Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 109 | View All

1. నా స్తుతికి కారణభూతుడవగు దేవా, మౌనముగా ఉండకుము

2. నన్ను చెరపవలెనని భక్తిహీనులు తమ నోరు కపటముగల తమ నోరు తెరచియున్నారు వారు నామీద అబద్ధములు చెప్పుకొనుచున్నారు.

3. నన్ను చుట్టుకొని నా మీద ద్వేషపు మాటలాడు చున్నారు నిర్నిమిత్తముగా నాతో పోరాడుచున్నారు
యోహాను 15:25

4. నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా వారు నామీద పగ పట్టియున్నారు అయితే నేను మానక ప్రార్థనచేయుచున్నాను.

5. నేను చేసిన మేలునకు ప్రతిగా కీడు చేయుచున్నారు. నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా నామీద ద్వేష ముంచుచున్నారు.

6. వానిమీద భక్తిహీనుని అధికారిగా నుంచుము అపవాది వాని కుడిప్రక్కను నిలుచును గాక.

7. వాడు విమర్శలోనికి తేబడునప్పుడు దోషియని తీర్పు నొందును గాక వాని ప్రార్థన పాపమగునుగాక
2 థెస్సలొనీకయులకు 2:3

8. వాని జీవితదినములు కొద్దివగును గాక వాని ఉద్యోగమును వేరొకడు తీసికొనును గాక.
యోహాను 17:12, అపో. కార్యములు 1:20

9. వాని బిడ్డలు తండ్రిలేనివారవుదురు గాక వాని భార్య విధవరాలగును గాక

10. వాని బిడ్డలు దేశద్రిమ్మరులై భిక్షమెత్తుదురు గాక పాడుపడిన తమ యిండ్లకు దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక

11. వాని ఆస్తి అంతయు అప్పులవారు ఆక్రమించు కొందురు గాక వాని కష్టార్జితమును పరులు దోచుకొందురుగాక

12. వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండ్రిలేనివాని బిడ్డలకు దయచూపువారు ఉండక పోదురు గాక

13. వాని వంశము నిర్మూలము చేయబడును గాక వచ్చుతరమునందు వారి పేరు మాసిపోవును గాక

14. వాని పితరులదోషము యెహోవా జ్ఞాపకములోనుంచు కొనును గాక వాని తల్లి పాపము తుడుపుపెట్టబడక యుండును గాక

15. ఆయన వారి జ్ఞాపకమును భూమిమీదనుండి కొట్టి వేయునట్లు ఆ పాపములు నిత్యము యెహోవా సన్నిధిని కనబడుచుండునుగాక.

16. ఏలయనగా కృప చూపవలెనన్నమాట మరచి శ్రమనొందినవానిని దరిద్రుని నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను.

17. శపించుట వానికి ప్రీతి గనుక అది వానిమీదికి వచ్చి యున్నది. దీవెనయందు వానికిష్టము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.

18. తాను పైబట్ట వేసికొనునట్లు వాడు శాపము ధరించెను అది నీళ్లవలె వాని కడుపులో చొచ్చియున్నది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియున్నది

19. తాను కప్పుకొను వస్త్రమువలెను తాను నిత్యము కట్టుకొను నడికట్టువలెను అది వానిని వదలకుండును గాక.

20. నా విరోధులకు నా ప్రాణమునకు విరోధముగా మాట లాడువారికి ఇదే యెహోవావలన కలుగు ప్రతికారము.

21. యెహోవా ప్రభువా, నీ నామమునుబట్టి నాకు సహాయము చేయుము నీ కృప ఉత్తమమైనది గనుక నన్ను విడిపింపుము.

22. నేను దీనదరిద్రుడను నా హృదయము నాలో గుచ్చ బడియున్నది.

23. సాగిపోయిన నీడవలె నేను క్షీణించియున్నాను మిడతలను పారదోలునట్లు నన్ను పారదోలుదురు

24. ఉపవాసముచేత నా మోకాళ్లు బలహీనమాయెను నా శరీరము పుష్టి తగ్గి చిక్కిపోయెను.

25. వారి నిందలకు నేను ఆస్పదుడనైతిని వారు నన్ను చూచి తమ తలలు ఊచెదరు
మత్తయి 27:39, మార్కు 15:29

26. యెహోవా నాదేవా, యిది నీచేత జరిగినదనియు యెహోవావైన నీవే దీని చేసితివనియు వారికి తెలియునట్లు

27. నాకు సహాయము చేయుము నీ కృపనుబట్టి నన్ను రక్షింపుము.

28. వారు శపించుచున్నారు గాని నీవు దీవించుదువు వారు లేచి అవమానము పొందెదరు గాని నీ సేవకుడు సంతోషించును.
1 కోరింథీయులకు 4:12

29. నా విరోధులు అవమానము ధరించుకొందురు గాక తమ సిగ్గునే నిలువుటంగీవలె కప్పుకొందురు గాక

30. నా నోటితో నేను యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు మెండుగా చెల్లించెదను అనేకుల మధ్యను నేనాయనను స్తుతించెదను.

31. దరిద్రుని ప్రాణమును విమర్శకు లోపరచువారి చేతి లోనుండి అతని రక్షించుటకై యెహోవా అతని కుడిప్రక్కను నిలుచుచున్నాడు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-109. ఇది తమ స్వలాభం కోసం దుర్మార్గంగా, మోసంతో ఇతరులను బాధించే నేరస్తులకు ఈ భూమి మీద న్యాయం తీర్చబడుతుందనే నమ్మకంతో అలాంటివారికి తీర్పు తీర్చి వారిని శిక్షించమని వేడుకొనే కీర్తన. 

109:1-31 ఈ శపథపూర్వకమైన కీర్తనలో కీర్తనకారుడు నిబంధనలో కనబడే శాపాల్ని పలుకుతున్నాడు. (ద్వితీ 27:15-26; 28:15-46). ఇది మరి కొన్ని కీర్తనల్లో కూడా ప్రధానంగా కనబడుతుంది (మరీ ముఖ్యంగా 7:63-10; 35:8-11; 69:6-7,22-29; 83:9-18 లను గమనించండి). ఈ శాపపుమాటలు చిన్న చిన్న వ్యక్తిగత కారణాల వలన కలిగే కోపపు మాటలు కాదు గానీ, దేవుని ప్రజల్ని అవమానపర్చిన వారికి తగలాలని పలికిన శాపాలు. ఈ మాటలు దేవుని నీతి పట్ల, ఆయన పాపాన్ని ద్వేషిస్తాడనే సత్యం పట్ల కీర్తనకారుని దృఢమైన నమ్మికను తెలియజేస్తున్నాయి. 

109:1-2 దేవుడు మౌనంగా ఉండడం, కీర్తనకారున్ని బాధపెట్టేవారు కపటము గల తమ నోరు తెరచి విపరీతంగా మాట్లాడడం ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న భేదాన్ని ఈ వచనాలు సూచిస్తున్నాయి (28:1; 50:21; 83:2 నోట్సు చూడండి). అబద్దములు చెప్పుకొను అనే పదజాలం ఇక్కడ న్యాయ పరిభాషను, అంటే అబద్దసాక్ష్యం పలకడాన్ని సూచిస్తున్నది (10:4,6-7; 12:3-5; 59:7,12; నిర్గమ 20:16 చూడండి). 

109:3-4 కీర్తనకారుని గురించి అతని సన్నిహితులే నిర్నిమిత్తముగా ద్వేషపుమాటలు మాట్లాడుతున్నారు. (వ.9-10, 13-14,17-18), స్నేహి తులు శత్రువులయ్యారు (38:11-12 నోట్సు చూడండి). శత్రువులెంతగా తనను నిందిస్తున్నా గానీ కీర్తనకారుడు మానక ప్రార్థన చేస్తున్నాడు.

109:5-6 కీర్తనకారుడు తన శత్రువు మీద భక్తిహీనుని అధికారిగా నియమించుమని దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రతివాది కుడి ప్రక్కను ప్రతివాదిత్వం చేసే న్యాయవాది నిలబడడం జరుగుతుంటుంది (వ. 31; 16:8తో పోల్చండి). శ్రమపెట్టేవారు సైతం ఫిర్యాదులు చేస్తూ అక్కడ నిలబడడం జరుగుతుంది. (జెకర్యా 3:1). ఏదైనా గానీ, అపవాది (హెబ్రీ. సాతాన్) అక్కడుండాలని కీర్తనకారుడు కోరుకుంటున్నాడు.

109:8-11 శత్రువుకు న్యాయవిమర్శ జరిగి శిక్ష ఖరారైన తర్వాత, శత్రువు జీవితకాలం కొద్దిదై ఉండాలని కీర్తనకారుడు యెహోవాను ప్రార్థిస్తున్నాడు. శత్రువు ఇతరుల్ని చంప ప్రయత్నించాడు (వ.16,31) కాబట్టి అతనికి మరణమే తగిన శిక్ష. ఇశ్రాయేలులో ఆస్తినష్టం, భావితరాలు లేకపోవడం అనేది ఊహించడానికే దారుణమైన శిక్ష. అందుచేత కీర్తనకారుడు తన శత్రువు. కుటుంబం దరిద్రంలో పడి ఇల్లూ వాకిలి కోల్పోయి దేశదిమ్మరి కావాలని కోరుకుంటున్నాడు.

109:12 శ్రమపెట్టినవారు కృప (హెబ్రీ. ఫేసెద్) చూపలేదు కాబట్టి వారు నిబంధనా పూర్వకమైన కృపకు లేదా కనికరానికి అర్హులు కారు. 

109:14-15 తల్లిదండ్రుల పాపాల వలన పిల్లలకు సైతం బాధ కలగవచ్చు (నిర్గమ 34:7). యెహోవా తన ప్రజల పాపాలను తుడిచివేసినా (కీర్తన 51:2,9; యెషయా 43:25; 44:22), శత్రువుల పాపములు నిత్యము యెహోవా సన్నిధిని కనబడుచుండును గాక అనీ, వారి పేర్లు అసలు వ్రాయబడనట్లే తుడిచివేయాలనీ కీర్తనకారుడు ప్రార్థించాడు. 

109:17 అన్యాయం చేసిన వ్యక్తికి విరుగుడు అతను చేసిన అన్యాయాలకు అతనినే గురిచేయడం. ఇది “ప్రతీకారం తీర్చుకునే చట్టం" అని అర్ధమిచ్చే లెక్స్ టాలియోనిస్ (లాటిన్) అనే న్యాయవిధి (నిర్గమ 21:23-25). శత్రువు ఇతరులనెలా శపించాడో ఆ శాపాలన్నీ తిరిగి అతని మీదకే రావాలని కీర్తనకారుడు ప్రార్థించాడు. 

109:18-19 దేవుడు ఘనతను వెలుగును వస్త్రంలాగా ధరించినట్లే (104:1-2) శత్రువు పైబట్టగా శాపము ధరించాలనీ, కీర్తనకారుడు అలంకారిక దృష్టాంతాన్ని ఉపయోగిస్తూ శత్రువు ఇతరులకు పెట్టిన శాపాలు తిరిగి అతని మీదకే రావాలని కోరుకుంటున్నాడు.

109:20 శత్రువు తాను పలికిన శాపాలకు తానే శిక్ష ననుభవించినప్పుడే దేవుని ప్రజల నిర్దోషత్వం, మరి ముఖ్యంగా కీర్తనకారుని నిర్దోషత్వం నిరూపణ అయినట్లు, న్యాయం జరిగినట్లు లెక్క (వ.4,6,29; యెషయా 65:7 చూడండి) 

109:23 కీర్తనకారుడు తన శరీరదౌర్బల్యం సాగిపోయిన తన నీడవలె ఉందని పోలిక చెబుతున్నాడు, మరణం దగ్గర పడిందని తెలిపే అలంకారిక దృష్టాంతమిది (102:11). కీర్తనకారుడు అనుభవించిన బాధల కారణంగా తానందరికీ దూరమైనట్టుగా భావిస్తున్నాడు (102:10).

109:24-25 కీర్తనకారుడింకా ఉపద్రవాల నుండి బయటపడలేదని శత్రువులు గేలిచేసినప్పుడు అతడు తన సుదీర్ఘ ఉపవాసము, ప్రార్థనలకు ఫలితమింకా లభించలేదని కలత చెందుతున్నాడు. 

109:26-28 యెహోవా జోక్యంచేసుకొని రక్షించడం ఆయన సర్వాధిపత్యాన్నీ, నీతినీ వెల్లడిస్తుంది.

109:29 వ. 18 నోట్సు చూడండి. 

109:30 విడుదల పొందినప్పుడు బహిరంగంగా దేవునికి స్తుతులు చెల్లించడం యుక్తమైనదే (22:22-24 నోట్సు చూడండి). 

109:31 దేవుడు తనను ఆశ్రయించేవారిని కాపాడడానికి వారి కుడి ప్రక్కను నిలబడతాడు (వ.6 చూడండి). దీనులకు, దాడికి లోనైన వారికి న్యాయం చేయాలని ఆయనెప్పుడూ చూస్తుంటాడు (68:5-6 నోట్సు చూడండి). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |