Jeremiah - యిర్మియా 24 | View All

1. బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు యూదారాజైన యెహోయాకీము కుమారుడగు యెకోన్యాను యూదా ప్రధానులను శిల్పకారులను కంసాలులను యెరూషలేము నుండి చెరపట్టుకొని బబులోనునకు తీసికొని పోయిన తరువాత యెహోవా నాకు చూపగా యెహోవా మందిరము ఎదుట ఉంచబడిన రెండు గంపల అంజూరపు పండ్లు నాకు కనబడెను.

2. ఒక గంపలో ముందుగా పక్వమైన అంజూరపు పండ్లవంటి మిక్కిలి మంచి అంజూరపు పండ్లుండెను. రెండవ గంపలో మిక్కిలి జబ్బైన అంజూరపు పండ్లుండెను; అవి తిన శక్యముకానంతగా జబ్బువి.

3. యెహోవా యిర్మీయా, నీకేమి కనబడుచున్నదని నన్నడుగగా నేను అంజూరపు పండ్లు కనబడుచున్నవి, మంచివి మిక్కిలి మంచివిగాను జబ్బువి మిక్కిలి జబ్బువిగాను, తిన శక్యముకానంత జబ్బువిగాను కనబడుచున్నవంటిని.

4. అప్పుడు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమైయీలాగు సెలవిచ్చెను

5. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చునదేమనగా వారికి మేలుకలుగవలెనని ఈ స్థలము నుండి నేను కల్దీయుల దేశమునకు చెరగా పంపు యూదులను, ఒకడు ఈ మంచి అంజూరపు పండ్లను లక్ష్యపెట్టునట్లు లక్ష్యపెట్టుచున్నాను.

6. వారికి మేలు కలుగునట్లు నేను వారిమీద దృష్టియుంచుచు, ఈ దేశమునకు వారిని మరల తీసికొనివచ్చి, పడగొట్టక వారిని కట్టెదను, పెల్లగింపక వారిని నాటెదను.

7. వారు పూర్ణహృదయముతో నా యొద్దకు తిరిగి రాగా వారు నా జనులగునట్లును నేను వారి దేవుడనగునట్లును నేను యెహోవానని నన్నెరుగు హృదయమును వారి కిచ్చెదను.

8. మరియయూదారాజైన సిద్కియాను అతని ప్రధానులను దేశములో శేషించిన వారిని ఐగుప్తు దేశమున నివసించువారిని, మిక్కిలి జబ్బువై నందున తినశక్యముకాని ఆ జబ్బు అంజూరపుపండ్లవలె ఉండజేసెదనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

9. మరియు వారు యిటు అటు చెదరగొట్టబడుటకై భూ రాజ్యములన్నిటిలోను, నేను వారిని తోలివేయు స్థలములన్నిటిలోను, వారిని భీతికరముగాను నిందాస్పదము గాను సామెతగాను అపహాస్యముగాను శాపాస్పదముగాను ఉండజేసెదను.

10. నేను వారికిని వారి పితరులకును ఇచ్చిన దేశములో ఉండకుండ వారు పాడైపోవువరకు నేను ఖడ్గమును క్షామమును తెగులును వారిలోకి పంపెదను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
24:1-10 యిర్మీయా ఈ దర్శనంలో రెండు గంపల అంజూరపు పండ్లు చూస్తున్నాడు, ఒక గంపలో మంచి పండ్లున్నాయి, మరొకదానిలో పాడైపోయిన పండ్లున్నాయి. ఈ సాదృశ్యాలు యెరూషలేము పూర్తిగా అంతటా పాడైపోయిందనే యిర్మీయా నైరాశ్యపు అంచనాకు (అధ్యా. 5), చెరలో ఉండేవారిపట్ల అతని వైఖరికి (అధ్యా. 29) భిన్నంగా కనబడుతున్నాయి. సామూహికంగా రాజీ ధోరణితో జీవించే మనుష్యుల మధ్య దేవునిపట్ల యథార్ధంగా ఉన్నవారు తాము మాత్రమే నిజమైన భయభక్తులున్నవాళ్లమని పొరబడడం తరచూ జరిగేదే (1రాజులు 19:14-18 చూడండి). 

24:1 యెహోవా నాకు చూపగా అనే పదజాలం ఇది ఆమోసు విషయంలాగా (ఆమోసు 7:1,4,7) ప్రవక్తకు దేవునినుండి వెల్లడైందని తెలియజేస్తుంది. ఇది వాస్తవంగా కాదు గానీ దర్శనంలో జరిగింది, ఎందుకంటే పాడైపోయిన అంజూరపు పండ్లు దేవునికి అర్పించడానికి ఉపయోగపడవు (ద్వితీ 26:2). 

24:2 ముందుగా పక్వమైన అంజూరపు పండ్లు, అంటే మే-జూన్ నెలల్లో పక్వానికి వచ్చిన అంజూరపు పండ్లు రసంతో నిండి చాలా రుచిగా ఉంటాయి. వీటికి హెబ్రీలో ఉన్న బక్కురోత్ అనే పదం (“కొత్తగా పక్వానికి వచ్చిన” లేదా “ముందుగా పండిన”) “ప్రథమఫలములు” అనే అర్థాన్నిచ్చే మరొక హెబీ పదాన్ని పోలి ఉంది.

24:5 దేవుడు వారికి మేలు కలుగవలెనని ఈ స్థలమునుండి బబులోనుకు (క్రీ.పూ. 597) చెరగా పంపు యూదులను మంచి అంజూరపు పండ్లుగా పరిగణిస్తున్నాడు. వీరు కౌశలాల్లో, నాయకత్వ లక్షణాల్లో, హస్తకళల్లో, నైపుణ్యాల్లో జాతి గర్వించదగినవారు. ఈ విడతలో చెరలోనికి వెళ్లినవారిలో కొందరు నాయకులు పలు సందర్భాల్లో యిర్మీయా పక్షాన మాట్లాడారు (అధ్యా. 26, అధ్యా. 36). రాజైన యెహోయాకీను (యెకొన్యా), ప్రవక్త యెహె జ్కేలుతో సహా ఈ విడతలో చెరలోకి వెళ్లినవారు పదివేలమంది ఉన్నారు. 

24:6 యిర్మీయాకు 1:10లో వచ్చిన పిలుపు ప్రకారం, పడగొట్టక వారిని కట్టెదను... పెల్లగింపక వారిని నాటెదను అని దేవుడు వాగ్దానం చేసిన మంచి అంజూరపు పండ్లు వీరే. 

24:7 ఈ వచనంలోని దేవుని వాగ్దానంలో మూడు అంశాలున్నాయి: (1) వారు పూర్ణహృదయముతో నా యొద్దకు తిరిగి రాగా (2) వారు నా జనులగునట్లును నేను వారి దేవుడనగునట్లును (3) నేను యెహోవానని నన్నెరుగు హృదయమును వారికిచ్చెదను. కొత్త హృదయం ప్రజలు దేవునివైపు తిరగడం మీద ఆధారపడలేదు, ఎందుకంటే ఆయన వారికప్పటికే తనను తెలుసుకొనే హృదయాన్నిచ్చాడు.  32:37-41 వచనాల్లోని కొత్త హృదయం ఎటువంటి షరతుల్లేని దేవుని వాగ్దానం. 

24:8-10 తిన శక్యముకాని ఆ జబ్బు అంజూరపు పండ్లవలె అనే వర్ణన ఇంకా దేశంలోనే నివసిస్తున్న వారిని లేదా ఐగుప్తు దేశానికి పారిపోయిన వారిని సూచిస్తుంది. దేవునిపట్ల వారి అవిధేయత వారి కఠినహృదయాల్ని బట్టి వారినింకా హెచ్చుపాపంలోకి నడిపించింది. దేవుడు ఫరోకు చేసినట్టుగా ఆయన వారి హృదయాల్ని ఇంకా ఇంకా కఠినం చేస్తున్నాడు. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |