Luke - లూకా సువార్త 1 | View All

1. ఘనతవహించిన థెయొఫిలా,

2. ఆరంభమునుండి కన్ను లార చూచి వాక్యసేవకులైనవారు మనకు అప్పగించిన ప్రకారము మనమధ్యను నెరవేరిన కార్యములనుగూర్చి వివరముగ వ్రాయుటకు అనేకులు పూనుకొన్నారు

3. గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశ్చయముగా జరిగినవని నీవు తెలిసికొనుటకు వాటినన్నిటిని మొదటనుండి తరచి పరిష్కారముగా తెలిసికొనియున్న నేనును నీ పేరట

4. వాటినిగూర్చి వరుసగా రచించుట యుక్తమని యెంచితిని.

5. యూదయదేశపు రాజైన హేరోదు దినములలో అబీయా తరగతిలోనున్న జెకర్యా అను ఒక యాజకుడుండెను. అతని భార్య అహరోను కుమార్తెలలో ఒకతె; ఆమె పేరు ఎలీసబెతు.
1 దినవృత్తాంతములు 24:10

6. వీరిద్దరు ప్రభువుయొక్క సకల మైన ఆజ్ఞలచొప్పునను న్యాయవిధుల చొప్పునను నిరప రాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులై యుండిరి.

7. ఎలీసబెతు గొడ్రాలైనందున వారికి పిల్లలు లేకపోయిరి; మరియు వారిద్దరు బహు కాలము గడచిన (వృద్ధులైరి.)

8. జెకర్యా తన తరగతి క్రమముచొప్పున దేవునియెదుట యాజక ధర్మము జరిగించుచుండగా

9. యాజక మర్యాద చొప్పున ప్రభువు ఆలయములోనికి వెళ్లి ధూపమువేయుటకు అతనికి వంతు వచ్చెను.
నిర్గమకాండము 30:7

10. ధూప సమయమందు ప్రజల సమూహమంతయు వెలుపల ప్రార్థన చేయుచుండగా

11. ప్రభువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా

12. జెకర్యా అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను.

13. అప్పుడా దూత అతనితోజెకర్యా భయ పడకుము; నీ ప్రార్థన వినబడినది, నీ భార్యయైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెట్టుదువు.

14. అతడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడై, ద్రాక్షారసమైనను మద్యమైనను త్రాగక,

15. తన తల్లిగర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనిన వాడై,
సంఖ్యాకాండము 6:3, న్యాయాధిపతులు 13:4

16. ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులను ప్రభువైన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును.

17. మరియు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టునకును, అవిధేయులను నీతి మంతుల జ్ఞానము ననుసరించుటకును త్రిప్పి, ప్రభువు కొరకు ఆయత్తపడియున్న ప్రజలను సిద్ధ పరచుటకై ఏలీయాయొక్క ఆత్మయు శక్తియు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్లును గనుక నీకు సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుట్టినందున అనేకులు సంతోషింతురనెను.
మలాకీ 3:1, మలాకీ 4:5

18. జెకర్యాయిది నాకేలాగు తెలియును? నేను ముసలివాడను, నాభార్యయు బహుకాలము గడచినదని ఆ దూతతో చెప్పగా
ఆదికాండము 18:11

19. దూతనేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబ్రియేలును; నీతో మాటలాడుట కును ఈ సువర్తమానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని.
దానియేలు 8:16, దానియేలు 9:21

20. మరియు నా మాటలు వాటికాలమందు నెరవేరును; నీవు వాటిని నమ్మలేదు గనుక ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌనివై యుందువని అతనితో చెప్పెను.

21. ప్రజలు జెకర్యాకొరకు కనిపెట్టుచుండి, ఆలయమునందు అతడు ఆలస్యము చేసినందుకు ఆశ్చర్యపడిరి.

22. అతడు వెలుపలికి వచ్చినప్పుడు వారితో మాటలాడలేక పోయినందున, ఆలయము నందు అతనికి దర్శనము కలిగిన దని వారు గ్రహించిరి; అప్పుడతడు వారికి సంజ్ఞలు చేయుచు, మూగవాడై ¸

23. అతడు సేవచేయు దినములు సంపూర్ణ మైనప్పుడు తన యింటికి వెళ్లెను.

24. ఆ దినములైన పిమ్మట అతని భార్య ఎలీసబెతు గర్భవతియై మనుష్యులలో నాకుండిన అవమానమును తీసి వేయుటకు

25. నన్ను కటాక్షించిన దినములలో ప్రభువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు ఇతరుల కంట బడకుండెను.
ఆదికాండము 30:23

26. ఆరవ నెలలో గబ్రియేలను దేవదూత గలిలయలోని నజరేతను ఊరిలో

27. దావీదు వంశస్థుడైన యోసేపను ఒక పురుషునికి ప్రధానము చేయబడిన కన్యకయొద్దకు దేవుని చేత పంపబడెను. ఆ కన్యక పేరు మరియ.

28. ఆ దూత లోపలికి వచ్చి ఆమెను చూచిదయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము; ప్రభువు నీకు తోడైయున్నాడని చెప్పెను.

29. ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడిఈ శుభవచన మేమిటో అని ఆలోచించు కొనుచుండగా

30. దూత మరియా,భయపడకుము; దేవునివలన నీవు కృపపొందితివి.

31. ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువు;
ఆదికాండము 16:11, న్యాయాధిపతులు 13:3, యెషయా 7:14

32. ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడనబడును; ప్రభువైన దేవుడు ఆయన తండ్రియైన దావీదు సింహాసనమును ఆయన కిచ్చును.
2 సమూయేలు 7:12-13, 2 సమూయేలు 7:16, కీర్తనల గ్రంథము 132:11, యెషయా 9:7

33. ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెప్పెను.
మీకా 4:7, 2 సమూయేలు 7:12-13, 2 సమూయేలు 7:16

34. అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో అనగా

35. దూతపరిశుద్ధాత్మ నీమీదికి వచ్చును; సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడనబడును.
కీర్తనల గ్రంథము 89:19

36. మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతుకూడ తన వృద్ధాప్యమందు ఒక కుమారుని గర్భము ధరించి యున్నది; గొడ్రాలనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము;

37. దేవుడు చెప్పిన యేమాటయైనను నిరర్థకము కానేరదని ఆమెతో చెప్పెను.
ఆదికాండము 18:14

38. అందుకు మరియ ఇదిగో ప్రభువు దాసురాలను; నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును గాక అనెను. అంతట దూత ఆమెయొద్ద నుండి వెళ్లెను.

39. ఆ దినములయందు మరియ లేచి యూదా ప్రదేశ ము లోని కొండ సీమలోనున్న ఒక ఊరికి త్వరగా వెళ్లి

40. జెకర్యా యింటిలో ప్రవేశించి, ఎలీసబెతుకు వందనము చేసెను.

41. ఎలీసబెతు మరియయొక్క వందనవచనము విన గానే, ఆమె గర్భములో శిశువు గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినదై బిగ్గరగా ఇట్లనెను
ఆదికాండము 25:22

42. స్త్రీలలో నీవు ఆశీర్వదింపబడినదానవు నీ గర్భఫలమును ఆశీర్వదింపబడును
ద్వితీయోపదేశకాండము 28:4, న్యాయాధిపతులు 5:24

43. నా ప్రభువు తల్లి నా యొద్దకు వచ్చుట నా కేలాగు ప్రాప్తించెను?

44. ఇదిగో నీ శుభవచనము నా చెవినిపడగానే నా గర్భములోని శిశువు ఆనందముతో గంతులు వేసెను.

45. ప్రభువు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిద్ధించును గనుక నమ్మిన ఆమె ధన్యురాలనెను.

46. అప్పుడు మరియ యిట్లనెను నా ప్రాణము ప్రభువును ఘనపరచుచున్నది.
1 సమూయేలు 2:1, కీర్తనల గ్రంథము 113:7-8

47. ఆయన తన దాసురాలి దీనస్థితిని కటాక్షించెను
1 సమూయేలు 2:1

48. నా ఆత్మ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.
1 సమూయేలు 1:11

49. సర్వశక్తిమంతుడు నాకు గొప్పకార్యములు చేసెను గనుక ఇది మొదలుకొని అన్నితరములవారును నన్ను ధన్యురాలని యందురు. ఆయన నామము పరిశుద్ధము.
కీర్తనల గ్రంథము 111:9

50. ఆయనకు భయపడువారిమీద ఆయన కనికరము తర తరములకుండును.
కీర్తనల గ్రంథము 103:17

51. ఆయన తన బాహువుతో పరాక్రమము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన విషయమై గర్విష్ఠులను చెదరగొట్టెను.
2 సమూయేలు 22:28, కీర్తనల గ్రంథము 89:10

52. సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనుల నెక్కించెను
1 సమూయేలు 2:7, యోబు 5:11, యోబు 12:19

53. ఆకలిగొనినవారిని మంచి పదార్థములతో సంతృప్తి పరచి ధనవంతులను వట్టిచేతులతో పంపివేసెను.
1 సమూయేలు 2:5, కీర్తనల గ్రంథము 107:9

54. అబ్రాహామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము చూపి జ్ఞాపకము చేసికొందునని మనపితరులతో సెలవిచ్చినట్టు
కీర్తనల గ్రంథము 98:3, యెషయా 41:8-9

55. ఆయన తన సేవకుడైన ఇశ్రాయేలునకు సహాయము చేసెను.
ఆదికాండము 17:7, ఆదికాండము 22:17, మీకా 7:20

56. అంతట మరియ, యించుమించు మూడు నెలలు ఆమెతోకూడ ఉండి, పిమ్మట తన యింటికి తిరిగి వెళ్లెను.

57. ప్రసవకాలము వచ్చినప్పుడు ఎలీసబెతు కుమారుని కనెను.

58. అప్పుడు ప్రభువు ఆమెమీద మహాకనికరముంచెనని ఆమె పొరుగువారును బంధువులును విని ఆమెతో కూడ సంతోషించిరి.

59. ఎనిమిదవ దినమున వారు ఆ శిశువుకు సున్నతి చేయవచ్చి, తండ్రి పేరునుబట్టి జెకర్యా అను పేరు వానికి పెట్టబోవుచుండగా
ఆదికాండము 17:12, లేవీయకాండము 12:3

60. తల్లి ఆలాగు వద్దు; వానికి యోహానను పేరు పెట్టవలెనని చెప్పెను.

61. అందుకు వారు నీ బంధువులలో ఆ పేరు గలవాడెవడును లేడే అని ఆమెతో చెప్పి

62. వానికి ఏ పేరు పెట్టగోరు చున్నావని వాని తండ్రికి సంజ్ఞలుచేసి అడిగిరి.

63. అతడు వ్రాతపలక తెమ్మని వాని పేరు యోహానని వ్రాసెను; అందుకు వారందరు ఆశ్చర్యపడిరి.

64. వెంటనే అతని నోరు తెరవబడి, నాలుక సడలి, అతడు దేవుని స్తుతించుచు మాటలాడసాగెను.

65. అందునుబట్టి వారి చుట్టుపట్ల కాపురమున్న వారికందరికిని భయము కలిగెను. ఆ సంగతులన్నియు యూదయ కొండసీమలయందంతట ప్రచుర మాయెను.

66. ప్రభువు హస్తము అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ సంగతులను గూర్చి వినినవారందరును ఈ బిడ్డ యేలాటివాడగునో అని వాటిని మనస్సులో ఉంచుకొనిరి.

67. మరియు అతని తండ్రి జెకర్యా పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై యిట్లు ప్రవచించెను

69. ఆయన తన ప్రజలకు దర్శనమిచ్చి, వారికి విమోచన కలుగజేసెను
1 సమూయేలు 2:10, కీర్తనల గ్రంథము 18:2, కీర్తనల గ్రంథము 132:17, యిర్మియా 30:9

70. తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా

71. మన శత్రువులనుండియు మనలను ద్వేషించు వారందరి చేతినుండియు తప్పించి రక్షణ కలుగజేసెను.
కీర్తనల గ్రంథము 106:10

72. దీనినిగూర్చి ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుద్ధప్రవక్తల నోట పలికించెను.
ఆదికాండము 22:16-17, లేవీయకాండము 26:42, కీర్తనల గ్రంథము 105:8-9, కీర్తనల గ్రంథము 106:45-46, ఆదికాండము 17:7

73. ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుద్ధ నిబంధనను, అనగా మన తండ్రియైన
ఆదికాండము 17:7

74. అబ్రాహాముతో తాను చేసిన ప్రమాణమును జ్ఞాపకము చేసికొనుటకును

75. మనము శత్రువుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవిత కాలమంతయు నిర్భయులమై, ఆయన సన్నిధిని

76. పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగ్రహించుటకును ఈ రక్షణ కలుగజేసెను.
యెషయా 40:3, మలాకీ 3:1

77. మరియు ఓ శిశువా, నీవు సర్వోన్నతుని ప్రవక్తవన బడుదువు మన దేవుని మహా వాత్సల్యమునుబట్టి వారి పాపము లను క్షమించుటవలన

78. తన ప్రజలకు రక్షణజ్ఞానము ఆయన అనుగ్రహించు నట్లు ఆయన మార్గములను సిద్ధపరచుటకై నీవు ప్రభువునకు ముందుగా నడుతువు.
యెషయా 9:2, యెషయా 58:8, యెషయా 60:1-2, మలాకీ 4:2

79. మన పాదములను సమాధాన మార్గములోనికి నడిపించునట్లు చీకటిలోను మరణచ్ఛాయలోను కూర్చుండువారికి వెలుగిచ్చుటకై ఆ మహా వాత్సల్యమునుబట్టి పైనుండి ఆయన మనకు అరుణోదయ దర్శనమనుగ్రహించెను.
యెషయా 9:2, యెషయా 58:8, యెషయా 60:1-2, మలాకీ 4:2

80. శిశువు ఎదిగి, ఆత్మయందు బలము పొంది, ఇశ్రాయేలు నకు ప్రత్యక్షమగు దినమువరకు అరణ్య ములో నుండెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1-4 యేసు జీవిత పరిచర్యలో నెరవేరిన కార్యములను గూర్చి గ్రీకు భాషలోని అద్భుత పదజాలాన్ని ఉపయోగిస్తూ ముందుమాటతో లూకా తన సువార్త గ్రంథాన్ని మొదలు పెడుతున్నాడు. లూకా జీవించిన కాలంలో చరిత్రను గ్రంథస్తం చేస్తున్న వారి మధ్య ఈ పద్దతి పరిపాటి. అతని ముందు మాటలో ఇమిడి ఉన్న అంశాలు: (1) యేసు క్రీస్తు గురించి ఇంతకు ముందే ఉనికిలో ఉన్న గ్రంథాల గురించిన అవగాహన, (2) లూకా ఎంపిక చేసుకున్న రచనా విధానాన్ని గురించిన ప్రస్తావన, (3) తొలి పాఠకుడు లేక గ్రహీత గుర్తింపు, (4) ఈ గ్రంథ రచన వెనకున్న ఉద్దేశం. 

1:1 వివరముగ వ్రాయుటకు అనేకులు పూనుకొన్నారు అంటే యేసు జీవితం గురించీ, ఆయన కార్యాల గురించీ చాలామంది ఇంతకు ముందే రాశారు అని అర్థం. లూకా రాసిన సువార్త గ్రంథానికి ముందే మత్తయి, మార్కు తమ సువార్త గ్రంథాలు రాశారు కాబట్టి లూకా ప్రస్తావించిన "అనేకుల"లో వీళ్లిద్దరు రాసిన గ్రంథాలు ఉండి ఉంటాయి. మన మధ్యను నెరవేరిన కార్యములు అనే పదజాలం యేసు ఏ విధంగా అనేక పాత నిబంధన ప్రవచనాలను నెరవేర్చాడో ఆ విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నది (24:44-45 నోట్సు చూడండి). 

1:2 కన్నులార చూచినవారిలో యేసు తల్లి అయిన మరియ కూడా ఉంది. కొత్త నిబంధన గ్రంథకర్తలందరిలో మరియ గురించి ఎక్కువగా రాసింది లూకాయే. లూకా తన సువార్త గ్రంథాన్ని రాసిన సమయానికి మరియ సజీవంగానే ఉంది. వాక్య సేవకులైనవారు. అంటే యేసుని అపొస్తలులు, వారితోబాటు ప్రభువు సహోదరులైన యాకోబు, యూదాలతో కలిసి, కొత్త నిబంధన గ్రంథాలను రాశారని సంఘ చరిత్ర చెబుతుంది. 

1:3 రచించుట యుక్తమని ఎంచితిని అంటే “ఇంతకు ముందే ఉనికిలోకి వచ్చిన గ్రంథాలు లోపభూయిష్టమైనవనీ, అసంపూర్ణమైనవనీ లూకా ఉద్దేశం కాదు”. ఇంతకు ముందు గ్రంథస్తమైన వాటితో తన గ్రంథాన్ని కూడా చేర్చి సందేశాన్ని సంపూర్ణం చేయాలన్నదే అతని ఉద్దేశం. వాటినన్నిటిని మొదట నుండి తరచి పరిష్కారముగా తెలిసికొని యున్న నేనును అంటే యేసు జీవిత పరిచర్యను ఎంతో శ్రద్ధగా, నిశితంగా లూకా అధ్యయనం చేశాడు. బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను జన్మ వృత్తాంతం, యేసు జన్మించినప్పుడు జరిగిన వివిధ సంఘటనలు లూకా చేసిన పరిశోధనల్లో ఉన్నాయి. ఇవి ఇతర సువార్త గ్రంథాల్లో కనబడవు. వరుసగా అంటే అతడు అన్ని సందర్భాల్లోనూ కచ్చితంగా కాలక్రమాన్ని అనుసరించాడని భావం కాదు గానీ ఒక క్రమమైన పద్ధతిననుసరించి రాసాడని దాని భావం. పలు సందర్భాల్లో కాలక్రమాన్నీ, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంశక్రమాన్ని పొందుపరుస్తూ అతడు తన గ్రంథరచనను కొనసాగించాడు అని అర్థం. ఘనత వహించిన థెయొఫిలా గురించి ఈ గ్రంథ పరిచయం చూడండి.

1:4 యేసు గురించి థెయొఫిలాకు ఉపదేశింపబడిన వాటికి చారిత్రాత్మక కచ్చితత్వాన్నీ వేదాంతపరమైన స్పష్టతనూ సమకూర్చడమే లూకా ఈ గ్రంథాన్ని రాయడంలోని ఉద్దేశం. 

1:5 మహా రాజైన హేరోదు ఎదోము వంశస్థుడు. రోమా చక్రవర్తి ఇతణ్ణి
యూదయ, సమరయ, గలిలయ, పెరయలోని కొన్ని ప్రాంతాలపైన, సిరియాపైన అధికారిగా నియమించాడు. ఇతడు క్రీ.పూ. 37 నుంచి క్రీ.పూ. 4వ సంవత్సరం వరకు ఈ ప్రాంతాలను పరిపాలించాడు. దినములలో అనే మాట ఈ సంఘటనలు క్రీ.పూ. 7-6 సంవత్సరాల్లో జరిగాయని సూచిస్తుంది. ఇశ్రాయేలు యాజకత్వంలో 24 తరగతులున్నాయి. అందులో అబీయా తరగతి కూడా ఒకటి (1దిన 24:10). అహరోను కుమార్తెలు అనే మాటలు ఎలీసబెతు, ఆమె భర్త జెకర్యా కూడా యాజక కుటుంబాల నుంచి వచ్చినవారని వెల్లడి చేస్తున్నాయి. యేసు జీవిత కాలమంతటిలో స్త్రీలు ముఖ్యపాత్ర పోషించారని లూకా తరచూ నొక్కి చెప్పాడు. ఈ సువార్తలో స్త్రీల గురించిన ప్రస్తావనల్లో ఇది మొదటిది. 

1:6,7 నిరపరాధులుగా... నీతిమంతులై అనే మాటలు దేవుని ఆజ్ఞలకూ విధులకూ వారు స్థిరంగా లోబడుతున్నారనీ మరి ముఖ్యంగా వారు విశ్వాసాన్ని బట్టి జీవిస్తున్నారనీ అర్థం. ఈ విధంగానే అబ్రాహాము దేవుని దృష్టికి నీతిమంతునిగా తీర్చబడ్డాడు (ఆది 15:6; గలతీ 3:6,7,9) అబ్రాహాము, శారాల్లాగానే జెకర్యా, ఎలీసబెతులు కూడా భక్తి గల దంపతులైనా వీరికి కూడా పిల్లలు లేకపోయిరి. వారు బహుకాలము గడిచిన వృద్ధులయ్యారు. సంతానం లేకపోవడం అనేది స్త్రీలకు... దేవుని శాపం అని ఆ రోజుల్లో పరిగణించేవారు (వ. 24-25 నోట్సు చూడండి). 

1:8-9 సంవత్సరానికి రెండుసార్లు వారం రోజుల పాటు అబీయా తరగతిలో ఉండే యాజకులు (వ.5) యెరూషలేము దేవాలయంలో యాజక ధర్మము నిర్వర్తించవలసి వచ్చేది. అతని తరగతిలో ఉన్న వందలాది యాజకులలో చీటీలు వేసినప్పుడు (సామె 16:33; అపొ.కా.1:24-26 నోట్సు చూడండి) అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో బలిపీఠంపై ధూపం వేసే పనికి జెకర్యా వంతు వచ్చింది. ఇదొక ధన్యకరమైన ధర్మం. యాజకుడు తన జీవితమంతటిలో కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ యాజక ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలని ఆశపడేవాడు.
అయితే చాలామంది యాజకులకు తమ జీవిత కాలమంతట్లో కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ ఆధిక్యత దక్కేది కాదు. 

1:10 ధూప సమయం ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటలకు, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వస్తుంది. ప్రజల సమూహమంతయు అంటే గణనీయమైన సంఖ్యలో ప్రజలు అక్కడ ఉన్నారనే వాస్తవాన్ని బట్టి బహుశా ఈ సంఘటన మధ్యాహ్నపు వేళ జరిగి ఉంటుంది. 

1:11-12 ప్రభువు దూత, వ. 19 లో నోట్సు చూడండి. దేవదూతను చూసి తొందరపడి భయపడిన స్థితి లూకా (1:29; 2:9) లోనూ, ఇతర లేఖన భాగాల్లోనూ (న్యాయాధి 6:22-23; దాని 8:16-17) సర్వసాధారణం. 

1:13 నీ ప్రార్థన అనేది సంతానం కోసం జెకర్యా, ఎలీసబెతులు చేసిన ప్రార్థన అయ్యుండవచ్చు (నీ భార్య... కుమారుని కనును). లేక ఇశ్రాయేలు విమోచన కోసం బలిపీఠం దగ్గర యాజకుడు చేయవలసిన ప్రార్థనైనా కావచ్చు. యోహాను అంటే “ప్రభువు కృప గలవాడు” అని అర్థం. 

1:14-15 లూకా సువార్తలోని మొదటి 2 అధ్యాయాల్లో ఎక్కువగా కనబడే భావోద్వేగం: ఆనందం (వ.44,47,58; 2:10). యోహాను ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడైనా రాబోయే మెస్సీయకు అతడు కేవలం ముందు నడచువాడు మాత్రమే. ద్రాక్షారసమైనను మద్యమైనను త్రాగక అనే మాట బాప్తిస్మమిచ్చే
యోహాను జీవితాంతం నాజీరుగా ఉంటాడనే.. విషయాన్ని సూచిస్తుంది (సంఖ్యా 6:1-21). తన తల్లి గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్దాత్మతో నిండుకొనినవాడై అనే మాట గురించి వ.41-45 నోట్సు చూడండి. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడడం అంటే ఏమిటో ఎఫెసీ 5:18లో చూడండి.

1:16-17 ప్రభువైన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును అనే మాట మారుమనస్సు గురించీ దాని ఫలితం గురించి మాట్లాడుతుంది. బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను ఎంతో బలంగా ప్రకటించిన సందేశం ఇదే (3:3). ప్రభువు కొరకు ఆయత్తపడియున్న ప్రజలను సిద్ధపరచుటకై... ఆయనకు ముందుగా వెళ్లును * అనే వచనం యెషయా 40:3-5 లోని ప్రవచన సారాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తుంది (లూకా 3:4-6 చూడండి). ఏలీయా లాంటి వ్యక్తి వచ్చి, తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టునకును తిప్పుతాడు అని మలాకీ 4:5-6 ప్రవచిస్తున్నది. ఆ కొత్త ఏలీయా మరెవరో కాదు, బాప్తిస్మమిచ్చే యోహానే! 

1:18 తమ వృద్ధాప్యములో దేవుడు తాను .. చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తాడని అబ్రాహాము (ఆది 15:8), శారా (ఆది. 18:10-15) లు నమ్మలేకపోయినట్టుగానే జెకర్యా కూడా నమ్మలేకపోయాడు. 

1:19 గబ్రియేలు అంటే “దేవుని (బలమైన) వ్యక్తి” అని అర్థం. లేఖనంలో పేర్లతో ప్రస్తావించబడిన ఇద్దరు దేవదూతల్లో ఇతడు ఒకడు. మరొకరు మిఖాయేలు (దాని 12:1; ప్రక 12:7). 

1:20 తాను తెచ్చిన సందేశాన్ని జెకర్యా సందేహించినందుకు శిక్షగా దేవదూత అతణ్ణి మూగవానిగా (మాటలాడక మౌనివై యుందువని) చేసి దండించాడు. బహుశా అతనికి చెవుడు కూడా వచ్చి ఉంటుంది (వ.62), యోహాను పుట్టుక సమయంలో ప్రారంభమైన ఈ సంఘటనలు అతని సున్నతి దినంతో ముగిశాయి (వ.57-64).

1:21-22 జెకర్యా మందిరం లోనుండి బయటికి ఎప్పుడు వస్తాడోనని ప్రజలు కనిపెట్టుచుండి వారు ఊహించిన సమయానికి అతడు రాకపోయేసరికి ఆశ్చర్యపడ్డారు. గబ్రియేలు అతణ్ణి మాటలాడలేక పోయినట్లు చేసినందువల్ల (వ. 20), జనసమూహం మీద సాంప్రదాయబద్ధంగా అహరోను ప్రకటించే దీవెనను అతడు ప్రకటించలేకపోయాడు. (సంఖ్యా 6:24-26). అతని ముఖంలోని హావభావాలనూ చేతులతో అతడు చేస్తున్న సైగలనూ గమనించి అతనికి ఒక దర్శనము కలిగినదని ప్రజలు గ్రహించారు.

1:23 ప్రతీ యాజకుడూ ఒక్కసారికి ఒక్క వారం మాత్రమే అతని ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు. అందువల్ల గబ్రియేలుతో ముఖాముఖి సంభాషణ తర్వాత జెకర్యా తన ఇంటికి వెళ్లగలిగే ఉంటాడు (వ.10-20). అతని ఇల్లు యూదయ కొండ సీమల్లో ఉంది, అది యెరూషలేముకు అంతగా దూరంలో లేదు (వ. 39). 

1:24-25 ఎలీసబెతు అద్భుతమైనరీతిలో గర్భవతియైన తర్వాత ఐదు నెలలు ఇతరుల కంట పడకుండ ఏకాంతంలో గడిపేసింది. ఆమె ఎందుకిలా చేసింది? గర్భం ధరించిన తొలినెలల్లో తన గర్భం పోతుందేమోనన్న భయం ఆమెకు ఉండి ఉంటుందని కొందరు ఊహిస్తారు. అయితే అది నిజం కాదు. తాను అసాధారణ రీతిలో గర్భం ధరించిన సంగతి అందరికీ తెలిస్తే అది అనవసరమైన ప్రజాకర్షణకు దారితీస్తుందని ఆమె అనుకుని ఉంటుంది (వ.39). ఎంతో ఆలస్యంగా వచ్చిన గర్భానికి ప్రశాంతంగా స్పందించడమే శ్రేయస్కరమని ఆమె భావించి ఉంటుంది. 

1:26-38 మరియ దృక్పథం నుంచి యేసు జననం గురించి ప్రకటన ఇక్కడ కనబడుతుంది. మత్తయి మాత్రం యేసు పుట్టుకను యోసేపు దృక్కోణం నుంచి రాశాడు (మత్తయి 1:18-23). 1:26 ఎలీసబెతు గర్భం ధరించిన ఆరవ నెలలో ఇంతకు ముందు జెకర్యాకు కనబడిన గబ్రియేలు దేవదూతను (వ.19) దేవుడు నజరేతుకు పంపించాడు. గలిలయలో ఇదొక చిన్న గ్రామం. యూదయ, సమరయలకు ఇది ఉత్తర దిక్కున ఉంది. 1:27 కన్యక (పార్టెనోస్) అనే పదం యెషయా 7:14లో ఉన్న కన్యక జన్మనివ్వడం అనే ప్రవచనాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తుంది (మత్తయి 1:18-25).
యూదుల చట్టం ప్రకారం ప్రదానం జరగడం అనేది వివాహం జరగడంతో సమానం (మత్తయి 1:18-19). యోసేపు యూదా గోత్రంలోని దావీదు వంశస్థుడు. ఈ వంశం నుంచే మెస్సీయ వస్తాడని ప్రవచనాలు చెప్పాయి (ఆది 49:9-10)

1:28-30 మరియ దయాప్రాప్తురాలా అని పిలవబడింది. ఎందుకంటే ప్రభువు ఆమెపైన తన విశేషమైన కృపను. చూపించడానికి ఇష్టపడ్డాడు. అంతేగాని ఆమె తన యోగ్యతతో ఆ దయను సంపాదించుకోలేదు. గబ్రియేలు రాక, అతని వందన వచనం విని ఆమె బహుగా తొందరపడి, అంతటి ఘనత తనకు ఎలా కలిగిందని ఆమె ఆలోచించుకొనుచూ ఉంది. ఆమె భావాలు అర్థం చేసుకోదగినవే. జెకర్యాకు చెప్పిన విధంగానే మరియకు కూడా గబ్రియేలు భయపడకుము అని చెప్పాడు (వ.13). 

1:31-33 ఎలీసబెతు వృద్ధురాలు (వ.13,18), మరియ కన్యక. వృద్ధురాలైన ఎలీసబెతు గర్భం ధరించేలా చేయడం అనేది అద్భుతమే. అయితే కన్యకయైన మరియ గర్భము ధరించి కుమారుని కనడం దానికి మించిన అద్భుతం (వ.34). యేసు (గ్రీకు. యీసూస్) అనే పేరు హెబ్రీలో యెహోషువ అనే పేరుకు సమానమైనది. “ప్రభువే రక్షణ" అని ఈ పేరుకు అర్థం. సర్వోన్నతుని కుమారుడు అంటే యేసు తానే దేవుని కుమారుడు అని అర్థం (వ.35) ఎందుకంటే మానవ తండ్రి సహాయం లేకుండా మరియ గర్భంలో దేవుడు జీవాన్ని సృష్టించాడు. (వ.34-35 నోట్సు చూడండి). మానవరీతిగా చెప్పాలంటే, యేసు దావీదు అనే రాజవంశానికి చెందినవాడే (3:23-38 నోట్సు చూడండి). ఎందుకంటే యేసుకు పెంపుడు తండ్రి అయిన యోసేపు దావీదు వంశానికి చెందినవాడు. దేవుని నిత్య నిబంధన ప్రకారం ఇది యేసును దావీదు సింహాసనమునకు వారసునిగా చేసింది (యుగయుగములు... అతని రాజ్యము అంతము లేనిదై యుందును, వ.33; 2సమూ 7:13,16 చూడండి). 

1:34-35 యిదేలాగు జరుగునని మరియ, జెకర్యాలు ఇద్దరూ స్పందించారు (వ. 18,34). అయితే వారిద్దరి స్పందనల్లో ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటంటే మరియ ప్రశ్న అవిశ్వాసం నుంచి కాక అయోమయం నుంచి వచ్చింది (వ.38; 20 నోట్సు చూడండి). పురుషుని ఎరుగని (పురుషునితో లైంగిక సంబంధం లేకుండా) తాను ఎలా గర్భం ధరిస్తుంది అనే మరియ ప్రశ్నకు జవాబు: పరిశుద్దాత్మ ఆమెను కమ్ముకొంటాడు. ఆమెను గర్భం ధరించేలా చేస్తాడు. (వ.31-33 నోట్సు చూడండి). గర్భధారణకు కారకుడు పరిశుద్ధాత్ముడు కాబట్టి పుట్టబోయే శిశువు పరిశుద్దుడై (2కొరింథీ 5:21; హెబ్రీ 4:15) దేవుని కుమారుడవుతాడు. 

1:36-37 నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతు అనే మాటకు స్పష్టతనివ్వడం, అంటే మరియ, ఎలీసబెతులు ఏవిధంగా బంధువులో చెప్పడం కష్టం. ఆమె గర్భము ధరించియున్నది.... ఆమెకు ఆరవ మాసము. వ.24-25 నోట్సు చూడండి. దేవుడు తనకిచ్చిన వాగ్దానం విషయంలో మరియకు ఎన్నడైనా సందేహం కలిగితే, అబ్రాహాము శారాల జీవితాల్లో చూపించబడిన విధంగా (ఆది 18:14), దేవుడు చెప్పిన యే మాటయైనను నిరర్థకము కానేరదు అని గబ్రియేలు చెప్పిన మాటల్ని ఆమె గుర్తు చేసుకోవచ్చు. 

1:38 ప్రభువు దాసురాలను అని మరియ స్పందించిన విధానం ఆనాటి ప్రజలు దీనత్వంతో సమర్పించుకునే ఒక సాంప్రదాయ పద్ధతి; నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును గాక అనే మాట ఇష్టపూర్వకమైన విధేయత"ను సూచిస్తుంది.

1:39-40 గబ్రియేలు ఆమెను విడిచి వెళ్లిన వెంటనే, ఎలీసబెతు గర్భం దాల్చిందనే వాస్తవాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడడానికి మరియ యూదయ
ప్రాంతానికి బయలుదేరి వెళ్ళింది (వ.36-37 నోట్సు చూడండి). 

1:41-45 శిశువు (యోహాను) “పరిశుద్దాత్మతో నిండుకొని" ఉంటాడు అని గబ్రియేలు జెకర్యాతో చెప్పిన ప్రవచనం నెరవేరింది. అయితే, ఎలీసబెతు కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినది. మరియ పొందిన ధన్యపాత్ర గురించిన, ఇంకా జన్మించని శిశువు గురించిన సమాచారం ఆమెకు పరిశుద్దాత్మ ప్రత్యక్షతల మూలంగానే తెలిసి ఉంటుంది. తన గర్భంలో ఉన్న శిశువైన యోహాను గంతులు వేసినప్పుడు, మరియ రాకతో అతడు అత్యంత ఆనందమును అనుభవించాడని ఎలీసబెతు గ్రహించింది. 

1:46-55 "ఘనపరచు స్తుతి” అని అర్థమిచ్చే "మాగ్నిఫికెట్” అనే లాటిన్ మాటతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ మరియ స్తుతి కీర్తన, హన్నా పాటలాగా ధ్వనిస్తుంది (1సమూ 2:1-10).

1:46-49 మరియ పాడిన స్తుతి కీర్తనలో చక్కని సమతుల్యత ఉంది. దేవుని గొప్పతనాన్నీ, ఆయన పరిశుద్ధ స్వభావాన్నీ, తన సేవకురాలిపై ఆయన చూపిన కనికరాన్ని ఆమె దీనత్వంతో గుర్తించింది. దేవుడు తనకిచ్చిన విశిష్ఠమైన పిలుపు తనను ధన్యురాలని భావితరాల వాళ్లు పిలవడానికి కారణమవుతుందని కూడా ఆమె గ్రహించింది. ఆమె తన్నుతాను ఒకవైపు దీనురాలిగా, మరొకవైపు హెచ్చించబడినదానిగా గుర్తించింది. 

1:50-53 కీర్తనల గ్రంథమంతటిలోనూ దేవుని న్యాయం గురించిన వర్ణనలను ఈ వచనాలు గుర్తుచేస్తున్నాయి (ఉదా: కీర్తన 100:5; 103:11). ఆయనకు భయపడువారు అనేది పాత నిబంధనలో కనబడే మాట. ఇది కొత్త నిబంధనలో "విశ్వసించువారు" అనే మాటకు సమాంతరమైంది. దేవుని భయము అంటే దేవునిలో విశ్వాసమే. ఆయన... బాహువు అనేది దేవుని శక్తిని సూచించే ఒక అలంకారిక పదప్రయోగం. దేవుడు ఆత్మయైయున్నాడు (యోహాను 4:24), ఆయనకు భౌతిక దేహం లేదు. అయితే శరీరావయవాలతో కూడిన వర్ణనలు దేవుని గుణలక్షణాలనూ ఆయన చర్యలనూ సమర్థవంతంగా వ్యక్తపరచటానికి ఉపయోగపడతాయి. గర్విష్ఠులు, బలవంతులు, ధనవంతులు తమనుతాము స్వయం సమృద్ధి గలవారిగా ఊహించుకుంటారు. అందువల్ల దేవుడు వాళ్లకు వ్యతిరేకి. దీనులు ఆకలి గొనినవారు దేవుని అవసరతను గుర్తిస్తారు. అందువల్ల దేవుడు వాళ్ల పక్షంగా పోరాడతాడు. 

1:54-55 యేసును మరియకు జన్మించేలా పంపించి, శతాబ్దాల క్రితం అబ్రాహామునకును అతని సంతానమునకును చేసిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చి, దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు కనికరముతో సహాయం చేశాడు. (ఆది 12:1-3; 22:15-18 చూడండి). 

1:56-57 ఎలీసబెతు “ఆరునెలల" గర్భవతిగా ఉందని విన్న వెంటనే మరియ ఆమెను సందర్శించి (వ.36,39-40), మూడునెలలు ఆమెతో పాటు ఉంది. ఎలీసబెతు కుమారుడైన యోహాను జన్మించడానికి కొద్దికాలం ముందుగానీ తర్వాతగానీ మరియ నజరేతుకు తిరిగి వెళ్ళి ఉంటుంది. మరియ తమ మధ్యనున్న ఆధ్యాత్మిక బంధాన్ని బట్టి, దేవుని ప్రణాళికలో తమకు పుట్టబోయే కుమారులు నిర్వర్తించబోయే గొప్ప బాధ్యతలను బట్టి బహుశ యోహాను పుట్టుకను చూడడం కోసం అక్కడ ఉండి ఉంటుంది. 

1:58 ఎలీసబెతు తాను గర్భం ధరించిన తొలి మాసాలలో ఏకాంతంగానే గడిపింది. (వ.24-25 నోట్సు చూడండి). కాబట్టి ఆమె పొరుగువారును బంధువులు చాలామంది దేవుడు ఆమెకు చూపించిన మహాకనికరమును యోహాను పుట్టుక సమయంలోనే తెలుసుకొని ఉంటారు. కుమారుడు పుట్టడం దేవుని దయకు సాక్ష్యంగా ఆనాటి ప్రజలు భావించేవారు.

1:59-63  పా.ని.లో బిడ్డ జన్మించిన సమయంలోనే నామకరణం జరిగేది. యోహాను జన్మించిన సమయంలో జెకర్యా మాట్లాడలేకపోవడమే బహుశా ఈ ఆలస్యానికి కారణమై ఉంటుంది. యూదుల మతాచారాలు తెలియని అన్యజాతి ప్రజలకు లూకా ఈ సువార్త గ్రంథాన్ని రాస్తున్నాడు. కాబట్టి మగబిడ్డ జన్మించిన ఎనిమిదవ దినమున అతని తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డకు సున్నతి (పురుషాంగంపై చర్మాన్ని కత్తిరించడం) చేయించాలని ఆదేశించిన మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని అతడు వివరించాడు (లేవీ 12:3). బాలునికి తన తండ్రి పేరు పెట్టడం ఆనవాయితీ. అందువల్ల ఆ బిడ్డకు అతని తండ్రియైన జెకర్యా పేరు గానీ, అతని తాత పేరు గానీ పెట్టాలని ఇరుగుపొరుగు వాళ్లు నిర్ణయించారు. పుట్టిన ఆ బాలునికి యోహాను అనే పేరు పెట్టాలన్నది దేవుని అభీష్టమని ఎలీసబెతు ఇంతకు ముందే జెకర్యా నుంచి సమాచారాన్ని తెలుసుకున్న విషయం స్పష్టమవుతుంది. ఇరుగుపొరుగువాళ్లు, బంధుమిత్రులు జెకర్యాతో మాట్లాడటానికి బదులు సంజ్ఞలు చేయడాన్ని బట్టి అతడు మూగవానిగానే కాదు. తాత్కాలికంగా చెవిటివానిగా కూడా మారాడని సూచిస్తుంది (వ.20,22). వ్రాత పలక అంటే "మైనం పూయబడిన ఒక చిన్న చెక్క పలక". ఆ మైనపు పలకపై రాయడానికి చెక్క కలాన్ని ఉపయోగించేవారు. 

1:64 జెకర్యా తిరిగి మాటలాడగలగడం గబ్రియేలు ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చింది (వ.20 నోట్సు చూడండి).

1:65-66 ఇంతకు ముందు సంఘటన వలన కలిగిన పరిణామం: అప్పుడు జన్మించిన యోహానుకు ఎంతో అద్భుతమైన రీతిలో ప్రభువు హస్తము తోడుగా ఉందని స్పష్టమయ్యింది. ఈ బిడ్డ యేలాటివాడగునో అని ప్రశ్నించుకుంటూ ఆ ప్రాంతవాసులందరూ అతని గురించి మనసులో ఉంచుకొనిరి. 

1:67 పరిశుద్దాత్మ పూర్ణుడై అంటే అర్థమేంటో ఎఫెసీ 5:18లో చూడండి. యాజకుడైన (వ.5) జెకర్యా ప్రవచనం చెప్పి తన కుమారుడైన బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను పరిచర్యకు రంగాన్ని సిద్ధం చేయడం గమనించదగ్గ విషయం. యోహాను యాజకుల కుటుంబం నుంచి వచ్చినా, సర్వోన్నతునికి ప్రవక్తగా పరిచర్య చేయడానికి అతడు పిలుపు నందుకున్నాడు (వ.76). 

1:68-79 జెకర్యా ప్రవచనానికి సాంప్రదాయపరంగా “బెనిడిక్టస్” అనే పేరుంది. లాటిన్ వల్గేట్ బైబిల్లో 68వ వచనంలో మొదటి పదం స్తుతింపబడును గాక అనే మాట నుంచి దీన్ని తీసుకున్నారు. 

1:68-70 ముందు వచ్చిన బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను (వ.17; యెషయా 40:1-5; మలాకీ 4:5-6), మెస్సీయయైన యేసుల పుట్టుకలు దేవుడు తన ప్రజల కోసం నియమించిన రక్షణ ప్రణాళికలో తుది ఘట్టాలకు ఆరంభాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఈ రక్షణకు యేసు సిలువ మరణం ద్వారా విమోచన క్రయధనాన్ని చెల్లించవలసి వచ్చింది. జంతువు కొమ్ము, బలాన్నీ లేదా అధికారాన్ని సూచిస్తుంది (ద్వితీ 33:17). యేసు దావీదు వంశమునకు చెందినవాడు (వ.27; 3:30 చూడండి). 

1:71-75 దావీదుతో దేవుడు చేసిన నిబంధన (వ.69; 2సమూ 7:12-16), అబ్రాహాముతో ఆయన చేసిన ప్రమాణము (ఆది 12:1-3 చూడండి)లను బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను, యేసుల పరిచర్యలు నెరవేర్చాయి. ఫలితంగా మెస్సీయ చేసే భవిష్యత్తు పరిపాలనలో ఇశ్రాయేలుకు తమ శత్రువుల నుంచి సంపూర్ణ రక్షణ కలుగుతుంది, నీతిగాను పరిశుద్ధముగాను వారు దేవుని సేవ చేస్తారు. 

1:76 సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడైన (వ.31-33 నోట్సు చూడండి) యేసు మార్గములను సిద్ధం చేయడానికి ఆయనకు ముందుగా వెళ్లే సర్వోన్న తుని ప్రవక్తగా యోహాను ఉన్నాడు (యెషయా 40:3; మలాకీ 3:1 చూడండి). 

1:77 పాపాల క్షమాపణ ద్వారా రక్షణ జ్ఞానమును ఇవ్వడమే బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను చేసిన ప్రకటనలోని ముఖ్య సందేశం (3:2-3 నోట్సు చూడండి). 

1:78-79 పై నుండి అరుణోదయమనేది రాబోయే మెస్సీయ గురించి మాట్లాడుతుంది. (మలాకీ 4:2). ప్రభువు దర్శింపు బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను పుట్టుకతో మొదలయ్యింది. ఆ దర్శనంలో తర్వాత భాగం యేసు జననం (2:1-20). చీకటిలోను మరణచ్చాయలోను కూర్చుండువారికి అనే మాట బహుశా యెషయా 9:1-2 ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంది. ఇది మత్తయి 4:16లో ప్రస్తావించబడింది. దేవునితో సమాధాన మార్గము అనేది క్రీస్తులో విశ్వాసం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. (రోమా 5:1). 

1:80 యోహాను పెరిగిన విధానం గురించిన ఈ వచనం యేసు పెరిగిన విధానం గురించి తెలియజేసే 2:51-52 కి సమాంతరమైనది. యోహాను జన్మించే సమయానికే జెకర్యా, ఎలీసబెతులిద్దరూ వయసు మళ్ళిన వృద్ధులు (1:6-7 నోట్సు చూడండి). బహుశా యోహాను చాలా చిన్న వయస్సులో ఉండగానే వాళ్లు మరణించి ఉంటారు. అందువల్లనే అతడు. బహుశా యెరూషలేముకూ మృతసముద్రానికీ మధ్యనున్న యూదయ అరణ్యములో నుండెను. ఇశ్రాయేలునకు ప్రత్యక్షమగు దినము 3:1-3 వచనాల్లో ప్రస్తావించ బడింది. యోహాను లేవి వంశస్థుడు. 30 సంవత్సరాల వయస్సులోనే వాళ్లు తమ పరిచర్య ప్రారంభిస్తారు. (సంఖ్యా 4:46-47). ఇందువల్లనే అతడు తన పరిచర్యను 30 ఏళ్ల వయస్సులో మొదలు పెట్టాడు. యేసు కూడా తన పరిచర్యను 30 ఏళ్ల వయసులోనే ఆరంభించాడు (లూకా 3:23). 


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |