Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 36 | View All

1. అప్పుడు దేశపు జనులు యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజును స్వీకరించి యెరూషలేములో అతని తండ్రి స్థానమున అతనిని రాజుగా నియమించిరి.

2. యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినప్పుడు ఇరువది మూడేండ్లవాడై యెరూషలేములో మూడు నెలలు ఏలెను.

3. ఐగుప్తురాజు యెరూషలేమునకు వచ్చి అతని తొలగించి, ఆ దేశమునకు రెండువందల మణుగుల వెండిని రెండు మణుగుల బంగారమును జుల్మానాగా నిర్ణయించి

4. అతని సహోదరుడైన ఎల్యాకీమును యూదామీదను యెరూషలేముమీదను రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీము అను మారు పేరుపెట్టెను. నెకో అతని సహోదరుడైన యెహోయాహాజును పట్టుకొని ఐగుప్తునకు తీసికొని పోయెను.

5. యెహోయాకీము ఏలనారంభించినప్పుడు ఇరువది యయిదేండ్లవాడై యెరూషలేములో పదకొండు సంవత్సర ములు ఏలెను. అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి చెడునడత నడచుటచేత

6. అతని మీదికి బబులోనురాజైన నెబుకద్నెజరు వచ్చి అతని బబులోనునకు తీసికొని పోవుటకై గొలుసులతో బంధించెను.

7. మరియనెబుకద్నెజరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో కొన్నిటిని బబు లోనునకు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనున్న తన గుడిలో ఉంచెను.

8. యెహోయాకీము చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతడు హేయదేవతలను పెట్టుకొనుటను గూర్చియు, అతని సకల ప్రవర్తనను గూర్చియు ఇశ్రాయేలు యూదారాజుల గ్రంథమందు వ్రాయబడి యున్నది. అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

9. యెహోయాకీను ఏలనారంభించినప్పుడు ఎనిమిదేండ్ల వాడై యెరూషలేములో మూడు నెలల పది దినములు ఏలెను. అతడు యెహోవా దృష్టికి చెడునడత నడిచెను

10. ఏడాదినాటికి, రాజైన నెబుకద్నెజరు దూతలను పంపి యెహోయాకీనును బబులోనునకు రప్పించి, అతని సహో దరుడైన సిద్కియాను యూదామీదను యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా మందిరములోని ప్రశస్తమైన ఉపకరణ ములను తెప్పించెను.
మత్తయి 1:11

11. సిద్కియా యేలనారంభించినప్పుడు ఇరువది యొక టేండ్లవాడై యెరూషలేములో పదకొండు సంవత్సరములు ఏలెను.

12. అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడచుచు, ఆయన నియమించిన ప్రవక్తయైన యిర్మీయా మాట వినకయు, తన్ను తాను తగ్గించుకొనకయు ఉండెను.

13. మరియు దేవుని నామమునుబట్టి తనచేత ప్రమాణముచేయించిన నెబుకద్నెజరు రాజుమీద అతడు తిరుగుబాటు చేసెను. అతడు మొండితనము వహించి ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వైపు తిరుగక తన మనస్సును కఠినపరచుకొనెను.

14. అదియుగాక యాజ కులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, అన్యజనులు పూజించు హేయమైన విగ్రహములను పెట్టుకొని బహుగా ద్రోహులై, యెహోవా యెరూషలేములో పరిశుద్ధపరచిన మందిరమును అపవిత్రపరచిరి.

15. వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన నివాసస్థలమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొద్దకు తన దూతలద్వారా వర్తమానము పంపుచు వచ్చెను. ఆయన
లూకా 20:10-12

16. పెందలకడ లేచి పంపుచు వచ్చిననుఒ వారు దేవుని దూత లను ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాక్యములను తృణీకరిం చుచు, ఆయన ప్రవక్తలను హింసించుచు రాగా, నివారింప శక్యముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనుల మీదికి వచ్చెను.
మత్తయి 5:12, లూకా 6:23, అపో. కార్యములు 7:52

17. ఆయన వారిమీదికి కల్దీయుల రాజును రప్పింపగా అతడు వారికి పరిశుద్ధస్థలముగానున్న మంది రములోనే వారి ¸యౌవనులను ఖడ్గము చేత సంహరించెను. అతడు ¸యౌవనులయందైనను,యువతులయందైనను, ముసలి వారియందైనను, నెరసిన వెండ్రుకలుగల వారియందైనను కనికరింపలేదు.దేవుడు వారినందరిని అతనిచేతి కప్ప గించెను.

18. మరియబబులోనురాజు పెద్దవేమి చిన్నవేమి దేవుని మందిరపు ఉపకరణములన్నిటిని, యెహోవా మంది రపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల నిధులలోనిదేమి, దొరకిన ద్రవ్యమంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను.

19. అదియుగాక కల్దీయులు దేవుని మందిరమును తగులబెట్టి, యెరూషలేము ప్రాకారమును పడగొట్టి, దానియొక్క నగరులన్నిటిని కాల్చివేసిరి. దానిలోని ప్రశస్తమైన వస్తువులన్నిటిని బొత్తిగా పాడు చేసిరి.

20. ఖడ్గముచేత హతులు కాకుండ తప్పించుకొనిన వారిని అతడు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. రాజ్యము పారసీకులదగువరకు వారు అక్కడనే యుండి అతనికిని అతని కుమారులకును దాసులైరి.

21. యిర్మీయాద్వారా పలుక బడిన యెహోవా మాట నెర వేరుటకై విశ్రాంతిదినములను దేశము అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము పాడుగానున్న డెబ్బది సంవత్సరములకాలము అది విశ్రాంతి దినముల ననుభవించెను.

22. పారసీక దేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడియందు మొదటి సంవత్సరమున యిర్మీయాద్వారా పలుకబడిన తన వాక్య మును నెరవేర్చుటకై యెహోవా పారసీకదేశపురాజైన కోరెషు మనస్సును ప్రేరేపింపగా అతడు తన రాజ్యమం దంతటను చాటించి వ్రాతమూలముగా ఇట్లు ప్రకటన చేయించెను

23. పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజ్ఞా పించునదేమనగాఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందున్న సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా దేశమందున్న యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కట్టించుమని నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి యున్నాడు; కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయున్నారో వారు బయలుదేర వచ్చును; వారి దేవుడైన యెహోవా వారికి తోడుగా నుండునుగాక.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
36:1 యెహోయాహాజు. యోషీయా కుమారుడైన ఇతడు యూదాకు పదిహేడవ రాజు, యూదాదేశపు జనులు యెహోయాహాజును రాజుగా చేశారని వృత్తాంతకారుడు తెలియజేశాడు. ఫరో నెకో ఇతడిని పదవీచ్యుతుడిని చేసి చెరపట్టుకు పోయాడు. ఇతడు రాజుగా ఉండాలని ప్రజలు చేసుకున్న ఎంపికకు, నెకో తన ఇష్ట ప్రకారం మరొకరిని రాజుగా ఏర్పాటుచేయడానికి మధ్య మూడు నెలల సమయం గడచిందని ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించాలి.. 

36:2-3 కర్కెమీషు యుద్ధంలో (క్రీ.పూ 605) బబులోనీయులు గెలిచి అష్నూరు, ఐగుప్తు దేశాల ప్రాబల్యాన్ని తగ్గించారు. ఆ విధంగా నెకో యూదాదేశానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, కొత్తగా అధికారంలోనికి వచ్చిన రాజువలన యోషీయా కలిగించిన విధంగా సమస్యలు కలగకూడదని అనుకున్నాడు. అందుకే యెహోయాహాజు మూడు నెలలు మాత్రమే పరిపాలించినా అతడిని అధికారం నుంచి - తొలగించి వేశాడు. తన పితరులు చేసిన విధంగానే దుష్టత్వం కొనసాగించడానికి యెహోయాహాజు ప్రయత్నించాడని 2రాజులు 23:32లో కనబడుతుంది. ఆ యూదాదేశం ఎక్కువకాలం నిలవడానికి , అతని చెరవలన ఎలాంటి ప్రయోజనం కలగకపోగా, నెకో అతనిని చెర తీసుకునిపోయి, అతని సహోదరుడైన ఎల్యాకీమును (2దిన 36:4; యిర్మీయా 22:10-12 పోల్చండి) రాజుగా చేయడం వలన దేశానికి ఎలాంటి నష్టము కలగలేదు. 

36:4 యెహోయాకీము: యోషీయాకు. మరొక కుమారుడైన ఇతడు యూదాకు పద్దెనిమిదవ రాజు. ఫరో నెకో ఇతనిని రాజుగా చేశాడు. ఇతడు దుష్టత్వం జరిగించాడు. యూదాదేశానికి వెండి, బంగారం (వ.3) జుల్మానాగా విధించిన ఫరో నెకో ఎల్యాకీమును సింహాసనం ఎక్కించి, అతని పేరు యెహోయాకీముగా మార్చాడు. ఆ విధంగా తనకు కొత్త సామంతునిగా మారిన రాజు పేరు, సాధారణంగా దేవుని సూచించే (ఏల్) మాటకు సమానంగా ఉండకుండా, అతడు ఆరాధిస్తాడని భావించిన దేవుని పేరుతో (“యెహో అనే మాట, యెహోవాను సూచిస్తుంది) సమానంగా ఉండేలా చేశాడు. ఈ రెండింటికి “దేవుడు లేపును" అని అర్థం. దైవభయం లేని రాజుకు ఇది ఒక హాస్యాస్పదమైన పేరుగా కనబడుతుంది. 

36:5-8 యెహోయాకీము చెడునడత గల దుష్టుడైన రాజు. ఇతడు విగ్రహారాధన జరిగించి, దేవునినుంచి యిర్మీయా ప్రవక్త ద్వారా తనకు వచ్చిన దేవుని వాక్కును తిరస్కరించాడు (యిర్మీయా 36:10-26). తత్ఫలితంగా నెబుకద్నెజరు క్రీ.పూ 605లో ఇతనిని బబులోను చెర పట్టుకుపోయాడు. అతనితో పాటు యెరూషలేములో ఉన్నత కుటుంబాలకు చెందిన అనేకమంది యవ్వనులను కూడా చెరపట్టుకుపోయాడు. మూడింటిలో మొదటిదైన ఈ చెరలో, దానియేలును, అతని స్నేహితులను బబులోనుకు చెరగొనిపోయారు (దాని 1:1-4).

36:9-10 యెహోయాకీను: యెహోయాకీము కుమారుడైన ఇతడు యూదాకు పందొమ్మిదవ రాజు, చివరినుంచి రెండవ రాజు. నెబుకద్నెజరు ఇతడిని పదవీచ్యుతుడిని చేసి చెరపట్టుకుపోయాడు. యెహోయాకీను కేవలం పదిరోజులు మాత్రమే యెహోయాహాజు కంటే అధికంగా (అంటే మూడు నెలల పది దినములు) సింహాసనంపై ఉన్నాడు. అయితే నెబుకద్నెజరును మరింత రెచ్చగొట్టడానికి అతనికి ఈ సమయం చాలును. ఇతనిమీద కోపోద్రిక్తుడైన బబులోను రాజు యెరూషలేము తిరిగివచ్చి ఇంకా అధికమైన సంపద దోచుకున్నాడు. క్రీ.పూ. 597లో మరొక గుంపును బబులోనుకు చెరపట్టుకుపోయాడు. అతడు చెరపట్టుకుపోవడం ఇది రెండవసారి. ఈసారి చెరపట్టుకుపోయిన వారిలో యెహెజ్కేలు ప్రవక్త కూడా ఉన్నాడు (యెహె 1:1). ఇతని తరవాత రాజైన సిద్కియాను ఇతని సహోదరుడని పేర్కొన్నారు. కానీ ఈ సందర్భంలో ఈ మాటను “బంధువు” అని అన్వయించాలి. సిద్కియా, యెహోయాహాజు, ఎల్యాకీము/యెహోయాకీములు యోషీయా కుమారులు (వ.1; యిర్మీయా 36:1; 37:1). యెహోయాకీను, యెహోయాకీము కుమారుడు. అందుచేత సిద్కియా యెహోయాకీను పినతండ్రి అవుతాడు. 

36:11-14 సిద్కియా: యోషీయా కుమారుడును, యెహోయాకీనుకు పినతండ్రియునైన ఇతడు యూదాకు ఇరవైయవ, చివరి రాజు. ఇతడు నెబుకద్నెజరుకు లోబడకుండా తిరుగుబాటు చేసి, యెరూషలేము నాశనాన్ని కన్నులారా చూశాడు. నెబుకద్నెజరుపై తిరుగుబాటు చేసి తప్పించుకోవచ్చని అనుకున్నాడు, ఐగుప్తు తనకు సహాయం చేయడానికి వస్తుందని ఆశించి, పొరబడ్డాడు. యెరూషలేమును, దేశంలో మిగిలివున్న కొద్దిపాటి భక్తిని ఆధ్యాత్మిక దారిద్ర్యానికి నడిపించాడు. యాజకులను, లేవీయులను కూడా తప్పుడు ఆరాధనకు నడిపించాడు.

36:15-17 దేవుడు దయచూపించి యూదా ప్రజలు మారుమనస్సు పొందటానికి అనేక అవకాశాలు ఇచ్చిన తరవాత, చివరిగా యెరూషలేమును నాశనం చేసి ప్రజలను బబులోను తీసుకుపోడానికి నెబుకద్నెజరును పంపించాడు. రాజులు వ్యక్తిగతంగా మార్పు చెందినప్పుడు, దేవుడు పలుమార్లు వారిపట్ల కటాక్షము చూపించి తన కోపాన్ని నివారించుకున్నాడు (7:14; 30:20). అయితే దుష్టత్వంపై ఆయన ఉగ్రత చివరికి తారాస్థాయికి చేరింది. ఈ భాగం వృత్తాంతకారుడు కొన్ని ఉత్తరాది గోత్రాల విషయంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను పోలివుంది (1దిన 5:25-26). 

36:18-20 తిరుగుబాటు చేసిన యూదాదేశానికి నాలుగు శిక్షలు విధించబడ్డాయి. (1) దేవుని మందిరపు విలువైన ఉపకరణములు అన్నీ బబులోనుకు తీసుకుపోయారు. (2) దేవుని మందిరాన్ని, దాని నగరులు అన్నింటినీ కాల్చివేశారు. (3) యెరూషలేము ప్రాకారమును పడగొట్టారు. (4) అక్కడ మిగిలి వున్న ప్రజలను బబులోనుకు చెర తీసుకొనిపోయారు. 

36:21 యూదా దుష్టత్వాన్ని బట్టి బబులోనీయులు యూదాను జయించి, దాని నివాసులను చెర తీసుకువెళతారనే ప్రవచనం యిర్మీయా గ్రంథంలో నమోదు చేయబడి వుంది (యిర్మీయా 25:8-12, 29:10).

36:22-23 ఈ వృత్తాంతం ఇంతటితో అయిపోలేదు. తరవాత కాలంలో పారసీక దేశపు రాజైన కోరెషు బబులోనీయులను జయించాడు. బబులోను, పర్షియా దేశాలలో ఉన్న అన్యదేవతలను వారివారి ప్రదేశాలకు వెనుకకు ఆ తీసుకు వెళ్ళాలని ఆదేశించాడు. వాటిని ఆరాధించే ప్రజలు తమ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి తమ దేవతలకు కొత్త ఆలయాలు కట్టాలని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. ఈ ఆజ్ఞ ఇవ్వడంలో కోరెషు దేవుని చేతిలో ఉపకరణంగా పనిచేశాడని యూదులు సరిగానే పరిగణించారు. యూదులను విడిచిపెట్టాలని క్రీ.పూ. 539లో కోరెషు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. ఎజ్రా 1:1-4 కూడా చూడండి.


Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |