Romans - రోమీయులకు 1 | View All

1. యేసు క్రీస్తు దాసుడును, అపొస్తలుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును,

2. దేవుని సువార్తనిమిత్తము ప్రత్యేకింపబడినవాడునైన పౌలు రోమాలో ఉన్న దేవుని ప్రియులకందరికి అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికందరికి (శుభమని చెప్పి) వ్రాయునది.

3. మన తండ్రియైన దేవునినుండియు, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగు గాక,

4. దేవుడు తన కుమారుడును మన ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన ఆ సువార్తను పరిశుద్ధ లేఖనముల యందు తన ప్రవక్తలద్వారా ముందు వాగ్దానముచేసెను.

5. యేసుక్రీస్తు, శరీరమునుబట్టి దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి పునరుత్థానుడైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మనుబట్టి దేవుని కుమారుడుగాను ప్రభావముతో నిరూ పింపబడెను.

6. ఈయన నామము నిమిత్తము సమస్త జనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు ఈయనద్వారా మేము కృపను అపొస్తలత్వమును పొందితివిు.

7. మీరును వారిలో ఉన్నవారై యేసుక్రీస్తువారుగా ఉండుటకు పిలువబడి యున్నారు.
సంఖ్యాకాండము 6:25-26

8. మీ విశ్వాసము సర్వలోకమున ప్రచురము చేయబడు చుండుటనుబట్టి, మొదట మీ యందరినిమిత్తము యేసు క్రీస్తుద్వారా నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు చున్నాను.

9. ఇప్పుడేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీ యొద్దకు వచ్చుటకు దేవుని చిత్తమువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా ప్రార్థనలయందు ఎల్లప్పుడు ఆయనను బతిమాలుకొనుచు,

10. మిమ్మును గూర్చి యెడతెగక జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాను. ఇందుకు ఆయన కుమారుని సువార్త విషయమై నేను నా ఆత్మయందు సేవించుచున్న దేవుడే నాకు సాక్షి.

11. మీరు స్థిరపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియున్న విశ్వాసముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశ్వాసముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని

12. ఆత్మసంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచ్చుటకు మిమ్మును చూడవలెనని మిగుల అపేక్షించుచున్నాను.

13. సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అన్యజనులలో ఫలము పొందినట్లు మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పర్యాయములు మీయొద్దకు రానుద్దేశించితిని; గాని యిది వరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నా కిష్టములేదు

14. గ్రీసుదేశస్థులకును గ్రీసుదేశస్థులు కాని వారికిని, జ్ఞానులకును మూఢులకును నేను ఋణస్థుడను.

15. కాగా నావలననైనంతమట్టుకు రోమాలోని మీకును సువార్త ప్రకటించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను.

16. సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను. ఏలయనగా నమ్ము ప్రతివానికి, మొదట యూదునికి, గ్రీసుదేశస్థునికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని శక్తియై యున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 119:46

17. ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశ్వాసమూలముగా జీవించునని వ్రాయబడిన ప్రకారము విశ్వాసమూలముగా అంత కంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు దేవుని నీతి దానియందు బయలుపరచబడుచున్నది.
హబక్కూకు 2:4

18. దుర్నీతిచేత సత్యమును అడ్డగించు మనుష్యులయొక్క సమస్త భక్తిహీనతమీదను, దర్నీతిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచున్నది.

19. ఎందుకనగా దేవునిగూర్చి తెలియ శక్యమైనదేదో అది వారి మధ్య విశదమైయున్నది; దేవుడు అది వారికి విశదపర చెను.

20. ఆయన అదృశ్య లక్షణములు, అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును, జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచున్నవి గనుక వారు నిరుత్తరులై యున్నారు.
యోబు 12:7-9, కీర్తనల గ్రంథము 19:1

21. మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచ లేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వ్యర్థులైరి.

22. వారి అవివేకహృదయము అంధ కారమయమాయెను; తాము జ్ఞానులమని చెప్పుకొనుచు బుద్ధిహీనులైరి.
యిర్మియా 10:14

23. వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుష్యులయొక్కయు, పక్షులయొక్కయు, చతుష్పాద జంతువులయొక్కయు, పురుగులయొక్కయు, ప్రతిమాస్వరూపముగా మార్చిరి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 4:15-19, కీర్తనల గ్రంథము 106:20

24. ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ శరీరములను పరస్పరము అవమాన పరచుకొనునట్లు దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించెను.

25. అట్టివారు దేవుని సత్యమును అసత్యమునకు మార్చి, సృష్టికర్తకు ప్రతిగా సృష్టమును పూజించి సేవించిరి. యుగముల వరకు ఆయన స్తోత్రార్హుడై యున్నాడు, ఆమేన్‌.
యిర్మియా 13:25, యిర్మియా 16:19

26. అందువలన దేవుడు తుచ్ఛమైన అభిలాషలకు వారిని అప్పగించెను. వారి స్త్రీలు సయితము స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి స్వాభావిక విరుద్ధమైన ధర్మమును అనుసరించిరి.

27. అటువలె పురుషులు కూడ స్త్రీయొక్క స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి, పురుషులతో పురుషులు అవాచ్యమైనదిచేయుచు, తమ తప్పిదమునకు తగిన ప్రతి ఫలమును పొందుచు ఒకరియెడల ఒకరు కామతప్తులైరి.
లేవీయకాండము 18:22, లేవీయకాండము 20:13

28. మరియు వారు తమ మనస్సులో దేవునికి చోటియ్య నొల్లకపోయిరి గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనస్సుకు వారినప్పగించెను.

29. అట్టివారు సమస్తమైన దుర్నీతిచేతను, దుష్టత్వముచేతను, లోభముచేతను, ఈర్ష్యచేతను నిండుకొని, మత్సరము నరహత్య కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై

30. కొండెగాండ్రును అపవాదకులును, దేవద్వేషులును, హింసకులును, అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ్డవాటిని కల్పించువారును, తలిదండ్రులకవిధేయులును, అవివేకులును

31. మాట తప్పువారును అనురాగ రహితులును, నిర్దయులునైరి.

32. ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని న్యాయ విధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయు చున్నారు. ఇది మాత్రమే గాక వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషముగా సమ్మతించుచున్నారు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 దేవుని పిలుపును బట్టి పౌలు అపొస్తలుడు అయ్యాడు. తన గత జీవితమార్గం నుండి దేవుడు పిలిచినప్పుడు, ఆయన అతనిని అపొస్తలుడుగా పిలిచాడు (అపొ.కా. 9). యేసు క్రీస్తును గూర్చిన శుభ వర్తమానమైన దేవుని సువార్తను ప్రకటించి, బోధించడానికి పౌలు దేవునిచేత నియమితుడయ్యాడు. 

1:2-7 పరిశుద్దులుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారు అంటే భవిష్యత్తులో పరిశుద్దులుగా “ఉండుటకు” పిలువబడినవారని కాదు. అంటే క్రైస్తవులు భవి ష్యత్తులో పరిశుద్ధులు అవుతారని కాదు. అది ఒక గౌరవార్థమైన బిరుదునో లేక ఒక అసాధారణమైన పరిశుద్ధుని సూచించడం లేదు. క్రైస్తవులందరూ దేవుని సార్వభౌమ పిలుపు వలన పరిశుద్ధులయ్యారు. ఇశ్రాయేలు దేశం ప్రత్యేకపరచబడినట్లుగా (లేవీ 11:44; 19:2), వారు కూడా ప్రత్యేకించబడ్డారు. పాపక్షమాపణ పొంది, యేసునందలి విశ్వాసంవల్ల పవిత్రులైనవారే క్రైస్తవులు (అపొ.కా. 26:16-18), కాబట్టి వారు “పరిశుద్ధులు" (1కొరింథీ 1:2). క్రైస్తవుడు యేసుకు చెందినవాడై, లోకంనుండి ప్రత్యేకించబడినవాడు. 
యేసు దేవుని కుమారుడు అనేది ఆధ్యాత్మికంగా కొత్త జన్మ (యోహాను 3) ద్వారా దేవుని కుటుంబంలోనికి దత్తత తీసుకోవడం (రోమా 8:15) ద్వారా క్రైస్తవులు దేవుని కుమారులు కావడం అనే భావనకంటే భిన్నమైనది. మొదటిగా నిత్య కుమారుడు, త్రిత్వములో రెండవ వ్యక్తి కాబట్టి యేసు దేవుని కుమారుడు అయ్యాడు. (యెషయా 9:6; (గలతీ 4:4), రెండవదిగా, పరిశుద్దాత్ముడు మరియ మీదికి వచ్చినందువల్ల, కన్యక గర్భమున శరీరధారియైన కుమారుడయ్యాడు (లూకా 1:35), మూడవదిగా దావీదు వంశములో నుండి రావడం వల్ల యేసు మెస్సీయగా వచ్చిన కుమారుడయ్యా డు (2 సమూ 7:12-16; కీర్తన 2:6-7; 89:26-29,36). ఇక్కడ శరీరము (వ. 5) అంటే యేసు నిజ మానవ స్వభావము అని అర్థం. సువార్త పా... ప్రవచనాల నెరవేర్పు. కొ.ని.. లేకుండా పా.ని.ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేము. యేసు తన దీనత్వంలో తృణీకరించబడి, విసర్జించబడి (యెషయా 53:3), దాసుని స్వరూపము కలిగి (ఫిలిప్పీ 2:7) ఉన్నాడు. తండ్రి మాట్లాడినట్లుగా కుమారుడైన యేసు మాట్లాడాడు (యోహాను 5:19-23), కానీ “దేవుడు తన సొంత తండ్రి అని చెప్పి, తన్ను దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను" (యోహాను 5:18) గనుక ఆయన హింసింపబడ్డాడు. సిలువ దగ్గర ఆయన కుమారత్వం ప్రశ్నించబడింది (మత్తయి 27:39-43). కానీ పరిశుద్ధమైన ఆత్మ (పరిశుద్దాత్మకు మరొక పేరు) యేసును మృతులలో నుండి లేపాడు. ఈ సంఘటన యేసు మరణానికీ, సాతానుకూ పైగా హెచ్చింపబడి, సర్వాధికారము ఇయ్యబడిన(మత్తయి 28:18) దేవుని విశిష్ట కుమారుడు అని సాక్ష్యమిచ్చింది. విశ్వాసమునకు విధేయత (10:16; 15:18 లతో పోల్చండి) అనే దానిని విధేయత ద్వారా బయల్పరచబడిన విశ్వాసం అని అర్థం చేసుకోవడం ఉత్తమం. సమస్త జనులు యేసుకు, ఆయన తండ్రికి విధేయులయ్యేలా చేయడానికే పౌలు పరిచర్య చేశాడు. క్రైస్తవులు యేసు క్రీస్తువారుగా ఉండుటకు పిలువబడియున్నారు. ఈ పిలుపు కేవలం ఆహ్వానం కాదు, విశ్వాసంతో స్పందించే ప్రజలకు రక్షణను ప్రతిఫలంగా ఇచ్చే సార్వభౌమాధికారం గల ఆజ్ఞ. ఈ భాష ద్వారా రోమా విశ్వాసుల రక్షణకార్యాన్ని ఆరంభించింది దేవుడే అని పౌలు వారికి జ్ఞాపకం చేశాడు.

1:8 ప్రాచీన ఉత్తరాలు ప్రార్ధనతో ఆరంభించడం సాధారణం. పౌలు ఆ విధానాన్ని అనుసరించాడు కానీ అతని ప్రార్థనలు ఎన్నడూ సాధారణం కాదు. ఒక పాపి మారుమనస్సు పొందినపుడు దేవదూతలు సంతోషించినట్లే (లూకా 15:10), రోమా సామ్రాజ్యపు రాజధాని నగరంలో ఇండ్లలో సంఘాలున్నా యనే సత్యాన్ని బట్టి పౌలు సంతోషించాడు. విశ్వాసము వ్యాప్తి చెందడాన్ని బట్టి అతడు కృతజ్ఞతతో ఉన్నాడు. 

1:9-10 రోమాలో ఉన్న క్రైస్తవుల కోసం పౌలు తన ఆత్మలో ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించాడు. క్రైస్తవ పరిచర్యలో ప్రసంగం, ఉపదేశం ఎంత అవసరమో ప్రార్థన కూడా అంతే అవసరం. కానీ తరచూ ఈ విషయాన్ని అందరూ గ్రహించరు. పౌలు రోమాకు రావాలని ఆశించాడు. కానీ అతని పరిస్థితులన్నిటినీ దేవుడు తన స్వాధీనంలో ఉంచుకున్నాడు. విశ్వాసి తన కార్యకలాపాలన్నిటిలో దేవుని చిత్తాన్ని తప్పక వెదకాలి (యాకోబు 4:13-17).

1:11-12 రోమాలోని ఇంటనున్న సంఘాలలో బోధించినప్పుడు, తాను తప్పనిసరిగా కొన్ని లాభాలు లేక ఆశీర్వాదాలు తెస్తానని పౌలుకు తెలుసు. ఇక్కడ కృపావరము అని పేర్కొన్నది. 1కొరింథీ 12-14 లో దేవుడు ఇచ్చే ప్రత్యేకమైన వరములలోనిది కాదు. (1కొరింథీ. 12:11). కానీ క్రైస్తవులు ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకునే వరాలు. క్రీస్తు శరీరంలోని ప్రతి అవయవం మిగతా అవయవాలకు సంబంధించి ప్రయోజనకరమైన పనిచేసినట్లే (1కొరింథీ 12:12-27) రోమా క్రైస్తవులు తమ వంతులో తనకు పరిచర్య చేస్తారని పౌలుకు నిశ్చయంగా తెలుసు.

1:13 ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన పట్టణానికి ఇంకా అపొస్తలుడు వెళ్ళకపోవడం ఏమిటి? ప్రత్యేకంగా “అన్యజనులకు అపొస్తలుడైన వాడు (11:13) ఇంకా రాకపోవడం ఏమిటి? పౌలు అనేక పర్యాయములు... రానుద్దేశించాడు, కానీ ఆ ప్రయత్నాలేవీ ఫలించలేదు. మర్మయుక్తమైన దేవుని ఏర్పాటులో అవన్నీ శ్రేష్టమైనవిగా పనిచేశాయి. రోమాకు రావడానికి ఆలస్యం కావడం వల్లే కదా అతడు ఈ అద్భుతమైన ఉత్తరం అతడు వ్రాయవలసి వచ్చింది! అంతేకాక, చివరికి అతడు రోమాకు ఒక ఖైదీగా వెళ్ళి (అపొ.కా. 25:10 - 28:16), "ఏ ఆటంకమును లేక” రెండు సంవత్సరాలు పట్టణంలో సువార్తను ప్రకటిస్తూ గడిపాడు (అపొ.కా. 28:31). మనమెన్నడూ ఊహించని రీతిలో దేవుడు తన కార్యాలు చేస్తాడని విశ్వాసులు నేర్చుకోవాలి ( రోమా 8:28) 

1:14 పౌలు మారుమనస్సు పొందడం అతనిమీద ఒక ప్రత్యేమైన పనిని, బాధ్యతను పెట్టింది. (అపొ.కా. 9:15; 13:47; 1కొరింథీ 9:16; గలతీ 2:8-9). అతనికివ్వబడిన ప్రత్యక్షతలు మరింత గొప్ప బాధ్యతను ఇచ్చాయి. అతని తర్ఫీదు, అతని రోమా పౌరసత్వం,
జ్ఞానులకు, మూడులకు అన్నిరకాల అన్యజనులకు సువార్త చెప్పడానికి అతన్ని సమర్ధుడిని చేశాయి. ఈ మూడులలో స్పెయిన్, చిన్నాసియాలోని వారు కూడా ఉన్నారు (అపొ.కా. 14:11-18).

1:15 తన పరిచర్య ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయాలని పౌలు ఆశించాడు కాబట్టి అతడు తన బాధ్యతను నెరవేర్చడానికి ఆసక్తితో ఉన్నాడు. 

1:16 ఎవరైనా సువార్తనుగూర్చి అసలు ఎందుకు సిగ్గుపడుతారు? చూడడానికి సువార్త చాలా చిత్రమైన సందేశంలా ఉంటుంది. అది క్రీ.శ. 26-36 మధ్యలో వడ్రంగి, బోధకుడు అయిన ఒక యూదునికి పొంతి పిలాతు అనే రోమా అధికారి, సిలువ మరణం విధించడాన్ని గూర్చిన వార్త. ఈ మనుష్యుడు యేసు మృతులలోనుండి లేచాడని, ఇప్పుడు ప్రభువై (గ్రీకులో "కురియోస్") ఉన్నాడని ఈ సందేశం చెబుతుంది. "కురియోస్" అనే ఈ బిరుదు గ్రీకు పా.ని.లో దేవున్ని ఉద్దేశించి వాడారు, కొందరు రోమీయులు దాన్ని చక్రవర్తికి ఆపాదించేవారు. ఈ సందేశం అన్యజనులకు వెట్టితనంగా కనిపిస్తుందని (1కొరింథీ 1:23), యూదులకు అభ్యంతరంగా ఉంటుందని పౌలే రాశాడు. మెస్సీయ సిలువవేయబడడం యూదులకు అసంగతంగా తోస్తుంది. సిలువవేయబడిన యూదుడు, సామాన్యంగా యూదులను తృణీక రించే రోమీయులకు వెట్టితనంగా అనిపిస్తాడు. సిలువ వేయబడిన వాడెవడైనా సరే, సమాజంలో అత్యంత అథమస్థాయికి చెందినవాడిగా లెక్కించబడేవాడు. ఈ సందేశానికి కలిగే మానవ అభ్యంతరాలను జయించడానికి పౌలుకు తాను ఉపయోగించే ఉపమానాల మీద నమ్మకం లేదు గాని యేసు మరణ పునరుత్థాలను గూర్చిన సువార్తను ప్రజలు వింటుండగా, పరిశుద్దాత్మ శక్తి వారి జీవితాలను మార్చడం అతనికి తెలుసు. ప్రజలు విశ్వాసంతో రక్షణ పొందారు కానీ రక్షణకు కారణం విశ్వాసం కాదు. రక్షణకు కారణం దేవుని కృప, దేవుని చిత్తం, సందేశం ద్వారా పనిచేస్తున్న దేవుని శక్తి.

1:17 పౌలు సందేశానికి మూల బిందువు దేవుని నీతి. ఈ వచనాన్ని లాటిన్ క తర్జుమాలో కాక మూలభాష గ్రీకులో చదువుతుండగా, మార్టిన్ లూథర్ దేవుని కృపను మరింత మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోగలిగాడు. దేవుని గురించిన అతని దృక్పథాన్ని అది శాశ్వతంగా మార్చివేసింది. దేవుని నీతి అనేకవిధాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మొదటిగా, దేవుడు ఎప్పుడూ సరియైనదే చేస్తాడు. అందువల్ల నీతి అనేది ఆయన గుణలక్షణాలలో ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు (ద్వితీ 32:4; కీర్తన 119:142), రెండవది, దేవుడు ఎల్లప్పుడూ సరియైనదే చేస్తాడు కాబట్టి, ఆయన క్రియలు లేక కార్యాలు కొన్నిసార్లు ఆయన నీతిగా గుర్తించబడతాయి (యెషయా 45:8; 46:13; 51:5-6,8; 56:1). మూడవది, దేవుని నీతి అనేది మనలను ఆయన దృష్టిలో నీతిమంతులుగా చేస్తూ, ఆయన మనకిచ్చే వరం. “నీతిమంతులుగా తీర్చబడడం" అనేది, ఒక వ్యక్తిని “సరియైనవాడు" లేక “నీతిమంతుడు" అని న్యాయాధిపతి ప్రకటించడానికి ఉపయోగించే న్యాయపరిభాష. “మనుష్యులను, నీతిమంతులుగా చేయడానికి దేవుడు మనుష్యులకిచ్చే నీతియే దేవుని నీతి” అని భక్తుడైన అగస్టీన్ రాశాడు. సువార్తలో దేవుడు విశ్వాసమూలమైన తన నీతిని (ఆయన స్వభావం, ఆయన క్రియ, సరియైన స్థానం అనే ఆయన వరం) బయలు పరుస్తాడు. ఈ పత్రికలో ముందు ముందు యేసు సిలువపై చేసిన కార్యం ద్వారా దేవుడు పాపులను నీతిమంతులుగా ప్రకటించడం ఎలా సాధ్యమైందో పౌలు వివరిస్తాడు. విశ్వాసమూలముగా అంతకంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు అనే మాటలు నీతిమంతునిగా ప్రకటించబడడం అనే ప్రక్రియ అధ్యాంతం విశ్వాసం ద్వారానే అని నొక్కి చెబుతుంది. 

1:18 మనుషులందరికీ సువార్త అవసరం. ఎందుకంటే అందరూ పాపంపట్ల ఆయనకున్న పరిశుద్ధమైన ఏహ్యత నుండి పుట్టిన దేవుని కోపము కింద ఉన్నారు. పౌలు ఈ ఉత్తరాన్ని విగ్రహారాధనతోను, దుర్నీతితోను నిండిన గ్రీకు పట్టణమైన కొరింథు నుండి రాశాడు. ఆదిలో మానవాళి దేవుని ఎరిగి, ఆయ నతో సహవాసం చేసింది (ఆది 3:8). మానవాళి ఎలా దిగజారి, నైతికజ్ఞానం కోల్పోయిందో ప్రపంచ చరిత్ర, పా... చరిత్ర బయల్పరుస్తాయి. ఏదేను వనం దగ్గర్నుండి, జనులు దుర్నీతిపరులై సత్యమును అడ్డగించారు. 

1:19 దేవుడు సృష్టికర్తగా, సృష్టిలో తనను తాను బయల్పరచుకున్నాడు. “ఆకాశములు దేవుని మహిమ వివరించుచున్నవి. అంతరిక్షములు ఆయన చేతిపనిని ప్రచురపరచుచున్నవి” (కీర్తన 19:1ను అపొ.కా. 14:15-17తో పోల్చండి). మానవులలో స్వాభావికంగా దేవుని కోసమైన సామర్థ్యం, అలాగే నైతిక మనస్సాక్షి ఉన్నాయి. లోకంలో తనను తాను కనుపరచుకోవడానికి దేవుడు కార్యం చేస్తూ ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ లోకం ఆయనకు విరోధంగా తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉంది.

1:20 సత్యం ఎరుగకపోవడం మానవాళి సమస్య కాదు. దేవుని చిత్తాన్ని ఎదిరించడానికి చేసిన స్థిరమైన ప్రయత్నాలను మానవాళి చరిత్ర తెలియజే . స్తుంది. ప్రజలు వారి విగ్రహారాధన, ఆచరణాత్మక నాస్తికత్వ విషయాలలో, నిరుత్తరులై ఉన్నారు (కారణం చూపలేరు). 

1:21-22 మానవుడు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసినదాన్ని బట్టి దేవుని గూర్చి జనులకున్న జ్ఞానం మబ్బుకమ్మినట్లయింది. ఎందుకంటే వారి వివేకము అంధకారమయమైంది. దేవునితో సంబంధం కోల్పోయిన మానవహృదయం వాస్తవంతో సంబంధం కోల్పోయి, ఒకని అస్తిత్వానికి ఉన్న ఉద్దేశంనుండి తప్పిపోయి, దేవుని నిర్లక్ష్యపెట్టి, కృతజ్ఞత లేనిదిగా మారిపోతుంది. జనులు దేవుణ్ణి దేవునిగా మహిమపరచాలి కానీ వారు తమ ఆరాధన కోసం అన్నిరకాల వస్తువులను సృష్టించుకున్నారు. మానవులు తమ వాదములయందు తెలివిని కోల్పోవడం దేవుని ఉగ్రతలో ఒక భాగమే. మానవ బుద్దిహీనతకు ఒక ఉత్తమమైన ఉదాహరణ యెషయా 44:9-20లో కనబడుతుంది. మానవుని తెలివి మూర్ఖత్వానికి దారితీయడం మనం అక్కడ గమనించవచ్చు. 

1:23 మత చరిత్ర జీవపరిణామ సిద్దాంతం తరహాలో పెంపొందిందని అనేకమంది తలస్తూ ఉంటారు. ఈ దృక్కోణంలో మానవాళి మొదట ప్రకృతి ఆరాధనతో ఆరంభించి, బహుదేవతారాధనకు, తరువాత తెగల దేవతలకు, అటు తరువాత సృష్టికర్తయైన ఏక దేవుని ఆరాధనకు పురోగతి సాగించిందని నమ్ముతారు. అక్కడనుండి జ్ఞానోదయ కాలంలో అస్పష్టమైన తాత్విక ఏక దైవారాధనకు, చివరికి శాస్త్ర విజ్ఞాన యుగంలో నాస్తికత్వాన్ని మనం హత్తుకుంటు న్నాము. కానీ మత చరిత్ర ఆరంభ క్రమం విషయంలో ఇది నిజం కాదు. ఇది బహుదేవతారాధనతో ఆరంభం కాకుండా, ఏకైక సత్య దేవుని జ్ఞానంతో ఆరంభించి, మనుషులు దేవునినుండి వేరై ఒకరినుండి ఒకరు చీలిపోయిన తర్వాత బహుదేవతారాధనలోకి దిగజారారు. నిజదేవుని గూర్చిన జ్ఞానం నశించడం వల్ల మనుష్యుల... ప్రతిమాస్వరూపాలను ఆరాధించడం ఆరంభమైంది. నేటి ఆధునిక యుగంలో కూడా నియంతలను దేవుళ్ళుగా ఆరాధించడం మనం చూస్తాం. ఈ పాపం అంత్యకాలంలో చివరిదశకు చేరుకుని పునరావృతం అవుతుందని బైబిల్ చెబుతుంది (2థెస్స 2:3-12; ప్రక 13:1-18). 

1:24 సృష్టిలో ప్రత్యక్షపరచబడిన దేవుని గూర్చిన సత్యాలను వారు తృణీకరిం చినందున, దేవుడు నాటి గ్రీకు-రోమా ప్రపంచాన్ని వారి హృదయముల దురాశలను అనుసరించేటట్లు చేయుట ద్వారా వారిని శిక్షించాడు. ఇలాంటిదే ఇశ్రాయేలు రాజైన అహాబు జీవితంలో జరగడం మనం చూస్తాం. అతడు దేవునిపై తిరుగుబాటు చేస్తూనే ఉండేవాడు (1రాజులు 16:29-33). దేవుడు అబద్దమాడే ప్రవచన ఆత్మ అతని మోసగించి, నాశనం చేయునట్లు అనుమతించడం ద్వారా తీర్పు తీర్చాడు (1రాజులు 22:22-23). పూర్వికులు బహుదేవతా విగ్రహారాధన వలలో చిక్కుకుని, ఆ అబద్ద దేవతలను కొలవడంలో అన్నిరకాల అవినీతిని అనుసరించారు. 

1:25 మనస్సులో, హృదయంలో దేవుని గూర్చిన జ్ఞానం కోల్పోవడం సత్యమును అసత్యమునకు మార్చివేయడానికి నడిపిస్తుంది. సృష్టికర్తకన్నా సృష్టించబడినది సేవకు, ఆరాధనకు పాత్రమైతే ఫలితం తీర్పే అవుతుంది (కీర్తన 81:12; అపొ.కా. 7:42). 

1:26-27 ఈ వచనం కేవలం చిన్నపిల్లలను లైంగికంగా వేధించడాన్ని మాత్రమే నిషేధిస్తుందని స్వలింగ సంపర్కులైన స్త్రీ పురుషులు తరచు వాదిస్తుంటారు లేక స్వలింగ సంపర్కానికి ఆకర్షితులయ్యే స్వాభావిక లక్షణం కలిగినవారుగా పుట్టిన స్త్రీ పురుషులు స్వలింగ సంపర్కాన్ని ఆచరించినపుడు స్వాభావిక లైంగిక ధర్మమును ఉల్లంఘించినట్లు కాదు అని వారు వాదిస్తారు. కానీ స్వలింగుల మధ్య లైంగిక సంబంధాలు స్వాభావిక విరుద్ధమని పౌలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు. అంతేకాక బైబిల్ వేరొకచోట స్వలింగ సంపర్కాన్ని కఠినంగా నిషేధిస్తుంది (ఉదా: లేవీ 18:22), వివాహంలో స్త్రీ, పురుషులు ఏకం కావాలని సృష్టికర్త ఉద్దేశించాడు (ఆది. 2:24). తన కాలంలో పౌలు ఎరిగిన అస్వాభావికమైన లైంగిక సంబంధాలకు ఉదాహరణగా, నీరో చక్రవర్తి స్పోరుస్ అనే పడుచువాని వృషణాలు తొలగించి, అతన్ని పెళ్ళాడాడు. అలాంటి అవాచ్యమైన కార్యాలకు తగిన ప్రతిఫలము ఉంటుంది. 

1:28-32 వ.24లో దేవుడు సమాజాన్ని అపవిత్రతకు అప్పగించాడని, వ.26లో తుచ్ఛమైన అభిలాషలకు అప్పగించాడని, వ.28లో భ్రష్ట మనస్సుకు అప్పగించాడని వర్ణించాడు. ప్రజలు దేవుని జ్ఞానాన్ని తిరస్కరించారు కాబట్టి నైతికమైనవి ఎంచుకోవడంలో మనస్సు (గ్రీకు. "ఎడోకిమోస్" - అయోగ్యం ) నమ్మదగనిదిగా ఉంది. వ.29-31లో ప్రాచీన దుష్టత్వాల జాబితా వంటి చెడ్డక్రియల జాబితా ఉంది. అన్యజనులైన నైతికవాదులు తమ సమాజాలలో నైతిక విలువలు పతనమౌతున్నాయని తరచుగా వాపోయారు. పౌలు చెప్పిన పాపాల చిట్టా, నాటికాలంలో ఇతర రచయితలు చెప్పిన దాని కంటే ఘోరమైన దేమీ కాదు. పాపమంతా తీవ్రమైనదే. స్త్రీ, పురుషులు ఆచరించే స్వలింగసం పర్కం మరింత అభ్యంతరకరంగా కనిపించవచ్చు, కానీ ఇక్కడ పేర్కొన్న 21 పాపాలలో ఏ ఒక్కటైనా సరే (గలతీ 5:19-21తో పోల్చండి), మనుషులను దేవుని జీవం నుండి వేరు చేసి ఆధ్యాత్మిక మరణానికి నడిపిస్తుంది. ఈ పాపాలు అభ్యసించువారిని సమాజం మెచ్చుకుంటుంటే, ఆ సమాజం దాని నైతిక దిశానిర్దేశాన్ని కోల్పోయినట్లే.. ప్రాచీన తత్వవేత్తలు ప్రసిద్ధిచెందిన నాటకాలు సమాజంపై చూపే ప్రభావాలను గూర్చి హెచ్చరించారు. హత్య, అవినీతి ఆయా వేదికలపై సర్వసాధారణమైపోయి, అవి అనుదిన జీవితంలో జరిగినపుడు ప్రజలు స్పందించడం మానేశారు. ఆధునిక మనోరంజక కార్యక్రమాలు కూడా మనస్సుల మీద, ప్రవర్తనను నడిపించే విలువల మీద ఇలాంటి ప్రభావమే చూపుతాయి. 


Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |