Mark - మార్కు సువార్త 8 | View All

1. ఆ దినములలో మరియొక సారి బహు జనులు కూడి రాగా, వారికి తిననేమియు లేనందున యేసు తన శిష్యు లను తనయొద్దకు పిలిచి

2. జనులు నేటికి మూడు దినముల నుండి నాయొద్దనున్నారు; వారికి తిననేమియు లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచున్నాను;

3. నేను వారిని ఉపవాసముతో తమ ఇండ్లకు పంపివేసినయెడల మార్గములో మూర్ఛపోవుదురు; వారిలో కొందరు దూరమునుండి వచ్చియున్నారని వారితో చెప్పెను.

4. అందుకాయన శిష్యులు ఈ అరణ్యప్రదేశములో ఒక డెక్కడ నుండి రొట్టెలు తెచ్చి, వీరిని తృప్తిపరచగలడని ఆయన నడిగిరి.

5. ఆయనమీయొద్ద ఎన్ని రొట్టెలున్నవని వారినడుగగా వారుఏడనిరి.

6. అప్పుడాయననేలమీద కూర్చుండుడని జనులకాజ్ఞాపించి ఆ యేడు రొట్టెలు పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి, విరిచి, వడ్డించుటకై తన శిష్యులకిచ్చెను, వారు జనసమూహమునకు వడ్డించిరి

7. కొన్ని చిన్నచేపలు కూడ వారియొద్దనుండగా ఆయన ఆశీర్వదించి వాటినికూడ వడ్డించుడని చెప్పెను.

8. వారు భోజనముచేసి తృప్తిపొందినమీదట, మిగిలిన ముక్కలు ఏడు గంపలనిండ ఎత్తిరి.

9. భోజనము చేసినవారు ఇంచు మించు నాలుగు వేల మంది. వారిని పంపివేసిన వెంటనే

10. ఆయన తన శిష్యులతోకూడ దోనె యెక్కి దల్మనూతా ప్రాంతములకు వచ్చెను.

11. అంతట పరిసయ్యులు వచ్చి ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక సూచకక్రియను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తర్కింపసాగిరి.

12. ఆయన ఆత్మయందు పెద్ద నిట్టూర్పు విడిచి ఈ తరమువారు ఎందుకు సూచక క్రియ నడుగుచున్నారు? ఈ తరమునకు ఏ సూచక క్రియయు ననుగ్రహింపబడదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని చెప్పి

13. వారిని విడిచి మరల దోనెయెక్కి అద్దరికి పోయెను.

14. వారు తినుటకు రొట్టెలు తెచ్చుటకు మరచిరి; దోనెలో వారియొద్ద ఒక్క రొట్టె తప్ప మరేమియు లేకపోయెను.

15. ఆయనచూచుకొనుడి; పరిసయ్యుల పులిసిన పిండిని గూర్చియు హేరోదు పులిసిన పిండినిగూర్చియు జాగ్రత్త పడుడని వారిని హెచ్చరింపగా

16. వారుతమయొద్ద రొట్టెలు లేవేయని తమలో తాము ఆలోచించుకొనిరి.

17. యేసు అది యెరిగిమనయొద్ద రొట్టెలు లేవేయని మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచున్నారు? మీరింకను గ్రహింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము గలవారై యున్నారా?

18. మీరు కన్నులుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జ్ఞాపకము చేసికొనరా?
యిర్మియా 5:21, యెహెఙ్కేలు 12:2

19. నేను ఆ అయిదువేలమందికి అయిదు రొట్టెలు విరిచి పంచిపెట్టి నప్పుడు మీరు ముక్కలు ఎన్ని గంపలనిండ ఎత్తితిరని వారి నడిగెను. వారుపండ్రెండని ఆయనతో చెప్పిరి.

20. ఆ నాలుగు వేలమందికి ఏడు రొట్టెలు నేను విరిచి, పంచి పెట్టినప్పుడు ముక్కలు ఎన్ని గంపలనిండ ఎత్తితిరని ఆయన అడుగగా వారుఏడనిరి.

21. అందుకాయన మీరింకను గ్రహింపకున్నారా? అని అనెను.

22. అంతలో వారు బేత్సయిదాకు వచ్చిరి. అప్పుడు అక్కడి వారు ఆయనయొద్దకు ఒక గ్రుడ్డివాని తోడు కొనివచ్చి, వాని ముట్టవలెనని ఆయనను వేడుకొనిరి.

23. ఆయన ఆ గ్రుడ్డివాని చెయ్యిపట్టుకొని ఊరివెలుపలికి తోడుకొని పోయి, వాని కన్నులమీద ఉమ్మివేసి, వానిమీద చేతులుంచినీకేమైనను కనబడుచున్నదా? అని వానినడుగగా,

24. వాడు కన్నులెత్తి మనుష్యులు నాకు కనబడుచున్నారు; వారు చెట్లవలెనుండి నడుచు చున్నట్లుగా నాకు కనబడుచున్నారనెను.

25. అంతట ఆయన మరల తన చేతులు వాని కన్నులమీద నుంచగా, వాడు తేరిచూచి కుదుర్చబడి సమస్తమును తేటగా చూడ సాగెను.

26. అప్పుడు యేసు నీవు ఊరిలోనికి వెళ్లవద్దని చెప్పి వాని యింటికి వానిని పంపివేసెను.

27. యేసు తన శిష్యులతో ఫిలిప్పుదైన కైసరయతో చేరిన గ్రామములకు బయలుదేరెను. మార్గములోనుండగా నేను ఎవడనని జనులు చెప్పుచున్నారని తన శిష్యుల నడిగెను.

28. అందుకు వారు కొందరు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను అనియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, మరి కొందరు ప్రవక్తలలో ఒకడనియు చెప్పు కొనుచున్నారనిరి.

29. అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడని చెప్పుచున్నారని వారినడుగగా పేతురునీవు క్రీస్తు వని ఆయనతో చెప్పెను.

30. అప్పుడు తన్ను గూర్చిన యీ సంగతి ఎవని తోను చెప్పవద్దని ఆయన వారికి ఖండితముగా చెప్పెను.

31. మరియు మనుష్యకుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెద్దల చేతను ప్రధానయాజకుల చేతను శాస్త్రులచేతను ఉపేక్షింప బడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట అగత్యమని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను.

32. ఆయన ఈ మాట బహిరంగముగా చెప్పెను. పేతురు ఆయన చేయిపట్టుకొని ఆయనను గద్దింపసాగెను

33. అందు కాయన తన శిష్యులవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు పొమ్ము; నీవు మనుష్యుల సంగతులను మనస్కరించుచున్నావు గాని దేవుని సంగతులను మనస్క రింపకున్నావని పే

34. అంతట ఆయన తన శిష్యులను జనసమూహమును తన యొద్దకు పిలిచినన్ను వెంబడింప గోరువాడు తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువయెత్త్తి కొని నన్ను వెంబ డింపవలెను.

35. తన ప్రాణమును రక్షించుకొనగోరువాడు దాని పోగొట్టుకొనును; నా నిమిత్తమును సువార్త నిమిత్తమును తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనువాడు దాని రక్షించు కొనును.

36. ఒకడు సర్వలోకమును సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనుట వానికేమి ప్రయోజనము?

37. మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా ఏమి ఇయ్యగలుగును?

38. వ్యభిచారమును పాపమునుచేయు ఈ తరము వారిలో నన్ను గూర్చియు నామాటలనుగూర్చియు సిగ్గుపడు వాడెవడో, వానినిగూర్చి మనుష్యకుమారుడు తన తండ్రి మహిమగలవాడై పరిశుద్ధ దూతలతోకూడ వచ్చునప్పుడు సిగ్గుపడునని చెప్పెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
8:1-10 అన్యజనులు పిల్లల భోజన బల్లపై నుండి పడిన రొట్టెముక్కలు తింటారని 7:28లో సురో ఫెనికయ స్త్రీ చేసిన మనవి 4 వేల మందికి ఆహారం పెట్టడం ద్వారా నెరవేరింది. 

8:1 ఆ దినములలో అంటే దెకపొలిలో (7:31) యేసు గడిపిన సమయం .


8:7 కొన్ని చిన్న చేపలు అనేవి యెండబెట్టిన చేప ముక్కలు అయ్యుండవచ్చు. 88 ఏడు గంపలు అనేది రొట్టెల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఉంది (వ.5), ఇక్కడ “గంప” అనే మాటకు వాడబడిన గ్రీకు పదం 6:43లో గంపను సూచించడానికి ఉపయోగించిన యూదు పదానికి భిన్నమైనది. ఒక మనిషి పట్టేటంత పెద్ద గంపను ఈ పదం తెలియచేస్తుంది (అపొ.కా. 9:25). 

8:9 నాలుగువేల మంది అనే సంఖ్య 6:44 లో మాదిరిగా ప్రత్యేకమైన గుంపును తెలియచేయట్లేదు. మత్తయి 15:38 స్పష్టం చేస్తున్నట్లుగా, ఈ సంఖ్య స్త్రీ, పురుషులతో, పిల్లలతో కలుపుకుని తెలియచేయబడి ఉంటుంది. 8:10 దల్మనూతా అనే ప్రాంతం గురించి కొ.ని.లో కేవలం ఇక్కడ ఒక్కచోట, ప్రాచీన సాహిత్యంలోనూ పేర్కొనబడింది. మత్తయి దీనిని గలిలయ సముద్రం పశ్చిమ తీరాన ఉన్న మగదానుగా గుర్తించాడు.

8:11 సరస్సుకు పశ్చిమతీరాన పరిసయ్యులు యేసును మరలా వ్యతిరేకించారు. పరిసయ్యుల గురించి, 2:15-17 నోట్సు చూడండి. ఆకాశమునుండి యొక సూచకక్రియ అంటే దేవుని నుండి సూచనగా ఏదైనా ఒక అద్భుతం అయ్యుండవచ్చు. యేసును శోధించుచు పరిసయ్యులు మరింత దైవిక నిర్ధారణను ఆయననుండి కోరారు. ఆయనను, ఆయన అధికారాన్ని కొట్టిపారేయడానికి వాళ్లు ప్రయత్నిస్తున్నారు. 

8:12 యేసు పెద్ద నిట్టూర్పు విడిచింది. నిరుత్సాహంతోనే గానీ కోపంతో కాదు. ఆత్మయందు (2:8తో పోల్చండి) అంటే యేసు అంతరాత్మనూ ఆయనకు కలిగిన నిరుత్సాహపు తీవ్రతనూ సూచిస్తుంది. నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను అనే మాట గురించి 3:28-30 నోట్సు చూడండి.

8:13 ఆయన వారిని విడిచి వెళ్ళడం పరిసయ్యులతో యేసు తెగతెంపులు చేసుకున్న సందర్భాన్ని గుర్తిస్తుంది. వ.15 తర్వాత కేవలం 10:2 లోనూ 12:13లోనూ వాళ్లు ప్రస్తావించబడ్డారు. అద్దరికి అంటే గలిలయ సముద్ర తీరానికి ఈశాన్య దిక్కులో ఉన్న బేత్సయిదా పట్టణానికి యేసు వెళ్లాడు (వ. 22 నోట్సు చూడండి). 

8:14 దోనెలో ఉన్న వారి ఆకలి తీర్చడానికి ఒక్క రొట్టె సరిపోదు. 

8:15 జాగ్రత్తపడుడి అని యేసు రెండుసార్లు చెప్పడం చాలా తీవ్రమైన హెచ్చరిక. పులిపిండి అనేది ముద్ద అంతా వ్యాపిస్తుంది. పెరుగుతుంది. ఇది దుష్టత్వానికి లేదా దుర్నీతికి సూచనగా ఉంది. (1కొరింథీ 5:6-8; గలతీ 5:9). మత్తయిలో పులిపిండి పరిసయ్యుల బోధగానూ (మత్తయి 16:12), లూకాలో వాళ్ల వేషధారణగానూ (లూకా 12:1) గుర్తించబడింది. దీని తర్వాత పులిపిండి గురించి గానీ, పరిసయ్యుల గురించి గానీ ఏమీ చెప్పబడలేదు. 

8:16-20 రొట్టె గురించి శిష్యులు చేసిన చర్చను విని యేసు. వాళ్లను గద్దించాడు. వినికిడి గురించి ఆయన పలికిన మాట చెవిటివానిని ఆయన స్వస్థపరచిన సంగతిని గుర్తుచేస్తుంది (7:32-37), గుడ్డితనం గురించి ఆయన పలికినమాట తర్వాత జరగబోయే అద్భుతాన్ని ముందుగానే ప్రస్తావించింది (8:22-26). తన శిష్యుల్లో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక జాన లేమి యేసును నిరుత్సాహానికి గురిచేసింది. 

8:21 ఇది వ. 17లోని ప్రశ్నను పునరావృతం చేసింది. శిష్యులకు ఇంకా అర్థం కాలేదు. మార్కు సువార్తలో శిష్యుల్ని యేసు అత్యంత కఠినంగా గద్దించిన సందర్భం ఇదే, అయితే అక్కడొక వెలుగురేఖ ఉంది. యేసు చేయబోవుచున్నదేమిటో వాళ్లకు ఇంకను అర్థం కాలేదు. 

8:22-10:52 ఈ భాగంలో యేసు గలిలయలో పరిచర్యను ముగించి, యెరూషలేముకు తన యాత్రను ప్రారంభించాడు. జనసమూహాలను విడిచిపెట్టి, తన అద్భుతాలను పరిమితం చేసి, తాను ఎదుర్కొనబోయే మరణం గురించి శిష్యులకు బోధించాల్సిన సమయం వచ్చింది. 

8:22 బేత్సయిదా అనే పట్టణం గలిలయ సముద్రానికి ఈశాన్యతీరంలో ఉంది. అది ఫిలిప్పు, అండ్రెయ, పేతురుల సొంత పట్టణం (యోహాను 1:44: 12:21). బేత్సయిదాకు ఇంతకుముందు యేసు వెళ్లిన సందర్భాన్ని మార్కు రాయలేదు, కానీ 5 వేల మందికి ఆహారం పెట్టిన సందర్భాన్ని లూకా దీనితో ముడిపెట్టాడు. (లూకా 9:10). వారు... ఒక గ్రుడ్డివాని తోడుకొని వచ్చి అనే మాటలో వారు అనేది గ్రుడ్డివాని స్నేహితులను సూచిస్తుంది (2:3-5; 7:32తో పోల్చండి). గ్రుడ్డివాని స్వస్థత గురించి మార్కు రాసిన తొలి సందర్భం ఇదే (10:46-52తో పోల్చండి). 

8:23 యేసు గ్రుడ్డివాణ్ణి ఊరి వెలుపలికి తీసుకెళ్లి అతనిపై ఉమ్మివేసి స్వస్థపరచడం 7:33ని గుర్తు చేస్తుంది. (యోహాను 9:6-7తో పోల్చండి). వానిమీద చేతులుంచి అనేది 5:23; 6:2,5 లను గుర్తుచేస్తుంది.

8:24-25 యేసుని మొదటి చర్య తర్వాత ఆ వ్యక్తి చూపు పాక్షికంగా బాగుపడింది. యేసు చేసిన ఈ ఒక్క అద్భుతంలోనే స్వస్థత వెంటనే పూర్తిగా జరగలేదు. 

8:26 ఊరిలోనికి వెళ్లవద్దని యేసు జారీచేసిన ఆజ్ఞకు కారణం ఏమీ ఇవ్వబడలేదు. 

8:27-30 ఫిలిప్పుదైన కైసరయలో పేతురు చేసిన ఒప్పుకోలు మార్కు సువార్తలో ఒక కీలకమైన ఘట్టం.

8:27-28 ఫిలిప్పుదైన కైసరయ అనేది హెర్మోను పర్వత పాదంలో బేత్సయిదాకు ఉత్తరాన 25 మైళ్ల దూరంలో ఉన్న పట్టణం. ఈ పట్టణాన్ని క్రైసరు ఔగుస్తు మహా హేరోదుకు ఇచ్చాడు. హేరోదు కుమారుడైన ఫిలిప్పు దీన్ని పునర్నిర్మించి, విస్తరించి, కైసరు ఔగుస్తు గౌరవార్థం దానికి ఈ పేరు పెట్టాడు. గ్రామములకు అంటే చుట్టుప్రక్కల జనావాసాలు. యేసు అడిగిన ప్రశ్న, శిష్యులు చెప్పిన జవాబులు 6:14-15లో అంతిపకు తెలియచేసిన అభిప్రాయాలను గుర్తుచేస్తాయి.

8:29 మీరైతే అనే మాట చాలా బలమైనది, చాలా లోతైన జవాబును కోరేదిగా ఉంది. తన శిష్యులకున్న నమ్మకాన్ని తెలియచేయమని యేసు వాళ్లను అడిగాడు. పేతురు - నీవు క్రీస్తువని స్పందించాడు. ఈ విధంగా ఒక మనిషి యేసును గుర్తించిన సందర్భం మార్కు సువార్తలో ఇదే మొదటిది. ఇప్పటివరకు యేసు నిజమైన గుర్తింపునకు కేవలం దేవుడూ (1:11), దయ్యాలు (1:24,34; 3:11; 5:7) మాత్రమే సాక్ష్యమిచ్చారు. మెస్సీయ (క్రీస్తు) అనే పదం "అభిషిక్తుడు" అని అర్థమిస్తూ, దేవుడు నియమించిన రక్షకుడైన రాజును సూచిస్తుంది. 

8:30 ఖండితముగా చెప్పెను అనే గ్రీకు క్రియాపదాన్నే యేసు అపవిత్రాత్మల నోరు మూయించడానికి ఉపయోగించాడు (1:25; 3:12), మెస్సీయ సైనికపరంగా యుద్ధవీరుడు, జయశాలి అవుతాడనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో నాటుకుపోయింది. అందువల్లనే యేసు తాను మెస్సీయననే సత్యాన్ని ఎవరికీ చెప్పవద్దని వాళ్ళకు ఆదేశించాడు. మెస్సీయ నిజానికి శ్రమపడి మరణిస్తాడని ఆయన తన శిష్యులకు బోధించాల్సి వచ్చింది. 

8:31 మార్కు సువార్తలో యేసు తన మరణం గురించి 3 సార్లు ముందుగానే ప్రవచించాడు. అందులో ఇది మొదటిది (9:31; 10:33-34 నోట్సు చూడండి). మనుష్యకుమారుడు గురించి 2:8-11 నోట్సు చూడండి. ఈ బిరుదునే తరచూ యేసు ఉపయోగించేవాడు. చివరికి తన మరణం గురించిన ప్రవచనాల్లో ఆయన ఈ బిరుదునే ఉపయోగించాడు. అగత్యమనే మాట ఆయన శ్రమలు, మరణం దేవుని ఉద్దేశాలకు అత్యవసరం అనే వాస్తవాన్ని చూపిస్తుంది. యూదుల అధికార ప్రతినిధుల సభను స్ఫ ద్రిన్ అంటారు. దీనిలో పెద్దలు... ప్రధాన యాజకులు... శాస్త్రులు మూడు ముఖ్యమైన బృందాలు. యేసు ధర్మశాస్త్రమెరుగని సామాన్య జనుల చేతుల్లో కాక ఇశ్రాయేలు మతనాయకుల చేతుల్లో చంపబడతాడు. యేసు తన మరణం గురించి చేసిన మూడు ప్రవచనాలు కూడా పునరుత్థానంతో ముగుస్తున్నాయి.
దైవకార్యంలో పునరుత్థానం అత్యంత కీలకమైన చివరి ఘట్టం. 

8:32 శ్రమలనుభవించే మెస్సీయను పేతురు అంగీకరించలేకపోయాడు. అందువల్ల అతడు యేసును తన మరణం గురించి మాట్లాడవద్దని ఆయనను ఒప్పించే ప్రయత్నంలో పక్కకు తీసుకెళ్ళాడు.

8:33 సాతానా నా వెనుకకు పొమ్ము అనే ఈ మాటలనే అరణ్యంలో అపవాది చేత శోధించబడినప్పుడు యేసు పలికాడు (మత్తయి 4:10).

8:34 యేసు ఏరకమైన మెస్సీయనో అనేది యేసును వెంబడించగోరువాడు తప్పక గ్రహించాల్సిన ముఖ్య విషయం. యేసు మెస్సీయ తత్వం గురించి సరికాని అవగాహన కలిగి ఉంటే అది శిష్యత్వం గురించి సరికాని అవగాహనకు నడిపిస్తుంది. తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని అనేమాట కేవలం ఇక్కడ, సమాంతర వాక్యభాగాల్లో కనిపిస్తుంది (మత్తయి 16:24; లూకా 9:23). స్వార్థపూరిత - కోరికలను తృణీకరించడం గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది. సిలువ యెత్తికొని అనేది నేరస్తులు తమకు శిక్ష విధించబడే స్థలం వరకు సిలువకొయ్యను మోసుకెళ్ళాల్సి వచ్చేదనే వాస్తవం గురించి తెలియచేస్తుంది. 

8:35-37 పోగొట్టుకొనును... రక్షించుకొనును అనే మాటలు యేసు కేవలం భౌతిక జీవితం గురించి కాక ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం గురించి మాట్లాడుతున్నాడని చూపిస్తున్నాయి. ఆత్మను రక్షించుకునే కచ్చితమైన మార్గం దాన్ని పోగొట్టుకోవడమే (యేసుకు అప్పగించడమే). ఆత్మకు ప్రతిగా చెల్లించగలిగేది ఏదీలేదు. ధనం దానిని కొనలేదు. యేసు మాటలు కీర్తన 49:7-9 వచనాలను ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. వరం
 నా మాటలంటే సువార్త అని అర్థం. వ్యభిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరము అనే మాట కొ.ని.లో ఇక్కడ మాత్రమే ఉపయోగించబడింది (మత్తయి 12:39:;16:4 తో పోల్చండి). ఇది పా.ని. ప్రవక్తల భాషపై ఆధారపడింది. (యెషయా 1:4;57:3-13; యెహె 16:31 -41; హోషేయ 2:2-6). యేసు ప్రస్తుతం ఎదుర్కొనే తృణీకారం ఆయన భవిష్యత్ మహిమకు విరుద్ధంగా ఉంది. పరిశుద్ధ దూతలతో ఆయన ఆగమనం 13:26-27 లో చెప్పబడింది.


Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |