Jeremiah - యిర్మియా 20 | View All

1. యిర్మీయా ఆ ప్రవచనములను పలుకగా యెహోవా మందిరములో పెద్ద నాయకుడును ఇమ్మేరు కుమారుడునగు పషూరను యాజకుడు విని

2. ప్రవక్తయైన యిర్మీయాను కొట్టి, యెహోవా మందిరమందున్న బెన్యామీనుమీది గుమ్మమునొద్దనుండు బొండలో అతనిని వేయించెను.
హెబ్రీయులకు 11:36

3. మరునాడు పషూరు యిర్మీయాను బొండలోనుండి విడి పింపగా యిర్మీయా అతనితో ఇట్లనెనుయెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెట్టడు గాని మాగోర్మిస్సాబీబ్‌ అని నీకు పేరు పెట్టును.

4. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చు చున్నాడు నీకును నీ స్నేహితులకందరికిని నీవే భయకారణముగా నుండునట్లు చేయుచున్నాను; నీవు చూచు చుండగా వారు తమ శత్రువుల ఖడ్గముచేత కూలెదరు, మరియయూదావారినందరిని బబులోను రాజుచేతికి అప్పగింతును, అతడు వారిని చెరపట్టి బబులోనునకు తీసి కొనిపోవును, ఖడ్గముచేత వారిని హతముచేయును.

5. ఈ పట్టణములోని ఐశ్వర్యమంతయు దానికి వచ్చిన లాభ మంతయు దాని అమూల్యవస్తువులన్నియు యూదా రాజుల నిధులన్నియు నేనప్పగింతును, వారి శత్రువుల చేతికే వాటి నప్పగింతును, శత్రువులు వాటిని దోచుకొని పట్టుకొని బబులోనునకు తీసికొనిపోవుదురు.

6. పషూరూ, నీవును నీ యింట నివసించువారందరును చెరలోనికి పోవుదురు, నీవును నీవు ప్రవచనములచేత మోసపుచ్చిన నీ స్నేహితులందరును బబులోనునకు వచ్చెదరు, అక్కడనే చనిపోయెదరు అక్కడనే పాతిపెట్టబడెదరు.

7. యెహోవా, నీవు నన్ను ప్రేరేపింపగా నీ ప్రేరే పణకు లోబడితిని; నీవు బలవంతముచేసి నన్ను గెలిచితివి, నేను దినమెల్ల నవ్వులపాలైతిని, అందరు నన్ను ఎగతాళి చేయుదురు.

8. ఏలయనగా నేను పలుకునప్పుడెల్ల బలాత్కారము జరుగుచున్నది, దోపుడు జరుగుచున్నది అని యెలుగెత్తి చాటింపవలసి వచ్చెను; దినమెల్ల యెహోవా మాట నాకు అవమానమునకును అపహాస్యమునకును హేతు వాయెను.

9. ఆయన పేరు నేనెత్తను, ఆయన నామమును బట్టి ప్రకటింపను, అని నేనను కొంటినా? అది నా హృదయములో అగ్నివలె మండుచు నా యెముకలలోనే మూయబడియున్నట్లున్నది; నేను ఓర్చి యోర్చి విసికి యున్నాను, చెప్పక మానలేదు.
1 కోరింథీయులకు 9:16

10. నలుదిక్కుల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారుదుర్మార్గు డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చిక్కుపడును, అప్పుడు మనమతని పట్టుకొని అతనిమీద పగతీర్చుకొందమని చెప్పుకొనుచు, నాకు స్నేహితులైన వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెట్టు కొనియున్నారు.

11. అయితే పరాక్రమముగల శూరునివలె యెహోవా నాకు తోడైయున్నాడు; నన్ను హింసించు వారు నన్ను గెలువక తొట్రిల్లుదురు; వారు యుక్తిగా జరుపుకొనరు గనుక బహుగా సిగ్గుపడుదురు, వారెన్న డును మరువబడని నిత్యావమానము పొందుదురు.

12. సైన్యములకధిపతివగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడవు నీవే; అంతరింద్రియములను హృదయమును చూచువాడవు నీవే; నా వ్యాజ్యెమును నీకే అప్పగించు చున్నాను. నీవు వారికి చేయు ప్రతిదండన నేను చూతును గాక

13. యెహోవాను కీర్తించుడి, యెహోవాను స్తుతించుడి, దుష్టుల చేతిలోనుండి దరిద్రుని ప్రాణమును ఆయనే విడిపించుచున్నాడు.

14. నేను పుట్టినదినము శపింపబడును గాక; నా తల్లి నన్ను కనిన దినము శుభదినమని అనబడకుండును గాక;

15. నీకు మగపిల్ల పుట్టెనని నా తండ్రికి వర్తమానము తెచ్చి అతనికి అధిక సంతోషము పుట్టించినవాడు శాపగ్రస్తుడగును గాక;

16. నా తల్లి నాకు సమాధిగానుండి ఆమె ఎల్లప్పుడు గర్భవతిగానుండునట్లు అతడు గర్భములోనే నన్ను చంపలేదు గనుక

17. యెహోవా యేమాత్రమును సంతాపములేక నశింపజేసిన పట్టణములవలె ఆ మనుష్యుడు ఉండును గాక; ఉదయమున ఆర్త ధ్వనిని మధ్యాహ్న కాలమందు యుద్ధధ్వనిని అతడు వినును గాక

18. కష్టమును దుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు అవమానముతో గతించిపోవునట్లు నేనేల గర్భములోనుండి వెడలితిని?బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
20:1 విచిత్రమేమిటంటే యెహోవా మందిరములో పెద్ద నాయకుడు అయిన పషూరు అను యాజకుడు, “జనముల మీదను రాజ్యముల మీదను" దేవుడు నియమించిన (1:10) నిజప్రవక్త అయిన యిర్మీయాను వ్యతిరేకించాడు. ఈ పషూరు బహుశా గెదల్యాకు తండ్రి అయ్యుండవచ్చు (38:3-4) గానీ, 21:1 38:3-4 వచనాల్లోని రాజోద్యోగియైన పషూరు కాకపోవచ్చు. పషూరు బబులోను చెరలోకి వెళ్లాడని యిర్మీయా ప్రవచించాడు.(వ.6). 

20:2 యిర్మీయాను కొట్టి బొండలో వేయాలని పషూరు ఆదేశించాడు. ప్రవక్త అనుభవించిన హింసల్లో ఇది మొదటిది. బెన్యామీను మీది గుమ్మము (రాజైన యోతాము నిర్మించినది; 2రాజులు 15:35) దేవాలయం ఎగువన ఉన్న ఆవరణంలో ఉత్తరంవైపు ఉన్న గుమ్మం. ఇది పట్టణంలోని ప్రముఖ ద్వారం. 

20:3 దేవుడు సెలవిచ్చినట్టుగా యిర్మీయా పషూరు అనే పేరును మాగోర్ మిస్సాబీబ్ అని మార్చివేశాడు, ఈ పేరుకు "నలుదిక్కుల భయము కలుగ జేసెడువాడు” అని అర్థం. ఈ పేరు యిర్మీయా గ్రంథంలో అయిదు సార్లు (వ. 10; 6:25; 46:5; 49:29), విలాపవాక్యములు లోను (విలాప 2:22) కనబడుతుంది. బైబిల్లో ఇతరచోట్ల ఈ పదం కీర్తన 31:13; యెషయా 31:9 వచనాల్లో మాత్రమే కనబడుతుంది. 

20:4 యిర్మీయా గ్రంథంలో మొదటిసారిగా బబులోను రాజు ప్రస్తావన కనబడుతున్నది. అతని గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన ఉండడం బట్టి కొందరు వేదపండితులు ఈ ప్రవచనం క్రీ.పూ. 605 లో జరిగిన కర్కెమీషు యుద్ధం అనంతర కాలం నాటిదని ప్రతిపాదించారు. ఇది ఇంచుమించు యిర్మీయా నలభై సంవత్సరాల పరిచర్యలో మధ్యకాలం. 

20:5-6 పషూరు యాజకుడైనప్పటికీ అతడు తన స్నేహితులందరితో కలిసి అబద్ధ ప్రవచనాలు చెప్పాడని తెలుస్తుంది. ఈ పాపాన్ని బట్టి అతడు అన్యదేశంలో చెరననుభవించి అక్కడే మరణిస్తాడు.

20:7-18 యిర్మీయా ఒప్పుకోలు ప్రకటనల్లో ఇది చివరిది (4:19-22 నోట్సు చూడండి). అత్యంత విషాద భరితంగా, చేదుగా ఉన్న ఈ ఫిర్యాదులో ప్రవక్త తన స్వంత అనుభూతుల్ని వెల్లడిచేస్తున్నాడు.

20:7 యెహోవా, నీవు నన్ను ప్రేరేపింపగా నీ ప్రేరేపణకు లోబడితిని అని యిర్మీయా మొఱ్ఱపెట్టాడు. తెగువతోను ఆరోపణతోను నిండిన ఈ మాటలు యిర్మీయా దైవదూషణ చేస్తున్నట్టుగా కనబడతాయి. అయితే దేవుడు అబద్ద మాడు తున్నాడని యిర్మీయా ఆరోపించడం లేదు. పతా అనే హెబ్రీ పదానికి “మరులుకొల్పు" అని అర్థం (ఉదా: కన్యకను మరులుకొల్పుట, నిర్గమ 22:16). ఈ విధంగా, దేవుడు యిర్మీయాను ప్రవచన పరిచర్యకు పిలుచుట ద్వారా “అతని చేతిని మెలిపెట్టాడని” యిర్మీయా తలంపు. యిర్మీయా తన శ్రోతలయెదుట నవ్వుల పాలయ్యాడు. 

20:8 అతడు బలాత్కారము జరుగుచున్నది. దోపుడు జరుగుచున్నది అని చెప్పడం చేత, ప్రజలు ప్రవక్త సందేశానికి “వినాశనం, విషణ్ణం " అని ఆపాదించారు (6:7 నోట్సు చూడండి).. 

20:9 యిర్మీయా ఎప్పుడైతే తన పరిచర్యను వదిలి పెట్టాలనుకుంటాడో, దేవుని నామంలో మాట్లాడకూడదను కుంటాడో అప్పుడు దైవసందేశం అతని హృదయములో అగ్నివలె మండుతుంది, అతని యెముకలలోనే మూయబడి నట్టుగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా అతని సందేశం ఎంతమాత్రమూ ప్రజాదరణ పొందకపోయినాగానీ, మాట్లాడాలనే ప్రేరణ అతణ్ణి బలవంత పెడుతున్నది.

20:10 యిర్మీయాకు వ్యతిరేకంగా లేనిపోని వదంతులు ప్రచారం చేస్తున్నారు, అతనికి నలుదిక్కుల భయము అనే పేరు పెట్టి ఎగతాళి చేస్తున్నారు. 

20:11 యిర్మీయాను హింసించేవారికి దేవుడు ప్రతిదండన చేస్తాడని యిర్మీయా నమ్ముతున్నాడు. పరాక్రమముగల శూరునివలె తోడుగా ఉంటానని దేవుడు యిర్మీయాకు వాగ్దానం చేశాడు (1:8,18; 15:20-24). 

20:12 ఈ వచనం పూర్తిగా 11:20 వచనంలాగా ఉంది. ఇది ప్రవక్త మొదటి, ఆఖరి ఒప్పుకోలు ప్రకటనలను కుండలీకరించినట్టుగా ఉంది. 

20:13 ఇంత విపత్కర పరిస్థితుల్లో యిర్మీయా ఆనందిస్తూ గానం చేయడం ఊహించడానికి కష్టంగా ఉందని కొందరు ఈ వచనం యొక్క వాస్తవికతను ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే అతని హృదయం పరస్పర విరుద్ధమైన భావోద్వేగాలతో ఊగిసలాడుతున్నది. యిర్మీయా కార్యభారం అతణ్ణి నలిపివేస్తుంది, అతని చుట్టూ వినాశనం ఆవరించి వుంది, అయినా దేవుడతనితోనే ఉన్నాడు. 

20:14-15 బిడ్డ పుట్టాడనే వర్తమానము తెచ్చిన వ్యక్తిని సత్కరించడం అప్పటి సంస్కృతిలో పరిపాటి, అయితే తాను పుట్టాననే వర్తమానం అందించిన వ్యక్తి శాపగ్రస్తుడగును గాక అని యిర్మీయా ప్రకటిస్తున్నాడు. ఇక్కడ యిర్మీయా తనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల్ని శపించకపోవడం గమనార్హం. తల్లిదండ్రుల్ని శపించడం నిషిద్ధమైన చర్య (నిర్గమ 21:17).

20:16 తన తల్లి గర్భంలోనే తాను ఉండిపోయినట్లయితే బాగుండేదని యిర్మీయా కోరుకుంటున్నాడు.

20:17 తాను పుట్టాననే వర్తమానం తెచ్చిన వ్యక్తి మరణం యెహోవా నశింపజేసిన పట్టణములవలె ఉండాలని యిర్మీయా కోరుకుంటున్నాడు. సొదొమ గొమొట్టా పట్టణాలు (ఆది. 19:24-25) దేవుడు అకస్మాత్తుగా, కలుగజేసిన నాశనానికి ఉదాహరణలు. 

20:18 యిర్మీయా భరిస్తున్న ఈ నిందలన్నిటి వలన అతడు లోలోపల సంఘర్షణతో కుమిలిపోతున్నాడు. అయితే అతడెన్నడూ తన పరిచర్యను జరిగించడంలో తడబడలేదు. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |