John - యోహాను సువార్త 12 | View All

1. కాబట్టి యేసు తాను మృతులలోనుండి లేపిన లాజరు ఉన్న బేతనియకు పస్కాపండుగకు ఆరు దినములు ముందుగా వచ్చెను. అక్కడ వారు ఆయనకు విందు చేసిరి.

2. మార్త ఉపచారము చేసెను; లాజరు ఆయనతో కూడ భోజమునకు కూర్చున్నవారిలో ఒకడు.

3. అప్పుడు మరియ మిక్కిలి విలువగల అచ్చ జటామాంసి అత్తరు ఒక సేరున్నర యెత్తు తీసికొని,యేసు పాదములకు పూసి తన తలవెండ్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడిచెను; ఇల్లు ఆ అత్తరు వాసనతో నిండెను

4. ఆయన శిష్యులలో ఒకడు అనగా ఆయనను అప్పగింపనైయున్న ఇస్కరియోతు యూదా

5. యీ అత్తరెందుకు మూడు వందల దేనార ములకు అమ్మి బీదలకు ఇయ్యలేదనెను.

6. వాడీలాగు చెప్పినది బీదలమీద శ్రధ్ధకలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయై యుండి, తన దగ్గర డబ్బు సంచియుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచ్చెను గనుక ఆలాగు చెప్పెను.

7. కాబట్టి యేసునన్ను పాతిపెట్టు దినమునకు ఆమెను దీని నుంచుకొననియ్యుడి;

8. బీదలు ఎల్లప్పు డును మీతో కూడ ఉందురుగాని నేనెల్లప్పుడు మీతో ఉండనని చెప్పెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 15:11

9. కాబట్టి యూదులలో సామాన్యజనులు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని తెలిసికొని, యేసును చూచుటకు మాత్రమే గాక మృతులలోనుండి ఆయన లేపిన లాజరునుకూడ చూడవచ్చిరి.

10. అతనినిబట్టి యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు విశ్వాస ముంచిరి గనుక

11. ప్రధానయాజకులు లాజరునుకూడ చంప నాలోచనచేసిరి.

12. మరునాడు ఆ పండుగకు వచ్చిన బహు జనసమూ హము యేసు యెరూషలేమునకు వచ్చుచున్నాడని విని

13. ఖర్జూరపుమట్టలు పట్టుకొని ఆయనను ఎదుర్కొనబోయి జయము, ప్రభువు పేరట వచ్చుచున్న ఇశ్రాయేలు రాజు స్తుతింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 118:25-26

14. సీయోను కుమారీ, భయపడకుము, ఇదిగో నీ రాజు గాడిదపిల్లమీద ఆసీనుడై వచ్చుచున్నాడు

15. అని వ్రాయబడిన ప్రకారము యేసు ఒక చిన్న గాడిదను కనుగొని దానిమీద కూర్చుండెను.
యెషయా 40:9, జెకర్యా 9:9

16. ఆయన శిష్యులు ఈ మాటలు మొదట గ్రహింపలేదు గాని యేసు మహిమ పరచబడినప్పుడు అవి ఆయనను గూర్చి వ్రాయబడెననియు, వారాయనకు వాటిని చేసిరనియు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చు కొనిరి.

17. ఆయన లాజరును సమాధిలోనుండి పిలిచి మృతు లలోనుండి అతని లేపినప్పుడు, ఆయనతో కూడ ఉండిన జనులు సాక్ష్యమిచ్చిరి.

18. అందుచేత ఆయన ఆ సూచక క్రియ చేసెనని జనులు విని ఆయనను ఎదుర్కొన బోయిరి.

19. కావున పరిసయ్యులు ఒకరితో ఒకరు మన ప్రయత్నములెట్లు నిష్‌ప్రయోజనమై పోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెప్పుకొనిరి.

20. ఆ పండుగలో ఆరాధింపవచ్చినవారిలో కొందరు గ్రీసుదేశస్థులు ఉండిరి.

21. వారు గలిలయలోని బేత్సయిదా వాడైన ఫిలిప్పునొద్దకు వచ్చి అయ్యా, మేము యేసును చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పగా

22. ఫిలిప్పు వచ్చి అంద్రెయతో చెప్పెను, అంద్రెయయు ఫిలిప్పును వచ్చి యేసుతో చెప్పిరి.

23. అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెను మనుష్యకుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి యున్నది.

24. గోధుమగింజ భూమిలో పడి చావకుండిన యెడల అది ఒంటిగానే యుండును; అది చచ్చిన యెడల విస్తారముగా ఫలించును.

25. తన ప్రాణమును ప్రేమించు వాడు దానిని పోగొట్టుకొనును, ఈ లోకములో తన ప్రాణమును ద్వేషించువాడు నిత్యజీవముకొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

26. ఒకడు నన్ను సేవించినయెడల నన్ను వెంబడింపవలెను; అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు నన్ను సేవించినయెడల నా తండ్రి అతని ఘనపరచును.

27. ఇప్పుడు నా ప్రాణము కలవరపడుచున్నది; నే నేమందును?తండ్రీ, యీ గడియ తటస్థింపకుండనన్ను తప్పించుము; అయి నను ఇందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచ్చితిని;
కీర్తనల గ్రంథము 6:3, కీర్తనల గ్రంథము 42:5, కీర్తనల గ్రంథము 42:11

28. తండ్రీ, నీ నామము మహిమపరచు మని చెప్పెను. అంతటనేను దానిని మహిమపరచితిని, మరల మహిమ పరతును అని యొక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చెను.

29. కాబట్టి అక్కడ నిలుచుండి వినిన జన సమూహము ఉరిమెను అనిరి. మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి.

30. అందుకు యేసు ఈ శబ్దము నాకొరకు రాలేదు, మీకొరకే వచ్చెను.

31. ఇప్పుడు ఈ లోకమునకు తీర్పు జరుగుచున్నది, ఇప్పుడు ఈ లోకాధికారి బయటకు త్రోసివేయబడును;

32. నేను భూమిమీదనుండి పైకెత్తబడినయెడల అందరిని నాయొద్దకు ఆకర్షించుకొందునని చెప్పెను.

33. తాను ఏవిధముగా మరణము పొందవలసి యుండెనో సూచించుచు ఆయన ఈ మాట చెప్పెను.

34. జనసమూహము క్రీస్తు ఎల్లప్పుడు ఉండునని ధర్మశాస్త్రము చెప్పుట వింటిమి. మనుష్యకుమారుడు పైకెత్తబడవలెనని నీవు చెప్పుచున్న సంగతి ఏమిటి? మనుష్య కుమారుడగు ఈయన ఎవరని ఆయన నడిగిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 89:4, కీర్తనల గ్రంథము 89:36, కీర్తనల గ్రంథము 110:4, యెషయా 9:7, దానియేలు 7:14

35. అందుకు యేసుఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధ్య ఉండును; చీకటి మిమ్మును కమ్ముకొనకుండునట్లు మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను ఎక్కడికి పోవుచున్నాడో యెరుగడు.

36. మీరు వెలుగు సంబంధులగునట్లు మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు విశ్వాసముంచుడని వారితో చెప్పెను.

37. యేసు ఈ మాటలు చెప్పి వెళ్లి వారికి కనబడకుండ దాగియుండెను. ఆయన వారి యెదుట యిన్ని సూచక క్రియలు చేసినను వారాయనయందు విశ్వాసముంచరైరి.

38. ప్రభువా, మా వర్తమానము నమ్మినవాడెవడు? ప్రభువుయొక్క బాహువు ఎవనికి బయలుపరచ బడెను? అని ప్రవక్తయైన యెషయా చెప్పిన వాక్యము నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను.
యెషయా 53:1

39. ఇందుచేత వారు నమ్మలేక పోయిరి, ఏలయనగా

40. వారు కన్నులతో చూచి హృదయముతో గ్రహించి మనస్సు మార్చుకొని నావలన స్వస్థపరచబడకుండు నట్లు ఆయన వారి కన్నులకు అంధత్వము కలుగజేసి వారి హృదయము కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెప్పెను.
యెషయా 6:9-10

41. యెషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయననుగూర్చి ఈ మాటలు చెప్పెను.

42. అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశ్వాసముంచిరిగాని, సమాజములో నుండి వెలివేయబడుదుమేమో యని పరిసయ్యులకు భయపడి వారు ఒప్పుకొనలేదు.

43. వారు దేవుని మెప్పుకంటె మనుష్యుల మెప్పును ఎక్కువగా అపేక్షించిరి.

44. అంతట యేసు బిగ్గరగా ఇట్లనెనునాయందు విశ్వాస ముంచువాడు నాయందు కాదు నన్ను పంపినవానియందే విశ్వాసముంచుచున్నాడు.

45. నన్ను చూచువాడు నన్ను పంపినవానినే చూచుచున్నాడు.

46. నాయందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు చీకటిలో నిలిచి యుండకుండునట్లు నేను ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచ్చియున్నాను.

47. ఎవడైనను నా మాటలు వినియు వాటిని గైకొనకుండిన యెడల నే నతనికి తీర్పుతీర్చను; నేను లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు రాలేదు గాని లోకమును రక్షించుటకే వచ్చి తిని.

48. నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీర్పు తీర్చువాడొకడు కలడు; నేను చెప్పినమాటయే అంత్యదినమందు వానికి తీర్పు తీర్చును.

49. ఏలయనగా నా అంతట నేనే మాటలాడలేదు; నేను ఏమనవలెనో యేమి మాటలాడవలెనో దానినిగూర్చి నన్ను పంపిన తండ్రియే నాకాజ్ఞ యిచ్చియున్నాడు.

50. మరియు ఆయన ఆజ్ఞ నిత్యజీవమని నేనెరుగుదును గనుక నేను చెప్పు సంగతులను తండ్రి నాతో చెప్పిన ప్రకారము చెప్పుచున్నాననెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
12:1-11 బేతనియలో మరియ యేసును అభిషేకించడం, యేసు బందీ కావడం, విచారణ, శిక్ష విధించడం, సిలువ, సమాధి వెంటనే జరుగబోతున్నాయని ముందుగా చూపింది. (వ.7-8). ఈ వృత్తాంతం లాజరును మృతులలో నుండి లేపిన దానికి చాలా సన్నిహితంగా కలపబడింది. లాజరు యేసు అద్భుతకార్యాలు చేసే శక్తికి నిదర్శనంగా అక్కడ ఉండడంతో, అది యూదు నాయకుల కోపం అధికం కావడానికి కారణమైంది. దానికంటే, ఈ అభిషేకం ఇస్కరియోతు యూదాలో యేసుపై ఉన్న ద్వేషాన్ని కూడా బయటపెట్టింది (వ.4-8), మరియ చేసిన ఆరాధనా కార్యం ఒక్క వచనం (వ.3)లో వుంటే, యూదా అభ్యంతరం, యేసు యూదాను గద్దించడం ఐదు వచనాల్లో ఉంది (వ.4-8). 12:1 ఈ పస్కా పండుగను గురించి 2:13; 11:55 నోట్సు చూడండి. పస్కా పండుగకు ఆరు దినములు ముందు అంటే శుక్రవారం సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఆరంభమై, శనివారాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. 

12:2 భోజనము (గ్రీకు డేప్నోన్; రాత్రి భోజనం), సాధారణంగా రోజంతటిలో ముఖ్యమైన సాయంత్రపు భోజనాన్ని సూచిస్తుంది (లూకా 14:12). ఈ మాట పండుగ విందును కూడా సూచిస్తుండవచ్చు (మత్తయి 23:6; మార్కు 6:21). దీన్ని తరువాత చివరి భోజనం (ప్రభువు బల్ల)కు ఉపయోగించారు (యోహాను 13:2,4; 21:20), భోజనమునకు కూర్చున్న అనే మాటలు సాధారణమైన భోజనాన్ని కాక, ఒక విందును సూచిస్తున్నాయి (13:2-5,23). 

12:3 పేరున్నర లేక అరలీటరు అంటే చాలా ఎక్కువ అత్తరు (11:2). మిక్కిలి విలువగల అచ్చజటామాంసి అత్తరును ఉత్తర భారతదేశం నుండి దిగుమతి చేసుకుని, తలపై రాసుకోవడానికి రోమీయులు ఉపయోగించేవారు. ఈ అత్తరును అత్తరుబుజ్జిలో ఉంచేవారని సమదృక్పథ సువార్తలు సూచిస్తాయి (మత్తయి 26:7; మార్కు 14:3). అతిథి పాదముల యొద్ద ఉండే పని సేవకులది (1:27; 13:5). కాబట్టి మరియ చేసినవి దీనత్వాన్ని, భక్తిని చూపుతున్నాయి. ఆమె తన తలవెండ్రుకలతో యేసు పాదాలను తుడవడం గమనించాల్సిన విషయం, ఎందుకంటే యూదు స్త్రీలు అందరిముందు తమ కురులను విప్పడం అరుదు. 

12:4-5 మూడువందల దేనారములు ఒక్క అత్తరుబుడ్డి కోసం చాలా ఎక్కువ మొత్తం. అత్తరుబుడ్డిని పగులగొట్టడం మరింత ఎక్కువ “వృథా" అని ఇస్కరియోతు యూదా భావన. 

12:6 యూదా ఉద్దేశం అపవిత్రం. యేసుకు ద్రోహం చేయడానికి ముందే వాడు దొంగ. 

12:8 యేసు జవాబు ద్వితీ 15:11ను సూచిస్తుండవచ్చు. 

12:9-11 మత నాయకులు - యేసునుండి ఒక సూచకక్రియను కోరారని సమదృక్పథ సువార్తలు మనకు తెలియజేస్తాయి (ఉదా. మత్తయి 12:38). లాజరును మృతులలోనుండి లేపడంతో సహా, యేసు “అనేక సూచకక్రియలు" చేశాడని నాయకులు ఒప్పుకున్నారు అని యోహాను మనకు చెబుతాడు (11:47). కానీ వారు యేసును నమ్మడానికి బదులు “ఆయనను చంపనాలోచించుచుండిరి" (11:53), అంతేకాక వారు లాజరును కూడ చంపనాలోచన చేసిరి. 

12:12-19 ప్రజలు ఖర్జూరపు మట్టలను ఊపుతూ ఆయనకు అభివాదం చేయడంతో యేసు యెరూషలేము విజయ ప్రవేశాన్ని క్రైస్తవ సాంప్రదాయంలో మట్టలాదివారంగా పాటిస్తారు. యేసు గాడిదపై కూర్చుని యెరూషలేము లోనికి రావడం, పా.ని. లేఖనాల నెరవేర్పు(జెకర్యా 9:9; కీర్తన 118:25-26 చూడండి)గా ఉంది. మట్టలను ఊపడం, ఒకడు తన శత్రువుపై విజయాన్ని వేడుకగా చేసుకోవడాన్ని, లేదా ఒక రాజును ఆహ్వానించడానికి సాదృశ్యంగా ఉండి, యేసు ఇశ్రాయేలులోని ఖాళీ సింహాసనాన్ని అధిష్టించి, రోమీయుల ఆక్రమణ నుండి, అణచివేత నుండి దేశాన్ని విడిపిస్తాడని తలంచారు. అయినప్పటికీ యేసు పొందిన ప్రశంసలు ఎక్కువకాలం నిలవలేదు; ఆయనను విజేతగా ఇప్పుడు ఘనపరచినవారిలో కొందరు. కొద్దిరోజుల తర్వాత ఆయనను సిలువవేయమని కేకలు వేశారు.

12:12 మరునాడు బహుశా ఇప్పుడు మనం మట్టలాదివారంగా పిలుచుకునే శ్రమవారంలోని ఆదివారాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. పండుగ అనేది పస్కా పండుగ. 

12:13 ఖర్జూరపు మట్టలు యూదుల జాతీయచిహ్నం. కీర్తన 118:26 లోని దావీదు వంశికుడైన రాజుగా ప్రజలు యేసుకు జేజేలు చెప్పారు (మత్తయి 21:4-9తో పోల్చండి). కీర్తన 118 హల్లెల్ లోని భాగం (కీర్తన 113-118 కీర్తనలను హల్లెల్ కీర్తనలు అంటారు). వీటిని దేవాలయ గాయకబృందం యూదుల పెద్ద పండుగలలో పాడుతారు. 

12:15 యేసు జెకర్యా 9:9 లో చెప్పినట్టు తన అధికారిక స్థానాన్ని తీసుకోవడానికి పరిశుద్ద పట్టణానికి వచ్చిన దీనుడైన కాపరి-రాజు అని చూపబడ్డాడు. ఒక పాలకుడు యూదయనుండి వచ్చి, జనుల విధేయతను శాసిస్తాడు. అతడు గాడిదను ఎక్కి వస్తాడు అని మెస్సీయకు సంబంధించిన ఒక ప్రవచనం (ఆది 49:10-11) చెబుతుంది. భయపడకుము అనే మాటలను బహుశా యెషయా 40:9 నుండి తీసుకుని ఉండవచ్చు. అవి సీయోనుకు శుభవార్తను తెచ్చేవానిని సూచిస్తున్నాయి (యెషయా 44:2). 

12:19 ఇక్కడ లోకము అనే మాట పరిసయ్యుల భంగపాటును ఎత్తిచూపే అతిశయోక్తి అనేది స్పష్టం (అపొ.కా. 17:6). 

12:20-50 ఈ భాగంతో యోహాను సువార్తలోని మొదటి పెద్ద భాగం ముగుస్తుంది. ఇందులో యూదుల కోసం యేసు పనిని చూస్తాం. కొందరు గ్రీకులు రావడం, యేసు మరణించి సకల జనులను రక్షించడానికి, ఆయన పరిచర్య తుది ఘట్టానికి చేరిందని సూచిస్తుంది. ఆయన “గడియ” వచ్చివున్నది (వ. 23-26; 2:4 నోట్సు చూడండి), మనుష్యకుమారుడు త్వరలోనే మనుష్యులచేత "పైకెత్త"బడతాడు (సిలువ వేయబడతాడు), దేవుడు ఆయనను అత్యధికంగా హెచ్చిస్తాడు (12:32; 3:14-15 నోట్సు చూడండి). ఇవి జరిగిన తర్వాత యేసు జనులను (యూదులు, యూదేతరులు) తనయొద్దకు ఆకర్షించ గలుగుతాడు. (12:32). అంతేకాదు, తమ మధ్య అనేక సూచకక్రియలు చేసిన మెస్సీయను తిరస్కరించినందుకు యూదు జనులు తీర్పు పొందుతారు (వ.37-40). 12:20 గ్రీసు దేశస్థులు కేవలం గ్రీకులనే కాక (7:35-36 నోట్సు చూడండి) అన్యజనులను సూచిస్తుండవచ్చు. వారు పస్కా పండుగలో ఆరాధించడానికి యెరూషలేముకు వచ్చిన “దైవభక్తి" గలవారు. 

12:21-22 అండ్రెయ... ఫిలిప్పులను గురించి, 1:44; 6:5-6 నోట్సు చూడండి. గ్రీకులు బహుశా ఫిలిప్పు ఒక్కని మీదనే దృష్టి నిలిపి వుండవచ్చు (అతడు అండ్రెయ దగ్గరకు వెళ్ళాడు). ఎందుకంటే పన్నెండుగురిలో గ్రీకు పేర్లు కలిగినవారు వాళ్ళిద్దరే. 

12:23,27 యేసు గడియ గురించి, 2-4 నోట్సు చూడండి. 

12:24 మరణం ద్వారా జీవం అనే సూత్రాన్ని, ఒక వ్యవసాయ ఉదాహరణతో వివరించాడు. 

12:25 క్రీస్తును వెంబడించడంలో స్వత్యాగం ఉంది. అది సిలువలో అత్యున్నతంగా వెల్లడైంది. 

12:26 ఈ సత్యం శిష్యుని భూసంబంధమైన జీవితం నుండి అతని నిత్యగమ్యా న్ని దాటి విస్తరిస్తుంది (7:34,36; 14:3; 17:24).

12:27 యేసు కలవరాన్ని వ్యక్తం చేయడం, కీర్తన 6:3 లేక 42:5,11 వంటి దావీదు కీర్తనలను గుర్తుచేస్తుంది. 

12:28 యేసు భూమిమీద పరిచర్య చేసిన కాలంలో, పరలోకంనుండి శబ్దము వచ్చి ఆయన గుర్తింపును నిర్ధారించిన మూడుసార్లలో ఇది ఒకటి (ఆయన బాప్తిస్మం, ఆయన రూపాంతరంతో పోల్చండి; మత్తయి 3:13-17; 17:1-13 వాటి సమాంతర వాక్యభాగాలు చూడండి).

12:29 ఉరుము, దేవదూతల ద్వారా దేవుని ప్రత్యక్షతలనేవి పా.ని.లో చక్కగా నమోదు చేయబడ్డాయి. సీనాయి పర్వతం దగ్గర దేవుని ప్రత్యక్షతలలో ఉరుము కూడా ఒక భాగం (నిర్గమ 19:16, 19), దేవదూతలు (లేక దేవుని దూత) హాగరుతో (ఆది 21:17), అబ్రాహాముతో (ఆది 22:11), మోషేతో (అపొ.కా.7:38), ఏలీయాతో (2రాజులు 1:15), దానియేలుతో (దాని10:4-11) మాట్లాడారు. 

12:30-31 లోకాధికారి అంటే తన పతనమైన పాపస్థితిలోని సాతాను (14:30; 16:11; 1యోహాను 5:19). ఇప్పుడు, సిలువ దగ్గర అపవాది బయటకు త్రోసివేయబడును లేక నిర్ణయాత్మకంగా ఓడింపబడతాడు (లూకా 10:18; కొలస్సీ 2:14-15). 

12:32 పైకెత్తబడుటను గూర్చి 3:14-15 (అక్కడ నోట్సు చూడండి), 8:28 లోని వాక్యభాగాలలో అత్యంత స్పష్టంగా చెప్పబడింది. ఇక్కడ పూర్తి అవుతుంది. బహుశా ఇది యెషయా 52:13 లోని పరిభాషను ధ్వనిస్తుంది. అందరిని అనే మాట ప్రస్తుత నేపథ్యంలో, “అన్ని రకాల ప్రజలు" -అంటే యూదులు, అన్యజనులు (10:16; 11:52ను 12:20-21తో పోల్చండి) అని అర్థమిస్తుంది. 

12:33 యేసు పొందబోయే మరణ... విధము గురించి, 21:19 నోట్సు చూడండి. 

12:34 యోహాను సువార్తలో మెస్సీయను గురించి ప్రస్తావించిన అనేక అపార్థాలలో ఇది చివరిది (7:27,31,41-42తో పోల్చండి; 7:25-44 నోట్సు చూడండి). ఈ వాక్యభాగానికి ఆధారం, కీర్తన 89:4,36-37 వంటి వాక్యభాగాలలో ఉంది (వాటికి ఆధారం 2సమూ 7:12-16; కీర్తన 110:1;
యెషయా 9:7; దాని 7:14లో ఉంది). 

12:35-36 యేసు జవాబు పరోక్షంగా ఉంది. (వ.46 చూడండి). వెలుగు ప్రజలతో కొంతకాలము మాత్రమే ఉంటుంది అనే సత్యపు వెలుగులో, ఆయన సిలువ వేయబడడం సమీపంగా ఉంది (7:33; 16:16-19). ఇంకా సమయముండగానే వారు వెలుగునందు విశ్వాసముంచమని ఆయన వారిని బ్రతిమిలాడుతున్నాడు (9:4; 11:10; 8:12 నోట్సు చూడండి).

12:37 యేసు వారికి కనబడకుండ దాగివున్నపుడు, ఆయన వెంటనే వచ్చే దేవుని తీర్పును కనుపరచి, ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు తన ప్రత్యక్షపు పనిని పూర్తిచేశాడు (1:18). 

12:37-50 ఈ నేరారోపణ అరణ్యయాత్రలోని ఇశ్రాయేలు తరమువారిని, యేసు కాలంలోని అవిశ్వాసులైన యూదులతో ముడి పెట్టింది. ప్రాచీన యూదులు దేవుని శక్తిని (మోషేద్వారా కార్యాలు జరిగించడంలో) నిర్గమములో చూసి కూడా (ద్వితీ 29:2-4) వెనుదిరిగినట్లే, యేసు కాలంలో యూదులు కూడా (యేసు చేసిన) అద్భుతకార్యాలను చూసి, సణిగారు (యోహాను 6:41,61ను నిర్గమ 17:3; సంఖ్యా 11:1 తో పోల్చండి), అవిశ్వాసంతో ఉన్నారు (యోహాను 12:39). 

12:38-40 యూదులు యేసును తిరస్కరిస్తారని లేఖనాలు ప్రవచించాయని సూచిస్తూ, యెషయా 53:1; 6:10 లను యోహాను పేర్కొన్నాడు. వారి తృణీకారం దేవుని ప్రణాళికను నిర్ధారించాయి గాని అడ్డుకోలేదు. యెషయా 53:1 లోని మాటలు,
జనులు తృణీకరించినా దేవుడు హెచ్చించిన యెహోవా సేవకుని సూచిస్తున్నాయి. ప్రజలు చిట్టచివరికి దేవుని విషయంలోనే కఠినపరచుకున్నారు. (ఫరో లాగా, రోమా 9:17,18 నోట్సు చూడండి) అని యెషయా 6:10 చెబుతుంది. యోహాను సువార్తలోని రెండవ సగంలో నెరవేర్చబడిన వచనాల వరుసలో ఇవి మొదటివిగా ఉన్నాయి. 

12:41 యెషయా ఆయన (యేసు) మహిమను చూడడం, “హెచ్చింపబడి (పైకెత్తబడి) ప్రసిద్ధు"డయ్యే (యెషయా 52:13) శ్రమనొందే సేవకుని బట్టి దేవుడు సంతోషించడం యెషయా ముందుగానే చూశాడని సూచిస్తుంది. అబ్రాహాములాగా యెషయా కూడా “యేసు దినము"ను చూచాడు (యోహాను 8:58తో పోల్చండి). 

12:42-43 యేసునందు విశ్వాసముంచిన అధికారులలో అరిమతయియ యోసేపు, నీకొదేము ఉన్నారు (7:50-57; 19:38-42), పరిసయ్యులను బట్టి, మహాసభను బట్టి భయపడడాన్ని గూర్చి, 7:13 నోట్సు చూడండి.

12:44-50 ఈ భాగం యేసు సందేశ సారాంశాన్ని చెబుతూ, యోహాను సువార్తలోని మొదటి అతిపెద్దభాగాన్ని ముగిస్తూ, ఆయన చివరి విజ్ఞప్తిని సువార్తలోని మొదటి అతి పెద్దభాగాన్ని ముగిస్తూ, ఆయన చివరి విజ్ఞప్తిని తెలియజేస్తుంది. నన్ను పంపినవాని అనే మాట ఒక వార్తాహరునినుండి అతనిని పంపినవానిని విడదీయలేము అనే యూదుల ప్రాతినిధ్యపు ఆలోచనను ప్రతిపాదిస్తుంది. వ.48-50 లు ద్వితీయోపదేశకాండాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తాయి (ద్వితీ 18:19; 31:19,26). 


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |