Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 11 | View All

1. కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని కోరుచున్నాను, నన్నుగూర్చి మీరేలా గైనను సహించుడి.

2. దేవాసక్తితో మీ యెడల ఆసక్తి కలిగి యున్నాను; ఎందుకనగా పవిత్రురాలైన కన్యకనుగా ఒక్కడే పురుషునికి, అనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపవలెనని, మిమ్మును ప్రధానము చేసితిని గాని,

3. సర్పము తన కుయుక్తిచేత హవ్వను మోసపరచినట్లు మీ మనస్సులును చెరుపబడి, క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళతనుండియు పవిత్రత నుండియు ఎట్లయినను తొలగిపోవునేమో అని భయపడు చున్నాను.
ఆదికాండము 3:13

4. ఏలయనగా వచ్చినవాడెవడైనను మేము ప్రకటింపని మరియొక యేసును ప్రకటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆత్మను మీరు పొందినను,మీరు అంగీ కరింపని మరియొక సువార్త మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూర్చి సహించుట యుక్తమే.

5. నేనైతే మిక్కిలి శ్రేష్ఠులైన యీ అపొస్తలులకంటె లేశమాత్రమును తక్కువవాడను కానని తలంచుకొనుచున్నాను.

6. మాటల యందు నేను నేర్పులేనివాడనైనను జ్ఞానమందు నేర్పులేని వాడను కాను. ప్రతి సంగతిలోను అందరి మధ్యను మీ నిమిత్తము మేము ఆ జ్ఞానమును కనుపరచియున్నాము.

7. మిమ్మును హెచ్చింపవలెనని మీకు దేవుని సువార్తను ఉచితముగా ప్రకటించుచు నన్ను నేనే తగ్గించుకొనినందున పాపము చేసితినా?

8. మీకు పరిచర్య చేయుటకై నేనితర సంఘములవలన జీతము పుచ్చుకొని, వారి ధనము దొంగిలినవాడనైతిని.

9. మరియు నేను మీయొద్దనున్నప్పుడు నాకక్కర కలిగియుండగా నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచ్చి నా అక్కర తీర్చిరి. ప్రతి విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగ్రత్తపడితిని, ఇక ముందుకును జాగ్రత్త పడుదును

10. క్రీస్తు సత్యము నాయందు ఉండుటవలన అకయ ప్రాంతములయందు నేనీలాగు అతిశయ పడకుండ, నన్ను ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు.

11. ఎందువలన? నేను మిమ్మును ప్రేమింపనందువలననా? దేవునికే తెలియును.

12. అతిశయకారణము వెదకువారు ఏవిషయములో అతిశయించుచున్నారో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యున్నారని కనబడునిమిత్తము వారికి కారణము దొరకకుండ కొట్టివేయుటకు, నేను చేయుచున్న ప్రకారమే యిక ముందుకును చేతును.

13. ఏలయనగా అట్టి వారు క్రీస్తుయొక్క అపొస్తలుల వేషము ధరించుకొనువారై యుండి, దొంగ అపొస్తలులును మోసగాండ్రగు పనివారునై యున్నారు.

14. ఇది ఆశ్చర్యము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము ధరించుకొనుచున్నాడు

15. గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము ధరించుకొనుట గొప్ప సంగతికాదు. వారి క్రియల చొప్పున వారి కంతము కలుగును.

16. నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవద్దని మరల చెప్పు చున్నాను. అట్లు తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునట్లు నన్ను అవివేకినైనట్టు గానే చేర్చు కొనుడి.

17. నేను చెప్పుచున్నది ప్రభువు మాట ప్రకారము చెప్పుటలేదు గాని ఇట్లు అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెప్పుచున్నాను.

18. అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచున్నారు గనుక నేనును ఆలాగే అతిశయపడుదును.

19. మీరు వివేకులైయుండి సంతోషముతో అవివేకులను సహించుచున్నారు.

20. ఒకడు మిమ్మును దాస్యమునకు లోపరచినను, ఒకడు మిమ్ము మింగివేసినను, ఒకడు మిమ్ము వశపరచుకొనినను, ఒకడు తన్ను గొప్పచేసి కొనినను, ఒకడు ముఖముమీద మిమ్మును కొట్టినను మీరు సహించుచున్నారు.

21. మేము బలహీనులమై యున్నట్టు అవమానముగా మాటలాడుచున్నాను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైర్యము కలిగి యున్నాడో, ఆ విషయమందు నేనుకూడ ధైర్యము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచున్నాను సుమా.

22. వారు హెబ్రీయులా? నేనును హెబ్రీయుడనే. వారు ఇశ్రాయేలీయులా? నేనును ఇశ్రాయేలీయుడనే. వారు అబ్రాహాము సంతానమా? నేనును అట్టివాడనే.

23. వారు క్రీస్తు పరిచారకులా? వెఱ్ఱివానివలె మాటలాడు చున్నాను, నేనును మరి యెక్కువగా క్రీస్తు పరిచారకుడను. మరి విశేషముగా ప్రయాసపడితిని, మరి అనేక పర్యాయములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబ్బలు తింటిని, అనేకమారులు ప్రాణాపాయములలో ఉంటిని.

24. యూదులచేత అయిదుమారులు ఒకటి తక్కువ నలువది దెబ్బలు తింటిని;

25. ముమ్మారు బెత్తములతో కొట్టబడితిని; ఒకసారి రాళ్లతో కొట్టబడితిని; ముమ్మారు ఓడ పగిలి శ్రమపడితిని; ఒక రాత్రింబగళ్లు సముద్రములో గడిపితిని.

26. అనేక పర్యాయములు ప్రయాణములలోను, నదులవలననైన ఆపదలలోను, దొంగలవలననైన ఆపదలలోను, నా స్వజనులవలననైన ఆపదలలోను, అన్యజనుల వలననైన ఆపదలలోను, పట్టణములో ఆపదలలోను, అరణ్యములో ఆపదలలోను, సముద్రములో ఆపదలలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలోను ఉంటిని

27. ప్రయాస తోను, కష్టములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, ఆకలి దప్పులతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలి తోను, దిగంబరత్వముతోను ఉంటిని, ఇంకను చెప్ప వలసినవి అనేకములున్నవి.

28. ఇవియును గాక సంఘము లన్నిటినిగూర్చిన చింతయు కలదు. ఈ భారము దిన దినమును నాకు కలుగుచున్నది.

29. ఎవడైనను బలహీను డాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? ఎవడైనను తొట్రుపడెనా? నాకును మంట కలుగదా?

30. అతిశయ పడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన సంగ తులనుగూర్చియే అతిశయపడుదును.

31. నేనబద్ధమాడుటలేదని నిరంతరము స్తుతింపబడుచున్న మన ప్రభువగు యేసుయొక్క తండ్రియైన దేవుడు ఎరుగును.

32. దమస్కులో అరెత అను రాజుక్రింద ఉన్న అధిపతి నన్ను పట్టగోరి కావలియుంచి దమస్కీయుల పట్టణమును భద్రము చేసెను.

33. అప్పుడు నేను కిటికీగుండ గోడ మీదనుండి గంపలో దింపబడి అతని చేతిలోనుండి తప్పించుకొనిపోతిని.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
11:1 పరిస్థితులను బట్టి కొరింథులో తన అధికారాన్ని అపహరించబోయిన వారితో పౌలు తనను తాను పోల్చుకోవాల్సి వచ్చింది. అది కొంతమందికి అవివేకముగా లేక పిచ్చితనంగా అనిపించవచ్చని అతడు ముందుగానే గమనించి దానిని సహించమని కోరుతున్నాడు. 

11:2-3. ఈ వచనాల్లోని వివాహ సాదృశ్యంలో నాలుగు వర్గాలను గుర్తించవచ్చు. (1) పౌలు కొరింథీయుల ఆధ్యాత్మిక తండ్రి, (2) కొరింథీయులు వివాహ వయస్సుకు ఎదిగిన కుమార్తెలాంటి పవిత్ర కన్యక, (3) కొరింథీయులు వివాహం చేసుకోబోయే పెండ్లి కుమారుడు క్రీస్తు (ఆయన రాకడలో, ప్రక 19:7-9), చివరిగా (4) అబద్ధ బోధకుల ద్వా రా కుమార్తెను వరునిపట్ల సరళత నుండియు పవిత్రత నుండియు తప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నఅపవాది సర్పము (వ.13-14). పాపంలో పడడాన్ని పేర్కొనడం (ఆది 3 అధ్యా. ), పౌలు ఆదాము, హవ్వల చారిత్రక వాస్తవాన్ని నమ్మాడని సూచిస్తుంది. (రోమా 5:14; 1కొరింథీ 15:22,45; 1తిమోతి 2:13-14). 

11:4 నిజమైన, చారిత్రకమైన, లేఖనానుసారమైన యేసును జాగ్రత్తగా ప్రకటించాలి. సత్య ప్రకాశం ఎక్కడ ప్రత్యక్షమౌతుందో, అక్కడ ఆత్మలో స్వాతంత్ర్యం, సంతోషం పెల్లుబికుతాయి. ఒకే ఒక్క సువార్తను గుర్తించి, ప్రకటించడానికి పౌలు ఎంత దృఢంగా ఉన్నాడంటే, సందేశాన్ని వక్రీకరించిన గలతీయలోని వారిపై శాపవచనం పలికాడు (గలతీ 1:9). 

11:5 మిక్కిలి శ్రేష్ఠులైన అపొస్తలులు అనే మాట కొ.ని.లో “అపొస్తలుడు” అని వాడిన మాటకు మిక్కిలి శ్రేష్ఠులైన అనే విశేషణాన్ని కలిపింది. కొ.ని.లో ఇంకొకసారి ఈ మాట 12:11లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. కొరింథీయులను ఇబ్బంది పెడుతున్న ఇలాంటి వారి పేర్లంటే పౌలుకు ఏహ్యభావం ఉందని దానిని ప్రత్యేకంగా నొక్కి చెబుతున్నాడు. దీనిని "శ్రేష్ఠులైన అపొస్తలులు అని అయోగ్యంగా పిలవబడుతున్నవారు” అని కూడా చదవవచ్చు. 

11:6 మాటలయందు నేర్పులేనివాడు గురించి 10:9-10 నోట్సు చూడండి. ఈ "శ్రేష్ఠులైన అపొస్తలులు" పౌలు ఎన్నడూ తీసుకోని శిక్షణ పొంది వుండవచ్చు. శైలికీ, సారాంశానికి జరిగే యుద్ధంలో, దేవుని జ్ఞానమునకు సంబంధించినంత వరకు తానే గెలుస్తానని పౌలు అంటున్నాడు (10:17 నోట్సు చూడండి). అతని పరిచర్య అనవసరమైన వాక్చాతుర్యం మీదకంటే స్పష్టమైన సత్యం మీదే కేంద్రీకృతమై ఉంది.

11:7-8 ఈ "శ్రేష్ఠులైన అపొస్తలులు" స్పష్టంగా జీతం ఆశించారు (2:17 నోట్సు చూడండి). పౌలు ఆర్థిక సహాయాన్ని నిరాకరించడం అతడు తక్కువవాడని రుజువు చేస్తున్నదని వారు కొరింథీయులకు బోధించారు. పౌలు అతిశయోక్తుల భాషతో ఈ ఆలోచనను ఎగతాళిగా తిరస్కరిస్తున్నాడు. తన ఆర్థికపరమైన అలవాట్ల విషయంలో అతడు ఎన్నడూ పాపం లేక దొంగతనం చేయలేడు. 

11:9-11 మాసిదోనియ నుండి వచ్చిన సహోదరులు సీల, తిమోతి (అపొ.కా.18:5). మాసిదోనియలో . . (ఫిలిప్పీ, థెస్సలోనిక, - బెరయ; అపొ.కా. 16-17) సంఘాలు స్థాపించిన తర్వాత, పౌలు ఒంటరిగా అకయకు ప్రయాణం చేశాడు. ఏథెన్సులో కొద్దికాలం ఆగి కొరింథులో స్థిరంగా నిలిచాడు. అక్కడ తనను తాను పోషించుకోవడానికి గుడారాలు కుట్టాడు (అపొ.కా.18:1-4).
కొంతకాలం తర్వాత అతని ప్రయాణ భాగస్వాములైన సీల, తిమోతి మాసిదోనియ సంఘాల నుండి చాలినన్ని కానుకలు తేవడంతో, పౌలు తన పూర్తి సమయాన్ని సేవకు కేటాయించగలిగాడు. నమ్మినవానికి రక్షణ ఉచితం అనే సిద్ధాంతాన్ని నొక్కి చెప్పే ఉద్దేశంతో జీతం లేకుండా సేవచేయాలనేది పౌలు వ్యక్తిగత సమర్పణ. క్రైస్తవ సేవకులకు ఆర్థిక సహాయం విషయంలో అతని బోధకోసం, 1కొరింథీ 9:12-15 చూడండి. ఈ పత్రిక కొరింథు చుట్టూ ఉన్న సంఘాలలో (అకయ ప్రాంతములలో) కూడా చదివే అవకాశం ఉందని పౌలుకు తెలుసు. ఆ విధంగా వారు కూడా తన పరిచర్యను అతడేవిధంగా సమర్థించుకున్నాడో తెలుసుకుంటారు. 

11:12 నేను... యిక ముందును చేతును అనేది జీతం లేకుండా పరిచర్య చేయడం గురించి చెప్పిన మాట. ఇది పౌలుకు, అబద్ధ బోధకులకు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మరింత స్పష్టపరుస్తుంది. పౌలు అతని బోధ నిమిత్తం జీతం తీసుకుంటే, అది ఆర్థిక విషయాలలో వారును మావలెనే యున్నారని వారికి కారణము దొరకకుండ కొట్టివేయుటకు పౌలు జీతం తీసుకోలేదు. 

11:13-15 ఈ "శ్రేష్టులైన అపొస్తలులు" అనేవారు. పౌలు ఉద్దేశాలు, విధానాలతో విభేదించే సాధారణ విశ్వాసులు కారు. వారు సాతాను ప్రతినిధులై సంఘంలో మాట్లాడే అవకాశం సంపాదించినవారు. దొంగ అపొస్తలులు అనే మాటలు కొ.ని.లో వ.13లో మాత్రమే ఉపయోగించాడు, కానీ ప్రక 2:2 కూడా చూడండి. యేసు ప్రవచించిన అబద్ద ప్రవక్తలు పదే పదే ప్రస్తావించబడ్డారు (మత్తయి 7:15; 24:11,24).

11:14 పరిశుద్ధ దూతలు కొన్నిసార్లు వెలుగు లేక తేజస్సుకు సంబంధించినవారు. (లూకా 2:9; 24:4; అపొ.కా. 12:7). సాతాను తన అంధకారపు దుష్టత్వాన్ని వెలుగు వస్త్రంతో కప్పి మోసం చేయడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

11:15 పరిచారకులు అనే మాట 3:6; 6:4లో ఉన్నదే. పర్వత ప్రసంగంలో అబద్ద ప్రవక్తల మీదికి భయంకరమైన అంతం రానున్నదని యేసు బోధించాడు. “వారి ఫలముల చేత వారిని మీరు ఎరుగుదురు” అని ఆయన అన్నాడు (మత్తయి 7:16). 11:16-12:10. ఈ వచనాలను పౌలు “వెర్రివాని ప్రసంగం" అని బైబిలు వ్యాఖ్యాతలు పిలుస్తారు. దొంగ అపొస్తలుల నుండి. తనను తాను కాపాడుకోవడానికి, తనకు కలిగిన అనేక అనుభవాలను గురించి అతడు అతిశయించాడు. అందులో అనేకం సాధారణంగా అవమానానికి, దీనత్వానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ అబద్ధ బోధకులు ఏ విషయంలోనూ పౌలు దరిదాపుల్లోకి కూడా చేరుకోలేరు. 

11:16 అవివేకి అనే మాట గ్రీకులో "అర్జెనోస్", అంటే “తెలియనివాడు లేక మూఢుడు" అని అర్ధమిస్తుంది. (వ.16, 19, 12:6,11; రోమా 2:20; 1కొరింథీ 15:36; ఎఫెసీ 5:17). "బుద్ధిహీనుడు" అని అనువదించబడిన మరొక పదం "మోరోస్", “మూర్ఖుడు" (1 కొరింథీ 1:25,27; 3:18; 4:10; 2తిమోతి 2:23; తీతు 3:9). 

11:17 పౌలు మాట్లాడబోతున్న విధంగా యేసు కూడా సువార్తలలో ఎన్నడూ మాట్లాడలేదు. 1కొరింథీ 7:12లో, యేసు చెప్పని ఒక విషయం గురించి కూడా పౌలు మాట్లాడాడు.

11:18 పౌలు తన అనుభవాలను, సాధించిన కార్యాలను వ్యక్తిగతంగా దాచి ఉంచుకున్నదానికి విరుద్ధంగా దొంగ అపొస్తలులు వాటిని బహిరంగ పరచుకునేవారు (అనేకులు... అతిశయపడుచున్నారు.

11:19 సహించుచున్నారు అనేది 11:4లో ఎగతాళిగా చెప్పిన క్రియాపదమే. వివేకులై అనే మాటలు గ్రీకులో “ఫ్రోనిమోస్" అవివేకులకు వ్యతిరేక పదం (వ.16 నోట్సు చూడండి).

11:20-21 అబద్ధ బోధకుల తంత్రాలలో మానసికంగా, భౌతికంగా జడిపించే విషయాలు ఉండేవి. ఇక్కడ పౌలు మేము బలహీనులమై యున్నట్టు అవమానముగా మాటలాడుచున్నాను! అని వ్యంగ్యంగా అంటున్నాడు.

11:22 తమ యూదా వారసత్వానికి సంబంధించినంత వరకు దొంగ అపొస్తలులు, నిజమైన అపొస్తలులు సమానమే. అయినప్పటికీ దొంగ అపొస్తలులు గలతీయలోని యూదు మతవాదుల్లాగా (గలతీ 5:1-6) ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం లేక సర్రియలు చేయడం వల్లనే రక్షణ కలుగుతుందన్నట్లు భాష్యం చెబుతున్నారు. 

11:23 దొంగ అపొస్తలులను క్రీస్తు పరిచారకులు అనడానికి పౌలు అంగీకరించడం లేదు. ఇంతకు ముందే వారిని సాతాను సేవకులు (వ.15) అని పిలిచాడు. కానీ వాదన కోసం వారు చెప్పేదాన్ని అతడు అంగీకరించాడు. అయినా గాని, వారు సేవచేస్తున్నామని చెప్పుకునే ఆయన కోసం పౌలు మరెంతో శ్రమలు పొందాడు. 

11:24-25 ఐదుసార్లు యూదులతో 39 కొరడా దెబ్బలు (ద్వితీ 25:1-3 నోట్సు చూడండి), మూడుసార్లు రోమీయుల దెబ్బలు (బెత్తములతో) అనేవి యుక్తవయసు దాటినవారిని మతనాయకులు లేక ప్రభుత్వాధికారులు బహిరంగంగా శిక్షించే దారుణమైన యుగంలో జరిగినవి. ఇక్కడ రోమీయుల చేత తిన్న దెబ్బలలో ఫిలిప్పీలో జరిగినవి మాత్రమే మనకు తెలుసు (అపొ.కా.16:22), రాళ్ళతో కొట్టబడడం లుస్తలో జరిగింది (అపొ.కా. 14:19). అపొ.కా.27లో ఓడబద్దలైపోవడం అనేది 2కొరింథీ పత్రిక రాసిన తర్వాత జరిగింది.

11:26-27 ప్రకృతి, దొంగలు, ప్రతికూలంగా ఉన్న యూదులతో పాటు, 

11:28 వ.23-27లో పౌలు పేర్కొన్న ప్రతీ సంఘటనా అతడు సంఘస్థాపన లేక సువార్త ప్రకటన చేస్తున్నందు వల్లనే జరిగాయి. ప్రజలు మార్పు చెందిన తర్వాత, వారిని తమ విశ్వాసంలో వృద్ధి చెందించేలా అతడు బాధ్యత వహించాడు. 

11:29 తన ద్వారా మారుమనస్సు పొందినవారు ఎదుర్కొనే మానసిక, ఆధ్యాత్మిక పోరాటాల్లో పౌలు తనను కూడా కలుపుకున్నాడు. 

11:30-31 తన బలహీనతలో తనకు సహాయం చేసిన దేవుని కృపను బట్టి పౌలు అతిశయించాడు. 

11:32-33 పౌలుకు హింసలు ఆరంభమైన ఈ మొదటి సందర్భం కూడా అపొ.కా.9:23-25లో చూస్తాం. అపొస్తలుల కార్యాలు రచించిన అన్యజనుడైన లూకా, దమస్కులోని యూదులు కుట్రపన్నారని రాశాడు. కానీ యూదుడైన పౌలు అన్యజనుడైన ఆ పట్టణ అధికారి చేసిన కుట్రగా దానిని పరిగణించాడు. యూదులు, నెబాతీయులు కలిసి అక్కడి గవర్నరు అధికారం కింద పనిచేసి వుండవచ్చు. 


Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |