Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 29 | View All

1. దైవపుత్రులారా, యెహోవాకు ఆరోపించుడి ప్రభావ మహాత్మ్యములను యెహోవాకు ఆరోపించుడి

2. యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన ప్రభావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి ప్రతిష్ఠితములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి.

3. యెహోవా స్వరము జలములమీద వినబడుచున్నది మహిమగల దేవుడు ఉరుమువలె గర్జించుచున్నాడు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచున్నాడు.
అపో. కార్యములు 7:2

4. యెహోవా స్వరము బలమైనది యెహోవా స్వరము ప్రభావము గలది.

5. యెహోవా స్వరము దేవదారు వృక్షములను విరచును యెహోవా లెబానోను దేవదారు వృక్షములను ముక్కలుగా విరచును.

6. దూడవలె అవి గంతులు వేయునట్లు ఆయన చేయును లెబానోనును షిర్యోనును గురుపోతు పిల్లవలె గంతులు వేయునట్లు ఆయన చేయును.

7. యెహోవా స్వరము అగ్నిజ్వాలలను ప్రజ్వలింప జేయుచున్నది.

8. యెహోవా స్వరము అరణ్యమును కదలించును యెహోవా కాదేషు అరణ్యమును కదలించును

9. యెహోవా స్వరము లేళ్ళను ఈనజేయును అది ఆకులు రాల్చును. ఆయన ఆలయములో నున్నవన్నియు ఆయనకే ప్రభావము అనుచున్నవి.

10. యెహోవా ప్రళయజలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నిత్యము రాజుగా ఆసీనుడైయున్నాడు.

11. యెహోవా తన ప్రజలకు బలము ననుగ్రహించును యెహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీర్వదించును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-29. ఎవరి మహాత్మ్యం , ఘనతా ప్రభావాలు ఈ సృష్టి అంతటా, మరి ముఖ్యంగా భీకర వర్షాల్లో ఆకాశం నుండి పడే పిడుగుల శబ్దంలో, మహా సముద్రం (మధ్యధరా సముద్రం) పై చెలరేగే తుపానుల్లో పుట్టి, లెబానోను వృక్షాలగుండా కాదేషు అరణ్యం దాటి, ఒరెంటెస్ నదీ ప్రవాహం పైగా వినిపించే శబ్దతరంగాల్లో బయలుపడుతుందో సృష్టికి రారాజైన ఆ దేవదేవునికి స్తుతులు అర్పిస్తూ గానం చేసే కీర్తన. 

29:1 ఎవరికైనా దేనినైనా ఆరోపించుడి అని చెప్పడం వారు ఆ లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్నారని అంగీకరించడం. దైవపుత్రులారా అనే పదం “దైవాలు” (హెబ్రీ. ఎలీమ్) అనే అర్థాన్నిస్తుంది. ఈ పదం దేవుడు (హెబ్రీ. ఏలో హిమ్) అనే మాటకు దగ్గరగా ఉన్నా దానిని ఎప్పుడూ దేవునికి ఉపయోగించలేదు. "దైవాలు” అనే పదం ప్రాచీన పశ్చిమాసియా పురాణేతిహాసాల నేపథ్యంలో కనబడుతుంది (82:1 నోట్సు చూడండి). వాస్తవానికి ఈ పదం తరచుగా అన్యదైవాలను సూచిస్తుంది. (నిర్గమ 15:11; దాని 11:36). అయితే అవి ఉనికిలో ఉన్నాయని కాదు గాని, అవి ఉన్నాయని అన్యజనులు కలిగియున్న నమ్మికను సూచించడానికి ఈ పదం వాడబడింది. ఇంకా ఈ పదం “బలిషులు” (శూరులు, బలవంతులు) అనే అవగాహనలో (యోబు 41:25) మనుషుల్ని కూడా సూచిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో ఈ పదాన్ని “పరలోకవాసులు" (దేవదూతలు)గా అర్థం చేసుకోవడం సరైనది. దేవుడు సృష్టిని ప్రారంభించినప్పుడు దానికి సాక్షులు దేవదూతలే (యోబు 38:7). వీరికి దేవుని సముఖంలో ప్రవేశించడానికి అనుమతి ఉంది (యోబు 1:6; 2:1). దూతలు దేవుని సింహాసనం చుట్టూ ఆయనను ఆవరించి ఆయనను స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తుంటారు (యెషయా 6; యెహె 1). దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారిగా దేవదూతల్ని పేర్కొనడం యుక్తమైనది. 

29:2 ప్రముఖులు ధరించే వైభవోపేతమైన అలంకరణలను ప్రతిష్ఠితములగు ఆభరణములను అనే పదజాలం సూచిస్తుంది. యెహోవాకు సంబంధించి ఆయన గుణలక్షణాలే ఆయనకు ఆభరణాలు (93:1). "ప్రతిష్ఠితములగు” అనే పదం యెహోవా పరిశుద్ధతను సూచిస్తున్నది (96:9; 2దిన 20:21). 

29:3-4 ఉరుమును పోలిన యెహోవా స్వరము ఈ వచనాల్లోను, వ.9లోను ఆయన ప్రభావముకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి. యుద్ధ సమయాల్లో దేవుణ్ణి యుద్దశూరునిగా పేర్కొంటూ ఆయన శక్తి ప్రభావాల్ని వర్ణించడానికి ఉరుము అనే పదాన్నుపయోగించడం మాములే (18:7-15 నోట్సు చూడండి). ఈ వచనాల్లో యుద్ధసందర్భం ఏదీ లేదుగానీ, ప్రకృతిలో ఉరుము తీవ్రత గలది కాబట్టి యెహోవా భౌతిక బలప్రభావాలను తెలియజేసే వర్ణనలో ఆ పదాన్ని ఉపయోగించారు. ప్రాచీన సమీప ప్రాచ్యంలో “విస్తార జలాలు" ఆదియుగం నాటి అడ్డుకట్ట వేయలేని అల్లకల్లోలాన్ని సూచిస్తాయి. మహాజలముల మీద యెహోవా స్వరం వినబడడం ఆయన వాటి నణచివేస్తున్నాడని తెలియజేస్తున్నది (93:3-4; యిర్మీయా 10:13; 51:16). 

29:5-6 ఇశ్రాయేలులో దృఢమైన, ఎత్తైన దేవదారు వృక్షాలకు (104:16; పరమ 5:15; యెషయా 2:13) లెబానోను ప్రసిద్ది చెందింది. షిర్యోను లెబానోను ప్రాంతంలోని ఎత్తైన పర్వతమైన హెర్మోనును సూచిస్తుండవచ్చు (ద్వితీ 3:8-9). ఈ రెండూ ఇశ్రాయేలులో, చుట్టు ప్రక్కల ప్రకృతిలోని సుందర దృశ్యాలు. 

29:7 తుపానుల్లో ఉరుములతో పాటు వచ్చే మెరుపులను, ఉరుమును పోలిన యెహోవా స్వరం నుండి వచ్చే అగ్నిజ్వాలలు అని పిలిచారు (18:12-14). 

29:8-9 కదలించును అనే ఈ క్రియాపదాన్ని సాధారణంగా “భయంతో వణకడం" అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు (96:9, 114:7). ఈ వచనాల్లోని వర్ణన సర్వసృష్టి యెహోవా శక్తి ముందు వణికిపోతుందని తెలియజేస్తుంది. ఈ కీర్తన సందర్భంలో ఆలయము అంటే పరలోకం (11:4; మీకా 1:2); ఉన్నవన్నియు అనే పదం వ.1 లోని దైవపుత్రులను (పరలోకవాసులు) సూచిస్తున్నది. 

29:10-11 ప్రళయ జలముల మీద - వ.3 లోని (మహాజలముల మీద) వర్ణన కొనసాగుతుంది, అయితే వ.3 లోని వర్ణనకు వేరుగా ఇక్కడ వినాశనకరమైన ప్రళయజలాలు విరుచుకుపడడం గమనార్హం. కొందరు వ్యాఖ్యానకారులు ఈ వర్ణనను నోవహు కాలంలోని జలప్రళయానికి సంబంధించినదిగా సూచించారు (148:4; ఆది 6-7). యెహోవా ప్రకృతిలోని భీకరశక్తులన్నిటి మీద సర్వాధిపత్యం కలిగి ఉన్నాడనేది (ఆసీనుడాయెను) ఈ రెండు వర్ణనల్లోను ముఖ్యాంశం. యెహోవా మహా శక్తి ప్రభావాలను బట్టి ఆయన ప్రజలు ఆయనలో బలము తెచ్చుకుంటారు.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |