Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 18 | View All

1. వారిని లోపరచి, గాతు పట్టణమును దాని గ్రామములును ఫిలిష్తీయుల వశమున నుండకుండ వాటిని పట్టుకొనెను.

2. అతడు మోయాబీయులను జయించగా వారు దావీదునకు కప్పముకట్టు దాసులైరి.

3. సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫ్రటీసునదివరకు తన రాజ్యమును వ్యాపించుటకై బయలుదేరగా హమాతునొద్ద దావీదు అతనిని ఓడించి

4. అతని యొద్దనుండి వెయ్యి రథములను ఏడువేల గుఱ్ఱపు రౌతులను ఇరువదివేల కాల్బలమును పట్టుకొనెను. దావీదు ఆ రథములలో నూరింటికి కావలసిన గుఱ్ఱములను ఉంచుకొని కడమవాటికన్నిటికి చీలమండ నరములు తెగవేయించెను.

5. సోబారాజైన హదరెజెరునకు సహాయము చేయవలెనని దమస్కులోని సిరియనులు రాగా దావీదుసిరి యనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని హతముచేసెను.

6. తరువాత దావీదు సిరియా సంబంధమైన దమస్కులో కావలి సైన్యమును ఉంచెను; సిరియనులు దావీదునకు కప్పముకట్టు సేవకులైరి. ఈ ప్రకారము దావీదు పోయిన చోట్లనెల్ల యెహోవా అతనికి సహాయముచేయుచు వచ్చెను.

7. మరియు హదరెజెరు సేవకులు పట్టుకొనియున్న బంగారు డాళ్లను దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేర్చెను.

8. హదరెజెరుయొక్క పట్టణములైన టిబ్హతులో నుండియు, కూనులోనుండియు దావీదు బహు విస్తారమైన యిత్తడిని తీసికొని వచ్చెను. దానితో సొలొమోను ఇత్తడి సముద్రమును స్తంభములును ఇత్తడి వస్తువులను చేయించెను.

9. దావీదు సోబారాజైన హదరెజెరుయొక్క సైన్య మంతటిని ఓడించిన వర్తమానము హమాతురాజైనతోహూకు వినబడెను.

10. హదరెజెరునకును తోహూకును విరోధము కలిగియుండెను గనుక రాజైన దావీదు హదరెజెరుతో యుద్ధముచేసి అతని నోడించినందుకై దావీదుయొక్క క్షేమము తెలిసికొనుటకును, అతనితో శుభవచనములుపలుకుటకును, బంగారముతోను వెండితోను ఇత్తడితోను చేయబడిన సకల విధములైన పాత్రలనిచ్చి, తోహూ తన కుమారుడైన హదోరమును అతనియొద్దకు పంపెను.

11. ఈ వస్తువులను కూడ రాజైన దావీదు తాను ఎదో మీయులయొద్దనుండియు, మోయాబీయులయొద్ద నుండియు, అమ్మోనీయులయొద్ద నుండియు, ఫిలిష్తీయుల యొద్దనుండియు, అమాలేకీయులయొద్ద నుండియు తీసికొనిన వెండి బంగారములతో పాటుగా యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించెను.

12. మరియసెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉప్పులోయలో ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను.

13. దావీదు ఎదోములో కావలి సైన్యమును ఉంచెను, ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకు లైరి, దావీదు పోయిన చోట్లనెల్ల యెహోవా అతని రక్షించెను.

14. ఈ ప్రకారము దావీదు ఇశ్రాయేలీయులందరిమీదను రాజైయుండి తన జనులందరికిని నీతిన్యాయములను జరిగిం చెను.

15. సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు సైన్యాధిపతియై యుండెను; అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషా పాతు రాజ్యపు దస్తావేజుల మీద నుండెను;

16. అహీటూబు కుమారుడైన సాదోకును అబ్యాతారు కుమారుడైన అబీమెలెకును యాజకులు, షవ్షా శాస్త్రి;

17. యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియదావీదుయొక్క కుమారులు రాజునకు సహాయులై యుండిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
18:1 దావీదు సాధించిన పలు సైనిక విజయాలు, అతడు పట్టుకున్న దోపుడుసొమ్ము గురించిన వివరాలు ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నాయి. అతడు ఫిలిపీయులను ఓడించాడు. అయితే ఈసారి వారి దాడిని తిప్పికొట్టడం ద్వారా కాకుండా, వారికి చెందిన ఐదు ప్రధాన పట్టణాలలో ఒకదానిని, దాని చుట్టుపక్కల గ్రామములను పట్టుకోవడం ద్వారా వారిని జయించాడు. 

18:2 మోయాబీయుల విషయంలో కూడా ఇలాగే జరిగింది. దావీదు చేత జయింపబడిన మోయాబీయులు అతనికి కప్పం కడుతూ, అతని ఖజానా మరింత విస్తారంగా పెరగడానికి దోహదపడ్డారు.

18:3 యొర్దానునదికి తూర్పున ఒక సమాఖ్యగా ఉన్న వివిధ రాజ్యా ల ప్రజలను సిరియనులు అనేవారు. ఈ సమాఖ్యలో దమస్కునుంచి యూఫ్రటీసు నదితీరాల వరకుగల రాజ్యాలు ఉండేవి. వాటిలో తూర్పు చివరభాగంలో ఉన్న ఒక ప్రాంతాన్ని సోబా రాజైన హదదెజెరు పరిపాలించాడు. యూఫ్రటీసు నదివద్ద అతని భూభాగాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం ద్వారా, ఇంకా దక్షిణాన ఫిలిప్తీయుల భూభాగాన్ని నియంత్రించడం ద్వారా, అబ్రాహాము సంతానం యూఫ్రటీసు నది మొదలుకొని ఐగుప్తువాగు వరకు గల భూభాగాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారని దేవుడు అబ్రాహాముకు ఇచ్చిన వాగ్దానం దావీదు ద్వారా ఆ విధంగా నెరవేరింది (ఆది 15:8). 

18:4 గుఱ్ఱముల చీలమండ నరములు తెగవేయించడం నేటికాలపు పాఠకులకు అభ్యంతరకరంగా అనిపించవచ్చు, కానీ దావీదు కాలంలో శత్రువుల బలగాలను నిర్వీర్యం చేయడానికి ఇది ఒక ప్రామాణిక పద్ధతి. గుర్రాలు లేకుండా, సైనికులు కదలలేరు. ఒకవేళ గుఱ్ఱముల చీలమండ నరములు తెగవేసి సైనికులను కదలనీయకుండా చేయడం వద్దనుకుంటే, అందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా సైనికులను చంపాలి. 

18:5-8 హదదెజెరుకు సహాయం చేయాలని దమస్కులోని సిరియనులు ప్రయత్నించారు గానీ అలా రావడం వలన వారు దావీదు చేతిలో హతులయ్యారు. ఇప్పుడు గొప్ప వాణిజ్య నగరమైన దమస్కు దావీదు చేతికి చిక్కింది. మందిరం కట్టకపోయినా, మందిర నిర్మాణం కోసం అవసరమైన సామగ్రి, అనేక ఉపకరణాలు దావీదు తన జీవితకాలంలోనే సమకూర్చాడు. ఇక్కడ పేర్కొన్న ఇత్తడి వస్తువులు, తరవాత కాలంలో సొలొమోను ఉపయోగించాడు. 

18:9-10 యుద్ధం కంటే దౌత్యవిధానమే మంచిదని హమాతు, రాజైన తోహూ నిర్ణయించుకున్నాడు. హదదెజెరుతో - అతనికి విరోధం ఉన్న కారణంగా, తన శత్రువుకు శత్రువైనవానిని తన మిత్రునిగా భావించాడు. అయినా అతడు అధిక సంఖ్యలో విలువైన లోహపు పాత్రలను దావీదుకు కప్పంగా కట్టవలసి వచ్చింది..

18:11 దావీదు ఈ వస్తువులన్నింటినీ తన వ్యక్తిగత సంపదకు కలుపుకోలేదు, కానీ యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించిన ఖజానాలో వాటిని ఉంచాడు. తరువాత కాలంలో వాటిలో అధికభాగం మందిర నిర్మాణంలో ఉపయోగించారు.

18:12-13 అబీపై యోవాబుకు సహోదరుడు, అతని సైన్యంలో ఒక అధిపతి. ఎదోమీయులతో జరిగిన యుద్ధంలో అబీషై దావీదుకు ప్రతినిధిగా పోరాడి, పదునెనిమిది వేలమంది శత్రు యోధులను చంపాడు. యుద్ధంలో నాయకత్వం వహించింది అబీషై అయినా, రాజు దావీదే కాబట్టి, ఈ భాగం దావీదు సాధించిన అప్రతిహత విజయాలను పునరుద్ఘాటించి తెలియజేస్తుంది. 

18:14 ఒక మహోన్నతమైన పరిపాలనా కాలాన్ని ఈ చిన్న వచనంలో వర్ణించారు. నీతి న్యాయములు ఖచ్చితంగా అందరికీ జరిగేలా దావీదు తన ప్రజలను పరిపాలించాడు. ఒక పాలకుడికి ఇంతకంటే గొప్ప అభినందన ఏదీ ఉండదు. 

18:15-16 దావీదు చుట్టూ వున్న అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తుల త్వరిత వివరణాత్మక జాబితా యోవాబుతో మొదలవుతుంది, అతడు అప్పటికీ సైన్యాధిపతిగానే ఉన్నాడు. యెహోషాపాతు రాజ్యపు దస్తావేజులమీద ఉన్నాడు, షన్హా ఆస్థానపు శాస్త్రి (కార్యదర్శి) గా, రాజమందిరంలో జరిగే విషయాలు నమోదు చేస్తున్నాడు. అక్కడ ఇంకా ఆరాధనకు రెండు ప్రదేశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సాదోకు, అహీమెలెకు (అబ్యాతారు స్థానంలో అతని కుమారుడైన) అనే ఇద్దరు ప్రధాన యాజకులుగా ఉన్నారు. 

18:17 బెనాయా చేతికింద ఉన్న క్రేతీయులు, పెలేతీయులు దావీదుకు విధేయులుగా ఉన్న ఫిలిపీయుల గుంపులకు చెందినవారు, వారు బహుశ అతని అంగరక్షకులై ఉంటారు (11:24-25 చూడండి). " దావీదు ఫిలిపీయులను ఎందుకు అంగరక్షకులుగా పెట్టుకున్నాడు? బాహాటంగా, స్పష్టంగా తెలిసిన వారి విషయంలో రక్షణకు అంగరక్షకులు అవసరం లేదు. రాజును హత్య చేసే ఉద్దేశంతో రాజు సముఖంలోనికి రావాలని ప్రయత్నించే రహస్య శత్రువులను అడ్డుకోడానికే అంగరక్షకులు అవసరం. అందుచేత, ఇతర జాతికి చెందిన అంగరక్షకులే ఈ పనికి చక్కగా సరిపోతారు. 


Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |