Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 41 | View All

1. బీదలను కటాక్షించువాడు ధన్యుడు ఆపత్కాలమందు యెహోవా వానిని తప్పించును.

2. యెహోవా వానిని కాపాడి బ్రదికించును భూమిమీద వాడు ధన్యుడగును వానిశత్రువుల యిచ్ఛకు నీవు వానిని అప్పగింపవు.

3. రోగశయ్యమీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని స్వస్థపరచుదువు.

4. యెహోవా నీ దృష్టియెదుట నేను పాపము చేసియున్నాను నన్ను కరుణింపుము నా ప్రాణమును స్వస్థపరచుము అని మనవి చేసియున్నాను.

5. అయితే నా శత్రువులు నా విషయమై చెడ్డమాట లాడుచున్నారు వాడు ఎప్పుడు చచ్చును? వాని పేరు ఎప్పుడు మాసిపోవును? అని చెప్పుకొనుచున్నారు.

6. ఒకడు నన్ను చూడవచ్చిన యెడల వాడు అబద్ధ మాడును వాని హృదయము పాపమును పోగుచేసికొను చున్నది. వాడు బయలువెళ్లి వీధిలో దాని పలుకుచున్నాడు.

7. నన్ను ద్వేషించువారందరు కూడి నామీద గుసగుస లాడుచున్నారు నశింపజేయవలెనని వారు నాకు కీడుచేయ నాలో చించుచున్నారు.

8. కుదురని రోగము వానికి సంభవించియున్నది వాడు ఈ పడక విడిచి తిరిగి లేవడని చెప్పుకొను చున్నారు.

9. నేను నమ్ముకొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజ నము చేసినవాడు. నన్ను తన్నుటకై తన మడిమె నెత్తెను
మత్తయి 26:23, మార్కు 14:18, లూకా 22:21, యోహాను 13:18, యోహాను 17:12, అపో. కార్యములు 1:16

10. యెహోవా, నన్ను కరుణించి లేవనెత్తుము అప్పుడు నేను వారికి ప్రతికారము చేసెదను.

11. నా శత్రువు నామీద ఉల్లసింపక యుండుట చూడగా నేను నీకు ఇష్టుడనని తెలియనాయెను.

12. నా యథార్థతనుబట్టి నీవు నన్ను ఉద్ధరించుచున్నావు నీ సన్నిధిని నిత్యము నన్ను నిలువబెట్టుదువు.

13. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా శాశ్వతకాలమునుండి శాశ్వతకాలమువరకు స్తుతింపబడును గాక. ఆమేన్‌. ఆమేన్‌.
లూకా 1:68, రోమీయులకు 9:5బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-41. దావీదు అస్వస్థతతో తనకు తాను సహాయం చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు తన ఆత్మీయుడే తనకు ద్రోహం చేయడాన్ని వర్ణిస్తూ రాసిన కీర్తన.

41:1 బలహీనుల పట్ల, నిస్సహాయుల పట్ల దేవునికి ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంది. అవసరంలో ఉన్న వారిని, బీదలను కటాక్షించు వారిని ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు. “కనికరము గలవారు ధన్యులు. వారు కనికరమును, పొందుదురు" అనే సిద్ధాంతాన్ని (మత్తయి 5:7) వ.1-3లు వివరించి చెబుతున్నాయి. అవసరంలో ఉన్నవారితో దేవుని కనికరాన్ని పంచుకొంటే, మన ఆపత్కాలములో ఆయన మనలను తప్పించును. అంతేకాదు, మనలను - విడిపించమనీ (వ.1), కీడునుండి కాపాడమనీ (వ.2), మన జీవితాలను ఆశీర్వదించమనీ (వ.2), సాతాను శక్తిని, మన శత్రువుల శక్తిని నాశనం చేయమనీ (వ.2), అస్వస్థతలో ఆయన సన్నిధిని, స్వస్థతను దయచేయమనీ (వ.3; 72:2,4,12; ద్వితీ 15:7-11; సామె 29:14; యెషయా 11:4; యిర్మీయా 22:16 లతో పోల్చండి; మత్తయి 6:30 నోట్సు చూడండి) మనం స్వేచ్చగా ప్రార్థించగలం.

41:2 భూమి మీద... ధన్యుడగును - ఇది ఇశ్రాయేలులో యెహోవా పట్ల, ఆయన నిబంధన పట్ల విశ్వాస్యత చూపించిన వారందరి నిరీక్షణ (37:3). 

41:3 ఆదరించును అనేది స్వస్థపరచును అనే పదానికి సమానార్ధకం కాదు. ఇది దేవుడు ఎవరికైనా వారి కష్టసమయంలో ఆసరాగా ఉండడాన్ని (వ.12) సూచిస్తుంది (18:35; 20:2; 94:18).

41:4 కీర్తనకారుడు .. తాను పాపం చేశానని చెబుతున్నాడు - గానీ, అదేమిటో చెప్పలేదు (ఇది. కీర్తన 38, కీర్తన 51 లకు భిన్నంగా ఉంది). కొన్ని సందర్భాల్లో పాపం ఊహాజనితమై ఉండవచ్చు. అయితే ఇది శ్రమకు ప్రధాన కారణం కాకపోవచ్చు 16: 1 నోట్సు చూడండి). ఇందుకు నిరూపణగా కీర్తనకారుడు తనలో యథార్థత ఉన్నదని చెబుతున్నాడు (41:12). ప్రధాన సమస్య బహుశా శరీరంలో వ్యాధి కావచ్చు. ఎందుకంటే “నీవే వానిని స్వస్థపరచుదువు" (వ.3). "రోగశయ్య" (వ.3), "కుదురని రోగము" ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. (వ.8).

41:5-8 కీర్తనకారుని శత్రువులు అతని గురించి చేసే ఆలోచనల గురించీ, వారి చర్యల గురించి వైవిధ్యభరితమైన వర్ణనలున్నాయి. వారి చెడుతనం వారి మాటల్లోను, కీర్తనకారుడు చనిపోవాలనే వారి కోరికలోను వెల్లడవుతుంది. మరువబడడం అని అర్థమిచ్చే మాసిపోవును అంటే మరణించడంతో సమానం (31:12 చూడండి). పంటకోత సమయంలో ధాన్యాన్ని నూర్చి పోగుచేసుకున్నట్టు పాపమును పోగుచేసుకోవడం పుకార్లను, వ్యర్ధమైన మాటల్ని సూచిస్తున్నదని కొందరి అభిప్రాయం. కీర్తనకారుని గురించి “గుసగుసలాడు” కోవడం దీన్ని నొక్కి చెబుతున్నది. (వ.7). కీర్తనకారుడు చనిపోవాలన్నది శత్రువుల కోరిక (ఎప్పుడు చచ్చును), అతను తప్పక చనిపోతాడని వారు మాట్లాడుకున్నారు (వ.8).

41:9 నన్ను తన్నుటకై తన మడిమ నెత్తెను. యేసు ఈ వచనాన్ని దృష్టాంతంగా చెప్పి దీనిని తన స్నేహితుడయ్యుండి కూడా ద్రోహంతో తనను అప్పగించిన యూదా ఇస్కరియోతుకు. అన్వయించి చెప్పాడు (మత్తయి 26:14-16, 20-25; యోహాను 19:18; లూకా 22:3 నోట్సు చూడండి). 

41:11 దేవుడు ఎవరినైనా ఇష్టపడడం (ఇష్టుడనని) కేవలం ఒక భావోద్వేగం కాదు, అది కార్యాచరణతో కూడిన ఒక దీవెనతో సమానం. ఇది. ఆయన కృప చూపించడంతో సమానం (18: 19; 22:8; 35:27). 

41:12 దేవుని పట్ల విశ్వాస్యత చూపించిన వారికి లభించే అత్యంత విలువైన ప్రతిఫలం ఆయన సన్నిధి (15:1 నోట్సు చూడండి). 

41:13 ఈ వచనంతో - "కీర్తనలు.... లోని- ప్రథమ స్కంధం (1-41) ముగుస్తుంది. ఈ వచనంలోని స్తుతిలో ఆరాధకుల నుండి వచ్చే ప్రతిస్పందన 
(ఆమెన్, ఆమెన్) ఉంది. స్కందాలను ముగించే ప్రతి కీర్తన (41; 72; 89; 106) చివర్లో ఇదే స్తుతి కనబడుతుంది. ముగింపులోని ఈ స్తుతి వచనాల్ని బహుశా కీర్తనల్ని, లేఖనంగా క్రోఢీకరించినప్పుడు చేర్చి ఉండవచ్చు. ఇవి కీర్తనలు గ్రంథాన్ని సమగ్రపరుస్తున్నాయి. కాబట్టి వీటిని కొందరు “అల్లిక” కీర్తనలుగా పేర్కొంటారు.. 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |