Ezra - ఎజ్రా 7 | View All

1. ఈ సంగతులు జరిగిన పిమ్మట పారసీకదేశపు రాజైన అర్తహషస్తయొక్క యేలుబడిలో ఎజ్రా బబులోను దేశమునుండి యెరూషలేముపట్టణమునకు వచ్చెను. ఇతడు శెరాయా కుమారుడైయుండెను, శెరాయా అజర్యా కుమారుడు అజర్యా హిల్కీయా కుమారుడు

2. హిల్కీయా షల్లూము కుమారుడు షల్లూము సాదోకు కుమారుడు సాదోకు అహీటూబు కుమారుడు

3. అహీటూబు అమర్యా కుమారుడు అమర్యా అజర్యా కుమారుడు అజర్యా మెరా యోతు కుమారుడు

4. మరాయోతు జెరహ్యా కుమారుడు జెరహ్యఉజ్జీ కుమారుడు ఉజ్జీ బుక్కీ కుమారుడు

5. బుక్కీ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమా రుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు కుమారుడు ఎలియాజరు ప్రధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు.

6. ఈ ఎజ్రా ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగ్రహించిన మోషేయొక్క ధర్మశాస్త్రమందు ప్రవీణతగల శాస్త్రిమరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హస్తము అతనికి తోడుగా ఉన్నందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగ్రహించును.

7. మరియు రాజైన అర్తహషస్త ఏలుబడి యందు ఏడవ సంవత్సరమున ఇశ్రాయేలీయులు కొందరును యాజకులు కొందరును లేవీయులును గాయకులును ద్వార పాలకులును నెతీనీయులును బయలుదేరి యెరూషలేము పట్టణమునకు వచ్చిరి.

8. రాజు ఏలుబడియందు ఏడవ సంవత్సరము అయిదవ మాసమున ఎజ్రా యెరూషలేమునకు వచ్చెను.

9. మొదటి నెల మొదటి దినమందు అతడు బబులోను దేశమునుండి బయలుదేరి, తన దేవుని కరుణాహస్తము తనకు తోడుగానున్నందున అయిదవ నెల మొదటి దినమున యెరూషలేమునకు చేరెను.

10. ఎజ్రా యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును పరిశోధించి దాని చొప్పున నడచుకొనుటకును, ఇశ్రాయేలీయులకు దాని కట్టడలను విధులను నేర్పుటకును దృఢ నిశ్చయము చేసికొనెను.

11. యెహోవా ఆజ్ఞల వాక్యములయందును, ఆయన ఇశ్రాయేలీయులకు విధించిన కట్టడలయందును శాస్త్రియు యాజకుడునైన ఎజ్రాకు రాజైన అర్తహషస్త యిచ్చిన తాకీదు నకలు

12. రాజైన అర్తహషస్త, ఆకాశమందలి దేవుని ధర్మశాస్త్రమందు శాస్త్రియు యాజకుడునైన ఎజ్రాకు క్షేమము, మొదలగు మాటలు వ్రాసి యీలాగు సెలవిచ్చెను

13. చేతనున్న నీ దేవుని ధర్మ శాస్త్రమును బట్టి యూదానుగూర్చియు యెరూషలేమునుగూర్చియు విమర్శచేయుటకు నీవు రాజుచేతను అతని యేడుగురు మంత్రులచేతను పంపబడితివి గనుక మేము చేసిన నిర్ణయ మేమనగా,

14. మా రాజ్యమందుండు ఇశ్రాయేలీయులలోను వారి యాజకులలోను లేవీయులలోను యెరూషలేము పట్టణమునకు వెళ్లుటకు మనఃపూర్వకముగా ఇష్టపడు వారెవరో వారందరు నీతోకూడ వెళ్లవచ్చును.

15. మరియయెరూషలేములో నివాసముగల ఇశ్రాయేలీయుల దేవునికి రాజును అతనియొక్క మంత్రులును స్వేచ్ఛగా అర్పించిన వెండి బంగారములను నీవు తీసికొని పోవలెను.

16. మరియబబులోను ప్రదేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగా రములంతయును, జనులును యాజకులును యెరూష లేములోనున్న తమ దేవుని మందిరమునకు స్వేచ్ఛగా అర్పించు వస్తువులను నీవు తీసికొని పోవలెను.

17. తడవు చేయక నీవు ఆ ద్రవ్యముచేత ఎడ్లను పొట్లేళ్లను గొఱ్ఱ పిల్లలను, వాటితోకూడ ఉండవలసిన భోజనార్పణలను పానార్పణలనుకొని, యెరూషలేమందుండు మీ దేవుని మందిరపు బలిపీఠము మీద వాటిని అర్పించుము.

18. మిగిలిన వెండి బంగారములతో మీ దేవుని చిత్తానుసారముగా నీకును నీ వారికిని యుక్తమని తోచినదానిని చేయవచ్చును.

19. మరియు నీ దేవుని మందిరపు సేవకొరకు నీకియ్య బడిన ఉపకరణములను నీవు యెరూషలేములోని దేవుని యెదుట అప్పగింపవలెను.

20. నీ దేవుని మందిర విషయములో దానమిచ్చుటకై మరి ఏదైనను నీకు కావలసిన యెడల అది రాజుయొక్క ఖజానాలోనుండి నీకియ్యబడును.

21. మరియురాజునైన అర్తహషస్త అను నేనే నది యవతలనున్న ఖజానాదారులైన మీకు ఇచ్చు ఆజ్ఞ యేదనగా, ఆకాశమందలి దేవుని ధర్మశాస్త్రములో శాస్త్రియు యాజకుడునైన ఎజ్రా మిమ్మును ఏదైన అడిగిన యెడల ఆలస్యముకాకుండ మీరు దాని చేయవలెను.

22. వెయ్యి తూముల గోధుమలు రెండువందల మణుగుల వెండి మూడువందల తూముల ద్రాక్షారసము మూడువందల తూముల నూనె లెక్కలేకుండ ఉప్పును ఇయ్యవలెను.

23. ఆకాశమందలి దేవునిచేత ఏది నిర్ణయమాయెనో దాని ఆకాశమందలి దేవుని మందిరమునకు జాగ్రత్తగా చేయింప వలసినది. రాజుయొక్క రాజ్యముమీదికిని అతని కుమారుల మీదికిని కోపమెందుకు రావలెను?

24. మరియు యాజ కులును లేవీయులును గాయకులును ద్వారపాలకులును నెతీనీయులును, దేవుని మందిరపు సేవకులునైన వారందరిని గూర్చి మేము మీకు నిర్ణయించినదేమనగా, వారికి శిస్తు గాని సుంకము గాని పన్ను గాని వేయుట కట్టడపు న్యాయము కాదని తెలిసికొనుడి.

25. మరియఎజ్రా, నది యవతలనున్న జనులకు తీర్పు తీర్చుటకై నీ దేవుడు నీకు దయచేసిన జ్ఞానముచొప్పున నీవు నీ దేవునియొక్క ధర్మశాస్త్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని అధి కారులగాను న్యాయాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధర్మశాస్త్రవిషయములో తెలియని వారెవరో వారికి నేర్పవలెను.

26. నీ దేవుని ధర్మశాస్త్రముగాని, రాజుయొక్క చట్టము గాని, గైకొననివాడెవడో త్వరగా విచారణచేసి, మరణ శిక్షయైనను స్వదేశత్యాగమైనను ఆస్తి జప్తియైనను ఖైదునైనను వానికి విధింపవలెను.

27. యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు బుద్ధి పుట్టించినందునను,రాజును అతని మంత్రులును రాజుయొక్క మహాధిపతులును నాకు దయ అనుగ్రహింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు స్తోత్రము కలుగును గాక.

28. నా దేవుడైన యెహోవా హస్తము నాకు తోడుగా ఉన్నందున నేను బలపరచబడి, నాతోకూడ వచ్చుటకు ఇశ్రాయేలీయుల ప్రధానులను సమకూర్చితిని.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
7:1-10:44 ఎజ్రాలోని రెండవ ప్రధాన భాగంలో ప్రాథమికంగా ఎజ్రా యొక్క జ్ఞాపకాలే ఉన్నాయి (పరిచయంలో ఉన్న "గ్రంథనిర్మాణం" చూడండి). శాస్త్రి అయిన ఎజ్రా యూదు ప్రజలకు ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మిక నూతనత్వాన్ని తీసుకొచ్చాడో ఈ భాగంలో మనకు కనబడుతుంది. 6 అధ్యా. చివరి వచనాలు క్రీ.పూ. 515 లో జరిగాయి. అయితే సుమారు 50 సంవత్సరాల వ్యవధి తర్వాత యెరూషలేముకు ఎజ్రా చేసిన ప్రయాణంతో క్రీ.పూ. 458 లో 7వ అధ్యా. ఆరంభమవుతుంది. 

7:12-26 వచనాల్లో అర్తహషస్త రాసిన లేఖ మాత్రమే అరమేయిలో ఉంది. కానీ మిగతా వచనాలన్నీ హెబ్రీ భాషలోనే ఉన్నాయి. 

7:1-5 "యెహోవా సహాయం చేశాడు" అని అర్థమిచ్చే అజర్యా అనే సాధారణ హెబ్రీ పేరుకు సంక్షిప్త రూపమే ఎజ్రా, ఈ పేరుకు ముందు, తర్వాత వివిధ రకాలైన బిరుదులు ప్రస్తావించబడ్డాయి. "యాజకుడైన ఎజ్రా" (వ.12; 10:10,16; నెహెమ్యా 8:2 చూడండి), శాస్త్రియైన ఎజ్రా" (నెహెమ్యా 8:4,13; 12:36 చూడండి), "శాస్త్రియు-యాజకుడు అయిన ఎజ్రా" (ఎజ్రా 7:11; నెహెమ్యా 8:9), "దేవుని ధర్మశాస్త్రములో శాస్త్రియు యాజకుడునైన ఎజ్రా" (ఎజ్రా 7:21). ఎజ్రా యొక్క వంశావళి సంపూర్ణంగా ఇవ్వలేదు గాని అతని వంశంలో ముఖ్యమైనవారి పేర్లను మాత్రమే అతడు ప్రస్తావించాడు. 1దిన 6:3-15 తో దీన్ని పోల్చినప్పుడు ఇది అర్థమవుతుంది. అయితే ఎజ్రా వంశచరిత్ర ఖచ్చితమైందని చూపించడానికి ఇది సరిపోతుంది. 

7:6 ఎజ్రా ఒక శాస్త్రి (హెబ్రీ. సోఫెర్). ఈ సందర్భంలో ఈ పదానికి అర్థాలు- రాయడం, చదవడం, గ్రంథాలను భద్రపరచడం అనే వాటికి మించి శాస్త్రి పని ఉండేది. ధర్మశాస్త్రంలో నిష్ణాతుడు, ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివి, దానికి అర్ధం చెప్పగలిగేవాడు. ఇక్కడ, వ.11 లో కూడా ఉన్న పదాన్ని బట్టి ఎజ్రా ఒక పర్షియా ప్రభుత్వాధికారి అని కొందరు పండితులు అర్థం చేసుకుంటున్నారు. అయితే యూదు సమాజంలో ధర్మశాస్త్ర బోధకునిగా, దానికి వివరణ ఇచ్చేవానిగా అతని పాత్రను ఈ పేరు కచ్చితంగా ప్రస్తావిస్తుంది. 

7:7 ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం జెరుబ్బాబెలు, యేషూవల నాయకత్వంలో తిరిగి వచ్చిన వారి జాబితా (2:2-53) రాసి ఉన్న క్రమంలోనే ఎజ్రాతో తిరిగి వచ్చిన వారి పేర్ల జాబితా కూడా రాసి ఉంది. 

7:8-9 ఎజ్రా యెరూషలేముకు ప్రయాణం బహుశా క్రీ.పూ. 458 ఏప్రిల్ 8 తేదీన ప్రారంభించి ఉంటాడు. లేవీయులు ఎవ్వరూ తమతో లేరని గుర్తించగానే ప్రయాణం ఆలస్యమైందని 8:15-31 చెబుతుంది. దగ్గర దారిలో వెళ్తే ఇది 500 మైళ్ల దూరం ప్రయాణం ... అయితే వేసవిలో ఈ ఎడారి ప్రయాణం జరిగి ఉండదు. మరి ముఖ్యంగా రాజకీయ అల్లరులు జరుగుతున్న సమయంలో ప్రయాణాలు మరింత ప్రమాదకరం. అందువల్ల అత్యంత సాధారణమైన అనువైన మార్గం సుమారు 900 మైళ్లు ఉంటుంది. సుమారు 14 వారాల యాత్ర తర్వాత ఆగస్టు 4వ తేదీ, క్రీ.పూ... 458 లో వారు యెరూషలేముకు చేరుకుని ఉంటారు.

7:10 యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును పరిశోధించి దాని చొప్పున నడుచుకొనుట కును దానిని ఇశ్రాయేలీయులకు నేర్పుటకును ఎజ్రా తీసుకొన్న తీర్మానంలో అతని గొప్పతనం కనబడుతుంది. 

7:11-28 రాజైన అర్తహషస్త రాసిన లేఖతో ఎజ్రా యెరూషలేముకు వచ్చాడు. తనతోపాటు యెరూషలేముకు వెళ్లాలనుకునే వారికి అనుమతీ అధికారమూ ఆ లేఖలో ఉన్నాయి (వ.13). ఈ లేఖ కల్పితమని గతంలో కొద్దిమంది పండితులు దానిని తోసిపుచ్చారు (వ.12-26). అయితే ఇప్పుడు చాలామంది దాని యథార్థతను గుర్తిస్తున్నారు. ఈ లేఖ అరమేయిలో రాయబడింది. (4:8). నాటి కాలంలో ఇది అత్యంత సాధారణం. పర్షియా పాలనాయుగంలో ఇది అత్యంత సహజమైన శైలిలో రాయబడింది. ఎజ్రాయే ఈ లేఖ రాసి, దానిని అర్తహషస్త రాజు ఆమోదం కోసం. అతని ముందు ఉంచి ఉంటాడు. 

7:11 అరమేయిలో అర్తహషస్త రాసిన తాకీదుకు (వ. 12-26) హెబ్రీ భాషలో రాసిన ఈ వచనం పరిచయంగా ఉంది.

7:12 (రాజులకు) రాజైన అనే సాధారణమైన పర్షియా రాజుల బిరుదునే అర్తహషస్త ఉపయోగించుకున్నాడు, కొ.ని.లో ఈ బిరుదు దేవుణ్ణి గురించి తెలియచేయడానికి ఉపయోగించబడింది (1తిమోతి 6:15; ప్రక 19:16). ఇక్కడ ధర్మశాస్త్రము అనేది సాధారణ హెబ్రీ పదమైన "టోరా" కాదు కానీ దాత అనే పర్షియా మూలం నుంచి అరువు తెచ్చుకున్న పదం దాత్. చెర తర్వాతి కాలంలో ఇది హెబ్రీ, అరామిక్ భాషల్లో కనబడింది. 

7:13-14 పర్షియా రాజులు నమ్మదగిన ఏడుగురు మంత్రుల్ని కలిగి ఉండేవారు అని గ్రీకు చరిత్రకారుడు హెరడోటస్ వర్ణించాడు. అర్తహషస్త ఏడుగురు నమ్మకమైన మంత్రుల పేర్లను ఎస్తేరు 1:13-14 తెలియచేస్తుంది. వారికి రాజుతో వ్యక్తిగతమైన సంభాషణ జరిపే అవకాశముందని ఈ వచనాలు వివరిస్తున్నాయి. 

7:15-17 యెరూషలేము ప్రయాణానికి, అక్కడ బలి అర్పణలకు జంతువులను కొనడానికి అవసరమైన ధనం ఎజ్రాకి రాజు గారి ఖజానా నుండీ, బబులోను చెరలో ఉన్న యూదులు ఇచ్చిన బహుమానాల నుండీ ఇవ్వబడింది. 

7:18 రాజు ఎజ్రాను పూర్తిగా నమ్మాడు. మీ దేవుని చిత్తానుసారముగా అనే మాట బహుశా మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. 

7:19 ఇక్కడ రాజు ఉపకరణములు (అరమేయిక్. మాన్) ఏమిటో స్పష్టంగా లేదు. క్రీ.పూ. 586. లో దేవాలయం నుంచి నెబుకద్నెజరు చేత కొల్లపెట్టబడి, రాజైన కోరెషు చేత తిరిగి పంపించబడిన (1:7) బంగారు, వెండి వస్తువులను వర్ణించడానికి 5:14లో ఇదే పదం ఉపయోగించబడింది. 

7:20 ఎజ్రాకు రాజు తన సంతకం పెట్టిన “ఖాళీ చెక్కును ఇచ్చినట్టు చేయడం అద్భుతమైన విషయం.

7:21-22 ఎజ్రాకు సమకూర్చబడిన వాటిని అనుదినమూ దేవాలయంలో బలి అర్పణల కోసం ఉపయోగించడం జరిగింది. ఇక్కడ పొందుపరచిన సరుకుల, వస్తువుల జాబితా సుమారు 2 సంవత్సరాలకు సరిపోతాయి. రెండువందల మణుగుల (3402 కిలోలు) వెండి ఇతర వస్తువుల కంటే మించి ఉంది. “నది యివతల" ప్రాంతానికి ఒక సంవత్సరానికి పన్ను మొత్తం 350 తలాంతులు (10500 కి.లో), శాస్త్రులు సంఖ్యల జాబితాను నకలు ప్రతులు రాస్తున్నప్పుడు పొరపాట్లు దొర్లడం సర్వసాధారణం. హేతుబద్ధత లేనంత వెండి మొత్తం ప్రస్తావనకు ఈ పొరపాటే కారణం. పది తలాంతుల వెండిని (340 కిలోలు) బహుమానంగా ఇవ్వడమే ఒక గొప్ప బహుమానంగా పరిగణించవచ్చు. 

7:23 తన కోసమూ తన కుమారుల కోసమూ ప్రార్థన చేయమని యూదు ప్రజలను ఒకప్పుడు రాజైన దర్యావేషు అడిగాడు. (6:10). అనుదిన అర్పణలు, ఆరాధన సక్రమంగా జరగాలని ఇప్పుడు అర్తహషస్త రాజు ఆదేశించాడు. 

7:24 దేవాలయాలకు అందులో పనిచేసే సిబ్బందికీ పన్ను మినహాయించడం అనేది పర్షియా సామ్రాజ్యపు - ఆచారం. దీనిని పర్షియా, గ్రీకు రచనలు ధృవీకరిస్తున్నాయి. 

7:25 ఎజ్రాకు ఇక్కడ ఇచ్చిన బాధ్యత స్పష్టంగా లేదు. అతడు అధికారులను, న్యాయాధిపతులను నియమించాలి. వీరి పాత్ర క్రమమైన పర్షియా అధికారుల, న్యాయాధిపతుల విషయంలో ఎలా ఉంటుందో ఖచ్చితంగా తెలియదు. బహుశా ఈ అధికారులు, న్యాయాధిపతులు కేవలం పా.ని. ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించిన వివాదాలను మాత్రమే పరిష్కరించేవారేమో! 

7:26 ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించకుండా తిరస్కరించినవారికి పర్షియా సామ్రాజ్యంలో అమలయ్యే సాధారణ శిక్షలు విధించబడతాయి. ఖైదు చేయబడడం పా.ని. ధర్మశాస్త్రంలో ఆదేశించబడలేదు కానీ చెరకు ముందు ఇశ్రాయేలులో ఇది అమలుచేయబడింది.. ఉదా: ప్రవక్తయైన యిర్మీయా (యిర్మీయా 37-38). 

7:27-28 అరమేయిలో రాయబడిన అధికారిక తాకీదు పూర్తయిన తర్వాత (వ. 12-26) గ్రంథకర్త తిరిగి హెబ్రీలో రాయడం కొనసాగించాడు. ఎజ్రా జ్ఞాపకాల్లో అతని మొదటి మాటలు ఇక్కడ, వ.27 లో మొదలవుతాయి (పరిచయంలో గ్రంథ నిర్మాణం" చూడండి).


Shortcut Links
ఎజ్రా - Ezra : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |