Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 6 | View All

1. యెహోవా, నీ కోపముచేత నన్ను గద్దింపకుము నీ ఉగ్రతతో నన్ను శిక్షింపకుము.

2. యెహోవా, నేను కృశించి యున్నాను, నన్ను కరుణించుము యెహోవా, నా యెముకలు అదరుచున్నవి, నన్నుబాగుచేయుము

3. నా ప్రాణము బహుగా అదరుచున్నది.యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక యుందువు?
యోహాను 12:27

4. యెహోవా, తిరిగి రమ్ము, నన్ను విడిపింపుమునీ కృపనుబట్టి నన్ను రక్షించుము.

5. మరణమైనవారికి నిన్ను గూర్చిన జ్ఞాపకము లేదుపాతాళములో ఎవరు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు దురు?

6. నేను మూలుగుచు అలసియున్నానుప్రతి రాత్రియు కన్నీరు విడుచుచు నా పరుపు తేలజేయుచున్నాను.నా కన్నీళ్లచేత నా పడక కొట్టుకొని పోవుచున్నది.

7. విచారముచేత నా కన్నులు గుంటలు పడుచున్నవినాకు బాధ కలిగించువారిచేత అవి చివికియున్నవి.

8. యెహోవా నా రోదన ధ్వని వినియున్నాడు పాపముచేయు వారలారా, మీరందరు నాయొద్దనుండి తొలగిపోవుడి.
మత్తయి 7:23, లూకా 13:27

9. యెహోవా నా విన్నపము ఆలకించి యున్నాడు యెహోవా నా ప్రార్థన నంగీకరించును.

10. నా శత్రువులందరు సిగ్గుపడి బహుగా అదరుచున్నారు వారు ఆకస్మికముగా సిగ్గుపడి వెనుకకు మళ్లుదురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-6. దావీదు తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు దానిని ఆసరాగా తీసుకొని అతని శత్రువులు అతనిపై తమ ఆగ్రహాన్ని కుమ్మరించిన సమయంలో చేసిన ప్రార్థన. ఆదిసంఘంలో సంప్రదాయబద్ధంగా అనుసరించే ఏడు పశ్చాత్తాప ప్రార్థనా కీర్తనలలో ఇది ఒకటిగా లెక్కించబడింది (మిగిలినవి32, 38, 51, 102, 130, 143).

శీర్షిక: అష్టమశ్రుతి అనే పదానికి వివరణ ఇవ్వడం కష్టం. ఈ పదం “ఎనిమిది" అంకెతో కూడి ఉన్నందున మూల భావాన్ని బట్టి ఎనిమిది తంతులున్న వాద్యంతో పాడదగిన కీర్తన అని లేక అష్టమశ్రుతి అని గుర్తించారు. ఏదేమైనా, ఇది ఈ కీర్తన ఆలాపన కోసం సంగీతపరమైన సూచన అనుకోవచ్చు. 

6:1-10 చేసిన పాపాలను బట్టి విచారిస్తూ పశ్చాత్తాపాన్ని వ్యక్తం చేసే ఏడు కీర్తనలలో ఇది ఒకటి (మిగిలినవి 32; 38; 51; 102; 130; 143). దేవుని శిక్షను అనుభవించి క్షమాపణ, స్వస్థత అవసరతను గుర్తించిన వారికి ఈ ప్రార్థన ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. 

6:2 తనకు కలిగిన శారీరక బాధ, దైవిక శిక్ష న్యాయమైనదే అని తెలిసిన కీర్తనకారుడు దేవుని సన్నిధి అనే భావాన్ని (వ.4), ఆధ్యాత్మిక శాంతిని కోల్పోయాడు (వ.3). అతడు చాలా కాలం బాధపడుతూ కృశించిపోయి ఉన్నాడు. ఇది దేవుని కోపం వలన వచ్చిన శిక్ష కాబట్టి దానిని తీసివేయమని గాక, ఆయన కనికరం చూపి తనను బాగుచేయుము అని అతడు ప్రార్థిస్తున్నాడు (యిర్మీయా 10:23-24 తో పోల్చండి). 

6:4-5 ఇక్కడ పశ్చాత్తాపపడుతున్న వ్యక్తి అడుగుతున్నది. తన శారీరక స్వస్థతను గూర్చి అయినా (వ.2), ప్రధానంగా తన ఆత్మకు కలిగిన వ్యాధినుండి తనను విడిపింపుమనీ, తనను పూర్వస్థితికి పునరుద్ధరించమనీ కోరుకొంటున్నాడు. దేవుణ్ణి తమకు దగ్గరగా ఉండాలని కోరుతూ దేవుని స్వభావలక్షణాలైన కరుణ కృపలకు తగినట్టుగా తమపట్ల వ్యవహరించమని విశ్వాసులు దేవుణ్ణి వేడుకోవాలి. ఈ అభ్యర్థనలో రెండు తలంపులున్నాయి. మొదటిది, యెహోవా తన కృప(హెబ్రీ. ఫేసెద్)ను బట్టి చర్య తీసుకోవాలని, అంటే రక్షించాలనే మనవి. ఇది యెహోవాకు తన ప్రజల పట్ల ఉన్న నిబంధనా పూర్వకమైన విశ్వాస్యత. కీర్తనకారుని నమ్మికకు ఇదే ఆధారం (13:5; 26:3; 136). రెండవది, కీర్తనకారుడు తాను పాతాళము లోకి వెళ్లినట్లయితే, అంటే మరణించినట్లయితే యెహోవాకు ఎవరు... కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించుదురు అని అడుగుతున్నాడు. ఇందులో సాహసం కనబడినా, దేవుణ్ణి కార్యాచరణకు పురికొల్పడానికి ఇటువంటి అభ్యర్థనలు విలాపకీర్తనల్లో సాధారణమే (30:9; 88:10,12; 115:17).

6:6 నేను మూలుగుచు అలసి యున్నాను. కీర్తనకారుని ఆత్మ చాలాకాలం దుఃఖంలో, వేదనలో కొనసాగింది. వ.6-7తో బాటు యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు (వ.3) అన్న మాట దేవుడతనికి తన సమాధానం, కృప, తన పూర్వపు దైవిక సన్నిధిని వెంటనే కలిగించలేదని తెలియజేస్తుంది. దేవుడు మన విన్నపాలను, ప్రార్థనలను తన సమయంలో వింటాడని వ.8-9 బోధిస్తున్నాయి. కాబట్టి మనం నిరాశ చెందక, విశ్వాసంతో దేవుని కోసం ఎదురు చూడాలి (13; 74:9 తో పోల్చండి). 

6:6-7 కీర్తనకారుని భావోద్వేగాలెంతగా క్షోభిస్తున్నాయో ఈ వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. కీర్తనకారుని విలాపం ఎంత తీవ్రమైనదంటే అతని పరుపు కన్నీళ్లతో పూర్తిగా తడిసిపోయింది. నా పడక కొట్టుకొని పోవుచున్నది అనే చిత్రీకరణ అతిశయోక్తిగా కనబడినా, “నా పడక కన్నీటిలో పైకి తేలుతుంది" అనే అక్షరార్థాన్నిస్తున్నది. శత్రువులందరు అనే పదప్రస్తావన శ్రమకు గల మరో కోణాన్ని తెలియ జేస్తుంది: కీర్తనకారుని అస్వస్థత అతణ్ణి శత్రువుల ముందు నిస్సహాయుణ్ణి చేసింది. 

6:8-10 వ.7 లోని శత్రువులు పాపము చేయువారనే వివరణ కనబడుతుంది. వ. 9 ని పరిశీలిస్తే, దేవుడు. కీర్తనకారున్ని రక్షించడని చెబుతూ, అతని శత్రువులు అతన్ని ఎత్తి పొడుస్తూ మాట్లాడుతుండవచ్చని తెలుస్తుంది (3:2; 22:7-8; 71:11). దేవుడు ఏ చర్యా తీసుకోవడం లేదని కీర్తనకారుని శత్రువులు తలంచుతున్నదానికి బదులుగా, వారు అదరు చెంది వణకుతారు. అదరు అనే క్రియాపదం, వ.2-3 లలో కూడా కనబడుతుంది, కీర్తనకారుడు బాధననుభవిస్తూ అదరుపడిన స్థితిని వర్ణించడానికి ఈ పదాన్ని రెండుసార్లు ఉపయోగించాడు. అంతిమంగా, దేవుడు కీర్తనకారుని శ్రమల్ని తీసివేసి అవి అతని శత్రువులకు వచ్చేలా చేస్తాడనే దృఢమైన నమ్మికతో చేసే ప్రార్ధనతో కీర్తన ముగుస్తుంది. 

Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |