Colossians - కొలస్సయులకు 2 | View All

1. మీ కొరకును, లవొదికయ వారి కొరకును, శరీర రీతిగా నా ముఖము చూడనివారందరికొరకును

2. నేను ఎంతగా పోరాడుచున్నానో మీరు తెలిసికొనగోరు చున్నాను. వారు ప్రేమయందు అతుకబడి, సంపూర్ణ గ్రహింపుయొక్క సకలైశ్వర్యము కలిగినవారై, దేవుని మర్మమైయున్న క్రీస్తును, స్పష్టముగా తెలిసికొన్నవారై, తమ హృదయములలో ఆదరణపొందవలెనని వారందరి కొరకు పోరాడుచున్నాను.

3. బుద్ధి జ్ఞానముల సర్వ సంపదలు ఆయనయందే గుప్తములైయున్నవి.
సామెతలు 2:3-4

4. ఎవడైనను చక్కని మాటలచేత మిమ్మును మోసపరచకుండునట్లు ఈ సంగతిని చెప్పుచున్నాను.

5. నేను శరీరవిషయములో దూరముగా ఉన్నను ఆత్మవిషయములో మీతోకూడ ఉండి, మీ యోగ్యమైన ప్రవర్తనను క్రీస్తునందలి మీ స్థిరవిశ్వాసమును చూచి ఆనందించుచున్నాను.

6. కావున మీరు ప్రభువైన క్రీస్తుయేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కట్టబడుచు,

7. మీరు నేర్చుకొనిన ప్రకారముగా విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి.

8. ఆయనను అనుసరింపక మనుష్యుల పారంపర్యాచార మును, అనగా ఈ లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్థక తత్వ జ్ఞానముచేత మిమ్మును చెరపట్టుకొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా ఉండుడి.

9. ఏలయనగా దేవత్వముయొక్క సర్వపరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తునందు నివసించు చున్నది;

10. మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూర్ణులై యున్నారు; ఆయన సమస్త ప్రధానులకును అధికారులకును శిరస్సై యున్నాడు;

11. మీరును, క్రీస్తు సున్నతియందు, శరీరేచ్ఛలతో కూడిన స్వభావమును విసర్జించి ఆయనయందు చేతులతో చేయబడని సున్నతి పొందితిరి.

12. మీరు బాప్తిస్మ మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెట్టబడినవారై ఆయనను మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని ప్రభావమందు విశ్వసించుట ద్వారా ఆయనతోకూడ లేచితిరి.

13. మరియు అపరాధముల వలనను, శరీరమందు సున్నతిపొందక యుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా,

14. దేవుడు వ్రాతరూపకమైన ఆజ్ఞలవలన మనమీద ఋణముగాను మనకు విరోధముగాను నుండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి, దానిమీది చేవ్రాతను తుడిచివేసి,మనకు అడ్డములేకుండ దానిని ఎత్తి వేసి మన అపరాధములనన్నిటిని క్షమించి,

15. ఆయనతోకూడ మిమ్మును జీవింపచేసెను;ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులనుగాచేసి, సిలువచేత జయోత్సవముతో వారిని పట్టి తెచ్చి బాహాటముగా వేడుకకు కనుపరచెను.

16. కాబట్టి అన్నపానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాస్య విశ్రాంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీర్పు తీర్చ నెవనికిని అవకాశమియ్యకుడి.

17. ఇవి రాబోవువాటి ఛాయయేగాని నిజ స్వరూపము క్రీస్తులో ఉన్నది

18. అతి వినయాసక్తుడై దేవదూతా రాధనయందు ఇచ్ఛకలిగి, తాను చూచినవాటినిగూర్చి గొప్పగా చెప్పుకొనుచు, తన శరీరసంబంధమైన మనస్సువలన ఊరక ఉప్పొంగుచు,

19. శిరస్సును హత్తుకొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును అపహరింపనియ్యకుడి; ఆ శిరస్సుమూలముగా సర్వశరీరము కీళ్లచేతను నరముల చేతను పోషింపబడి అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృద్ధితో అభివృద్ధి పొందుచున్నది.

20. మీరు క్రీస్తుతోకూడ లోకముయొక్క మూలపాఠ ముల విషయమై మృతిపొందినవారైతే లోకములో బ్రదుకు చున్నట్టుగా

21. మనుష్యుల ఆజ్ఞలను పద్ధతులను అనుసరించిచేత పట్టుకొనవద్దు,రుచిచూడవద్దు, ముట్టవద్దు అను విధు లకు మీరు లోబడనేల?

22. అవన్నియు వాడుకొనుటచేత నశించిపోవును.

23. అట్టివి స్వేచ్ఛారాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష విషయములోను జ్ఞాన రూపకమైనవనియెంచబడుచున్నవేగాని, శరీరేచ్ఛానిగ్రహ విషయములో ఏమాత్రమును ఎన్నిక చేయదగినవి కావు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1 నా ముఖము చూడని వారందరు అనే మాటలను గూర్చి 1:7-8 నోట్సు చూడండి. 

2:2 పౌలు సువార్త పరిచర్యలోని పోరాటం, వారి హృదయములు ప్రేమ, సంపూర్ణ గ్రహింపు (1:9,25-26 నోట్సు చూడండి)లతో ఏకం కావాలనే ఉద్దేశంతో, కోరికతో ప్రోత్సహించబడి వచ్చింది. 

23 బుద్ధి జ్ఞానములకు అవసరమైన వనరు క్రీస్తు ఒక్కడే. కొలస్సీయులు వేరే ఎలాంటి తత్వంవైపు చూడాల్సిన పనిలేదు. గుప్తము అంటే రహస్యం అని కాదు (1:26) కానీ సంపదలు అనే మాటతో చేసిన ఒక పదప్రయోగం. సత్యాన్వేషులు సత్యాన్ని వెదకుతున్నపుడు మరింత లోతుగా తవ్వడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి యూదా రచయితలు ఈ పోలికను వాడేవారు. 

2:4 ఈ పత్రికలో పౌలు మొదటిసారి అబద్దబోధను నేరుగా ఖండించాడు. చక్కని మాటలు... మోసపరచడం అనే మాటలు సువార్త సత్యానికి విరోధంగా అపార్ధానికి నడిపించే లేక వక్ర వాదనలకు నడిపించే ఆలోచనలను సూచిస్తున్నాయి (1:5-6 నోట్సు చూడండి).

2:5 తాను ఆత్మ విషయములో వారితో ఉన్నానని పౌలు నిర్ధారిస్తున్నాడు (1కొరింథీ 5:3-5తో పోల్చండి). ఇది పరిశుద్దాత్మ ద్వారా సాధ్యమయ్యే క్రీస్తు శరీర ఐక్యతను సూచిస్తుండవచ్చు (ఎఫెసీ 4:3). 

2:6-7 విశ్వాసులు ఆధ్యాత్మిక సంపూర్ణతలోకి ఎదగాలి అనేది పౌలుకున్న ఆచరణాత్మక ఆసక్తి, క్రీస్తు యొక్క ప్రభుత్వం (1:15-20), వారిలో ఆయన నివాసం (1:27) వారి నడవడికి ఆధారం. ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి అనే ఆజ్ఞ (1:11 లోని “నడుచుకొనవలెనని"తో పోల్చండి) వెంబడే ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి అనే విషయాలు పేర్కొనబడ్డాయి: (1) వేరుపారి (స్థిరత్వం; ఎఫెసీ 3:17తో పోల్చండి), (2) కట్టబడుచు, (3) విశ్వాసమందు స్థిరపరచ బడుచు ("రూఢిపరచడం” అని అర్థమిచ్చే చట్టపరమైన మాట), (4) కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించుచు (1:3,12; 3:15-17; 4:2తో పోల్చండి).


2:8 జాగ్రత్తగా ఉండుడి అనే మాటలు విశ్వాసులు మోసకరమైన నిరర్ధకమైన తత్వజ్ఞానముచేత చెరపట్టుకొని పోయే అబద్ధ బోధలకు దాసోహం కాకుండా చూసుకోవాలన్న బలమైన హెచ్చరిక. “మనుష్యుల పారంపర్యాచారము" అనే మాటలు సువార్తకున్న దైవ స్వభావానికి భిన్నమైన మానవ మూలాలను (యూదులవైనా లేక అన్యజనులవైనా) సూచిస్తున్నాయి. లోకసంబంధమైన మూలపాఠములు ఆకాశదేవతలు, ఆత్మలు లేక అన్యుల ఆరాధనకు సంబంధించిన దూతలు, జ్యోతిష్యము, మంత్రప్రయోగాలకు సంబంధించినవి (వ. 15,20; 1:16; గలతీ 4:3,9; ఎఫెసీ 1:21; 2:2; 3:10; 6:12 చూడండి). 

2:9 క్రీస్తు సర్వపరిపూర్ణత గురించి 1:19-20 నోట్సు చూడండి. 

2:10 మీరును సంపూర్ణులై యున్నారు అనే మాటలు ఒక కార్యం పూర్తిగావించబడి, దాని ఫలితాలు కొనసాగడాన్ని సూచిస్తున్నాయి (1:9,18 నోట్సు చూడండి). 

2:11 సున్నతిని గూర్చి పేర్కొనడం ఈ కపట తత్వానికి ఉన్న యూదు స్వభావాన్ని సూచిస్తుంది. ఇతరులు తన నిబంధనా ప్రజల సమాజంలోకి ప్రవేశించడం కోసం దేవుడు సున్నతి అనే పద్ధతిని స్థాపించాడు. కానీ క్రీస్తు సున్నతి అనేది ఆధ్యాత్మికం, “హృదయానికి చెందిన సున్నతి”కి సంబంధించింది. (ద్వితీ 10:16; 30:6; యిర్మీయా 4:4; యెహె 44:7; రోమా 2:29). ఇక్కడ ఇది పా.ని. లోని సున్నతి ఆచారాన్ని గూర్చి కాక క్రీస్తు మరణాన్ని గూర్చి సూచిస్తుంది. 

2:12 బాప్తిస్మము క్రీస్తు మరణం, సమాధికి సూచన (రోమా 6:3-8). అది పా.ని.లోని సున్నతికి సమాంతరమైన కొ.ని. ఆచారం కాదు. విశ్వాసి బాప్తిస్మం క్రీస్తు మరణంలో అతని ఐక్యతకు, గత జీవితవిధానం నుండి పూర్తిగా వేరై పోవడానికి సాదృశ్యం. అలాగే నమ్మినవారు తమ విశ్వాసం ద్వారా దేవుని ప్రభావాన్ని బట్టి ఆయనతో కూడా లేచినవారు (1:23; గలతీ 2:20). 

2:13 వారు. క్రీస్తులో విశ్వాసముంచక మునుపు, కొలస్సీయులు తమ అపరాధముల వలన... ఆధ్యాత్మికంగా మృతులు (ఎఫెసీ 2:1-3తో పోల్చండి)గా ఉన్నారు. అన్యజనులుగా వారు దేవుని ప్రజల నుండి కొట్టివేయ బడ్డారు (ఎఫెసీ 2:11-12). అయితే దేవుడు వారిని క్రీస్తులో జీవింపజేసి, వారి పాపములన్నిటినీ క్షమించాడు (వ.15; ఎఫెసీ 2:4-8). 

2:14 ఋణ... పత్రము అనే మాట చేతితో రాసిన ఒక పత్రాన్ని లేక మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. పాపుల అపరాధాన్ని వెల్లడి పరచడానికే ధర్మశాస్త్రము ఉద్దేశించబడిందని పౌలు ఇంతకు ముందు గమనించాడు (ద్వితీ 27:26; రోమా 7:13; 1కొరింథీ 15:56; గలతీ 3:10). పా.ని.లో దేవుడు ప్రజల పాపాలను నమోదు చేసినట్టు కనబడుతుంది. అలాగే పాపాలను కొట్టివేయడానికి లేక తుడిచివేయడానికి ఆయనకు అధికారం ఉంది (కీర్తన 51:1,9), కేవలం దేవుడు మాత్రమే చేయగలిగే ఈ పనిని గూర్చి పౌలు ఒక ప్రస్ఫుటమైన చిత్రాన్ని గీస్తున్నాడు. క్రీస్తు పరిహారార్ధ బలి ద్వారా దేవుడు పాపియొక్క ఋణపత్రాన్ని తుడిచివేసి, దాన్ని సిలువకు కొట్టివేయడం ద్వారా తొలగించాడు.

2:15 బాహాటముగా వేడుకకు కనపరచడం అనే మాటలు ఈ దుష్ట ఆధ్యాత్మిక పాలకులను దేవుడు బహిరంగంగా అవమానంతో, ఓటమితో సిగ్గుపడేలా చేయడాన్ని సూచిస్తున్నాయి. జయోత్సవము అనే మాట (2కొరింథీ 2:14) ఒక విజయశాలియైన సేనాధిపతి తాను జయించి తెచ్చిన బందీలతో, సంపదలతో గొప్ప ప్రదర్శనగా రావడాన్ని మన కళ్ళ ముందుకు తెస్తుంది. 

2:16 దేవుడు విశ్వాసులను తనతో పూర్తిగా సమాధానపరచుకున్నాడు కాబట్టి వారు శిక్షావిధి నుండి విడిపించబడి, గతంలోని దేవుని నిబంధనా ప్రజల ఆచారాలను పాటించే అవసరం లేకుండా స్వతంత్రులయ్యారు (రోమా 8:1). దీనికి విరుద్ధంగా కొలస్సయి విశ్వాసులు యూదుల ఆహారనియమాలను, పరిశుద్ధ దినములను ఆచరించమని సంఘంలోని కొందరి చేత బలవంతం చేయబడుతున్నారు.

2:17 ఛాయ, నిజస్వరూపము అనే మాటలను ఉపయోగించి, పౌలు ఈ ముందటి అసంపూర్ణమైన ఆచారాల స్వభావాన్ని క్రీస్తు తెచ్చిన సంపూర్ణతతో పోల్చుతున్నాడు. క్రీస్తులో రానున్న సమాధానమునకు ఛాయగా దేవుడు కొన్ని ఆహార నియమాలను, పరిశుద్ధ దినాలను స్థాపించాడు. అసలైన వ్యత్యాసం యూదులు నమ్మే రాబోవు సంగతుల నుండి వస్తుందే గానీ ప్లాటో ద్వంద్వవాదం (పదార్థ సంబంధమైనది, పదార్ధం కానిది) నుండి కాదు. ఇది ధర్మశాస్త్రపు నెరవేర్పు ఆయనే అని మరొక విధంగా చెప్పడం (రోమా 10:4; హెబ్రీ 10:1). 

2:18 అతివినయాసక్తుడు అనే మాట దీనత్వం అనే మాటకు అనువాదమే గానీ అది అబద్ధ బోధ సందర్భంలో శరీరాన్ని హింసించుకోవడాన్ని (తనను తాను అవమానపరచుకోవడం) సూచిస్తుంది. దేవదూతారాధన అంటే సరైన అవగాహన లేకుండా దేవదూతలను ఆరాధించడం లేక దేవదూతలు దేవునికి చేసే ఆరాధన అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. “అతివినయాసక్తుడు", “దేవదూతారాధన” రెండూ కలిపి చెప్పబడ్డాయి. అంటే తమను తాము హింసించుకుంటూ, దేవదూతారాధనలో పాల్గొంటున్నట్లు వారు భావించేవారని ఇది సూచిస్తుంది. ఈ ఆరాధన కనబడనివాటిని దర్శించాలనే ప్రయత్నాల ద్వారా జరిగేది. అయితే పౌలు ఈ దర్శనాలను శరీరసంబంధమైన మనసులోనుండి ఉప్పొంగే అహంభావపూరితమైన భ్రమలుగా గుర్తిస్తున్నాడు. 

2:19 క్రీస్తును శిరస్సుగా చెప్పడం గురించి 1:18 నోట్సు చూడండి (ఎఫెసీ 4:16తో పోల్చండి). ఈ అబద్ధ బోధకులకు కొలస్సీ సంఘం మీద ఎలాంటి నిజమైన అధికారమూ లేదనేది పౌలు చెబుతున్న విషయం. 

2:20 విశ్వాసులు లోకము యొక్క మూలపాఠముల విషయమై (వ. 8 నోట్సు చూడండి) క్రీస్తుతో మరణించారు (వ.11) కాబట్టి వారు లోకపు నియమాల నుండి విడుదల పొందారు. పద్ధతులు అంటే అక్షరార్థంగా “ధర్మాలు” (వ.14) అని భావం. 

2:21 విశ్వాసులకు తీర్పు తీర్చుతూ, వారిని అనర్హులుగా ప్రకటిస్తున్న అబద్ద బోధకులు పరిశుద్ధత గురించీ, ఆహారం గురించీ విధించే కొన్ని నియమాలను పౌలు పేర్కొన్నాడు. 

2:22 ఈ ఆహార నియమాలు కేవలం భౌతికమైనవి, తాత్కాలికమైనవి. ఎందుకంటే ఒకసారి ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత అది నశిస్తుంది. తాము విధించిన నియమాలు ఆధ్యాత్మికతను పెంపొందిస్తాయని అబద్ధ బోధకులు నమ్ముతున్నప్పటికీ పౌలు వీటిని కేవలం మనుష్యుల ఆజ్ఞలు, పద్ధతులు (యెషయా 29:13; కొలస్సీ 2:8 నోట్సు చూడండి)గా గుర్తిస్తున్నాడు. 

2:23. ఈ నియమాలు ఆధ్యాత్మిక అవగాహనను వెలిగించడంలో జ్ఞానరూపకమైనవని పౌలు అంగీకరించాడు (1:9) కానీ శరీరేచ్చానిగ్రహ విషయంలో నిజానికి ఈ ఆచారాలు ఏమాత్రం సహాయకరం కాదు. “నిగ్రహ లేక “శరీరేచ్ఛా నిగ్రహం" అనే మాట సంపూర్ణత అనే మాటకు పదప్రయోగం కావచ్చు. ఈ అబద్దపు తత్వం శరీరాన్ని విపరీతంగా హింసించుకోవడం ద్వారా జ్ఞాన సంపూర్ణతను వాగ్దానం చేసింది కానీ అది ఉద్దేశించిన లక్ష్యాన్ని చేరడంలో విఫలమైంది. 


Shortcut Links
కొలొస్సయులకు - Colossians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |