Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 19 | View All

1. ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని ప్రచురపరచుచున్నది.
రోమీయులకు 1:20

2. పగటికి పగలు బోధచేయుచున్నది. రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానము తెలుపుచున్నది.

3. వాటికి భాషలేదు మాటలులేవు వాటి స్వరము వినబడదు.

4. వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వ్యాపించి యున్నది లోకదిగంతములవరకు వాటి ప్రకటనలు బయలువెళ్లు చున్నవివాటిలో ఆయన సూర్యునికి గుడారము వేసెను.
రోమీయులకు 10:18

5. అతడు తన అంతఃపురములోనుండి బయలుదేరు పెండ్లి కుమారుని వలె ఉన్నాడుశూరుడు పరుగెత్త నుల్లసించునట్లు తన పథమునందు పరుగెత్త నుల్లసించుచున్నాడు.

6. అతడు ఆకాశమున ఈ దిక్కునుండి బయలుదేరి ఆ దిక్కువరకు దానిచుట్టు తిరిగి వచ్చుచున్నాడు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు.

7. యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థ మైనది అది ప్రాణమును తెప్పరిల్లజేయును యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము పుట్టించును.

8. యెహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి, అవిహృదయమును సంతోషపరచును యెహోవా ఏర్పరచిన ధర్మము నిర్మలమైనది, అది కన్ను లకు వెలుగిచ్చును.

9. యెహోవాయందైన భయము పవిత్రమైనది, అది నిత్యము నిలుచును యెహోవా న్యాయవిధులు సత్యమైనవి, అవి కేవలము న్యాయమైనవి.
ప్రకటన గ్రంథం 16:7, ప్రకటన గ్రంథం 19:2

10. అవి బంగారుకంటెను విస్తారమైన మేలిమి బంగారు కంటెను కోరదగినవి తేనెకంటెను జుంటితేనెధారలకంటెను మధురమైనవి.

11. వాటివలన నీ సేవకుడు హెచ్చరిక నొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొప్ప లాభము కలుగును.

12. తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్నునిర్దోషినిగా తీర్చుము.

13. దురభిమాన పాపములలో పడకుండ నీ సేవకుని ఆపుము, వాటిని నన్ను ఏలనియ్యకుము అప్పుడు నేను యథార్థవంతుడనై అధిక ద్రోహముచేయకుండ నిందా రహితుడనగుదును.

14. యెహోవా, నా ఆశ్రయదుర్గమా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా హృదయ ధ్యానమునునీ దృష్టికి అంగీకారములగును గాక.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-19. ఇది నక్షత్రాలతో నిండిన సువిశాలమైన ఆకాశాల్లో, దేవుడు తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు అనుగ్రహించిన తన ధర్మశాస్త్రంలో కనిపించే దేవుని మహిమను ఘనపరుస్తూ కీర్తనకారుడు గానం చేసిన కీర్తన. కీర్తన 18లో వర్ణించిన దేవుని ఆశ్చర్యకార్యాలను బట్టి ఆయనను స్తుతిస్తూ, ఈ కీర్తనలో దేవుని సృష్టిని బట్టీ, ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి చేసిన స్తుతితో ముగించాడు. 

19:1 ఆకాశములు దేవుని మహిమను, ఆయన సృజనాత్మక శక్తిని వివరిస్తున్నవని యూదా- క్రైస్తవ దృక్పథం (148:3-5;
రోమా 1:18-20లతో పోల్చండి). దీనికి వ్యతిరేకంగా, సృష్టి అనేదే ఒక దేవుడనీ, మానవ గమ్యాన్ని అదుపుచేసే (యెషయా 47:13; దాని 4:7 చూడండి) శక్తి దానికున్నదనీ అవిశ్వాసుల నమ్మకం (ద్వితీ 4:19; 2రాజులు 23:5 చూడండి). అది యాదృచ్ఛికంగా లేక పరిణామక్రమంలో వచ్చినదని ఇతరులు నమ్ముతారు. నిజమైన విశ్వాసి ఈ దృక్పథాలను తిరస్కరించి విశ్వాసాన్ని గూర్చిన లేఖనాధారమైన ప్రత్యక్షతను అంగీకరించి దాని సృష్టికర్తను స్తుతిస్తాడు (89:5-8). 

19:2-3 హెబ్రీలో బోధచేయుచున్నది అనే మాటకు "పైకి ఉప్పొంగు" లేదా "పెల్లుబుకు” అని అక్షరార్థం. నీటి వూటల నుండి నీళ్లు పైకి ఉప్పొంగడాన్ని వివరించడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు. అంటే, బోధచేయడం ఆగకుండా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతున్నదనేది ఇక్కడి భావన. పగలు మరియు రాత్రి అనే పదాలు ద్విగుణీకృతం కావడం ఈ భావనను మరింత తీవ్రతరం చేస్తున్నది. ఇక్కడ వైచిత్రి ఏమిటంటే, వ.2 లో పగలు, రాత్రి నిర్విరామంగా బోధచేస్తున్నాయి. అయితే వ.3లో పగటికిగానీ రాత్రికిగానీ భాష లేదు. ఈ రెండు వచనాల్లోను ఒకే హెబ్రీ పదం (ఒమెర్) కనబడినా ప్రయోగం వేర్వేరుగా ఉంది. మొదటి సందర్భంలో “బోధ” చేస్తున్నదనీ, రెండవ సందర్భంలో మాటలు లేవనీ వర్ణించారు. కాబట్టి ఇవి
జ్ఞానసందేశాల్ని మాటల్లోనే కాక మౌనంగా కూడా వ్యక్తంచేస్తున్నాయి. 

19:7-11 యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది. దీనికి సంబంధించిన అయిదు వివరణలు: (1) ధర్మశాస్త్రము- ఒక వ్యక్తిని దేవునితో సరైన సంబంధంలో నడిపేందుకు ప్రత్యక్షపరచబడిన దేవుని సంకల్పానికి సాధారణ పదం (వ.7). (2) శాసనము- దేవుని గుణలక్షణాలను, సంకల్పాన్ని స్థిరపరిచే దేవుని నిజమైన వాక్యం (1యోహాను 5:9తో పోల్చండి), దానిని గూర్చిన అధ్యయనం మనలను వివేకవంతులనుగా చేస్తుంది. (వ.7). (3) ఉపదేశములు అంటే దైవభక్తిగల వారికి ఆనందాన్ని కలిగించే నైతిక జీవితానికి సంబంధించిన స్పష్టమైన సిద్ధాంతాలు (వ.8). (4) ధర్మము (ఆజ్ఞలు) అంటే దేవుని మార్గం వెదకే విశ్వాసులకు అధికార పూర్వకమైన, మార్గదర్శకమైన వెలుగుకు మూలం (వ.8; అపొ.కా. 26:18). దేవుని ధర్మానికి (ఆజ్ఞలకు) సరైన స్పందన దేవునికి భయపడటమే (వ.9). (5) అది పాపజీవితం నుండి విడుదలనిస్తుంది. న్యాయవిధులు అంటే న్యాయాన్నీ, నీతినీ, సాంఘిక జీవనాన్ని నిర్దేశించే చట్టాలు (వ.9). 

19:12 నిజమైన విశ్వాసులు దేవుని ప్రేమించి, తమ హృదయపూర్వకంగా ఆయనను సేవించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. (ద్వితీ 6:5). ఎందుకంటే వారు ఈ జీవితంలో ఇంకా అపరిపూర్ణులు. అయినా దేవుని చిత్తాన్ని వారు తెలుసుకొనకపోతే దానిలో వారు వెనుకబడతారు కాబట్టి వారు తమ పొరబాట్లు, రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించమని దేవుని వేడుకోవలసి ఉంది (లేవీ 5:2-4 చూడండి). మరోవైపు అహంకారంతో, బుద్ధిపూర్వకంగా చేసినవన్నీ దురభిమాన పాపాలు (వ.13). అవి దేవుణ్ణి, ఆయన వాక్యాన్ని తృణీకరించేలా, ఆయన రాజ్యంలో స్థానాన్ని కోల్పోయేలా చేస్తాయి (సంఖ్యా 15:30-31; గలతీ 5:19-20 చూడండి). 

19:14 కీర్తనకారుని అంతిమ విన్నపం: తన ధ్యానములు (మాటలు, ఆలోచనలు అని అర్థమిచ్చే హాగ్ అనే హెబ్రీ మూలపదం నుండి; 1:2 నోట్సు చూడండి) దేవునికి అంగీకారములగును గాక. ఈ వచనంలోని బల్యర్పణకు సంబంధించిన పరిభాష దేవునికి యోగ్యమైన అర్పణగా మన జీవితం ఉండాలని తెలియజేస్తున్నది (రోమా 12:1). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |