Daniel - దానియేలు 7 | View All

1. బబులోను రాజగు బెల్షస్సరుయొక్క పరిపాలనలో మొదటి సంవత్సరమున దానియేలునకు దర్శనములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కలకని ఆ కల సంగతిని సంక్షేపముగా వివరించి వ్రాసెను.

2. దానియేలు వివరించి చెప్పినదేమనగా రాత్రియందు దర్శనములు కలిగినప్పుడు నేను తేరిచూచుచుండగా ఆకాశపు నలుదిక్కుల నుండి సముద్రముమీద గాలి విసరుట నాకు కనబడెను.
ప్రకటన గ్రంథం 7:1

3. అప్పుడు నాలుగు మిక్కిలి గొప్ప జంతువులు మహా సముద్రములోనుండి పై కెక్కెను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భిన్నములై యుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:7, ప్రకటన గ్రంథం 13:1, ప్రకటన గ్రంథం 17:8

4. మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పక్షిరాజు రెక్కలవంటి రెక్కలుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెక్కలు తీయబడినవి గనుక మనుష్యునివలె అది పాదములు పెట్టు కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనస్సు వంటి మనస్సు దానికియ్యబడెను.
ప్రకటన గ్రంథం 13:2

5. రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పార్శ్వముమీద పండుకొని తన నోట పండ్లమధ్య మూడు ప్రక్కటెము కలను పట్టుకొనినది. కొందరులెమ్ము, విస్తారముగా మాంసము భక్షించుము అని దానితో చెప్పిరి.

6. అటు పిమ్మట చిరుతపులినిపోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని వీపున పక్షిరెక్కలవంటి నాలుగు రెక్కలుండెను; దానికి నాలుగు తలలుండెను; దానికి ఆధిపత్య మియ్య బడెను.

7. పిమ్మట రాత్రియందు నాకు దర్శనములు కలిగినప్పుడు నేను చూచుచుండగా, ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన యితర జంతువులకు భిన్నమైనది; అది మహాబల మహాత్త్యములు గలది; దానికి పెద్ద ఇనుప దంతములును పది కొమ్ములు నుండెను. అది సమస్తమును భక్షించుచు తుత్తునియలుగా చేయుచు మిగిలినదానిని కాళ్లక్రింద అణగద్రొక్కుచుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:7, ప్రకటన గ్రంథం 12:3-17, ప్రకటన గ్రంథం 13:1-7, ప్రకటన గ్రంథం 17:3

8. నేను ఈ కొమ్ములను కనిపెట్టగా ఒక చిన్న కొమ్మువాటిమధ్యను లేచెను; దానికి స్థలమిచ్చుటకై ఆ కొమ్ములలో మూడు పెరికి వేయబడినవి. ఈ కొమ్మునకు మానవుల కన్నులవంటి కన్నులును గర్వముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 13:5

9. ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృద్ధుడొకడు కూర్చుండెను. ఆయన వస్త్రము హిమము వలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండ్రుకలు శుద్ధమైన గొఱ్ఱబొచ్చువలె తెల్లగాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగ్నిజ్వాలలవలె మండుచుండెను; దాని చక్ర ములు అగ్నివలె ఉండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:14, ప్రకటన గ్రంథం 20:4-11, మత్తయి 19:28

10. అగ్నివంటి ప్రవాహము ఆయనయొద్దనుండి ప్రవహించుచుండెను. వేవేలకొలది ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోట్లకొలది మనుష్యులు ఆయనయెదుట నిలిచిరి, తీర్పుతీర్చుటకై గ్రంథములు తెరువబడెను.
ప్రకటన గ్రంథం 5:11, ప్రకటన గ్రంథం 20:12

11. అప్పుడు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొమ్ము పలుకుచున్న మహా గర్వపు మాటల నిమిత్తము వారు ఆ జంతువును చంపినట్టు కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచున్న అగ్నిలో వేయబడెను.

12. మిగిలిన ఆ జంతువుల ప్రభుత్వము తొలగిపోయెను; సమయము వచ్చువరకు అవి సజీవులమధ్యను ఉండవలెనని యొక సమయము ఒక కాలము వాటికి ఏర్పాటాయెను.

13. రాత్రి కలిగిన దర్శనములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై మనుష్యకుమారునిపోలిన యొకడు వచ్చి, ఆ మహావృద్ధు డగువాని సన్నిధిని ప్రవేశించి, ఆయన సముఖమునకు తేబడెను.
మత్తయి 24:30, మత్తయి 26:64, మార్కు 13:26, మార్కు 14:62, లూకా 21:27, లూకా 22:69, ప్రకటన గ్రంథం 1:7-13, మత్తయి 24:30, మార్కు 13:26

14. సకల జనులును రాష్ట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను సేవించునట్లు ప్రభుత్వమును మహిమయు ఆధిపత్యమును ఆయన కీయ బడెను. ఆయన ప్రభుత్వము శాశ్వతమైనది అదెన్నటికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజ్యము ఎప్పుడును లయముకాదు.
మత్తయి 28:18, యోహాను 12:34, ప్రకటన గ్రంథం 11:15, ప్రకటన గ్రంథం 10:11, ప్రకటన గ్రంథం 19:6, మత్తయి 24:30, మార్కు 13:26

15. నాకు కలిగిన దర్శనములు నన్ను కలవరపరచుచున్నందున దానియేలను నేను నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని.

16. నేను దగ్గర నిలిచియున్న వారిలో ఒకని యొద్దకుపోయి ఇందునుగూర్చిన నిజమంతయు నాకు చెప్పుమని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు తెలియజేసెను.

17. ఎట్లనగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు ప్రభుత్వము చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచున్నవి.

18. అయితే మహోన్నతుని పరిశుద్ధులే రాజ్యాధికారము నొందుదురు; వారు యుగయుగములు యుగయుగాంత ములవరకు రాజ్యమేలుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 22:5

19. ఇనుపదంతములును ఇత్తిడి గోళ్లును గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి ఏమైనదని నేను తెలిసికొనగోరితిని; అది యెన్నటికి భిన్నమును మిగుల భయంకరమునై, సమస్తమును పగులగొట్టుచు మింగుచు మిగిలిన దానిని కాళ్లక్రింద అణగద్రొక్కుచుండెను.

20. మరియు దాని తలపైనున్న పది కొమ్ముల సంగతియు,వాటి మధ్యనుండి పెరిగి మూడు కొమ్ములను కొట్టివేసి, కన్నులును గర్వముగా మాటలాడు నోరునుగల ఆ వేరగు కొమ్ము సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొమ్ములకంటె బలము కలిగిన ఆ కొమ్ము సంగతియు విచారించితిని.
ప్రకటన గ్రంథం 13:5

21. ఈ కొమ్ము పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయుచు వారిని గెలుచున దాయెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:7, ప్రకటన గ్రంథం 12:17, ప్రకటన గ్రంథం 13:7

22. ఆ మహావృద్ధుడు వచ్చి మహోన్నతుని పరిశుద్ధుల విషయములో తీర్పు తీర్చువరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచ్చినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధులు రాజ్యము నేలుదురను సంగతి నేను గ్రహించితిని.
లూకా 21:8, 1 కోరింథీయులకు 6:2, ప్రకటన గ్రంథం 20:4

23. నేనడగిన దానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెప్పెను ఆ నాలుగవ జంతువు లోకములో తక్కిన ఆ మూడు రాజ్యములకు భిన్నమగు నాలుగవ రాజ్యమును సూచించుచున్నది. అది సమస్తమును అణగద్రొక్కుచు పగులగొట్టుచు లోక మంతయు భక్షించును.

24. ఆ పది కొమ్ములు ఆ రాజ్యము నుండి పుట్టబోవు పదిమంది రాజులను సూచించుచున్నవి; కడపట ముందుగా ఉన్న రాజులకు భిన్నమగు మరియొక రాజుపుట్టి ఆ ముగ్గురు రాజులను పడద్రోయును.
ప్రకటన గ్రంథం 17:12

25. ఆ రాజుమహోన్నతునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోన్నతుని భక్తులను నలుగగొట్టును; అతడు పండుగ కాలములను న్యాయ పద్ధతులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు ఒక కాలము కాలములు అర్థకాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 12:14, ప్రకటన గ్రంథం 13:5

26. అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిర్మూలముచేయుటకును తీర్పు విధింపబడెను గనుక అది కొట్టి వేయబడును.

27. ఆకాశమంతటి క్రిందనున్న రాజ్యమును అధికారమును రాజ్య మహాత్మ్యమును మహోన్నతుని పరిశుద్ధులకు చెందును. ఆయన రాజ్యము నిత్యము నిలుచును, అధికారులందరును దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాప్తమాయెను అని చెప్పెను.
ప్రకటన గ్రంథం 20:5, ప్రకటన గ్రంథం 22:5

28. దానియేలను నేను విని మనస్సునందు అధికమైన కలతగలవాడ నైతిని; అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనస్సులో నుంచుకొంటిని.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
7:1-28 దానియేలు గ్రంథంలోని ఈ అధ్యాయం పాత నిబంధన అంతటిలోని అతి ప్రాముఖ్యమైన అధ్యాయాల్లో ఒకటి. ఇది బైబిల్ ప్రవచనాలకు అత్యావశ్యకమైన మార్గదర్శి. పైగా, మనుష్యకుమారుడి గురించి దర్శనం మెస్సీయ గురించి పాత నిబంధనలోని ప్రత్యక్షతల్లో ఇది ప్రముఖస్థానంలో ఉంది. దానియేలు గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయంలో నెబుకద్నెజరుకు వచ్చిన కలతో ప్రారంభమైన అరామిక్ భాషలోని కథనం ఏడవ అధ్యాయంతో ముగుస్తుంది. అధ్యా. 2లో ఉన్న సమాచారమే అధ్యా. 8లో కూడా ఉండడానికి గల కారణం బహుశా అధ్యా. 2 అన్యరాజ్యాలను ప్రపంచ దృక్పథంతో దృష్టిస్తుండగా, అధ్యా.8 యూదు దృక్పథంతో దృష్టించడం అయ్యుండవచ్చు. భవిష్యత్తును గూర్చిన ఈ ప్రవచనాలు నిశ్చయంగా వాస్తవమవుతాయని ధృవీకరించడం మరొక కారణం కావచ్చు. యోసేపు చెప్పినట్టుగా, ఫరోకు ఏకభావం గల కలలు మళ్లీ రావడం “ఈ కార్యము దేవుని వలన నిర్ణయింపబడి యున్నది. ఇది దేవుడు శీఘ్రముగా జరిగించును" అని తెలుసుకోవడం కోసమే (ఆది 41:32). దేవుని నిబంధనా ప్రజల జీవితం అన్యజనుల పరిపాలన కాలంలో కడు దుర్భరంగా ఉండబోతున్నప్పటికీ, చివరకు మెస్సీయ రాజ్యం స్థాపించబడుతుందని తెలియజేసే ఈ దర్శనం చెరలో ఉన్న ఇశ్రాయేలీయులకు నిరీక్షణ కలిగించేందుకు పొందుపర్చ బడింది. 

7:1 బెల్పస్సరు క్రీ.పూ. 553 లో నబొనిడస్ తో బాటు సహపరిపాలకుడుగా ఉన్నాడు. బబులోను చెరలోనికి వచ్చినప్పుడు దానియేలు వయసు సుమారు పదిహేను సంవత్సరాలని ఊహించుకున్నట్లయితే, దానియేలుకు ఈ దర్శనం కలిగినప్పుడు బహుశా అతని వయసు సుమారు అరవై యేడు సంవత్సరాలుండవచ్చు. ఈ అధ్యాయంలోని సంఘటనలు అయిదవ అధ్యాయంలోని సంఘటనలకు ముందే జరిగాయి. 

7:2 నలుదిక్కుల నుండి సముద్రము మీద గాలి విసరుట అన్యజనుల కాలంలో అన్యరాజ్యాల్లో ఏర్పడే రాజకీయ ప్రకంపనల్ని సూచిస్తుంది. సముద్రం “లోకాన్ని” సూచిస్తున్నదని (వ.17) ఈ అధ్యాయంలో తరువాత తెలుస్తుంది, లోకంలో నాలుగు రాజ్యాలు రాబోతున్నాయి. పైగా, “సముద్రము” బైబిల్లో తరచుగా ఇతర చోట్ల అన్యజనులకు సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది (యెషయా 17:12-13; 57:20; ప్రక 13:1; 17:1,15)..

7:3 నాలుగు మిక్కిలి గొప్ప జంతువులు, ఇదివరకే రెండవ అధ్యాయంలో కలలో కనబడిన ప్రతిమ సూచించి నట్టుగానే నాలుగు రాజ్యాల్ని సూచిస్తున్నాయి (2:31-45 నోట్సు చూడండి). ఈ నాలుగు జంతువులు ఒకదాన్ని మించి ఒకటి క్రూరమైనవి, బహుశా ఇది ఆయా రాజ్యాలుండే కాలంలో నైతికత పతనమై అంతకంతకూ దిగజారి పోనున్నదని చెప్పడం కావచ్చు. 

7:4 పక్షిరాజు రెక్కలవంటి రెక్కలున్న సింహము బబులోను సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది. రెక్కలున్న సింహం సరైన సాదృశ్యం, ఎందుకంటే బైబిల్ లోనికొన్ని వాక్యభాగాలు నెబుకద్నెజరును సింహంగా (యిర్మీయా 4:7; 49:19; 50:17,44), మరి కొన్ని వాక్యభాగాలు పక్షిరాజుగా (యిర్మీయా 49:22; విలాప 4:19; యెహె 17:3; హబ 1:8) అభివర్ణిస్తున్నాయి. బబులోను సామ్రాజ్యం సింహాలనే తన చిహ్నంగా ఉపయోగించుకుంది, రెక్కలున్న సింహపు విగ్రహాలు బబులోను రాజ్యంలో ఎక్కడంటే అక్కడ కనబడేవి. రెక్కలు తీయబడడం బహుశా నెబుకద్నెజరు ఉన్మాదస్థితిని సూచిస్తుండవచ్చు. మనుష్యునివలె అది పాదములు పెట్టుకొని అనే వర్ణన అతని పునరుద్ధరణను సూచిస్తుండవచ్చు. 

7:5 ఎలుగుబంటి దాని పండ్ల మధ్య మూడు ప్రక్కటెముకలను పట్టుకొని ఉండడం మాదీయ-పారసీక సామ్రాజ్యాన్ని, ఆ సామ్రాజ్యం సాధించిన మూడు ప్రధానమైన విజయాల్ని సూచిస్తుంది: బబులోను (క్రీ.పూ. 539), లూదీయ/లూదు (క్రీ.పూ. 546, యెహె. 30:5, యెషయా 66:19), ఐగుపు (క్రీ.పూ. 525). ఎలుగుబంటి ఒక వైపు ఒరిగి పండుకొనడం ఈ సంయుక్త రాజ్యంలో పారసీకుల ఆధిపత్యానికి సూచనగా ఉంది. 

7:6 చిరుతపులి గ్రీక్ సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది. దాని నాలుగు రెక్కలు అలెగ్జాండర్ విజయాలెంత శీఘ్రమైనవో సూచిస్తుంది, దాని నాలుగు తలలు సామ్రాజ్యంలోని నాలుగు ప్రధాన భాగాల్ని సూచిస్తున్నాయి. గ్రీస్ -- మాసిదోనియ, త్రోయ - చిన్న ఆసియా (ఆసియా మైనర్), సిరియా - బబులోను, ఐగుపు - ఇశ్రాయేలు. 

7:7 భయంకరమైన నాలుగవ జంతువొకటి రోమా సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది దానికి పూర్వమున్న మూడు జంతువులకు భిన్నమైనది, రోమా సామ్రాజ్యం అన్నిటికంటె శక్తిమంతమైంది, ఎక్కువ కాలం ఉండబోతుంది. కొమ్ములు అనే పదం సాధారణంగా లేఖనంలో రాజుల్ని లేదా రాజ్యా ల్ని సూచిస్తుంది (కీర్తన 132:17; జెకర్యా 1:18; ప్రక 13:1; 17:12). అనంతరం, దూత ఇచ్చిన వివరణ కూడా దీనినే సూచిస్తుంది (వ.24). 

7:8 చిన్న కొమ్ము కొద్ది అధికారంతో మొదలై శక్తిమంతుడుగా మారబోయే రాజును సూచిస్తుంది. చిన్న కొమ్ముకు మానవుల కన్నుల వంటి కన్నులు ఉండడం సునిశితమైన పరిశీలనా దృష్టిని, గర్వముగా మాటలాడు నోరు ఉండడం దేవునికి వ్యతిరేకంగా అతిశయంతో మాట్లాడడం, దైవదూషణ చేయడాన్ని సూచిస్తున్నాయి. (వ.25 తో పోల్చండి). ఈ చిన్న కొమ్ము భవిష్యత్ కాలంలో రాబోయే ప్రపంచాధిపతిని సూచిస్తుంది; లేఖనం ఆ అధిపతిని “వచ్చునట్టి రాజు" (9:26), “తన ఇష్టానుసారముగా జరిగించి” ప్రవర్తించే రాజు (11:36), “నాశనపాత్రుడగు పాపపురుషుడు” (నాశనపుత్రుడు) (2థెస్స 2:3), “క్రూరమృగము" (ప్రక 13:1-10), “క్రీస్తు విరోధి” (1యోహాను 2:18) అని సూచించింది. 

7:9-10 మహా వృద్ధుడొకడు అనే పదజాలం దేవుని శాశ్వత (నిత్య) స్వభావాన్ని తేటపరుస్తుంది. 

7:11-12 ఆ జంతువును మండుచున్న అగ్నిలో నశింపజేయడం నాల్గవ రాజ్యం అంటే పునరుజ్జీవించబడిన రోమా సామ్రాజ్యం ముగింపును సూచిస్తుంది. మిగిలిన ఆ జంతువుల (పూర్వమున్న మూడు రాజ్యాలు) ఉనికి మెస్సీయ రాజ్యం వచ్చేవరకు కొనసాగుతుంది గానీ వాటికి అంతకు ముందున్న ప్రాబల్యం ఉండదు. 

7:13-14 మనుష్యకుమారుని పోలిన యొకడు ప్రధానదూత మిఖాయేలు అనీ లేదా సామూహిక వ్యక్తీకరణలో “మహోన్నతుని పరిశుద్దులే” అనీ (వ. 18) కొందరి అభిప్రాయమైనప్పటికీ, ఈయన మానవజాతి భవితవ్యాన్ని నెరవేర్చే దైవిక మెస్సీయ తప్ప మరొకరు కాదు (కీర్తన 8; హెబ్రీ 2:5-18). యేసు ఈ నామాన్ని మెస్సీయ నామంగా గ్రహించి (మార్కు 14:61-62), తనగురించి తాను మాట్లాడేటప్పుడు ఈ నామాన్ని ఉపయోగించాడు. అనంతర కాలంలోని యూదు మతాచార్యులు (రబ్బీలు) ఈ నామాన్ని మెస్సీయ నామాల్లో ఒకటిగా పరిగణించారు.

7:15-17 నాలుగు క్రూరమృగాలు నలుగురు రాజుల్ని సూచిస్తున్నాయని దానియేలుకు వివరించబడింది. 

7:18 మహోన్నతుని పరిశుద్దులే అనే పదజాలం బహుశ మెస్సియా అయిన యేసుని విశ్వసించి ఆయన నంగీకరించే ఇశ్రాయేలు ప్రజలను సూచిస్తుండవచ్చు (జెకర్యా 12:10; రోమా 11:26). అక్షరాలా నిబంధన ప్రజలే రాజ్యాధికారము నొందుదురు అని తెలుస్తుంది, ఇది. మెస్సీయ అంతిమరాజ్యం అక్షరార్ధంగా భూమ్మీద స్థాపించబడే రాజ్యమని నొక్కి చెబుతున్నది. 

7:19-24 దర్శనభావం సంగ్రహంగా తెలిసిన తర్వాత (వ. 19-22) నాల్గవ రాజ్యం రాబోయే కాలంలో లోకమంతయు భక్షించును అని దేవదూత వివరించాడు, ఇది ప్రపంచాధిపత్యాన్ని సూచిస్తుంది. పదిమంది రాజులను అనే పదజాలం సంపూర్ణతను సూచించే అలంకారిక వర్ణన. బహుశా ఇది పది మంది రాజులు ఏకమై ఏర్పరచబోయే సంఘటిత సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు (ప్రక 17:12-13 తో పోల్చండి).

7:24-26 దర్శనంలో చిన్న కొమ్ముగా వర్ణించబడిన మరియొక రాజు, అంటే క్రీస్తు విరోధి (వ.7-8 తో పోల్చండి) లేచి, ముగ్గురు రాజులను పడద్రోసి, చివరి మానవరాజ్యం పైన అధికారాన్ని సంపాదిస్తాడు. అతని నైజం దైవదూషణ (మహోన్నతునికి విరోధముగా మాటలాడుచు), యూదుమత ద్వేషం (మహోన్నతుని భక్తులను నలుగగొట్టును), మతభ్రష్టత (అతడు పండుగ కాలములను న్యాయ పద్దతులను నివారణచేయ బూనుకొనును). అతడు యూదుప్రజల్ని ఒక కాలము కాలములు అర్ధకాలము అణచివేయడం జరుగుతుంది, అంటే మూడున్నర సంవత్సరాలు, లేదా భవిష్యత్తులోని మహాశ్రమ కాలంలో అర్ధభాగం (ప్రక 7:14 తో పోల్చండి). 4వ అంతియొకస్ అనే రాజు క్రీ.పూ.167-164 మధ్య కాలంలో యూదులను హింసించడంతో ఇది నెరవేరిందని కొందరి అభిప్రాయం. బహుశా ఇది నిజం కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే అతడు యూదులను హింసించిన కాలం మూడు సంవత్సరాలే తప్ప మూడున్నర సంవత్సరాలు కాదు. ఈ హింస ఇంకా రాబోయే భవిష్యకాలంలోనే జరగబోతున్నదని భావించడం సరైనది కావచ్చు. పరలోక న్యాయసభ (తీర్పు) జరిగినప్పుడు, క్రీస్తు విరోధి పూర్తిగా కొట్టివేయబడును. 

7:27 సింహాసనం మనుష్య కుమారుని స్వాధీనమవుతుంది, ఆయన పరిపాలించే రాజ్యము నిత్యము నిలుచును. పరిశుద్ధులకును అనే పదం ఇశ్రాయేలులో విశ్వసించిన శేషాన్ని సూచిస్తుంది. వీరు మనుష్యకుమారుడైన తమ మెస్సీయ అధికారం క్రింద ఈ రాజ్యాన్ని పొందుతారు. 


Shortcut Links
దానియేలు - Daniel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |