Zechariah - జెకర్యా 6 | View All

1. నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పర్వతముల మధ్య నుండి నాలుగు రథములు బయలుదేరుచుండెను, ఆ పర్వతములు ఇత్తడి పర్వతములై యుండెను.

2. మొదటి రథము నకు ఎఱ్ఱని గుఱ్ఱములు, రెండవ రథమునకు నల్లని గుఱ్ఱ ములు,
ప్రకటన గ్రంథం 6:2-4-5, ప్రకటన గ్రంథం 19:11

3. మూడవ రథమునకు తెల్లని గుఱ్ఱములు నాలుగవ రథమునకు చుక్కలు చుక్కలుగల బలమైన గుఱ్ఱము లుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 6:2-4-5, ప్రకటన గ్రంథం 19:11

4. నా యేలినవాడా, యివేమిటియని నాతో మాటలాడుచున్న దూతను నేనడుగగా

5. అతడు నాతో ఇట్లనెను ఇవి సర్వలోకనాధుడగు యెహోవా సన్నిధిని విడిచి బయలు వెళ్లు ఆకాశపు చతుర్వాయువులు.
ప్రకటన గ్రంథం 7:1

6. నల్లని గుఱ్ఱములున్న రథము ఉత్తర దేశములోనికి పోవునది; తెల్లని గుఱ్ఱములున్న రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుక్కలు చుక్కలుగల గుఱ్ఱములుగల రథము దక్షిణ దేశములోనికి పోవును.
ప్రకటన గ్రంథం 6:2-4-5, ప్రకటన గ్రంథం 19:11

7. బలమైన గుఱ్ఱములు బయలువెళ్లి లోకమంతట సంచరింప ప్రయత్నింపగా, పోయి లోక మందంతట సంచరించుడని అతడు సెలవిచ్చెను గనుక అవి లోకమందంతట సంచరించుచుండెను.

8. అప్పుడతడు నన్ను పిలిచి ఉత్తరదేశములోనికి పోవు వాటిని చూడుము; అవి ఉత్తరదేశమందు నా ఆత్మను నెమ్మది పరచునని నాతో అనెను.

9. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా

10. చెరపట్టబడినవారిలో బబులోను నుండి వచ్చిన హెల్దయి టోబీయా యెదాయా అనువారు జెఫన్యా కుమారుడగు యోషీయా యింట దిగియున్నారు; వారు చేరిన దినముననే నీవు ఆ యింటికిపోయి

11. వారి నడిగి వెండి బంగారములను తీసికొని కిరీటముచేసి ప్రధాన యాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన యెహో షువ తలమీద ఉంచి

12. అతనితో ఇట్లనుముసైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాచిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన స్థలములోనుండి చిగుర్చును, అతడు యెహోవా ఆలయము కట్టును.
హెబ్రీయులకు 10:21

13. అతడే యెహోవా ఆలయము కట్టును; అతడు ఘనత వహించుకొని సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకత్వము చేయగా ఆ యిద్దరికి సమాధానకరమైన యోచనలు కలు గును.

14. ఆ కిరీటము యెహోవా ఆలయములో జ్ఞాప కార్థముగా ఉంచబడి, హేలెమునకును టోబీయాకును యెదాయాకును జెఫన్యా కుమారుడైన హేనునకును ఉండును.

15. దూరముగా ఉన్నవారు వచ్చి యెహోవా ఆలయమును కట్టుదురు, అప్పుడు యెహోవా నన్ను మీ యొద్దకు పంపెనని మీరు తెలిసికొందురు; మీ దేవుడైన యెహోవా మాట మీరు జాగ్రత్తగా ఆలకించినయెడల ఈలాగు జరుగును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
6:1-8 మొదటి దర్శనం, ఎనిమిదవ దర్శనం మధ్యలో జోక్యం చేసుకుంటున్న దర్శనాలకు ఆ చివర ఈ చివర ఉండి, ఒకటే సందేశాన్ని చెబుతున్నాయి: దేవుడు సార్వభౌముడు, ఆయన లోకమంతటినీ తన స్వాధీనంలో ఉంచుకు న్నాడు. అయితే రెండు దర్శనాల ఫలితాలలో మాత్రం తేడా ఉంది. రెండింటి లోనూ నాలుగు గుబ్దాలు భూమిని చుట్టివస్తున్నట్లుగా చూపిస్తున్నా, మొదటి దర్శనంలో నివేదిక వచ్చేసరికి భూమిమీద సమాధానం ఉంది. చివరి దర్శనంలో యెరూషలేములో సమాధానం లేకపోవడం గూర్చి దేవదూత ఒక కలవరపరచే ప్రశ్న అడిగాడు. రెండునుండి. ఏడు దర్శనాలు ఈ ప్రశ్నను ఉద్దేశించినవి. ఈ ఎనిమిదవ దర్శనం (వ.1-8) చివరి తీర్మానాన్ని చూపిస్తుంది. దేవుని ఆత్మ నెమ్మదిపరచబడ్డాడు. 1:12లో ఉన్నట్టుగానే, ఇక్కడ కనిపించే యెహోవా దూతను తరచుగా దేవుని ప్రత్యక్షత అని వ్యాఖ్యానిస్తారు. 

6:1-3 పర్వతములు ఇత్తడి పర్వతములై యుండెను అనే మాటలు బహుశా ఆకాశమును లేక దాని గుమ్మములను సూచిస్తుండవచ్చు. ఎందుకంటే రథములు అక్కడినుండే వచ్చినట్టున్నాయి(వ.5).

6:5 రథములను ఆకాశపు చతుర్వాయువులుగా గుర్తించాడు. హెబ్రీ భాషలోని "రూవాహ్" అంటే ఆత్మ, ఊపిరి, లేక గాలి వాయువు కావచ్చు (2:6 నోట్సు చూడండి). రెండు అర్థాలను కలిపి, నాలుగు వాయువులు నాలుగు దిక్కులు అని చెబితే దేవుని ఆత్మ సన్నిధి లోకమంతటా (వ.7) ఉన్నదని భావన. 

6:6-7 ఉత్తరదేశములోనికి వెళుతున్న గుర్రాలు ఇశ్రాయేలును నాశనం చేసిన దేశాలను సూచిస్తున్నాయి. మరొకదిశ పాలస్తీనాలోనికి బయటకు దక్షిణంగా ఉంది. అలా లోకమంతా అవి సంచరించుచుండెను.

6:8 నా ఆత్మను నెమ్మదిపరచును (లేక “నా ఆత్మను శాంతింపజేయును”) అనేది సృష్టిలోని ఏడవరోజును ప్రస్తావిస్తుండవచ్చు. 

6:9-15 ఈ వాక్యభాగం జెకర్యాలోని మొదటిభాగానికి ముగింపునిస్తూ, దేవాలయాన్ని పునర్నిర్మించడానికి మూడు ముందస్తు అవసరాలను తెలియ జేస్తుంది. (1) పౌర, యాజక నాయకత్వాల మధ్య సమన్వయం అవసరమై ఉంది. (2) చెరనుండి తిరిగి రాని ఇశ్రాయేలీయులు తమ సహాయాన్ని అందించాల్సివుంది. (3) ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి విధేయులు కావల్సిన అవసరత ఉంది. 

6:10-11 నిర్దిష్టమైన వ్యక్తుల పేర్లు చెప్పడం, వీరు ఇంకా బబులోను చెరలోనే ఉన్న ఇశ్రాయేలీయులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న దూతలు అని సూచిస్తుంది. వారికోసం ఒక జ్ఞాపకార్థ సూచనను అంకితం చేయడం (వ. 14) తిరిగి రానివారికి ప్రోత్సాహంగా పనిచేసింది. వీరు తమ జన్మభూమికి నమ్మకంగా ఉండి, తమను తాము దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలలో భాగంగా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. 

6:12-13 జెరుబ్బాబెలును చిగురుగా అర్థం చేసుకోవడానికి, నాలుగవ దర్శనం చూడండి (3:8-10 నోట్సు చూడండి; హగ్గయి 2:2తో పోల్చండి). ప్రధానయాజకుడైన యెహోషువా, జెరూబ్బాబెలులు దేవాలయ నిర్మాణంలో ముఖ్య నాయకులుగా అంతకు పూర్వమే గుర్తించబడ్డారు (జెకర్యా 4:11-14, హగ్గయి 2:2). కొందరు ఈ వాక్యభాగంలో మెస్సీయను చూస్తారు (జెకర్యా 3:8-10 నోట్సు చూడండి). 

6:15 దూరముగా ఉన్నవారు అంటే తిరిగి రావల్సివుండి ఇంకా చెరలోనే ఉండిపోయిన వారు. తిరిగిరమ్మనే పిలుపును బలపరుస్తూ, వారు తిరిగివస్తే దేవుని అధికారం ధృవీకరించబడుతుంది. మీ దేవుడైన యెహోవా మాట మీరు జాగ్రత్తగా ఆలకించిన యెడల అనే మాటలు, ద్వితీ 28:1లోని మాటలను దాదాపు యథాతథంగా పేర్కొంటున్నాయి. ఇది అన్యాపదేశంగా నిబంధనను నొక్కిచెబుతుంది. ఇది జెకర్యా పరిచయాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తుంది (జెకర్యా 1:3-6). 


Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |