John - యోహాను సువార్త 3 | View All

1. యూదుల అధికారియైన నీకొదేమను పరిసయ్యు డొకడుండెను.

2. అతడు రాత్రియందు ఆయనయొద్దకు వచ్చి బోధకుడా, నీవు దేవునియొద్దనుండి వచ్చిన బోధ కుడవని మే మెరుగుదుము; దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచున్న సూచకక్రి¸

3. అందుకు యేసు అతనితోఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కాని అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పు చున్నాననెను.

4. అందుకు నీకొదేము ముసలి వాడైన మనుష్యుడేలాగు జన్మింపగలడు? రెండవమారు తల్లి గర్బమందు ప్రవేశించి జన్మింపగలడా అని ఆయనను అడుగగా

5. యేసు ఇట్లనెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆత్మమూలము గాను జన్మించితేనేగాని దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింప లేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

6. శరీర మూలముగా జన్మించినది శరీరమును ఆత్మమూలముగా జన్మించినది ఆత్మయునై యున్నది.

7. మీరు క్రొత్తగా జన్మింపవలెనని నేను నీతో చెప్పినందుకు ఆశ్చర్యపడవద్దు.

8. గాలి తన కిష్టమైన చోటను విసరును; నీవు దాని శబ్దము విందువేగాని అది యెక్కడనుండి వచ్చునో యెక్కడికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆత్మమూలముగా జన్మించిన ప్రతివాడును ఆలాగే యున్నాడనెను.
ప్రసంగి 11:5

9. అందుకు నీకొదేము ఈ సంగతులేలాగు సాధ్యములని ఆయనను అడుగగా

10. యేసు ఇట్లనెను నీవు ఇశ్రాయేలుకు బోధకుడవై యుండి వీటిని ఎరుగవా?

11. మేము ఎరిగిన సంగతియే చెప్పుచున్నాము, చూచినదానికే సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాము, మా సాక్ష్యము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.
యెషయా 55:4

12. భూసంబంధమైన సంగతులు నేను మీతో చెప్పితే మీరు నమ్మకున్నప్పుడు, పరలోకసంబంధ మైనవి మీతో చెప్పినయెడల ఏలాగు నమ్ముదురు?

13. మరియు పరలోకమునుండి దిగివచ్చినవాడే, అనగా పరలోకములో ఉండు మనుష్యకుమారుడే తప్ప పరలోకము నకు ఎక్కిపోయిన వాడెవడును లేడు.
సామెతలు 30:4

14. అరణ్యములో మోషే సర్పమును ఏలాగు ఎత్తెనో,
సంఖ్యాకాండము 21:9

15. ఆలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్యజీవము పొందునట్లు మనుష్యకుమారుడు ఎత్తబడవలెను.

16. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా3 పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను.

17. లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంప లేదు.

18. ఆయనయందు విశ్వాసముంచువానికి తీర్పు తీర్చబడదు; విశ్వసింపనివాడు దేవుని అద్వితీయకుమారుని నామమందు విశ్వాస ముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీర్పు తీర్చబడెను.

19. ఆ తీర్పు ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచ్చెను గాని తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుష్యులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి.

20. దుష్కార్యము చేయు ప్రతివాడు వెలుగును ద్వేషించును, తన క్రియలు దుష్‌క్రియలుగా కనబడకుండునట్లు వెలుగునొద్దకు రాడు.

21. సత్యవర్తనుడైతే తన క్రియలు దేవుని మూలముగా చేయబడియున్నవని ప్రత్యక్షపరచ బడునట్లు వెలుగునొద్దకు వచ్చును.

22. అటు తరువాత యేసు తన శిష్యులతో కూడ యూదయ దేశమునకు వచ్చి అక్కడ వారితో కాలము గడుపుచు బాప్తిస్మమిచ్చుచు ఉండెను.

23. సలీము దగ్గర నున్న ఐనోనను స్థలమున నీళ్లు విస్తారముగా ఉండెను గనుక యోహాను కూడ అక్కడ బాప్తిస్మమిచ్చుచు ఉండెను; జనులు వచ్చి బాప్తిస్మముపొందిరి.

24. యోహాను ఇంకను చెరసాలలో వేయబడియుండ లేదు.

25. శుద్ధీకరణాచారమును గూర్చి యోహాను శిష్యులకు ఒక యూదునితో వివాదము పుట్టెను.

26. గనుక వారు యోహాను నొద్దకు వచ్చిబోధకుడా, యెవడు యొర్దానుకు అవతల నీతో కూడ ఉండెనో, నీ వెవనిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చితివో, యిదిగో, ఆయన బాప్తిస్మ మిచ్చుచున్నాడు; అందరు ఆయనయొద్దకు వచ్చు చున్నారని అతనితో చెప్పిరి.

27. అందుకు యోహాను ఇట్లనెను తనకు పరలోకమునుండి అనుగ్రహింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొంద నేరడు.

28. నేను క్రీస్తును కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు చెప్పినట్టు మీరే నాకు సాక్షులు.
మలాకీ 3:1

29. పెండ్లికుమార్తెగలవాడు పెండ్లి కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండ్లి కుమారుని స్వరము వినెడి స్నేహితుడు ఆ పెండ్లి కుమారుని స్వరము విని మిక్కిలి సంతోషించును; ఈ నా సంతోషము పరిపూర్ణమై యున్నది.

30. ఆయన హెచ్చవలసియున్నది, నేను తగ్గవలసి యున్నది.

31. పైనుండి వచ్చువాడు అందరికి పైనున్నవాడు; భూమి నుండి వచ్చువాడు భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూర్చి మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచ్చు వాడు అందరికి పైగానుండి
కీర్తనల గ్రంథము 97:9

32. తాను కన్నవాటినిగూర్చియు విన్నవాటినిగూర్చియు సాక్ష్యమిచ్చును; ఆయన సాక్ష్యము ఎవడును అంగీకరింపడు.
యెషయా 55:4

33. ఆయన సాక్ష్యము అంగీకరించినవాడు దేవుడు సత్యవంతుడను మాటకు ముద్రవేసి యున్నాడు.

34. ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలతలేకుండ ఆత్మననుగ్రహించును గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును.

35. తండ్రి కుమారుని ప్రేమించుచున్నాడు. గనుక ఆయన చేతికి సమస్తము అప్పగించి యున్నాడు.

36. కుమారునియందు విశ్వాసముంచువాడే నిత్యజీవముగలవాడు, కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వానిమీద నిలిచి యుండును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
3:1-4:42 యూదుల మతవ్యవస్థకి ప్రాతినిధ్యం వహించిన నీకొదేము, అలాగే సమరయుల మతానికి ప్రతీకగా ఉన్న పేరు తెలియని స్త్రీ; వీరిద్దరూ యేసుని కలిసినప్పుడు జరిగిన సంభాషణల కోసమే 3, 4 అధ్యాయాలలో ఎక్కువ భాగం కేటాయించారు. మధ్యమధ్యలో వివరణలతో కూడిన వాక్యభాగాలూ (3:16-21,31-36), బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను పలికిన శక్తివంతమైన మాటల వివరణలు (3:22-30) ఉన్నాయి. నీకొదేమునీ సమరయ స్త్రీనీ యేసు కలుసుకున్నప్పుడు జరిగిన సంభాషణల గురించిన అధ్యయనాలు పరస్పర విరుద్ధంగా ఉంటాయి. సన్నైట్రిన్ సభ్యునిగా నీకొదేము స్థాయికీ, గతంలోనూ వర్తమానంలోనూ పాపపు జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉండిన సమరయ స్త్రీ స్థాయికీ చాలా వైరుధ్యం ఉంది. అయినప్పటికీ రెండు సందర్భాలలోనూ వారి లోతైన ఆధ్యాత్మిక అవసరాన్ని యేసు గ్రహించాడు. తిరిగి జన్మించాల్సిన అవసరాన్ని గురించి నీకొదేమునీ, తన పాపాన్ని బట్టి స్తీనీ ఆయన ఎదుర్కొన్నాడు. 

3:1 మొదటి శతాబ్దపు పాలస్తీనాలో నీకొదేము అనేది చాలా సాధారణమైన పేరు. యూదుల అధికారి అన్న మాటలు యూదుల పాలకమండలియైన సన్నైట్రిన్ సభను సూచిస్తున్నాయి. 

3:2 నీకొదేము యేసు దగ్గరికి రాత్రియందు రావడంలో ఏదైనా వ్యతిరేకాభిప్రాయానికి అవకాశం ఉండి ఉండవచ్చు. (రాత్రి అనే మాట 13:30 లో ప్రతికూల అర్థాన్నివ్వొచ్చు గాని 21:3 లో అలాంటి అర్థాన్నివ్వదు. 19:39 కూడా చూడండి. ఆ వచనంలో స్పష్టమైన ప్రతికూల ఉద్దేశాలేవీ కనిపించవు, అదే కోణంలో ప్రస్తుత సంఘటనను కూడా అర్ధం చేసుకోవచ్చు). ఇశ్రాయేలుకు బోధకుడై యుండి (3:10) యేసుని బోధకుడా (రబ్బీ) అని సంబోధించడం, మరీ ముఖ్యంగా ఎటువంటి అధికారిక రబ్బీ శిక్షణా (7:15) లేదని తెలిసి అలా సంబోధించడం గౌరవాన్ని సూచిస్తుంది. యోహాను సువార్తలో ప్రస్తావించిన సూచక క్రియలు అంటే బహుశా యెరూషలేములో చేసినవి (2:23), అందులోనూ మందిరంలో నుండి వ్యాపారులను తోలివేయడం లాంటివి అయ్యుండొచ్చు (2:18; 2:11 నోట్సు చూడండి). 

3:3-8 ముందుమాటలో (1:12-13) దేవుని వలన పుట్టినవారే “దేవుని పిల్లల”ని చెప్పడం జరిగింది, ఆ విషయాన్ని ఈ వచనాల్లో కూడా ఇంకా వివరిస్తూ ఆధ్యాత్మిక పునర్జన్మ అవసరాన్ని గురించి చర్చించబడింది. "దేవుని పిల్లల" గురించి 8:39-58; 11:51-52 చూడండి. నీటిమూలముగాను ఆత్మమూలముగాను జన్మించితేనేగాని అన్న మాటలు బహుశా పాపాన్ని కడిగేసి ఆధ్యాత్మిక పరివర్తనను తీసుకొచ్చే ఆత్మీయ పుట్టుకను సూచిస్తూ ఉండవచ్చు (యెహె 36:25-27). దేవుని రాజ్య ము అనేది ఇతర సువార్తలలో చాలా పెద్ద అంశమే కానీ యోహాను కేవలం 3,5 వచనాల్లో మాత్రమే ప్రస్తావించాడు. 18:36లో యేసు తన రాజ్యం గురించి ప్రస్తావించడాన్ని గమనించండి. 

3:7 మీరు అంటే బహువచనం, బహుశా నీకొదేమునీ, ఇతర సన్నైట్రిన్ సభ్యులను సూచిస్తూ ఉండవచ్చు (వ. 1,11). 

3:8 ఆత్మమూలముగా జన్మించిన వ్యక్తికీ, గాలికీ గల పోలికను ఉపయోగించి యేసు తాను వ.3-5 లో ప్రకటించిన విషయాలను వివరించాడు. ఒకే రకమైన గ్రీకు, హెబ్రీ పదాలను గాలి... ఆత్మ అని తర్జుమాచేశారు (గ్రీకు. న్యూమా; హెబ్రీ. రువాహ్). గాలి ఎక్కడినుంచి వస్తుందో ఎవరికీ కనబడనప్పటికీ దాని ప్రభావాన్ని మాత్రం గమనించవచ్చు, ఆత్మ మూలముగా పుట్టిన వారి విషయంలో కూడా అలాగే ఉంటుంది. 

3:9-10 నీకొదేముకి అవగాహన కొదువగా ఉండడాన్ని బట్టి యేసు అతనిని గద్దిస్తున్నప్పటికీ బహుశా అతడు తనకిచ్చిన “ప్రశంసను” ఈ సందర్భంలో “తిరిగిచ్చేసినట్లుగా" ఉంది (వ. 2 నోట్సు చూడండి).

3:11-12 యేసు జ్ఞానం ఉహాజనితమైనదో లేక ఎవరో చెప్పిన వాటిని ఆధారం చేసుకున్నదో కాదు గాని అది. ఆయన స్వతహాగా కలిగి ఉన్నది. భూసంబంధమైన సంగతులు అన్న మాటలు బహుశా ఆత్మీయ పునర్జననం గురించిన బోధను సూచిస్తూ ఉండవచ్చు. 

3:13 యేసు మాటలు సామె 30:4ని సూచిస్తూ ఉండవచ్చు. కేవలం యేసు మాత్రమే పరలోకమునుండి దిగివచ్చినవాడు, తిరిగి అక్కడికి ఎక్కిపోగలిగిన వాడు (లూకా 24:51; అపొ.కా. 1:9). 

3:14-15 మనుష్యకుమారుడు ఎత్తబడవలెను అనే దాని గురించి యోహాను సువార్తలో ప్రస్తావించిన మూడు సందర్భాల్లో ఇది మొదటిది (8:28; 12:32). ఈ మూడు సందర్భాలూ మనుష్యకుమారుడు భవిష్యత్తులో ఎత్తబడతాడని" ద్వంద్వార్థ రీతిలో చెబుతాయి (బహుశా యెషయా 52:13 నుండి ప్రేరణ పొంది ఉండవచ్చు). ఈ వచనంలోని సంగతులు అరణ్యములో
మోషే సర్పాన్ని పైకెత్తడాన్ని గుర్తు చేస్తాయి. మోషే అలా చెయ్యడం ద్వారా విషపూరిత పాము కరిచిన వారందరూ విశ్వాసంతో ఆ ఎత్తబడిన సర్పాన్ని చూసినప్పుడు స్వస్థత పొందారు. (సంఖ్యా - 21:8-9). "ఎత్తబడడం” గురించి మూడవదిగా, ఆఖరిదిగా ప్రస్తావించిన వచనంలో (12:32) ఈ సారి మనుష్యకుమారుడు ఎత్తబడడమనేది యేసు సిలువ వేయబడటాన్ని సూచిస్తోందని నొక్కి చెబుతుంది (12:33; 21:19 లో పేతురు హతసాక్షిగా చనిపోవడాన్ని గురించి ఈ విధంగానే సూచనప్రాయంగా చెప్పారు).

3:16-18 దేవుడు ప్రేమతో తన అద్వితీయ కుమారుని... అనుగ్రహించెను (1:14, 18). తన కుమారునిలో విశ్వాసముంచే వారంతా నిత్యజీవము పొందునట్లు (5:26; 14:4-6 నోట్సు చూడండి) దేవుడు అలా చేశాడు. యేసుకున్న బిరుదులలో తండ్రి పంపిన కుమారుడు అన్న బిరుదంటే యోహానుకి చాలా ఇష్టం (3:34-36; 5:19-26; 6:40; 8:35-36; 14:13; 17:1). షాలియాక్ (దూత) అనే యూదు భావన నుండి తీసుకున్న అలంకారిక దృష్టాంతమిది. దీని ప్రకారం, పంపబడిన వ్యక్తి పంపిన వ్యక్తి మాదిరిగానే ఉండి అతని ప్రయోజనాలకనుగుణంగా నమ్మకంగా అతన్ని వెంబడిస్తాడు (13:16, 20), అతిశ్రేష్ఠుడైన యేసే ఆ “పంపబడిన" వ్యక్తి (9:7), తిరిగి యేసు తన శిష్యులను పంపించడం జరుగుతుంది (20:21-22 నోట్సు చూడండి). పంపబడిన వ్యక్తి కాకుండా పంపించిన వ్యక్తే ఆజ్ఞాపించడం, బాధ్యత అప్పగించడం లేదా సందేశానివ్వడం లాంటివి జారీ చేస్తాడన్న విషయాన్ని "పంపబడిన" అనే మాట సూచిస్తుంది. పంపించిన వ్యక్తి చిత్రానికి అనుగుణంగా ఆయన అప్పగించిన పనిని పూర్తి చేయడమే దూత పని.

3:19-21 యేసు వెలుగుగా ఉన్నాడన్న దానిని గురించి 8:12 నోట్సు చూడండి.

3:22 యేసు యెరూషలేము ప్రాంతాన్ని విడిచి యూదయ దేశమునకు వెళ్ళాడు. 4:3లో చూస్తే యేసు యూదయ దేశాన్ని విడిచి సమరయ మార్గాన గలిలయకు (2:12) తిరిగి వెళ్ళాడు. 

3:23-25 ఒకే కాలమానంలో యేసూ యోహానులు చేసిన పరిచర్యలు వారి శిష్యుల మధ్య వివాదానికి దారితీశాయి. 

3:26 యేసుకు సాక్షిగా ఉన్న బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను గురించి 5:31-47 నోట్సు చూడండి. 

3:27 దేవుడే లేకుండా యేసు, అంతటి విజయాన్ని సాధించలేడని యోహాను సూచించాడు. 

3:28 యోహాను తాను మెస్సీయకి ముందుగా పంపబడిన వాడనని నొక్కి వక్కాణించడం మలాకీ 3:1ని సూచిస్తుంది. (మత్తయి 11:10; మార్కు 1:2; లూకా 7:27). 

3:29 పెండ్లి కుమారుడు. (మత్తయి 9:15) అని యేసును సూచిస్తూ యోహాను అనడం, ఇశ్రాయేలు ఎంతో కాలం నుండి ఎదురు చూస్తున్న రాజు, మెస్సీయ యేసేనని నిర్ధారిస్తుంది. పా.ని. లో తరచూ ఇశ్రాయేలుని పెళ్లి కుమార్తెగా చిత్రీకరించడం జరిగింది (యెషయా 62:4-5; యిర్మీయా 2:2; హోషేయ 2:16-20). యోహాను పాత్రేమిటంటే నిస్వార్థంగా పెళ్లి కొడుకుతో పాటు సంతోషించే పెండ్లి కుమారుని... స్నేహితుడు (1:6-9, 15, 19-36). 

3:30 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను తన శిష్యులు 26 వ.లో వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనలను కొట్టిపారేశాడు. దీపం దాని పని చెయ్యడం అయిపోయింది (5:35 నోట్సు చూడండి) ఇప్పుడైతే వెలుగు వచ్చేసింది (1:6-9). 

3:31-32 పైనుండి వచ్చువాడు యేసే. భూసంబంధి బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను, అయితే ఆ పదం పాపాన్ని గురించి కాదు గానీ అతని పరిమితులను గురించి తెలియజేస్తుంది.

3:33 ముద్రవేసి యున్నాడు. (గ్రీకు. స్త్రజో) అంటే అక్షరార్థంగా నిర్ధారించాడు అని అర్థం. దేనినైనా సత్యమని ధృవీకరించడం/నిర్ధారించడం అన్నమాట (6:27-29 నోట్సు చూడండి). 

3:34 దేవుని ఆత్మను పొందినవాడైన యేసుని గురించి, 1:32-34 నోట్సు చూడండి (ప్రక 3:1; 5:6 కూడా చూడండి). 

3:35 తండ్రి తన ప్రేమను బట్టి అన్ని విషయాలపై కుమారునికి అధికారాన్ని అనుగ్రహించాడు. 

3:36 నిత్యజీవమనేది. భవిష్యత్తు నిరీక్షణ మాత్రమే గాక ఇప్పుడే దానిని అనుభవించవచ్చని నిత్యజీవము గలవాడు అన్న మాట సూచిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి మెస్సీయయైన యేసు నందు విశ్వాసముంచకపోతే దేవుని తీర్పు అతనిపై నిలిచి ఉంటుందన్న విషయాన్ని దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచియుండును అన్న మాటలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి (వ. 19-21).


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |