Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 17 | View All

1. యెహోవా, న్యాయమును ఆలకించుము, నా మొఱ్ఱనంగీకరించుము నా ప్రార్థనకు చెవియొగ్గుము, అది కపటమైన పెదవులనుండి వచ్చునదికాదు.

2. నీ సన్నిధినుండి నాకు తీర్పు వచ్చునుగాక నీ కనుదృష్టి న్యాయముగా చూచును.

3. రాత్రివేళ నీవు నన్ను దర్శించి నా హృదయమును పరిశీలించితివినన్ను పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతిక్రమింపను

4. మనుష్యుల కార్యముల విషయమైతే బలాత్కారుల మార్గముల తప్పించుకొనుటకైనీ నోటిమాటనుబట్టి నన్ను నేను కాపాడుకొనియున్నాను.

5. నీ మార్గములయందు నా నడకలను స్థిరపరచుకొని యున్నాను.నాకు కాలు జారలేదు.

6. నేను నీకు మొఱ్ఱపెట్టుకొనియున్నాను దేవా, నీవు నాకుత్తరమిచ్చెదవునాకు చెవియొగ్గి నా మాట ఆలకించుము.

7. నీ శరణుజొచ్చినవారిని వారిమీదికి లేచువారి చేతి లోనుండి నీ కుడిచేత రక్షించువాడా,

8. నీ కృపాతిశయములను చూపుము.

9. ఒకడు తన కనుపాపను కాపాడుకొనునట్లు నన్నుకాపాడుమునన్ను లయపరచగోరు దుష్టులను పోగొట్టి కాపాడుమునన్ను చుట్టుకొను నా ప్రాణశత్రువులచేత చిక్కకుండనునీ రెక్కల నీడక్రింద నన్ను దాచుము.

10. వారు తమ హృదయమును కఠినపరచుకొనియున్నారువారి నోరు గర్వముగా మాటలాడును.

11. మా అడుగుజాడలను గురుతుపట్టి వారిప్పుడు మమ్ము చుట్టుకొని యున్నారుమమ్మును నేలను కూల్చుటకు గురిచూచుచున్నారు.

12. వారు చీల్చుటకు ఆతురపడు సింహమువలెను చాటైన స్థలములలో పొంచు కొదమసింహము వలెను ఉన్నారు.

13. యెహోవా లెమ్ము, వానిని ఎదుర్కొని వానిని పడ గొట్టుముదుష్టునిచేతిలోనుండి నీ ఖడ్గముచేత నన్ను రక్షింపుము

14. లోకులచేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల చేతిలోనుండినీ హస్తబలముచేత నన్ను రక్షింపుము.నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచున్నావువారు కుమారులు కలిగి తృప్తినొందుదురు తమ ఆస్తిని తమ పిల్లలకు విడచిపెట్టుదురు.

15. నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదర్శనము చేసెదను నేను మేల్కొనునప్పుడు నీ స్వరూపదర్శనముతోనా ఆశను తీర్చుకొందును.
ప్రకటన గ్రంథం 22:4బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-17. భక్తిహీనులైన శత్రువులు తనపై దాడి చేసినప్పుడు దేవున్ని ఒక న్యాయాధిపతిగా సంబోధిస్తూ కీర్తనకారుడు చేసిన విన్నపం. యూదుల రాజుల ముందుకు ప్రజలు తీసుకువచ్చే వ్యాజ్యాల వంటి పోలికలు ఈ కీర్తనలో సమృద్ధిగా కనిపిస్తాయి. 

17:1-2 హెబ్రీలోని పదాల్లో సూక్ష్మభేదమున్నప్పటికీ న్యాయము కోసం విజ్ఞప్తి చేయడమనే భావన 9:3 లో కూడా కనబడుతుంది. 9:3 లోని సందర్భంలో తన వ్యాజ్యాన్ని విన్నందుకు, తన ప్రార్థనకు జవాబిచ్చినందుకు కీర్తనకారుడు దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నాడు. కపటమైన పెదవుల నుండి వచ్చునది కాదు అనే మాటలు కీర్తనకారుని నిర్దోషత్వాన్ని, సత్యసంధతను తెలియజేస్తున్నాయి. దేవుడు మోసాన్ని సహించడు (101:7). తీర్పు వచ్చును గాక... న్యాయముగా చూచును అనడంలో కీర్తనకారుడు న్యాయం కోసం చేసే విజ్ఞప్తి కనబడుతుంది. దేవుని దృష్టిలో ఏది న్యాయమో దాని ప్రకారమే జరగాలని కీర్తనకారుడు అడుగుతున్నాడు. తీర్పు, న్యాయం అనే న్యాయస్థానపు పరిభాష దేవుణ్ణి ఒక న్యాయాధిపతిగా సూచిస్తున్నాయి. 

17:6 నీవు నాకుత్తరమిచ్చెదవు అంటూ దావీదు తన ప్రార్థనకు వచ్చే జవాబు విషయంలో నిశ్చయత కనపరుస్తున్నాడు. ఎందుకంటే అతని వ్యాజ్యెంలో న్యాయం ఉండడమే గాక (వ.1), అతడు దేవుని కృప కోసం వేడుకొంటున్నాడు (వ.8-9). 

17:7-9 నిర్గమంనాటి సంఘటనల్ని ఇశ్రాయేలీయుల విమోచనలో దేవుని ఆశ్చర్యకార్యాల్ని వర్ణించే మోషే కీర్తనలో కూడా కుడిచేత... కృపాతిశయములను చూపుము అనే వర్ణన కనబడుతుంది. (నిర్గమ 15:11-13). కృపాతిశయాల్ని చూపడమంటే ఆశ్చర్యకార్యాల్ని చేయడమని అర్ధం (9:1 నోట్సు చూడండి), ఇవి సాధారణంగా దేవుని సృష్టిలోని అద్భుతఘటనలు కావచ్చు, లేదా అవసర సమయంలో కీర్తనకారునికి అందిన దైవసహాయం కావచ్చు. కనుపాపను... రెక్కల నీడను అనే రెండూ కాపుదలకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి. “కనుపాపను” జాగ్రత్తగా పరిరక్షించుకోవడం జరుగుతుంది. (ద్వితీ 32:10; సామె 7:2). “రెక్కల నీడను" అనే సాదృశ్యం తల్లి పక్షి తన పిల్లల్ని రెక్కల చాటున కాపాడుకున్నట్టు దేవుడు తన ప్రజల్ని కాపాడతాడని తెలియజేస్తున్నది (36:7; 57:1). దావీదు తన ప్రాణాన్ని తీయాలనుకున్న వారిని నా ప్రాణ శత్రువులని పిలిచాడు. 

17:10-12 వారు తమ హృదయములను కఠినపరచుకొని యున్నారు అనే మాటలకు హెబ్రీలో “వారు తమ క్రొవ్వుతో హృదయములను మూసికొన్నారు” అని అక్షరార్థం. క్రొవ్వు ధనధాన్య సమృద్ధిని సూచిస్తుంది, అయితే ఈ సమృద్ధి వీరిని జాలిలేని కఠినహృదయులుగా, అవిధేయులుగా చేసింది (73:7; ద్వితీ 32:15; యిర్మీయా 5:28). ఈ వచనాల్లోని భావం కీర్తనకారుని శత్రువులు దేవుని పట్ల కఠినస్వభావాన్ని చూపడంతోబాటు, జాలిలేకుండా భక్తిపరుడైన కీర్తనకారుని చుట్టుముట్టి అతని మీద దాడి చేయాలనుకుంటున్నారు (వ.11; వ.8-9). సింహమువలెను కోసం 7:1-2 నోట్సు చూడండి.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |