాడనగుటకై దానికొరకే సమస్తమును చేయుచున్నాను.

24. పందెపు రంగమందు పరుగెత్తువారందరు పరుగెత్తుదురుగాని యొక్కడే బహుమానము పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలె మీరు బహుమానము పొందునట్లుగా పరుగెత్తుడి.

25. మరియు పందెమందు పోరాడు ప్రతివాడు అన్ని విషయములయందు మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉన్నాము.

26. కాబట్టి నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెత్తు వాడనుకాను,

27. గాలిని కొట్టినట్టు నేను పోట్లాడుట లేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు ప్రకటించిన తరువాత నేనే భ్రష్టుడనై పోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొట్టి, దానిని లోపరచుకొనుచున్నాను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
9:1-2 తన అపొస్తలిక అధికారాన్ని ప్రశ్నించినవారికి (“విమర్శించువారికి" వ. 3) పౌలు తన జవాబును అలంకారంగా చెబుతున్నాడు. 

9:3-6 మిగిలిన అపొస్తలులవలె (1) తన అపొస్తలిక పరిచర్య కోసం జీతం పొందడం, (2) విశ్వాసియైన భార్యను వెంటబెట్టుకుని ప్రయాణించడం, (3) పరిచర్య కోసం. పూర్తిగా సమర్పించుకుని, బయటిపని చేయడం మానివేయడానికి అపొస్తలునిగా పౌలుకు కూడా “హక్కులు ఉన్నాయి. అయితే ఆ హక్కులను వాడుకోవడానికి పౌలు ఎన్నడూ ఇష్టపడలేదు (ఉదా. అపొ.కా.18:1-3; 20:33-35; ఫిలిప్పీ 4:14-17). 

9:7 అపొస్తలులు- వస్తు సంబంధమైన వనరులు పొందడానికి హక్కుగలిగి వున్నారు అనే తన వాదనను సాధారణ జీవితం నుండి పౌలు ఉదహరించాడు. 

9:8-11 తనకు జీతం పుచ్చుకునే హక్కు ఉన్నది అని నిరూపించడానికి పౌలు ఎక్కువనుండి తక్కువకు అనే వాదనా పద్ధతి ఉపయోగించాడు. అతడు కొరింథీయులకు ఆత్మ సంబంధమైనవి (గొప్పవి) ఇచ్చాడు కాబట్టి వాటికి బదులుగా అతడు శరీర సంబంధమైన ఫలములు (తక్కువ స్థాయివి) వారినుండి పొందవచ్చు కదా.

9:12 ఇప్పుడు పౌలు తక్కువనుండి ఎక్కువకు అనే వాదన నుపయోగిస్తూ తన మనుగడ కోసం జీతం పుచ్చుకోవడం సమర్ధనీయమే అంటున్నాడు. ప్రస్తుతం కొరింథీయుల మధ్య ప్రయాసపడుతున్నవారు జీతాలు పుచ్చుకుంటుంటే, అసలు సంఘాన్ని స్థాపించినవాడు ఇంకెంత పొందాలి? సంఘం అతనికి సహాయం చేయడం లేదు కాబట్టి పౌలు వాడుకలో ఉన్న క్రమాన్ని పాటించుట లేదు అన్నవారికి (2కొరింథీ 10; 12తో పోల్చండి), జవాబుగా తాను క్రీస్తు సువార్తకు ఏ అభ్యంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై తన వేతనానికి సంబంధించిన హక్కును వదులుకున్నానని పౌలు ప్రకటించాడు. 

9:13 పౌలు ఈ అంశాన్ని మోషే ధర్మశాస్త్రం నుండి ఎత్తి చూపి సమర్ధించాడు. 

9:14 ప్రభువు నియమించి యున్నాడు అనే మాటలు బహుశా లూకా 10:4-8 ని సూచిస్తుండవచ్చు. అక్కడ యేసు అనేక విషయాలు మాట్లాడుతూ “(సువార్త) పనివాడు జీతమునకు పాత్రుడు” అని అన్నాడు.

9:15 పౌలు చెప్పాలనుకున్న చివరి విషయం ఇదే. అతనికి ఆ హక్కులు ఉన్నప్పటికీ, సువార్త నిమిత్తం అతడు వాటిని వదులుకున్నాడు. 

9:16-17 సువార్తను ప్రకటింపవలసిన భారము నా మీద మోపబడియున్నది అనే మాటలు దమస్కు దగ్గర పౌలు “ఏర్పరచుకొనిన సాధనం” (అపొ.కా.9:15) గా పిలవబడడాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది. సువార్త సందేశాన్ని జనాంగాలకు ప్రకటించాల్సిన గృహనిర్వాహకత్వం అతనికి అప్పగించబడింది
(1కొరింథీ 4:1). ఈ పరిచర్యను పౌలు ఒక వృత్తిలా ఎంచుకోలేదు. దేవుడే దానిని అతనికోసం ఎన్నిక చేశాడు.


9:18 తనకు అప్పగించబడిన పనిని నెరవేర్చడానికి తాను క్రీస్తుకు బానిసనని పౌలు భావించాడు (రోమా 1:1). సువార్తను ప్రకటించడానికి తన బాధ్యతయే అతనికి జీతం. అందులో అతడు ఎంత సంతోషం పొందాడంటే, దానినుండి అతడు ఎలాంటి లాభం ఆశించలేదు. . 9:19 పౌలు అందరి విషయము స్వతంత్రుడై యున్నను (వ.1తో పోల్చండి) తనను తాను అందరికీ దాసునిగా చేసుకున్నాడు. ఎక్కువ మందిని సంపాదించుకొనుటకై అతడలా చేశాడు. 

9:20-22 "తనను తాను దాసుని"గా చేసుకోవడం అనేది, పౌలు యూదులు, అన్యజనులను ఒకేరీతిగా చేర్చుకుని, సంస్కృతి సంప్రదాయాల ఆటంకం లేకుండా వారితో నేరుగా సువార్తను పంచుకోగలిగేలా చేసింది. సువార్త సాక్ష్యం యూదుల ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా వ్యాప్తి చేయడానికి అతడు తిమోతికి సున్నతి చేయించినపుడు (తిమోతి తల్లి యూదురాలు) ఈ స్వేచ్ఛను ఉదాహరణగా చూపాడు (అపొ.కా. 16:3), ధర్మశాస్త్రము లేని అన్యజనుల మధ్య, అతడు తన హక్కులను వదులుకొని సువార్తను మరింతగా ముందుకు సాగేటట్లు చూశాడు. ఉదాహరణకు “ధర్మశాస్త్రము లేనివారు" అభ్యంతరపడతారేమోనని అతడు జీతం తీసుకోలేదు. ధర్మశాస్త్రము లేనివాడను కాను గాని క్రీస్తు విషయమై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవాడను అనే మాటలు దేవుని ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం జీతం తీసుకోవడానికి పౌలుకు హక్కులున్నాయని సూచిస్తున్నాయి (9:8-10 తో పోల్చండి), కానీ అన్యజనుల మధ్య అతడా హక్కును వదులుకున్నాడు... 

9:23 "చివరిగా సువార్తయే ఒకని ప్రవర్తనను నిర్ణయించేది” (మార్క్ టేలర్).

9:24-27 ప్రయాసతో కష్టపడి పరుగెత్తేవారిలాగా, బాక్సింగ్ చేసేవారిలాగా, పౌలుకు కూడా లక్ష్యం ఒక్కటే. తాను భ్రష్టుడనై పోకూడదనే లక్ష్యంతోనే అతడు మితముగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. “భ్రష్టుడైపోవడం" అంటే రక్షణ కోల్పోవడం కాదు, ఎందుకంటే రక్షణ కోల్పోవడం అసాధ్యం అని పౌలు మరొకచోట చెప్పాడు (రోమా 8:38-39; యోహాను 10:28-30తో పోల్చండి). ప్రజలకు సువార్త ప్రకటించడం అనే దేవుడిచ్చిన పని చేయడంలో విఫలం చెందడమే అర్హత కోల్పోవడం అని అతడు భావిస్తున్నాడు (అపొ.కా. 9:15; 13:2; రోమా 11).

9:24-26 క్రీడాకారులు క్షయమగు కిరీటము పొందడం కోసమే నియమాల ప్రకారం పోటీ చేసి, అన్ని విషయములయందు మితముగా ఉంటే, క్రైస్తవులు అక్షయమగు కిరీటమును పొందడానికి మరింతగా తమను తాము క్రమశిక్షణలో ఉంచుకోవాలి? 

9:27 తనతో పోరాడేది తన సొంత శరీరమే అన్నట్లుగా పౌలు చూస్తున్నాడు. హక్కులు, స్వేచ్చలు వదులుకోవడానికి అది మొండికేసినపుడు, అతడు దాన్ని నలగగొట్టి... లోపరచుకొనుచున్నాడు . (అక్షరార్ధంగా “దాన్ని తన బానిసగా చేసుకుంటున్నాడు"). సువార్తను అందరూ వినడం కోసం (జీతం తీసుకోకుండా) తాను అన్నిటినీ హించాననీ (వ.12), అందరికీ దాసుడుగా చేసుకున్నాననీ (వ.19), మితముగా ఉంటున్నాననీ (వ. 25) పౌలు చెప్పాడు. 


Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |