Proverbs - సామెతలు 3 | View All

1. నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజ్ఞలను హృదయపూర్వకముగా గైకొనుము.

2. అవి దీర్ఘాయువును సుఖజీవముతో గడచు సంవ త్సరములను శాంతిని నీకు కలుగజేయును.

3. దయను సత్యమును ఎన్నడును నిన్ను విడిచి పోనియ్య కుము వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వ్రాసికొనుము.
2 కోరింథీయులకు 3:3

4. అప్పుడు దేవుని దృష్టియందును మానవుల దృష్టి యందును నీవు దయనొంది మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.
లూకా 2:52, రోమీయులకు 12:17, 2 కోరింథీయులకు 8:21

5. నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసికొనక నీ పూర్ణహృదయముతో యెహోవాయందు నమ్మక ముంచుము

6. నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును.

7. నేను జ్ఞానిని గదా అని నీవనుకొనవద్దు యెహోవాయందు భయభక్తులుగలిగి చెడుతనము విడిచిపెట్టుము
రోమీయులకు 12:16

8. అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యమును నీ యెముకలకు సత్తువయు కలుగును.

9. నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యెహోవాను ఘనపరచుము.

10. అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగులలోనుండి క్రొత్త ద్రాక్షారసము పైకి పొరలి పారును.

11. నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవద్దు ఆయన గద్దింపునకు విసుకవద్దు.
ఎఫెసీయులకు 6:4, హెబ్రీయులకు 12:5-7

12. తండ్రి తనకు ఇష్టుడైన కుమారుని గద్దించు రీతిగా యెహోవా తాను ప్రేమించువారిని గద్దించును.
ప్రకటన గ్రంథం 3:19, ఎఫెసీయులకు 6:4, హెబ్రీయులకు 12:5-7

13. జ్ఞానము సంపాదించినవాడు ధన్యుడు వివేచన కలిగిన నరుడు ధన్యుడు.

14. వెండి సంపాదించుటకంటె జ్ఞానము సంపాదించుట మేలు అపరంజి సంపాదించుటకంటె జ్ఞానలాభము నొందుట మేలు.

15. పగడములకంటె అది ప్రియమైనది నీ యిష్టవస్తువులన్నియు దానితో సమానములు కావు.

16. దాని కుడిచేతిలో దీర్ఘాయువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉన్నవి.

17. దాని మార్గములు రమ్యమార్గములు దాని త్రోవలన్నియు క్షేమకరములు.

18. దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పట్టుకొనువారందరు ధన్యులు.

19. జ్ఞానమువలన యెహోవా భూమిని స్థాపించెను వివేచనవలన ఆయన ఆకాశవిశాలమును స్థిరపరచెను.

20. ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు ప్రవహించు చున్నవి మేఘములనుండి మంచుబిందువులు కురియుచున్నవి.

21. నా కుమారుడా, లెస్సయైన జ్ఞానమును వివేచనను భద్రము చేసికొనుము వాటిని నీ కన్నుల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియ్యకుము

22. అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును

23. అప్పుడు నీ మార్గమున నీవు సురక్షితముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎప్పుడును తొట్రిల్లదు.

24. పండుకొనునప్పుడు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిద్రించెదవు.

25. ఆకస్మికముగా భయము కలుగునప్పుడు దుర్మార్గులకు నాశనము వచ్చునప్పుడు నీవు భయపడవద్దు
1 పేతురు 3:6

26. యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చిక్కుబడకుండునట్లు ఆయన నిన్ను కాపాడును.

27. మేలుచేయుట నీ చేతనైనప్పుడు దాని పొందదగినవారికి చేయకుండ వెనుకతియ్యకుము.
2 కోరింథీయులకు 8:12

28. ద్రవ్యము నీయొద్ద నుండగా రేపు ఇచ్చెదను పోయి రమ్మని నీ పొరుగువానితో అనవద్దు.
2 కోరింథీయులకు 8:12

29. నీ పొరుగువాడు నీయొద్ద నిర్భయముగా నివసించునపుడు వానికి అపకారము కల్పింపవద్దు.

30. నీకు హాని చేయనివానితో నిర్నిమిత్తముగా జగడ మాడవద్దు.

31. బలాత్కారము చేయువాని చూచి మత్సరపడకుము వాడు చేయు క్రియలను ఏమాత్రమును చేయగోరవద్దు

32. కుటిలవర్తనుడు యెహోవాకు అసహ్యుడు యథార్థవంతులకు ఆయన తోడుగా నుండును.

33. భక్తిహీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచ్చును నీతిమంతుల నివాసస్థలమును ఆయన ఆశీర్వదించును.

34. అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును.
యాకోబు 4:6, 1 పేతురు 5:5

35. జ్ఞానులు ఘనతను స్వతంత్రించుకొందురు. బుద్ధిహీనులు అవమానభరితులగుదురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
3:1-12 ఈ విభాగంలో బేసి సంఖ్యలో ఉన్న వచనాలు ఆజ్ఞను, సరి సంఖ్యలో ఉన్న వచనాలు వాగ్దానం చేయబడిన ప్రతిఫలాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి (వ.6లో మటుకు ఆజ్ఞ కొనసాగించబడింది).

3:2. ఆరోగ్యంగా ఉండడాన్ని, అవసరాలు, ఆపదలు లేకపోవడాన్ని సుఖజీవ ముతో అనే మాట సూచిస్తుంది. అంటే దేవుడు మాత్రమే ఇవ్వగల సఫలత, సంతృప్తి, సమృద్ధి, సమాధానం గల జీవితం (కీర్తన 4:8; 119:165). 

3:3-4 భక్తిహీనుల స్వార్థపూరిత దుర్బుద్ధికి, ద్రోహచింతనకు భిన్నంగా (14:22, 16:6; 20:28; మత్తయి 22:37-40 తో పోల్చండి) దయ (హెబ్రీ. థెసెద్; 19:22 నోట్సు చూడండి) సత్యము రెండూ దైవభక్తిని, సంగ్రహంగా తెలియ జేస్తున్నాయి. కుమారుడు తన బాహ్య జీవితంలో, ఆంతర్యంలో కూడా దయను, సత్యాన్ని తన శాశ్వత స్వాభావిక లక్షణాలుగా అలవర్చుకోవాలి.

3:5 యెహోవా మీద గాక ఇతరమైన దేనిమీద నమ్మకముంచినా అది అనర్ధానికి దారితీస్తుంది (11:28; 28:26; కీర్తన 52:7; 62:10; యెషయా 30:12-13, యెహె 16:15 లతో పోల్చండి). దేన్నైనా ఆధారము చేసుకో వడం అనేది "నమ్మకానికి" పర్యాయపదం, అంటే ఊతకర్రమీద ఆనుకొనడం లాంటిది (2సమూ 1:6; యోబు 2:14-15; యెషయా 50:10), బుద్ధి మంచిదే (16:16), అయితే.యెహోవా నుండి కలిగినప్పుడు మాత్రమే అది మంచిది అవుతుంది. (9:10).

3:6 నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనడం అంటే మన దైనందిన కార్యకలాపాలన్నిటిలో, నిర్ణయాల్లో దేవుని సన్నిధిని కోరుకోవడం. అప్పుడు దేవుడు నీ త్రోవలను సరాళము చేయును, అంటే నీకు నీతిని సిద్ధింపజేస్తాడని అర్థం.

3:7 పశ్చాత్తాపంతో పరివర్తన ...చెందడమంటే చెడుతనము విడిచిపెట్టి యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం (అపొ.కా. 8:22; 26:20), ఇందుకు వినయ విధేయతలు తప్పనిసరి (యిర్మీయా 31:39). 3:8 దేహము.. (అక్షరార్ధంగా “నా?” - పరమ 7:2) యెముకల.. అనే ఈ రెండు పదాలూ పూర్తి మనిషిని సూచిస్తాయి.

3:9-10 రాబడి అంటే విస్తారమైన "ఐశ్వర్యం ". (8:18; 10:15; 11:4; 12:27; 13:7,11; 18:11, 19:4,14, 28:8,22; 29:3), లేదా సమృద్ధి (30:15-16 లోని. "చాలును” నోట్సు. చూడండి), లేదా వాడుకోడానికి అందుబాటులో ఉన్న వనరులు. తొలిపంటలోని శ్రేష్టమైన భాగం ప్రథమఫలము (ద్వితీ 18:4). తమ సంపదలతో దేవుణ్ణి ఘనపరచువారు ఆయనను మరింత ఎక్కువగా ఘనపర్చడానికి సమృద్ధిని పొందుతారు (మలాకీ 3:10; లూకా 19:17,26).

3:11-12 గద్దింపునకు - దేవుని శిక్షను తృణీకరించడం ఆయన మనల్ని తక్కు వగా ప్రేమించాలని కోరుకోవడంతో సమానం (యోబు 7:17-19, 10:10).

3:13-18 జ్ఞానము... ధన్యులు - పద్యశైలిలో ఉన్న ఈ వచనాలు జ్ఞానాన్ని ప్రస్తుతించడంతో ప్రారంభమై ధన్యతతో ముగుస్తున్నాయి. సృష్టికర్త ఉద్దేశించిన శ్రేష్ఠజీవితాన్ని కనుగొన్నవారే ధన్యులు (8:32,34; 14:21; 16:20; 20:7; 28:14; కీర్తన 1:1; 32:1; 144:15; యెషయా 30:18). ధన్యులనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ పదమూ, మత్తయి 5:3-12 వచనాల్లో ధన్యులనే అర్థాన్నిచ్చే గ్రీకు పదమూ, రెండూ దేవునిలో భయభక్తులు గలవారు ఇప్పటి జీవితంలోను రాబోయే నిత్యమైన జీవితంలోను దీవెనల్ని ఆనందిస్తారని వర్ణిస్తుంది. దైవసంబంధమైన జ్ఞానం వెండి... అపరంజి... పగడముల కంటె శ్రేష్ఠమైంది, ఎందుకంటే జ్ఞానం (వ్యక్తిత్వాపాదనలో దాని) అంతరంగ సమాధానం, నిత్యజీవంతో బాటు ధనఘనతలును ఇస్తుంది.

3:14 జ్ఞానార్జన వలన కలిగిన మేలు (4:7), లేదా జ్ఞానయుక్తంగా ప్రవర్తించ డం వలన కలిగిన లాభం లేక ప్రతిఫలం (8:18-21, 21:20; 24:4). 

3:16 ఘనతలును అనే మాటకు మూలమైన హెబ్రీ పదం అక్షరార్థంగా “బరువైన" అనే అర్థాన్నిస్తుంది. (“భారము” లేదా “బరువు" - 27:3; “మహిమ" - యెషయా 22:24). దీని అర్థం ఘనత లేదా గౌరవాన్ని ఆపాదించడం, లేదా దేన్నైనా తీవ్రంగా పరిగణించడం (3:19; కీర్తన 50:15; మలాకీ 1:6). దేవుని గురించి వర్ణించేటప్పుడు ఈ పదాన్ని “మహిమ” లేదా “తేజస్సు ” అని అనువదించారు (25:2; నిర్గమ 40:34; కీర్తన 96:7). 

3:18 జీవవృక్షము స్వస్థతకూ, నిత్యజీవానికి దేవుడు ఏర్పరచిన వనరు (11:30; 13:12; 15:4; ఆది 2:9; 3:22; ప్రక 2:7; 22:2 తో పోల్చండి). ఆ విధంగా ఏదెను తోటలో కోల్పోయినదాన్ని దైవసంబంధమైన జ్ఞానం తిరిగి చేకూర్చుతుందనే సూచితార్థమిది. జ్ఞానం యొక్క వాగ్దానాన్ని యేసు క్రీస్తు నెరవేర్చాడు. 

3:19 దేవుడు జ్ఞానము వలన సృష్టిని స్థాపించి దానిని నిర్వహిస్తున్నాడు. సొలొమోను తన జీవితాన్ని స్థాపించుకొని నిర్వహించుకోడానికి ఈ జ్ఞానాన్నే తన కుమారుడికి బోధిస్తున్నాడు (4:26; 12:3; 16:3; 24:3). 

3:20 పాలస్తీనాలో తేమ నిచ్చే ముఖ్యమైన వనరు మంచుబిందువులు.

3:21 భద్రము చేసుకొనడమంటే “కాపాడుకొనడం" అని అక్షరార్థం. వివేచనను - 1:4 నోట్సు చూడండి. 

3:22 జ్ఞానం ఇప్పటి సంపూర్ణ జీవితానికీ, రాబోయే నిత్య జీవమునకు ప్రధానాంశం. ఎందుకంటే యెహోవా యందలి భయభక్తులు జ్ఞానానికి మూలం, జ్ఞానం ఆచరణీయ సలహాలనిస్తుంది (వ.2,18; 1:33: 4:1,2223; 6:23; 8:35; 10:16-17; 11:19; 12:28; 14:27; 16:22; 19:23; 21:21; 22:4; మార్కు 10:30 తో పోల్చండి; 1తిమోతి 4:8).

3:23-26 సురక్షితముగా - 1:33 నోట్సు చూడండి. దుర్మార్గులకు హఠాత్తుగా నాశనము వచ్చి వారు అంతమవుతారు (కీర్తన 35:8; యెషయా 10:3; 47:11; 1థెస్స 5:3). అయితే జ్ఞానాన్ననుసరించే వారిని మటుకు యెహోవా కాపాడతాడు కాబట్టి వారు నిద్రిస్తున్నా, మేల్కొని ఉన్నా వారికి అటువంటి ఆపద కలుగదు (3:21).. 

3:27-28 మీ దగ్గర ఉన్నవాటి - మీద ఎవరికైనా చట్టబద్ధమైన హక్కు ఉన్నట్లయితే లేదా మీరెవరికైనా న్యాయపరమైన చర్యలేవైనా చేయవలసి ఉన్నట్లయితే ఏ మాత్రం ఆలస్యం లేకుండా వెంటనే చేయాలని భావం. 

3:29-30 అపకారము అంటే "కీడు” చేయడమని అక్షరార్థం (1:16 నోట్సు చూడండి). నీ యొద్ద... నివసించునపుడు అనే మాటలు సమాజంలో ఇరుగు పొరుగు మధ్య పరస్పర నమ్మకాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి. దీని అర్థం దూరస్థులైన అపరిచితులకు ద్రోహం చేయవచ్చని కాదు, అది ఎవరికైనా సరే, ద్రోహం చేయడం తప్పు (న్యాయాధి 18:7,27, 2సమూ 3:27; 20:9-10; కీర్తన 55:12-14; మత్తయి 26:14), నిర్నిమిత్తముగా (1:11 నోట్సు చూడండి; 24:28; 1రాజులు 2:31; కీర్తన 35:7; 119:161 తో పోల్చండి) అంటే "ఊరకే” అని అక్షరార్థం (ఆది 29:15; 2సమూ 24:24), లేక “ఏ కారణం లేకుండానే” అని అర్థం (1సమూ 19:5; విలాప 3:52). న్యాయమైన కారణం లేకుండా నిందలు మోపడం సమాజంలో ఇరుగుపొరుగు మధ్య నమ్మకద్రోహాన్ని సూచిస్తుంది.

3:31 బలాత్కారము చేయువాడు దురాశ చేత, ద్వేషం చేత సమాజంలో ఇతరుల్ని దోచుకోవడం, పీడించడం వంటి నేరపూరిత చర్యలు జరిగించే వ్యక్తి (10:6,11; 13:2; 16:29). 

3:32 కుటిల వర్తనుడు అంటే ఋజుమార్గం నుండి పక్కకు తొలగిన వ్యక్తి, ఇటువంటి వ్యక్తి దేవునికి అసహ్యుడు. దేవుడు వీరిని ఏవగించుకుంటాడు, తిరస్కరిస్తాడు. చెప్పాలంటే వీరు ఆయనకు కడుపులో వికారం కలిగిస్తారు. దేవుడు వీరిని శిక్షించడం తప్ప వీరి పట్ల చేయవలసిందేమీ లేదు (15:8; 16:5; 21:27; 28:9). అయితే యథార్థవంతులకు దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు. ఆయన వారికి అత్యంత ఆప్తుడైన ఆలోచనకర్త (15:22; యోబు 29:4; కీర్తన 25:14; 55:14) 

3:33 భక్తిహీనుల యింటిమీదికి అంటే వారితో బాటు, వారి కుటుంబం అంతటి మీదకు, వారి సమస్త సంపాద్యం మీదకు, వారి ఆస్తిపాస్తులన్నిటి మీదకు అని అర్థం. అయితే కుటుంబ సభ్యుల్లో ప్రతీ వ్యక్తికి ఈ శాపం నుండి విడుదల పొందే అవకాశం ఉంది (యెహె 18:17,20), శాపము వచ్చును అంటే నిరంతరం తోడుగా ఉండే దేవుని సన్నిధి తొలగిపోవడం. 

3:34 దేవుణ్ణి ఎవరైతే అపహసిస్తారో వారిని ఆయన కూడా అపహసించును (1:22 నోట్సు చూడండి), దీనుని అంటే (16:19) నిరుపేదలు (14:21;
31:20), వీరి పేదరికం సోమరితనం వలన కాక, ఇతరులు వీరిని దోచుకోవడం వలన, పీడించడం వలన కలిగింది (15:15; 22:22; 30:14; 31:5,9) 

3:35 ఘనతను - 3:16 నోట్సు చూడండి. “స్వతంత్రించుకొందురు” అంటే శాశ్వత స్వాస్థ్యంగా పొందుతారని అర్థం. బుద్దిహీనులు (హెబ్రీ. కేసిల్; 1:22 నోట్సు చూడండి) అవమానమనే స్థితిలోకి తగ్గించబడతారు (అవమానభరితులగుదురు). 


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |