Job - యోబు 30 | View All

1. ఇప్పుడైతే నాకన్న తక్కువ వయస్సుగలవారు నన్ను ఎగతాళి చేయుదురు.వీరి తండ్రులు నా మందలు కాయు కుక్కలతో నుండుటకు తగనివారని నేను తలంచియుంటిని.

2. వారి చేతుల బలము నా కేమి ప్రయోజనమగును? వారి పౌరుషము పోయినది.

3. దారిద్ర్యముచేతను క్షామముచేతను శుష్కించినవారై ఎడారిలో చాల దినములనుండి పాడై నిర్మానుష్య ముగానున్న యెడారిలో ఆహారముకొరకు వారు తిరుగులాడుదురు

4. వారు తుప్పలలోని తుత్తిచెట్లను పెరుకుదురు తంగేడువేళ్లు వారికి ఆహారమైయున్నవి.

5. వారు నరుల మధ్యనుండి తరిమివేయబడిన వారు దొంగను తరుముచు కేకలు వేయునట్లు మనుష్యులు వారిని తరుముచు కేకలు వేయుదురు. భయంకరమైన లోయలలోను

6. నేల సందులలోను బండల సందులలోను వారు కాపుర ముండవలసి వచ్చెను.

7. తుప్పలలో వారు ఓండ్ర పెట్టుదురు ముళ్లచెట్లక్రింద వారు కూడియుందురు.

8. వారు మోటువారికిని పేరు ప్రతిష్ఠతలు లేనివారికిని పుట్టినవారు వారు దేశములోనుండి తరుమబడినవారు.

9. అట్టివారు ఇప్పుడు నన్నుగూర్చి పదములు పాడుదురు నేను వారికి సామెతకు ఆస్పదముగా నున్నాను.

10. వారు నన్ను అసహ్యించుకొందురు నా యొద్ద నుండి దూరముగా పోవుదురు నన్ను చూచినప్పుడు ఉమ్మివేయక మానరు

11. ఆయన నా త్రాడు విప్పి నన్ను బాధించెను కావున వారు నాకు లోబడక కళ్లెము వదలించు కొందురు.

12. నా కుడిప్రక్కను అల్లరిమూక లేచును వారు నా కాళ్లను తొట్రిల్లచేయుదురు పట్టణమునకు ముట్టడిదిబ్బ వేసినట్లు తమ నాశన ప్రయత్నములను నామీద సాగింతురు.

13. వారు నిరాధారులైనను నా మార్గమును పాడుచేయుదురు నామీదికి వచ్చిన ఆపదను మరి యధికము కలుగ జేయుదురు

14. గొప్ప గండిగుండ జలప్రవాహము వచ్చునట్లు వారు వచ్చెదరు ఆ వినాశములో వారు కొట్టుకొనిపోవుదురు.

15. భీకరమైనవి నామీద పడెను గాలి కొట్టివేయునట్లు వారు నా ప్రభావమును కొట్టివేయుదురు మేఘమువలె నా క్షేమము గతించిపోయెను.

16. నా ఆత్మ నాలో కరిగిపోయి యున్నది ఆపద్దినములు నన్ను పట్టుకొనియున్నవి

17. రాత్రివేళను నా యెముకలు నాలో విరుగగొట్టబడు నట్లున్నవి నన్ను బాధించు నొప్పులు నిద్రపోవు.

18. మహా రోగబలముచేత నా వస్త్రము నిరూపమగును మెడ చుట్టునుండు నా చొక్కాయివలె అది నన్ను ఇరికించుచున్నది.

19. ఆయన నన్ను బురదలోనికి త్రోసెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనట్లున్నాను.

20. నీకు మొఱ్ఱపెట్టుచున్నాను అయితే నీవు ప్రత్యుత్తర మేమియు నియ్యకున్నావు నేను నిలుచుండగా నీవు నన్ను తేరి చూచుచున్నావు.

21. నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత నన్ను హింసించుచున్నావు

22. గాలిచేత నన్ను లేవనెత్తి దానిమీద నన్ను కొట్టుకొని పోజేయుచున్నావు తుపానుచేత నన్ను హరించివేయుచున్నావు

23. మరణమునకు సర్వజీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు నీవు నన్ను రప్పించెదవని నాకు తెలియును.

24. ఒకడు పడిపోవునెడల వాడు చెయ్యిచాపడా? ఆపదలో నున్నవాడు తప్పింపవలెనని మొఱ్ఱపెట్టడా?

25. బాధలోనున్నవారి నిమిత్తము నేను ఏడవలేదా?దరిద్రుల నిమిత్తము నేను దుఖింపలేదా?

26. నాకు మేలు కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను వెలుగు నిమిత్తము నేను కనిపెట్టగా చీకటి కలిగెను.

27. నా పేగులు మానక మండుచున్నవి అపాయదినములు నన్నెదుర్కొనెను.

28. సూర్యుని ప్రకాశములేక వ్యాకులపడుచు నేను సంచరించుచున్నాను సమాజములో నిలువబడి మొఱ్ఱపెట్టుచున్నాను.

29. నేను నక్కలకు సోదరుడనైతిని నిప్పుకోళ్ల జతకాడనైతిని.

30. నా చర్మము నల్లబడి నామీదనుండి ఊడిపోవుచున్నది కాకవలన నా యెముకలు కాగిపోయెను.

31. నా స్వరమండలము దుఃఖ స్వరము నిచ్చుచున్నది నా పిల్లనగ్రోవి రోదనశబ్దము ఎత్తుచున్నది.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
30:1-4 ఇప్పటి వరకు చిన్నలు, పెద్దలు, అధిపతులు, ఘనులు యోబును గౌరవించడం (29:7-11, 21-23), అతని ఆమోదం కోసం ఎదురుచూడడం (29:24) జరిగింది. ఇప్పుడు సమాజంలో పనికిమాలినవారి నుండి సైతం యోబు అవమానాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాడు. యోబును ఎగతాళి చేస్తున్న పిన్నవయస్కుల తండ్రులు సోమరులు పనికిమాలిన వారై, కరువుబారిన పడి దరిద్రులై ఆహారం కోసం తిరుగాడే వారు... 
కరువు కాలంలో తుప్పల్లో పెరిగే తుత్తి చెట్ల ఆకుల్ని చిగుళ్లను ఆహారంగా తినేవారు. తంగేడు వేళ్లు ను సాధారణంగా ఆహారముగా కాక బొగ్గుల కోసం కాల్చేవారు (కీర్తన 120:4).

30:5-6 ఊరి నుండి తరిమికొట్టబడి నేలసందులలో, బండల సందులలో కాపురమున్నవారు సైతం యోబును ఎగతాళి చేస్తున్నారు.

30:7-8 యోబును ఎగతాళి చేస్తున్నవారు ఆకలికి తాళలేని అడవి గాడిద ల్లాగా ఓండ్రు పెడుతున్నారు. పేరు ప్రతిష్టతలు లేకపోవడం అవమానకరం, యోబును ఎగతాళి చేస్తున్న వారికివి లేవు, వారు బ్రతికి ఉన్నా చచ్చినట్లే లెక్క.

30:9-10 వ.1 లోని విషయానికి తిరిగి వస్తే, పిన్న వయస్కులు తనను చూచి పాటలు కట్టి పాడుతున్నారని (పదములు పాడుదురు) యోబు బాధపడుతున్నాడు (విలాప 3:14). వీరు యోబును చూచి ఉమ్మి వేస్తున్నారు. 

30:11-14 యోబు నూతనబలం కోసం జీవసామర్థ్యం కోసం కనిపెట్టాడు (29:20). అయితే ఇప్పుడు తనను బాధపెట్టేవారి యెదుట తన శరీరదౌర్బ ల్యాన్ని చూసి దుఃఖిస్తున్నాడు. యోబు తనను తాను ముట్టడిదిబ్బ వేయబడిన పట్టణంతో, తనను బాధించేవారిని దాడిచేసే దండుతో పోల్చుకుంటున్నాడు (16:13-14). ప్రాచీనకాలంలో పట్టణపు ప్రాకారాల మీద ఎగబ్రాకడానికి చెట్లను రాళ్లను మట్టిని వేసి దిబ్బలు చేసి, వాటినెక్కి ప్రాకారాలకు గండి కొట్టడం వారి యుద్ధతంత్రంలో భాగాలు (యిర్మీయా 6:6). 

30:15 భీకరమైనవి (భయాలు) యోబును తరుముతుండగా (18:14), అతడు తన గౌరవాన్ని, ప్రశాంతతను కోల్పోయాడు.

30:16-19 యోబు రాత్రి పగలు అనే తేడా లేకుండా భరించరాని నొప్పులతో ఆపద్దినముల ననుభవిస్తున్నాడు. దేవుడు తనను చొక్కాయిలో గట్టిగా బిగించి బురదలోకి విసిరివేసినట్టుగా యోబు భావిస్తున్నాడు.

30:20-23 ఈ వచనాలు ఒక ప్రార్థనలాగా ఉన్నాయి. తన పట్ల దేవుడు కఠినుడుగా ఉన్నాడని యోబు ఆక్షేపిస్తున్నాడు. దేవుడు తనను తుపాను గాలి చేత ఈడ్చివేస్తున్నాడనీ, తనను మరణము దాపులకు రప్పిస్తున్నాడని యోబు చెప్తున్నాడు. “సర్వజీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరం" మరణం. 

30:24 దేవుడు సహాయం చెయ్యకుండా ఉంటాడా అని యోబు ప్రశ్నిస్తు న్నాడు. దేవుడు యోబును శిక్షించడం “క్రిందపడిన వాడిని తన్నినట్టు" ఉందని అతని ఆలోచన.

30:25-26 బాధపడుతున్న వారి బాధను పంచుకుంటూ వారితోబాటు విలపించేవారికి, బీదల (దరిద్రుల) పక్షాన దుఃఖపడేవారికి ప్రతిఫలంగా మేలు మరియు వెలుగు కలుగుతాయనే నిరీక్షణ ఉంది. అయితే యోబుకు మట్టుకు కీడు, చీకటి మాత్రమే కలిగాయి. 

30:27-30 యోబు అన్ని విధాలుగా అంటే శారీరకంగా, ఆత్మసంబంధంగా, భావోద్వేగపరంగా శ్రమననుభవిస్తున్నాడు. యోబు కడుపులోని పేగులు మందుచున్నాయి, చర్మము నల్లబడి, దానితోబాటు కాక (జ్వరం, ఉష్ణం) కూడ వచ్చింది. దేవునిచేత, సాటి మనుషుల చేత విడవబడిన యోబు. తాను సహాయం కోసం వృధాగా మొఱ్ఱపెట్టడం నక్కలు హృదయవిదారకంగా ఊళపెట్టినట్టుగా, నొప్పి తాళలేని నిప్పుకోళ్ల కూతలాగా ఉందని చెబుతున్నాడు (మీకా 1:8).
యోబు తన శోకస్వరాన్ని సంగీత పరికరాల నాదాలతో పోల్చుతున్నాడు. సంతోషనాదాలకు (21:12; కీర్తన 33:2), స్తుతిస్వరాలకు (కీర్తన 150:4), ఓదార్పునిచ్చే సంగీతానికి (1సమూ 16:23) బదులుగా యోబు స్వరమండ ఆలము దుఃఖస్వరాన్ని వినిపిస్తుంది. యోబు పిల్లనగ్రోవి నుండి సంతోషస్వరాలు రావడం లేదు (21:12; మత్తయి 11:17), రోదన శబ్దము మాత్రమే వస్తుంది (మత్తయి 9:23). 


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |