Job - యోబు 16 | View All

1. అందుకు యోబు ఈలాగున ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

2. ఇట్టి మాటలు అనేకములు నేను వినియున్నాను మీరందరు బాధకే కర్తలుగాని ఆదరణకు కర్తలుకారు.

3. ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా?నీకేమి బాధ కలుగుటచేత నాకుత్తరమిచ్చుచున్నావు?

4. నాస్థితిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచ్చును.నేనును మీమీద మాటలు కల్పింపవచ్చును మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచ్చును.

5. అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిమ్మును బల పరచుదునునా పెదవుల మాటలు మిమ్మును ఓదార్చి ఆదరించును

6. నేను మాటలాడినను నా దుఃఖము చల్లారదునేను ఊరకుండినను నాకేమి ఉపశమనము కలుగును?

7. ఇప్పుడు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియున్నాడు నా బంధువర్గమంతయు నీవు పాడు చేసియున్నావు

8. నా దేహమంతయు నీవు పట్టుకొనియున్నావు.ఇదికూడ నామీద సాక్ష్యముగా నున్నది నా క్షీణత ముఖాముఖిగా సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది.

9. ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి నన్ను చీల్చెను.ఆయన నామీద పండ్లు కొరుకుచుండెను నాకు శత్రువై నామీద తన కన్నులు ఎఱ్ఱచేసెను.
అపో. కార్యములు 7:54

10. జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు నన్ను తిట్టి చెంపమీద కొట్టుదురు.వారు ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు

11. దేవుడు నన్ను దుర్మార్గులకు అప్పగించియున్నాడు భక్తిహీనుల వశమున నన్ను ఉంచియున్నాడు.

12. నేను నెమ్మదిగానుంటిని అయితే ఆయన నన్ను ముక్కలు చెక్కలు చేసియున్నాడు మెడ పట్టుకొని విదలించి నన్ను తుత్తునియలుగా చేసి యున్నాడు.తనకు నన్ను గురిదిబ్బగా నిలిపియున్నాడు

13. ఆయన బాణములు నన్ను చుట్టుకొనుచున్నవి కనికరములేక నా తుండ్లను పొడిచెనునా పైత్యరసమును నేలను పారబోసెను.

14. కన్నముమీద కన్నమువేసి ఆయన నన్ను విరుగగొట్టెను పరుగులెత్తి శూరునివలె నామీద పడెను.

15. నా చర్మముమీద నేను గోనెపట్ట కూర్చుకొంటినినా కొమ్మును ధూళితో మురికిచేసితిని.

16. నాచేత బలాత్కారము జరుగకపోయిననునా ప్రార్థన యథార్థముగా నుండినను

17. ఏడ్పుచేత నా ముఖము ఎఱ్ఱబడియున్నది నా కనురెప్పలమీద మరణాంధకారము నిలుచుచున్నది.

18. భూమీ, నా రక్తమును కప్పివేయకుము నా మొఱ్ఱకు విరామము కలుగకుండునుగాక.

19. ఇప్పుడు నాకు సాక్షియైనవాడు పరలోకములోనున్నాడు నా పక్షముగా సాక్ష్యము పలుకువాడు పరమందున్నాడు.

20. నా స్నేహితులు నన్ను ఎగతాళి చేయుచున్నారు.నరునివిషయమై యొకడు దేవునితో వ్యాజ్యెమాడవలెననియు

21. నర పుత్రుని విషయమై వాని స్నేహితునితో వ్యాజ్యెమాడవలెననియు కోరి నేను దేవునితట్టు దృష్టియుంచి కన్నీళ్లు ప్రవాహముగా విడుచుచున్నాను.

22. కొద్ది సంవత్సరములు గతించిన తరువాత తిరిగి రాని మార్గమున నేను వెళ్లుదును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
16:1-4 బాధకే కర్తలు - అక్షరాలా “బాధను, హానిని, కష్టాన్ని కలిగించే వారు” అని అర్థం. తల ఆడింపు - ఇది అపహాస్యాన్ని లేదా ద్వేషాన్ని బయటపెట్టే శరీర భంగిమ (2రాజులు 19:21; కీర్తన 22:7). 16:5 యోబు తన స్నేహితులకంటె తానే ఎక్కువ ఆదరణ నివ్వగలనని చెబుతున్నాడు.

16:6-17 తాను మాట్లాడినా మాట్లాడక పోయినా తన బాధ తగ్గేది కాదని
యోబు పరిశీలన (వ.6), దేవుడు తన మాటలు విని తనను కనికరిస్తాడేమోనని తాను మాట్లాడుతున్నానని యోబు చెబుతున్నాడు (వ.7-17). 

16:7-8 దేవునిని సంబోధిస్తూ యోబు పలికిన మాటలు “ఆయన” నుండి “నీవు”కు మారడం గమనార్హం. హెబ్రీ పద్యరచనలో ఈ మార్పులు అసాధారణ మేమీ కాదు. యోబు, అతని స్నేహితులు వాదోపవాదాలు చేసుకుంటున్న ప్పుడు దేవుడు వారి మధ్యనే ఉన్నట్టుగా యోబు దేవుణ్ణి సంబోధిస్తున్నాడు. 

16:9 పండ్లు కొరకడం ఆగ్రహాన్ని లేదా ద్వేషాన్ని తెలియజేస్తుంది (కీర్తన 37:12; విలాప 2:16). దేవుడు తనకు శత్రువై ఉన్నాడని యోబు చెప్తున్నాడు. దేవుని పరిశీలనాత్మకమైన చూపు యోబు శరీరంలోకి దూసుకొని పోయి అతణ్ణి చీల్చివేసేంత తీక్షణంగా ఉంది (7:17-20). 

16:10-11 యోబు శత్రువులు అతణ్ణి మ్రింగివేసేంతగా తమ నోరు తెరచి ద్వేషాన్ని వెలిగ్రక్కుతూ అపహాస్యం చేస్తున్నారు. (కీర్తన 22:13; విలాప 2:16). యోబు శత్రువులు దుర్మార్గులు, భక్తిహీనులు. దేవుడు యోబును వీరి చేతులకు అప్పగించాడని అతని భావన.

16:12-14 యోబు నెమ్మదియైన తన పూర్వస్థితిని తన స్నేహితులకు గుర్తుచేస్తున్నాడు. దేవుడు విస్తార సైన్యాన్ని నడిపించే శూరునివలె ఉన్నాడని యోబు వర్ణిస్తున్నాడు. దేవుడు దాడి చేయడానికి యోబును గురిగా చేసుకున్నాడు (7:20). దేవుని బాణాలు అతని శరీరంలో ప్రాణాధారమైన భాగాలలోకి చొచ్చుకొని వెళ్లి అతని పరిస్థితిని విషమంగా మార్చాయి (6:4). శత్రువులు ముట్టడివేసిన పట్టణంతో యోబు తనను తాను పోల్చుకుంటున్నాడు. శత్రువులు పట్టణపు ప్రాకారాల్లో కన్నాలు వేసి వాటిని విరుగగొట్టినట్టుగా దేవుడు తనను విరుగగొడుతున్నాడని యోబు చెబుతున్నాడు.

16:15 విచారంలో, దుఃఖంలో మునిగిన యోబు గోనెపట్ట ధరించాడు (2రాజులు 19:1; యోవేలు 1:13). 

16:16-17 యోబు ఏడ్చినందు వలన అతని కళ్లు ఎఱ్ఱబడి చూపు మసకగా కనబడుతోంది, అతని కళ్లమీద మరణపు చీకట్లు వాలాయి. దేవుడు తన మీద దాడిచేయడానికి తగిన తప్పేమీ తాను చేయలేదని యోబు భావన. యోబు దేవునికి చేసిన ప్రార్ధన యథార్థముగానే ఉంది (1:22). యోబు యథార్ధత అతని శత్రువులకు చర్చనీయాంశమైంది (4:17; 8:6; 11:4; 16:14-15). 

16:18 యోబు తాను త్వరలోనే మరణిస్తాడని భావించినందువలన తాను చిందించే రక్తమును భూమి కప్పివేయ కూడదని వేడుకుంటున్నాడు (ఆది 37:26). నిర్దోషియైన హేబెలు రక్తం న్యాయం కోసం నేల నుండి మొర పెట్టినట్టుగా, తన రక్తం కూడా న్యాయం కోసం మొరపెడుతుందని యోబు భావన (ఆది 4:10). తాను ఏ తప్పు చేయకుండానే తన రక్తం చిందినందుకు ప్రతికారం జరిగేవరకు న్యాయం కోసం తన రక్తం పెట్టే మొరకు విరామం కలుగకూడదని యోబు చెప్తున్నాడు (యెహె 24:7-8). 

16:19-20 యోబు దేవుని ముందు తన వ్యాజ్యాన్ని వినిపించాలనుకుం టున్నాడు (9:34-35; 13:20-22). దేవుని ముందుకు తన వ్యాజ్యం వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధ దేవుడే తన యథార్థతకు సాక్షి అని యోబు అంటున్నాడు. యోబు స్నేహితులు అతని మీద మాటలతో దాడిచేశారు. అయినా అతడు వారితో వాదించక తనకు న్యాయం జరగాలని దేవునిలో మాత్రమే తన నిరీక్షణ నుంచాడు. యోబు స్నేహితులు అతనికి ఏవిధంగాను సహాయపడడం లేదు. అతడు వారి నుండి సహాయాన్ని ఎదురు చూడలేడు కూడా. యోబు తరపున సాక్ష్యము పలుకువాడు దేవుడు మాత్రమే. 

16:21 దేవుని ముందు తన వ్యాజ్యాన్ని వినిపించగల మధ్యవర్తి అవసరత తనకుందని యోబు మళ్లీ మళ్లీ చెబుతున్నాడు. యోబు తన వాజ్యాన్ని దేవుని
ముందు వినిపించాలని కోరుకున్నప్పటికీ (13:3), వ్యాజ్యంలో తనకు న్యాయం జరిగేలా (13:15-16), దేవుని ముందు తన గురించి తాను వాదించుకోడానికి తాను చాలినవాడు కాడని యోబు భావన (9:2-4, 32-33), మెస్సీయయైన యేసు మనుషులందరి తరపున అట్టి మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు (యెషయా 2:4; 11:4; రోమా 8:34; హెబ్రీ 7:25; 1యోహాను 2:1). 

16:22 తన జీవితకాలం త్వరలోనే ముగియబోతుందని యోబు విలాపం (7:16,21; 9:25). కొద్ది సంవత్సరములు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, ఆ తర్వాత తాను తిరిగి రాని మరణ మార్గమున వెళ్లనున్నానని యోబు చెబుతున్నాడు (10:20-21).


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |