Jeremiah - యిర్మియా 2 | View All

1. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

2. నీవు వెళ్లి యెరూషలేము నివాసుల చెవులలో ఈ సమాచారము ప్రకటింపుము. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా-నీవు అరణ్యములోను, విత్తనములు వేయదగనిదేశములోను, నన్ను వెంబడించుచు నీ ¸యౌవనకాలములో నీవు చూపిన అనురాగమును నీ వైవాహిక ప్రేమను నేను జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాను.

3. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితజనమును, ఆయన రాబడికి ప్రథమ ఫలమును ఆయెను, అతని లయపరచువారందరు శిక్షకు పాత్రులైరి, వారికి కీడు సంభవించును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

4. యాకోబు ఇంటివారలారా, ఇశ్రాయేలు ఇంటివారలారా, మీరందరు యెహోవా వాక్కు వినుడి.

5. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు-నాయందు ఏ దుర్నీతి చూచి మీ పితరులు వ్యర్థమైనదాని ననుసరించి, తాము వ్యర్థులగునట్లు నాయొద్దనుండి దూరముగా తొలగి పోయిరి?

6. ఐగుప్తుదేశములోనుండి మమ్మును రప్పించిన యెహోవా యెక్కడ నున్నాడని అరణ్యములో అనగా, ఎడారులు, గోతులుగల దేశములో అనావృష్టియు గాఢాంధకారమును కలిగి, యెవరును సంచారమైనను నివాసమైనను చేయని దేశములో మమ్మును నడిపించిన యెహోవా యెక్కడ ఉన్నాడని జనులు అడుగుటలేదు.

7. దాని ఫలములను శ్రేష్ఠపదార్థములను తినునట్లు నేను ఫలవంతమైన దేశములోనికి మిమ్మును రప్పింపగా మీరు ప్రవేశించి, నా దేశమును అపవిత్రపరచి నా స్యాస్థ్యమును హేయమైనదిగా చేసితిరి.

8. యెహోవా యెక్కడ ఉన్నాడని యాజకులడుగరు, ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు నన్నెరుగరు, ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు. ప్రవక్తలు బయలుపేరట ప్రవచనములు చెప్పుదురు నిష్‌ప్రయోజనమైనవాటిని అనుసరింతురు

9. కావున నేనికమీదట మీతోను మీ పిల్లల పిల్లలతోను వ్యాజ్యెమాడెదను; ఇది యెహోవా వాక్కు.

10. కీత్తీయుల ద్వీపములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన ప్రకారము ఎక్కడనైనను జరిగినదా?

11. దైవత్వము లేని తమ దేవతలను ఏ జనమైనను ఎప్పుడైనను మార్చుకొనెనా? అయినను నా ప్రజలు ప్రయోజనము లేనిదానికై తమ మహిమను మార్చుకొనిరి.
గలతియులకు 4:8

12. ఆకాశమా, దీనిబట్టి విస్మయ పడుము, కంపించుము, బొత్తిగా పాడై పొమ్ము; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

13. నా జనులు రెండు నేరములు చేసియున్నారు, జీవజలముల ఊటనైన నన్ను విడిచి యున్నారు, తమకొరకు తొట్లను, అనగా బద్దలై నీళ్లు నిలువని తొట్లను తొలిపించుకొనియున్నారు.
ప్రకటన గ్రంథం 7:17, ప్రకటన గ్రంథం 21:6

14. ఇశ్రాయేలు కొనబడిన దాసుడా? యింటపుట్టిన దాసుడా? కాడు గదా; అతడేల దోపుడుసొమ్మాయెను?

15. కొదమ సింహములు వానిపైని బొబ్బలు పెట్టెను గర్జించెను, అవి అతని దేశము పాడుచేసెను, అతని పట్టణములు నివాసులులేక పాడా యెను.

16. నోపు, తహపనేసు అను పట్టణములవారు నీ నెత్తిని బద్దలు చేసిరి.

17. నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను మార్గ ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను విసర్జించుట వలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా.

18. నీవు షీహోరు నీళ్లు త్రాగుటకు ఐగుప్తు మార్గములో నీకేమి పనియున్నది? యూఫ్రటీసునది నీళ్లు త్రాగుటకు అష్షూరు మార్గములో నీకేమి పనియున్నది.

19. నీ దేవుడైన యెహోవాను విసర్జించుటయు, నీకు నా యెడల భయ భక్తులు లేకుండుటయు, బాధకును శ్రమకును కారణమగు నని నీవు తెలిసికొని గ్రహించునట్లు నీ చెడుతనము నిన్ను శిక్షించును, నీవు చేసిన ద్రోహము నిన్ను గద్దించునని ప్రభువును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా సెల విచ్చుచున్నాడు.

20. పూర్వ కాలమునుండి నేను నీ కాడిని విరుగగొట్టి నీ బంధకములను తెంపివేసితినినేను సేవచేయనని చెప్పుచున్నావు; ఎత్తయిన ప్రతి కొండమీదను పచ్చని ప్రతి చెట్టుక్రిందను వేశ్యవలె క్రీడించుచున్నావు.

21. శ్రేష్ఠమైన ద్రాక్షావల్లివంటి దానిగా నేను నిన్ను నాటి తిని; కేవలము నిక్కమైన విత్తనమువలని చెట్టు వంటిదానిగా నిన్ను నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు ద్రాక్షావల్లివలె నీ వెట్లు భ్రష్టసంతాన మైతివి?

22. నీవు క్షారముతో కడుగుకొనినను విస్తారమైన సబ్బు రాచుకొనినను నీ దోషము మరకవలె నాకు కనబడుచున్నది; ఇది ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

23. నేను అపవిత్రత నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి పోవుదానను కాను అని నీవు ఎట్లనుకొందువు? లోయలో నీ మార్గమును చూడుము, నీవు చేసినదాని తెలిసికొనుము, నీవు త్రోవలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,

24. అరణ్యమునకు అల వాటు పడిన అడవి గాడిదవు, అది దాని కామాతురతవలన గాలి పీల్చును, కలిసికొనునప్పుడు దాని త్రిప్పగల వాడెవడు? దాని వెదకు గాడిదలలో ఏదియు అలసి యుండదు, దాని మాసములో అది కనబడును.

25. జాగ్రత్త పడి నీ పాదములకు చెప్పులు తొడుగుకొనుము, నీ గొంతుక దప్పిగొన కుండునట్లు జాగ్రత్తపడుము అని నేను చెప్పినను నీవుఆ మాట వ్యర్థము, వినను, అన్యులను మోహించితిని, వారి వెంబడి పోదునని చెప్పుచున్నావు.

26. దొరికిన దొంగ సిగ్గుపడునట్లు ఇశ్రాయేలుకుటుంబము వారు సిగ్గుపడుదురునీవు మా తండ్రివని మ్రానుతోనునీవే నన్ను పుట్టించితివని రాతితోను చెప్పుచు, వారును వారి రాజులును వారి అధిపతులును వారి యాజకులును వారి ప్రవక్తలును అవమానము నొందుదురు.

27. వారు నా తట్టు ముఖము త్రిప్పుకొనక వీపునే త్రిప్పుకొనిరి; అయినను ఆపత్కాలములోలేచి మమ్మును రక్షింపుమని వారు మనవి చేయుదురు.

28. నీకు నీవు చేసికొనిన దేవతలు ఎక్కడ నున్నవి? అవి నీ ఆపత్కాలములో లేచి నిన్ను రక్షించు నేమో; యూదా, నీ పట్టణములెన్నో నీ దేవతలన్నియే గదా.

29. మీరందరు నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారు, నాతో ఎందుకు వాదించుదురని యెహోవా అడుగుచున్నాడు.

30. నేను మీ పిల్లలను హతముచేయుట వ్యర్థమే; వారు శిక్షకు లోబడరు; నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడ్గము మీ ప్రవక్తలను సంహరించు చున్నది.

31. ఈ తరమువార లారా, యెహోవా సెలవిచ్చు మాట లక్ష్యపెట్టుడినేను ఇశ్రాయేలునకు అరణ్యము వలెనైతినా? గాఢాంధకార దేశమువలెనైతినా? మేము స్వేచ్ఛగా తిరుగులాడువార మైతివిు; ఇకను నీయొద్దకు రామని నా ప్రజలేల చెప్పు చున్నారు?

32. కన్యక తన ఆభరణములను మరచునా? పెండ్లికుమారి తన ఒడ్డాణమును మరచునా? నా ప్రజలు లెక్కలేనన్ని దినములు నన్ను మరచియున్నారు.

33. కామము తీర్చుకొనుటకై నీవెంతో ఉపాయముగా నటించుచున్నావు; అందువలన నీ కార్యములు చేయుటకు చెడుస్త్రీలకు నేర్పితివి గదా.

34. మరియు నిర్ధోషులైన దీనుల ప్రాణరక్తము నీ బట్ట చెంగులమీద కనబడుచున్నది; కన్నములలోనే కాదు గాని నీ బట్టలన్నిటిమీదను కనబడు చున్నది.

35. అయినను నీవునేను నిర్దోషిని, నిశ్చయముగా ఆయన కోపము నామీదనుండి తొలగిపోయెనని చెప్పు కొనుచున్నావు. ఇదిగోపాపము చేయలేదని నీవు చెప్పిన దానిబట్టి నీతో నాకు వ్యాజ్యెము కలిగినది.

36. నీ మార్గము మార్చు కొనుటకు నీవేల ఇటు అటు తిరుగులాడుచున్నావు? నీవు అష్షూరును ఆధారము చేసికొని సిగ్గుపడినట్లు ఐగుప్తును ఆధారము చేసికొని సిగ్గుపడెదవు.

37. చేతులు నెత్తిని బెట్టుకొని ఆ జనమునొద్దనుండి బయలు వెళ్లెదవు; యెహోవా నీ ఆశ్రయములను నిరాకరించుచున్నాడు. వాటివలన నీకు క్షేమము కలుగదు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1-20 ఐగుప్తు నిర్గమం నుండి సీనాయి. పర్వతం సంఘటనల వరకు ఇశ్రాయేలుకు దేవునిపట్ల ఉన్న "తొలికాలంలోని ప్రేమానురాగాలను బట్టి ఆయన సంతోషించడం గురించి ఈ విభాగం గుర్తుచేస్తుంది. (నిర్గమ 3-24 అధ్యా. ). ఆ కాలంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు యెహోవాను నమ్మి, ఆయనను ఆశ్రయించి ఆయనను ఆరాధించారు. (నిర్గమ 4:29-31; 12:22-28; 14:31; హోషేయ 2:15; 9:10 కూడా చూడండి). అయితే, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు త్వరలోనే సణిగారు, గొణిగారు, ఫిర్యాదు చేశారు (నిర్గమ 14:11; 15:24; 16:2; 17:2). ఈ "తొలి సణుగులు" వారి విశ్వాసరాహిత్యాన్ని తెలియజేశాయి. అయితే సీనాయి పర్వతం దగ్గర నిబంధన జరిగిన అనంతర కాలంలో వారు చూపిన మితిమీరిన తిరుగుబాటు ధోరణి, మతభ్రష్టత ఇశ్రాయేలు ప్రవర్తనకు సూచికలుగా మారాయి. 

2:2 నీ యౌవనకాలములో నీవు చూపిన అనురాగమును అనే మాటల్లో అనురాగము అనే పదానికి "ఖైసెద్" అనే సుందరమైన హెబ్రీ పదం ఉపయోగించబడింది. (కీర్తన 136 చూడండి). ఈ పదం పా.ని.లో 248 సార్లు కనబడుతుంది. ఇది ఇశ్రాయేలు ఒక పెండ్లికుమార్తెగా తన భర్త అయిన యెహోవా పట్ల ఆరంభంలో కలిగి ఉన్న “విశ్వాస్యత"ను, “అంకిత భావము"ను గూర్చి తెలియజేస్తుంది. 

2:3 దేవునికి ఇశ్రాయేలు ప్రథమ ఫలము గా చెప్పబడింది. అంటే ఫలం అదొక్కటే కాదు. అంటే అన్యజనాంగాలు కూడా యెహోవా నంగీకరిస్తాయని ఇది సూచిస్తుంది. కొన్ని అర్పణలెలా "పవిత్రమైనవిగా,” “ప్రతిష్ఠితమైనవిగా” ఉంటాయో, అలాగే ఇశ్రాయేలు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠిత జనము. కొన్ని అర్పణలను యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితమైనవిగా సాధారణమైనవాటి నుండి ప్రత్యేకించడం పరిపాటి (సంఖ్యా 18:8-19,26-29), ఇశ్రాయేలు “తొలి చూలు" గా సైతం పరిగణించబడింది (31:9; నిర్గమ 4:22), ఈ పదానికి స్థానంలోను, హోదాలోను మొదటి స్థానం లేదా ప్రముఖ స్థానం అని అర్థం. 

2:5 దేవుడు ఒక జీవిత భాగస్వామిగా ఉండడానికి అర్హుడు కాదన్నట్టుగా, నాయందు ఏ దుర్నీతి చూచి... తొలగి పోయిరి అనే అలంకారిక ప్రశ్న న్యాయస్థానంలో విడాకుల ప్రక్రియ కుపయోగించే పరిభాష (ద్వితీ 24:1)గా ఉంది. అయితే, ఇశ్రాయేలు మతభ్రష్టతకు దేవుణ్ణి తప్పుపట్టవలసిన పనిలేదు. దేవుడు వారిపట్ల నమ్మకంగా కొనసాగినా ఇశ్రాయేలీయులు వ్యర్థమైనదాని ననుసరించి నిబంధన నుండి తొలగిపోయారు. “వ్యర్ధమైన” అనే పదానికి, “ప్రసంగి" గ్రంథంలో కనిపించే “వ్యర్థము” అనే పదానికి అర్థం ఒకటే. ఈ విగ్రహాలు కేవలం కల్పితమైనవి, మనిషి ఊహల్లో నుండి ఉద్భవించినవి.

2:6 విమోచన వృత్తాంతాన్ని మరచిన ఇశ్రాయేలు అతి త్వరలోనే దేవుణ్ణి సైతం మర్చిపోయింది (యెహోవా యెక్కడ ఉన్నాడని జనులు అడుగుట లేదు). 

2:7 ఫలవంతమైన దేశము అంటే అక్షరార్థంగా "కర్నెలు ప్రాంతం" - కర్మలు పర్వత ప్రాంతం పచ్చని పాడిపంటలకు ప్రసిద్ధి (ఆమోసు 1:2; మీకా 7:14). 

2:8 బాధ్యతలను విస్మరించినందుకు, ఇశ్రాయేలులో మతభ్రష్టతను అవిశ్వా స్యతను అనుమతించినందుకు నాలుగు రకాల నాయకులు ఆక్షేపించబడ్డారు: యాజకులు... ధర్మశాసోపదేశకులు... ఏలికలు... (కాపరులు అని అక్షరార్థం. పాత నిబంధనలో అలంకారిక వర్ణనలో రాజ్యపరిపాలకులు), బయలు పేరట ప్రవచనములు చెప్పు అబద్ద ప్రవక్తలు. 

2:9 కావున అనే పదం రానున్న తీర్పు (శిక్ష) గురించి ప్రవచనాత్మక ప్రకటనను తెలియజేస్తుంది. దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు వ్యతిరేకంగా న్యాయస్థానంలో వ్యాజ్యెమాడతాడు. దేవుడే వాది (ఫిర్యాదుదారుడు), ఆయనే న్యాయాధిపతి. 

2:10-12 న్యాయస్థానంలో దేవుడు చేస్తున్న ఆరోపణలు: ఇశ్రాయేలీయులు తిరస్కార ధోరణిలో ప్రవర్తించారు. వీరు ప్రయోజనము లేనిదానికై తమ మహిమను మార్చుకున్నారు. వీరు మాత్రమే సర్వలోక ప్రజల్లో జీవంగల ఏకైక నిజదేవుణ్ణి ఎరిగినవారు. అయితే వీరిప్పుడు ఆయనను ఆరాధించడం మానివేసి, మాట్లాడే శక్తిలేని రాతిబొమ్మలను చెక్కబొమ్మలను పూజిస్తున్నారు. కిలీయుల దేశం నుండి యొర్దాను అవతల అరణ్య ప్రాంతంలో ఉన్న కేదారు వరకు వీరిలాగా బుద్దిహీనంగా తమ దైవాన్ని మార్చుకున్న ఏ జాతి ప్రజలు లేరు, వారెవరికీ సజీవుడైన నిజదేవుని గురించి తెలుసుకొనే ఆధిక్యత లేదు. ఇశ్రాయేలీయులెంత గొప్ప ఆధిక్యతను పోగొట్టుకున్నారు! 

2:13 జీవజలముల ఊటయైన దేవుడు. నిత్యజీవానికి మూలం (17:13; యెషయా 55:1; జెకర్యా 13:1; యోహాను 4:10-14; 7:37-39). జీవానికి మూలమైన దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి యూదా తన స్వంత బావులను (తొట్లను) తొలిపించుకొని (అలంకారిక వర్ణనలో), బురదనిండిన వర్షపు నీళ్ళను నిల్వ ఉంచుకోడానికి బీటలు పడిన తొట్లకు మరమ్మత్తులు చేసుకుంటున్నారు, తొట్లను బాగుచేయలేరు, అవి బద్దలవుతాయి, నీళ్ళు కారిపోతాయి. కల్పిత మతం యొక్క వ్యర్థత ఇలాగే ఉంటుంది.

2:14-19. దేవుడు ఆరు- అలంకారిక ప్రశ్నలను అడుగుతున్నాడు. తొలికాలంలో యెహోవాతో వారనుభవించిన క్షేమానికి భిన్నంగా, ఇప్పుడు అన్యజనాంగాలు వారిమీద దండెత్తుతున్నారు. ఇశ్రాయేలీయులు దాసులు కారు గదా, ఇతరులెందుకు వారిమీద విరుచుకుపడి వారిని దోపుడుసొమ్ముగా
చూడాలి? ఇశ్రాయేలు శిక్ష ననుభవించడానికి కారణం వారి స్వంత దుర్మార్గమే (నీ చెడుతనము నిన్ను శిక్షించును - వ.19). 

2:15 కొదమ సింహములు అనే వర్ణన ఇశ్రాయేలు శత్రువులను, మరి ముఖ్యంగా అష్బూరీయులను సూచిస్తుంది (కీర్తన 7:1-2; నహూము 2:1113 నోట్సు చూడండి). 

2:16 నోపు (మెంఫిస్) దిగువ ఐగుప్తు ప్రాంతానికి ముఖ్యపట్టణం, కైరోకు దక్షిణంగా సుమారు పదమూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉంది, తహపనేను ఐగుప్తు ఈశాన్య సరిహద్దుకు సమీపంగా ఉన్న కోట. యూదాను నాశనం చేయడానికి ఐగుప్తీయులు, అషూరీయులు సంధి చేసుకుంటారు.

2:18 నైలు నదికి హెబ్రీ నామం షీహోరు, అంటే “నల్లని” అని అర్థం.. నైలు నదిని ఈ పేరుతో ప్రస్తావించడం ఐగుప్తీయులు పూజించే దేవతల్లో ఒకటిగా దాని హోదాను హీనపరుస్తుంది. కాబట్టి రానున్న ఆపదను తప్పించు కోడానికియూదా అష్కూరును లేదా ఐగుప్తును ఆశ్రయించడం వ్యర్థం. 

2:19 యూదా యెహోవావైపు “మళ్ళుకోవాలని” (హెబ్రీ.. షవ్) యిర్మీయా పదే పదే బ్రతిమిలాడుతున్నాడు. అయినా, యూదా ప్రజలు మాటిమాటికీ చేస్తున్న ద్రోహము (హెబ్రీ. మెషూవ, షువ్ అనే మూలధాతువు నుండి), దేవుడు వారిని గద్దించుటకు కారణమైంది. అవిశ్వాసం, అవిధేయత అనేవి సైతం మతభ్రష్టతలుగా వర్ణించబడ్డాయి. (3:6-8,11-12,14-22; 5:6; 8:5; 14:7; 31:22)

2:20-28 ఈ విభాగంలోని అయిదు సాదృశ్యరూపక వర్ణనలు యూదా దేవునితో నిబంధనను ఉల్లంఘించడాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. (1) కాడిని వదిలించుకున్న పశువు, (2) జాతిహీనపు ద్రాక్షావల్లిగా మారిన శ్రేష్ఠమైన ద్రాక్షావలి, (3) ఎంత కడిగినా వదలని మరక, (4) తిన్నగా నడవకుండా ఇటూ అటూ వంకరగా నడిచే ఆడ ఒంటె, (5) కామాతురతతో గాలి పీల్చే అడవి గాడిద. 

2:21 అల్-సరార్ లోయలో శ్రేష్ఠమైన ద్రాక్షావల్లి నుండి అత్యంత విలువైన ద్రాక్షారసం లభిస్తుంది. ఒకప్పుడు ఇటువంటి శ్రేష్ఠమైన ద్రాక్షావల్లిగా ఉన్న ఇశ్రాయేలు దేశం ఇప్పుడు భ్రష్టసంతానమై నాసిరకం ద్రాక్షపండ్లను ఫలిస్తుంది. 

2:22 క్షారము బహుశా ఐగుప్తులోని కొన్ని సరస్సుల తీరాల్లో క్షార లక్షణాలున్నపెట్టుప్పు వంటి ఖనిజాలను సూచిస్తుండవచ్చు. సబ్బు వృక్షసంబంధమైన క్షారం, చెట్లను కాల్చగా వచ్చిన బూడిదె మీద నీరు పోసినప్పుడు ఇది ఏర్పడుతుంది (థియోడోర్ లాష్). 

2:23 వడి గల ఒంటె రద్దీగా ఉన్న చోట్ల పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేస్తూ అటూ ఇటూ తిరుగుతూ హాని చేయగలదు. ఎందుకంటే అది నిర్లక్ష్యంగా, కుదురులేకుండా నడుస్తుంది. 

2:24 కామాతురత గల ఆడు అడవి గాడిద నెవరూ ఆపలేరు. ఈ వర్ణన యూదా ప్రజలు బుద్ధిహీనంగా అన్యదేవతలను కాంక్షిస్తున్నారని తెలియజేస్తుంది. 

2:26-28 యూదా ప్రజలు కనానీయుల ఆడదేవతలను మగదైవాలను తారుమారు చేస్తూ పూజిస్తున్నారని దేవుడు అపహాస్యం చేస్తున్నాడు. స్థంభం లాగా ఒక మ్రాను రూపంలో ఉన్న అషేరా అనే ఆడ దేవతతో నీవు మా తండ్రివని, కనానీయుల మగ దైవాలను సూచించే రాతితో నీవే నన్ను పుట్టించితివని చెబుతున్నట్టుగా దేవుడు యూదాను వర్ణిస్తున్నాడు. ఆ

2:29-30 దేవుడు తమపట్ల వ్యవహరించే తీరును గురించి యూదా ప్రజలు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. అయితే వారు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు కాబట్టి ఆయన వారి పిల్లలను హతము చేశాడు, అయినా అది కూడా వారి దృష్టిని ఆయనవైపు మరల్చలేదు. 

2:31 ఐగుప్తు నిర్గమం తర్వాత, దేవుడు ఇశ్రాయేలును అరణ్యంలో నడిపించాడు. ఇప్పుడు ప్రజలు మేము స్వేచ్ఛగా తిరుగులాడువారమైతిమి అని చెబుతున్నారు, ఇది. వారు దేవుని నడిపింపును తృణీకరిస్తున్నారని తెలియజేస్తుంది. 

2:32 ఏ వధువూ తన పెండ్లి ఒడ్డాణమును లేదా తన పెండ్లి ఆభరణములను మర్చిపోదు, అయితే విశ్వాస్యత లోపించిన యూదా ప్రజలు తాము యెహోవాతో చేసిన నిబంధనను మర్చిపోయారు (వ.2). 

2:33 యూదా ప్రజలు ఆరితేరిన వ్యభిచారిణులకు సైతం ఉపాయాలు నేర్పించగలిగినట్టుగా ఉన్నారు. అంటే అన్యదేవతలను కాంక్షించడం కోసం యూదా ప్రజలు అటువంటి ఉపాయాలు వెతుకుతున్నారని భావం. 

2:34-35 మోషే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఇంటిని దోచుకోడానికి వచ్చిన దొంగను చనిపోయేలా కొట్టినా, ఆ కొట్టినవానికి దోషం ఉండదు (నిర్గమ 22:2). 

2:36 అప్లూరు యూదాను సిగ్గుపడేలా చేసినట్టుగా . ఐగుప్తు కూడా యూదాను సిగ్గుపడేలా చేయగలదు. అష్నూరు రాజైన అషూరుబనిపాల్ (ఆస్నప్పరు - ఎజ్రా 4:10) తిరుగుబాటుదారులను తరిమికొట్టడానికి వెళ్లినప్పుడు ఫరో 2వ సమెటిక్ (క్రీ.పూ. 663-610) అష్వూరు ఆధిపత్యాన్ని ధిక్కరించి ఐగుప్తును స్వతంత్ర దేశంగా ప్రకటించుకొన్నాడు. యూదా అషూరుకు వ్యతిరేకంగా ఐగుప్తుతో రాజకీయకూటమి నేర్పరచుకోడానికి అది మంచి సమయమని తలంచింది. అయితే అది విఫల ప్రయత్నమైంది. క్షేమం కోసం మానవ సహాయాన్ని అర్థించడానికి బదులు దేవునితో సరైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకొని ఉంటే బాగుండేది.


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |